Dako Pepsin Kod S3002

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Dako Pepsin Kod S3002...

Description

Dako Pepsin Kod S3002 Avsedd användning

För in vitro-diagnostik. Pepsin används för proteolytisk nedbrytning av paraffininbäddade, formalinfixerade vävnader före DNA in situhybridisering eller före infärgning av vissa antigener med immunhistokemiska metoder.

Sammanfattning och princip

Proteolytisk nedbrytning av formalinfixerade vävnader förbättrar tillgängligheten till DNA-sekvenser i vävnaden och gör det lättare för sonder att penetrera vävnadssnittet mer effektivt. Vid immunohistokemi exponerar den proteolytiska nedbrytningen av formalinfixerad vävnad specifika epitoper som maskerats vid fixeringen.

Material som medföljer

Kod S3002 Sex paket uppmätt, pulveriserat enzym. Pepsinet i varje paket är tillräckligt för att bereda 250 ml (för in situhybridisering) respektive 500 ml (för immunohistokemi) enzymlösning. När det används i ett färgningsbad räcker volymen till att behandla 25–50 objektglas.

Material som behövs men inte ingår

1. 0,2 N HCl 2. Volymetrisk flaska eller graduerad cylinder

Försiktighetsåtgärder

1. 2. 3. 4.

För yrkesmässigt bruk. Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud. Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala, statliga och överstatliga föreskrifter. Datablad för materialsäkerhet för yrkesanvändare kan erhållas på begäran.

Fara Pepsin: 60-100% pepsin A Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Använd skyddskläder. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas ångor. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…’ P342 + P311 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Ta av nedstänkta kläder. P302 + P352 + Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. P362-2 + P363 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P332 + P313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur P305 + P351 + eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P338 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P337 + P313 Förvaras inlåst. P405 Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella P501 och internationella föreskrifter. Förvara oöppnade förpackningar vid rumstemperatur. Lagra enzymlösningen vid -20 °C. H319 H315 H334 H335 P280 P285 P271 P261 P264 P304 + P340 + P312

Förvaring Reagensberedning

Vid in situ-hybridisering ska hela paketets innehåll lösas upp i 250 ml 0,2 N HCl. Vid immunohistokemi ska hela paketets innehåll lösas upp i 500 ml 0,2 N HCl. Den resulterande enzymlösningen ska inte spädas ytterligare. Enzymlösningen kan frysas i portioner i 2–3 månader vid pH 4.4 och -20 °C och sedan tinas omedelbart f öre användning.

Procedur

De tider som krävs för optimal nedbrytning av formalinfixerade vävnader varierar med fixeringens omfattning. Den beredda pepsinlösningen ska föruppvärmas till 37 °C. Normalt räcker det med nedbrytning i 10 minut er vid 37 °C men tiden kan ökas upp till 30 minuter vid be hov.

(127155-001)

P04057SE_01/S3002/2015.06 s. 1/2

Begränsningar

Övernedbrytning av vävnadssnitt kan resultera i förlust av vävnadsmorfologi eller göra så att snitten lossnar från objektglasen. Vid in situ-hybridisering rekommenderas användning av Silanized Slides då nedbrytning måste utföras som del av processen. För immunohistokemi rekommenderas antingen Silanized Slides (kod S3003) eller poly-L-lysinbelagda objektglas.

Utgåva 06/15

(127155-001)

P04057SE_01/S3002/2015.06 s. 2/2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF