Datoriserade informaºonssystem bygger på en tre

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download Datoriserade informaºonssystem bygger på en tre...

Description

Datoriserade  informa.onssystem   bygger  på  en  tre-­‐skikts  arkitektur   •  Data  Management  layer  (Implementerat   veksamhetsspråk)   •  Business  layer  (Verksamhetslogik)   •  Interface  layer  (Användargrä[email protected])   •  Kapitel  6  sid  172-­‐181  

Figure  1.18:  Layers  of  an  ICT  system

"

Data  Management  layer   •  Database   •  Data  Base  Management  Systems  (DBMS)  

Databas  (Database)   •  En  organiserad  samling  av  data   •  Ska  utgöra  en  representaOon  av   informaOonmodellen   •  Data  i  databasen  ska  vara  åtkomligt  av  flera   användare  samOdigt  

Databashanteringssystem   Database  Management  System     •  Programvara  som  används  för  [email protected]  hantera  en   eller  flera  databaser     •  Tillhandahåller  följande  funkOonalitet:  

–  Structural  maintenance,  förändra  datastrukturerna  i   databasen   –  Transac/on  processing,  lägga  Oll,  förändra  och  ta  bort   data  I  databasen   –  Informa/on  retrieval,  söka  och  presentera  data  från   databasen  Oll  applikaOoner  (business  layer)  och   användare   –  Data  base  administra/on,  sköta  behörighet,  trimma   databsen  etc.  

RelaOonsdatabaser   •  Data  lagras  i  tabeller   •  Tabellerna  består  av  rader  och  kolumner   •  I  en  tabell  måste  det    allOd  finnas  en  uppsä@ning  av   [email protected]  som  gör  varje  rad  unik  [email protected]  kallas  tabellens   primärnyckel  (primary  key)   •  Referenser  mellan  olika  tabeller  sker  med  hjälp  av   primärnycklarna   •  Om  en  primärnyckel  finns  i  en  annan  tabell  där  den   inte  är  primärnyckel  kallas  den  för  främmande  nyckel   (foreign  key)      

Structured  Query  Language  (SQL)   •  [email protected]  är  [email protected]  databasspråk  som  kan  användas   för  [email protected]  uZöra  databaskommandon  i  samband   med  relaOonsdatabaser      

Transac.on  processing  med  hjälp  av  SQL   (Lägga  .ll  ta  bort  datastrukturer)   •  [email protected]  innebär  [email protected]  skapa  och  ta  bort  tabeller  I  databasen   •  Med  kommandot  CREATE  TABLE  lägger  man  Oll  tabeller  I   databasen  och  med  kommandot  DROP  TABLE  tar  man  bort   tabeller  i  databasen   •  Dessa  kommandon  uZörs  o\ast  av  databasadministratören     •  Ex.   –  –  – 

CREATE  TABLE  Customer  (Customer_no  CHARACTER  7,    Customer_name  CHARACTER  7,  PRIMARY  KEY  (Customer_no)   CREATE  TABLE  Delivery_advice_note  (Advice_no  CHARACTER  6,    Date  DATE,  PRIMARY  KEY  (Advice_no)  FOREIGN  KEY   (Customer_No  REFERENCES  Customer)     CREATE  TABLE  Order_lines  (Order_no  CHARACTER  8,    Delivered_Qty    INTEGER,  Weight  INTEGER,  PRIMARY  KEY   (Order_no)  FOREIGN  KEY  (Product_Code  REFERENCES  Product)    

Verksamhetsspråket   är  implementerat     som  tabeller  i  databasen      

Figure  1.18:  Layers  of  an  ICT  system

"

Transac.on  Processing  med  hjälp  av  SQL   (Ändra  data  i  databasen)   •  [email protected]  innebär  [email protected]  Lägga  Oll,  ändra,  ta  bort  data  i   tabellerna   •  [email protected]  görs  med  följande  kommandon:   –  INSERT   –  UPDATE   –  DELETE   –  Dessa  databaskommandon  anropas  av   applikaOonsprogram  (som  finns  i  skiktet   verksamhetslogik)  skrivna  i  programspråk  som  Visual   Basic,  C#,  C++    

INSERT   UPDATE   DELETE   ApplikaOons-­‐   program  skrivna   i  t.ex.  C#,  Visual  Basic,   C++,  Pearl    som     bygger  på  verksamhets-­‐   Verksamhetsspråket   logik  och  använder  sig     är  implementerat     som  tabeller  i  databasen   av  tabellerna  I  databasen.            

Figure  1.18:  Layers  of  an  ICT  system

"

Transac.on  Processing  med  hjälp  av  SQL   (Ändra  data  i  databasen)   •  Exempel  lägga  Oll  data  i  databasen   –  INSERT  INTO    Customer  (’10067K’,  ‘Blackwell  Steel  Products’)   –  INSERT  INTO  Delivery_advice_note  (‘13/1193G’,    2010-­‐11-­‐09,  ’10067K’  )   –  INSERT  INTO  Order_lines  (‘13/1193G’,    20,  145,    ‘UL150’)    

•  Exempel  ändra  data  i  databasen   –  UPDATE    Order_Lines  SET  Delivered_Qty  =  25  WHERE  Order_No  =  ‘13/1193G’    

•  Exempel  ta  bort  data  i  databasen   –  DELETE  FROM    Order_Lines  WHERE  Order_No  =  ‘13/1193G’      

Exempel  tabeller  ur  databasen  

Informa.on  retrieval,  söka  och  presentera   data  från  databasen   •  [email protected]  görs  med  SELECT   •  SELECT-­‐kommandot  uZörs  o\ast  av  [email protected]   applikaOonsprogram  (som  finns  i  skiktet   verksamhetslogik)   •  Exempel     –  SELECT  *  FROM      Order_Lines      Denna  SELECT  sats  listar  alla  rader  i  tabellen  Order_Lines     –  SELECT  Order_No,  date,  Product_DescripOon,  Product_Code,  Length,  Delivered_Qty,   Weight    FROM  Order_Lines,  Product    WHERE  Order_Lines.Product_Code  =  Product.Product_code  (Denna  SELECT-­‐sats  söker    ut  alla  rader  I  Order-­‐Lines  tabellen  och  matchar  dessa  rader  mot  Product  tabellen  på    Product  Code).    

Hur  de  olika  skikten  samverkar  i  samband  med  eK  datoriserat  informa.onssystem  i  en    organisa.on    

Hårdvara,  OperaOvsystem,  Generell  Programvara,  Programspråk,  DBMS,    KommunikaOon    

INSERT   UPDATE   DELETE   ApplikaOons-­‐  

program,  bygger   på  verksamhetslogik   SELECT   och  verksamhetsregler,   t.ex.  funkOonen  Jobs   Användargrä[email protected]   Verksamhetsspråket   styr  användarens  möjlighet   är  implementerat     [email protected]  kommunicera  genom  den     som  tabeller  i  databasen   verksamhetslogik  som  finns       implementerad  i  applikaOons-­‐   Figure  1.18:  Layers  of  an  ICT  system programmenoch  det  implementera  verksamhetsspråket  i  databasen        

"

Användaren ska mata in det som ska levereras tillbaka till kunden för en specifik order-line (batch). 1) Användaren väljer Jobs 2) När användaren kommer till Jobs dokumentet har följande SQL-sats redan utförts SELECT Order_No, date, Job_No, Product_Description, Product_Code, Length, Delivered_Qty, Weight FROM Order_Lines, Product, Job, Dispatch_line WHERE Order_Lines.Product_Code = Product.Product_code AND Job.Order_no = Order_Lines.Order_no AND Dispatch_line.Order_No = Job.Order_no 3) Användaren fyller i “QTY returned” och “Weight returned “och trycker på save. 4) Programmet kontroller då att användaren fyllt i rimliga värden och utför sedan följande UPDATE-sats UPDATE Dispatch_line SET Delivered_Qty = 20, SET Weigt =50 WHERE Dispatch_line.Order_No = ’13/1193G’

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF