De hoogwaardige zuivering van afvalwater

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download De hoogwaardige zuivering van afvalwater...

Description

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid is, maar bij de Eerbeekse papierfabrieken al begin jaren ’60 van de vorige eeuw doordrong. Inmiddels is de zuivering van het afvalwater van de Eerbeekse papierfabrieken een vanzelfsprekendheid, worden de afvalstoffen uit het water gerecycled en is er zelfs onderzoek gaande naar hergebruik van het gezuiverde afvalwater. Taken die Industriewater Eerbeek op innovatieve wijze voor haar rekening neemt.

De oprichters zijn ook de klanten Industriewater Eerbeek zuivert sinds 1961 het afvalwater van de drie papier producerende bedrijven die Eerbeek telt. Zij zijn ook de gezamenlijke aandeelhouders: • Papierfabriek ‘Coldenhove’ B.V. • SCA Packaging De Hoop • Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.

“IWE waarborgt een reinigingsrendement van 99,8 %.”

Duurzaam ondernemen: geen plan, maar praktijk Duurzaam ondernemen wordt door IWE serieus

afvalwater. Een bijkomend voordeel is dat de bij het

genomen. Niet alleen zuivert IWE zeer hoog-

zuiveringsproces opgewekte energie meer is dan de

waardig, ook doet zij voortdurend research naar

energiebehoefte van de gehele zuiveringsinstallatie.

nieuwe waterzuiveringstechnieken. Het resultaat

Dit betekent dat IWE dit surplus aan het elektrici-

mag er zijn: een nagenoeg optimale zuivering van

teitnet levert.

Het terrein van Industriewater Eerbeek

BIOGAS GENERATOR

“IWE zuivert het afvalwater op een innovatieve manier. Uit de hele wereld komt men dan ook kijken.”

Belangrijke kengetallen • De drie fabrieken gebruiken als grondstof voor

• Het reinigingsrendement is 99,8%.

hun productie jaarlijks gezamenlijk meer dan

• Het gereinigde water gaat naar de IJssel.

500.000 ton oud papier. Hiermee leveren zij

• Het primaire en secundaire slib wordt sinds

een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het afvalprobleem.

2002 hoogwaardig omgezet in een bouwstof en groene energie.

• Water speelt een heel belangrijke rol in het

• Het overschot aan micro-organismen van de

productieproces. Dit proceswater is na afloop

anaërobe zuivering wordt gebruikt voor het

vervuild met vaste en opgeloste stoffen.

opstarten van andere zuiveringsinstallaties in

Jaarlijks verwerkt IWE ruim 4.000.000 m

3

de gehele wereld.

afvalwater. De vuillast, die IWE verwerkt,

• Bij het zuiveringsproces wordt jaarlijks

bedraagt circa 400.000 VE’s (Vervuilings

4 miljoen m3 biogas geproduceerd.

Equivalenten) en circa 9.000 ton slib per jaar.

Eigen laboratorium ondersteunt procesvoering en ontwikkeling.

Het zuiveringsproces Het afvalwater van de drie papierfabrieken komt via een riolenstelsel binnen bij Industriewater Eerbeek. Dit water bevat vaste en opgeloste stoffen. Vaste stoffen (voornamelijk vezels, krijt en klei) blijven zichtbaar in het water, opgeloste stoffen (voornamelijk organisch materiaal, dat nagenoeg volledig biologisch afbreekbaar is) niet. Het proces van zuivering van het afvalwater binnen Industriewater Eerbeek is volgens dezelfde tweedeling te scheiden: de mechanische zuivering en de biologische zuivering.

uit het afvalwater gezuiverd door gebruik te maken

Het uiteindelijke effluent (het gereinigde water) is voor 99,8% gereinigd

van louter mechanische middelen. In de biologische

Het uiteindelijke effluent (het gereinigde water) is

fase worden de opgeloste stoffen uit het afvalwater

voor 99,8% gereinigd en voldoet ruimschoots aan

gezuiverd door micro-organismen. De biologische

de lozingsnormen van Rijkswaterstaat voor lozing

zuivering valt weer uiteen in twee delen: de

op oppervlaktewater. De papierindustrie heeft met

anaërobe (zuurstofloze) en de aërobe (zuurstof-

de overheid afspraken gemaakt om te onderzoeken

houdende) fase. De aërobe fase is opgedeeld in

of het hergebruiken (van een deel) van het effluent

een beluchtings- en een actiefslib fase.

mogelijk is. IWE doet daarvoor technologisch

In de mechanische fase worden de vaste stoffen

onderzoek.

Kraakhelder naar de IJssel.

“De groene elektrische energie die uit het afvalwater wordt geproduceerd kan 3.000 huishoudens van stroom voorzien” In de anaërobe (zuurstofloze) zuiveringsfase wordt

Innovatief

biogas gemaakt. Na reiniging van dit biogas in

Door de samenwerking van de drie papierfabrieken

een biologische ontzwavelingsreactor wordt biogas

is een schaalgrootte en een organisatie ontstaan die

met behulp van motoren omgezet in elektriciteit.

het mogelijk maakt innovatief te zijn. De nieuwste

De hoeveelheid opgewekte elektriciteit is voldoende

beschikbare technieken zijn bij IWE ontwikkeld

om het hele zuiveringsproces te laten verlopen en

en/of als eerste toegepast. Nog steeds is research

daarnaast huishoudens van groene energie voorzien.

met (deskundige) partners als TNO, Wetsus, WUR Universiteit en Paques een van de peilers waarop IWE staat.

Hypermoderne biogas motor voor opwekking van elektriciteit.

Kanaalweg 8a Postbus 13 6960 AA Eerbeek Tel. (0313) 670 470 Fax (0313) 670 479

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF