Creación de un negocio

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Trabajos y Tareas, Economía y Empresa
Share Embed Donate


Short Description

Download Creación de un negocio...

Description

1. Concepció del negoci El nostre negoci serà un Bar / Cafeteria (per estudiants especialment ). Venda de entrepans i begudes.Adequat per fer esmorzars i berenars.Es tracta d´una petita empresa formada per 4 socis.A la zona on s´instalarà aquest bar / cafeteria, manquen serveis per a la població jove. En una gran part dels bars de la zona freqüenten persones adultes i d´avançada edat. La finalitat d´aquest establiment es aconseguir ser un lloc de reunió i de jocs per a la gent jove. 2. Anàlisis de mercat / pla de màrqueting − Aquesta cafeteria va dirigida especialment al públic adolescent i als estudiants.− Productes: entrepans, sucs, refrescos, cafès, licors, pastes, tapes, plats combinats...− Es tracta d´un bar / cafeteria amb una sala de jocs, amb diverses taules molt amplies per un gran nombre de persones.− Els productes tenen uns preus assequibles per a la gent jove, i mantenen una relació qualitat−preu.Amés aquest establiment està equipat amb equip de música i servei de televisió amb parabòlica.− Innovació: sala per veure els partits de futbol. Entrada y consumició obligatòria.− Promoció: Esmorzar: cafè o refresc + pasta o entrepà: 150 ptes. 3. Pla de producció e inversionsBerenar: refresc o cafè + entrepà o pasta: 300 ptes.Partit de futbol: refresco + entrepà 500 ptes.Hi ha descompte per a estudiants.Els productes es compraran a una empresa d´alimentació i després es comercialitzarà directament al públic.Electrodomèstics i cuina, cadires, taules, equip de música, televisió, parabòlica, lavabos, aire acondicionat, màquina de tabac, futbolí i billar.Es tracta d´un local bastant gran amb una capacitat màxima de persones assegudes de: 50 aproximadament i unes 10 persones aproximadament a la barra, en total unes 60 persones aproximadament.El local es de lloguer: 80.000 ptes. al mes aproximadament. La tecnologia juntament amb les reformes fetes al local, l´import augmenta a 4.000.000 ptes. aproximadament, amortitzable en 6 anys. La mà d´obra de les reformes augmenta a unes 500.000 ptes. 4. Aspectes econòmics i financers − Estructura financera de l'empresa: fonts de recursos. El font de finançament serà mixta. Els quatre socis que formen la societat aportaran 500.000 ptes. cadascun. Font de fiançament propi: total = 2.000.000 ptes.Font de finançament alienes: Demanarem un préstec a mig i llarg termini que augmentarà fins als 2 milions a retornar en 3 anys., a un 5% d'interès aproximadament. El préstec total retornar pujaria fins a 2.100.000 ptes.− Previsió d'ingressos i despeses.Despeses inicials: 4.000.000 + 100.000 (interessos)= 4.100.000 ptes.Despeses mensuals: 1.200.000 ptes.Ingressos mensuals: 350.000 ptes.Benefici net: 150.000 ptes.Interessos mensuals a pagar: 60.000 ptes. Despeses inicials: reformes en general i mobiliari (taules, cadires, cuina, electrodomèstics, televisió, parabòlica, billar, futbolí, etc.). Despeses mensuals: lloguer, compra de productes, llum, gas, aigua, possibles reparacions, etc. 5. FORMA INSTITUCIONAL Es crearà una empresa nova, que funcioni autònomament. La forma jurídica de la nostra empresa serà una societat de responsabilitat limitada (SL o SRL). 1

Aquesta forma institucional ens serà útil perquè som una empresa petita amb un capital no massa gran. El nombre de socis són quatre i cadascun aportarà el 25% del capital total de l´empresa, és a dir, 500.000 ptes. Es tracta també d´una societat laboral (SLL) ja que la major part del seu capital pertany als treballadors lligats a l´empresa per un contracte laboral indefinit. Hi hauran dos treballadors més, a part dels quatre socis inicials. Principals formes jurídiques Perquè la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes de la Generalitat qualifiqui una societat anònima o de responsabilitat com a laboral, la llei exigeix que almenys la major part del seu capital pertanyi als treballadors lligats a l'empresa per un contracte laboral indefinit. L'organisme esmentat també s'encarrega que aquestes societats compleixin les condicions previstes en la Llei 4/1997, que les regula. Societat de responsabilitat limitada. És un societat de caire capitalista, ideal per a pocs socis i que no necessitin una xifra elevada de capital. La responsabilitat dels socis és il·limitada al capital aportat, és a dir, solament responen dels deutes amb el capital que han invertit. El nombre de socis per a la seva constitució pot ser entre 1 i 50. el capital és com a mínim de 500000 ptes. Repartit en participacions. La raó social pot estar formada per qualsevol nom seguit de o o les seves sigles o . Societat anònima és una societat purament capitalista, ja que les condicions personals dels socis no tenen cap importància: el capital és l'únic element important. La responsabilitat dels socis és il·limitada al capital invertit. El nombre de socis per a la constitució és d'un o més accionistes. El capital està dividit en accions. Aquest com a mínim ha de ser de 10000000 ptes., ha d'estar subscrit i el 25% ha de ser desemborsat en el moment de la constitució de la societat, i la resta, com a màxim, al cap de 5 anys. La raó social pot ser qualsevol nom, però obligatòriament ha de constar o les seves sigles . El capital d'aquestes societats laborals ha d'estar dividit en accions nominatives o en participacions socials i, des del moment en què es creen, s'han de subscriure com a mínim el 25% de cada acció i el 100% de cada participació. La xifra de capital no pot ser inferior a 60 101,21 euros en les Sal, ni a 3005,06 euros en les SLL. Les participacions són parts iguals, acumulables i indivisibles del capital d'una societat de responsabilitat limitada, que no poden incorporar−se a títols negociables ni dir−se accions. Això vol dir que les participacions tenen un caràcter abstracte, que no es poden documentar ni negociar ni ser transferibles lliurement. Les accions són parts alíquotes del capital d'una societat anònima. Estan documentats en títols nominatius o al portador i són negociables. Cap soci no pot tenir accions o participacions que suposin més de la tercera part del capital, a fi d'evitar que el control de la societat es concentri en algunes persones; excepcionalment, la llei admet que aquest percentatge de participació augmenti fins a un 49% si el soci és una entitat pública. Aquestes societats poden contractar treballadors que no siguin socis, però el nombre d'hores que hagin treballat no ha de superar el 15% del temps anual que els socis treballadors dediquen a l'empresa. Aquest percentatge s'incrementa fins al 25% en empreses amb menys de 25 socis treballadors. Empresa individual: • empresa individual • comunitat de béns o societat civil privada

2

Empresa societària: • societat civil • societat mercantil: ♦ societat personalista: ◊ societat col·lectiva ◊ societat comanditària ♦ societat capitalista: ◊ societat de responsabilitat limitada ◊ societat anònima • societat d'interès social: ♦ societat cooperativa

Individual SC o SRC

Nombre de components per crear−la Un Mínim dos

S en C o S com

Mínim dos

Tipus d'empresa

SL o SRL SA

Mínim un Mínim un

S com. p.a o S en C.p.A

Mínim un

Responsabilitat pels deutes Il·limitada Il·limitada Il·limitada: socis col·lectius

Capital Qualsevol import Qualsevol import

Qualsevol import Limitada: socis comandataris Limitada a les aportacions Mínim 3005.06 euros Limitada a les aportacions Mínim 60101.21 euros Limitada a les aportacions, excepte els Mínim 60101.21 euros col·lectius, que són els administardors

6. TRÀMITS PER CREAR UNA EMPRESA • Tràmits juridicomercantils ♦ Seleccionar una denominació per a la empresa: SIMPSONS ♦ Redactar el contracte de fundació i els estatuts de l´empresa que es crearà amb les indicacions exigides per la llei. ♦ Sol·licitar al Registre mercantil Central una certificació negativa de denominació en què s´indiqui que el nom escollit no ha estat abans seleccionat per cap altra societat. ♦ Prèvia presentació de l´anterior certificat a un notari; aquest redactarà l´escriptura pública de constitució de la companyia, que contindrà els pactes socials. ♦ Una vegada feta l´escriptura pública, s´inscriurà en el Registre mercantil. També s´haurà d´inscriure, com a empresa SLL, en el Registre de societats laborals, ja que quatre dels sis treballadors de l´empresa són els socis de l´empresa. • Tràmits fiscals ♦ Autoliquidació de l´impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en la creació de societats. ♦ Sol·licitud del codi d´identificació fiscal (CIF) i alta en el cens (declaració censal) ♦ Alta en l´impost sobre activitats econòmiques (IAE) ♦ Declaració de l´IVA ♦ Impost sobre béns immobles 3

• Tràmits laborals ♦ Comunicació de l´obertura del centre de treball ♦ Inscripció de l´empresa a la Seguretat Social A més l´empresa ha de donar d´alta les persones que contracta, o afiliar−les al sistema de la Seguretat Social si no han treballat anteriorment. • Tràmits municipals L´empresa haurà de disposar de la corresponent llicència d´obertura, la sol·licitud de la qual haurà de ser presentada al Departament d´Urbanisme de l´ajuntament on s´ubiquin les instal·lacions del negoci i l´activitat que es pretén exercir. 7. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS • Estructura organitzativa: organigrama L´empresa la formen quatre socis, que també treballen i també dos empleats més. No existeix cap tipus de jerarquia entre els socis, les decisions es prendran conjuntament entre els quatre. El sou dels socis anirà en relació amb el benefici net mensual del bar que es repartirà a parts iguals. Mentre que el sou mensual dels altres dos empleats serà aproximadament de 130.000 ptes. i treballaran 42 hores setmanals. Els quatre socis també treballaran 42 hores setmanals. El bar estarà obert tots els dies de la setmana d´onze del matí a onze de la nit. Hi hauran dos torns: un 11 a 17 i un altre de 17 a 23 h. En cada torn hi hauran tres persones, entre les quals sempre n´hi hauran dos socis i un empleat. Les responsabilitats es repartiran segons les millors aptituds en les tasques del bar, però sempre hi haurà una persona a la cuina, una altra a la barra i una altra a les taules. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1r. torn 2n. torn 2 socis i 1 empleat 2 socis i 1 empleat 6 hores 6 hores DISSENY GRÀFIC DEL BAR SIMPSON 4 almacen Barra juegos Sala tv

4

cocina Labavos certificación negativa de denominación

CERTIFICACIÓN Nº DON Eustaquio Perezón BorRull Registrador Mercantil Central, en base a lo interesado por: D\Dª Daniel Izquierdo Salvador Joan Marc Caparrós Novell Eloi Monllor Martínez y Jaume Meléndez Jané En solicitud formulada con fecha 21−01−1983 y número de entrada 258468−5846 CERTIFICO: Que no aparece registrada la denominación SIMPSOn En consecuencia, se ha reservado dicha denominación a favor del citado interesado, por el plazo de quince meses a contar desde la fecha, conforme a lo establecido en el artículo 377.1 del Reglamento de Registro Mercantil. Madrid, a 30 de Mayo de 2001 El REGISTRADOR (firma y sello del Rgistrador) NOTA.− Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgación de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad con lo establecido en el art.954.2 del Reglamento del Registro Mercantil.

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF