Client name appears here

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Client name appears here...

Description

3 100 medarbetare 125 kontor 50 000 kunder Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning gör nu en satsning på området ”regional utveckling”

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 3 100 medarbetare på 125 kontor • Konsulter med erfarenhet från regeringskansliet, statliga myndigheter, länsstyrelser, regionala kommunala organ och kommuner • Omfattande erfarenhet av den offentliga sektorns behov, speciella villkor och krav • Djupa insikter genom vårt forskarnätverk

• Team med bred kompetens såväl i Sverige som internationellt

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Vem flyttar vart och varför? Gävle 12 september 2008

Nya villkor för hållbar utveckling och tillväxt – om vikten av att vara attraktiv

*connectedthinking

”Growth occurs where smart people want to be” (Richard Florida) Gäller detta också i Sverige och i Gävleborg och Dalarna???

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Nya förutsättningar för näringsliv och politik Accelererande teknikutveckling Allt mer specialiserad arbetsmarknad Befolkningsförändringar Hållbar utveckling i fokus - är fyra utgångspunkter… …och två till är Internationalisering Regionalisering Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Globaliseringen • ökat omvärldsberoende • tilltagande och förändrat omvandlingstryck som påverkar både företag och offentlig sektor… ...och ger ökad betydelse åt • omvärldsbevakning, visioner och strategier • gränsöverskridande samverkan i flera dimensioner • ledarskap präglat av bl.a. mod och tillit

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Globaliseringens konsekvenser för företagen • Den globala ekonomin växer • Nya marknader OCH ökad konkurrens • Transportkostnadernas relativa andel minskar • Förändrad branschstruktur – tjänstesektorn växer snabbt • Kortare produktlivslängd • Innovationer och entreprenörskap blir viktigare • Mer kunskap i såväl varor som tjänster Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Globaliseringens konsekvenser för offentlig sektor • Nya krav på kompetensförsörjning – utbildning, persontransporter och ATTRAKTIVITET • Livsmiljön uppgraderas och nya värderingar gör entré – påverkar bl.a. planeringen av bostadsområden och att valmöjligheter erbjuds • Ändrade villkor för matchningen på arbetsmarknaden, för kapitalförsörjningen m.m. • Utvecklingen är glokal – regionalisering, EUmedlemskap, bolånekris i USA Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Kompetensförsörjning – inte bara en fråga om utbildning • Ökad specialisering på arbetsmarknaden • Attraktivitet och regionförstoring blir viktigare • Kompetenskraven varierar mellan företag, regioner och över tid och blir alltmer en färskvara • Livslångt lärande ställer krav på en samlad infrastruktur för gymnasie- och yrkesutbildningen – och löpande i arbetslivet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Några fakta av betydelse • Allt fler får allt högre utbildning

• Tjänstesamhället är här • Bara ett fåtal kommuner ökar långsiktigt sin befolkning (2006 och 2007 undantag med ca 165)

• Exporten ökar som andel av BNP (x2 på 15 år) • Produktion flyttar ur landet – men inte så mycket • Storstäderna i täten för tillväxten – men har inomregionala obalanser • Ökande skillnader mellan stora och små regioner och allt färre LA-regioner Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Funktionell regionförstoring • Utvecklingen av antalet arbetsmarknadsregioner 1970 – 187 1986 – 122 2004 – 85 2015 – 67 (Prognos Nutek) 2030 – 54 (Prognos Nutek)

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Den ”kritiska nyttigheten” knuten till en rörlig individ • Mer kunskap i produktionen av varor och tjänster • Kunskap och information blir ”kritiska nyttigheter” • Knutet till individen och inte till den fysiska miljön • Individerna är rörliga och väljer ”scenen för sitt liv”

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Gammal fråga med nytt svar??? • Idag finns en tydlig trend där arbetsplatser bl.a. inom tjänstesektorn flyttar till befolkningskoncentrationer så den gamla frågan • Ger en förbättrad arbetsmarknad och fler jobb också befolkningstillväxt eller … • … ser vi en utveckling mot ett mer komplext samband?

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Kommunerna/regionerna och varumärket • En satsning på att bygga varumärke är kanske mer motiverad än någonsin • Det är inte bara en fråga om att locka invånare

• Det räcker inte med slogans • Kräver ett brett upplägg lokalt • Det regionala sammanhanget bör tydliggöras

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Kommunerna/regionerna och varumärket • Viktigt att - definiera platsen i ett regionalt sammanhang - bygga regionala allianser - utveckla ortens komparativa fördelar • Konkurrenterna är inte i första hand grannarna • Satsning på infrastruktur och kollektivtrafik räcker inte – hemläxan viktig

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Helhetssyn på attraktivitet • ”Hårda” och ”mjuka” faktorer samverkar • Nya villkor och mönster gäller – lägg inte alla ägg i jobbskaparkorgen

• Bygg regionala allianser • Utveckla ”produkten” och vårda varumärket/identiteten

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Sammanfattande budskap • Globaliseringen är här för att stanna - ökat konkurrenstryck - allt mer specialiserad arbetsmarknad (på alla nivåer) - ökad andel kunskap i varor och tjänster - kompetens den kritiska nyttigheten - kritisk massa nödvändig • Kedjan jobb → befolkning mer komplex

• Regionala sammanhanget uppgraderas - LA-regionen större än kommunen (och ju större desto bättre) • Se individen och samverka! Öhrlings PricewaterhouseCoopers

”Tillväxt uppstår där smarta människor vill vara”

Har Florida rätt? Om svaret är ”ja”, hur bör det i så fall påverka utvecklingsarbetet i Din kommun/region?

© 2004 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Gruppen AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. *connectedthinking är ett varumärke inom PricewaterhouseCoopers LLP.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF