De nya energikraven

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download De nya energikraven...

Description

Energimyndigheten Tomas Berggren Avd. för Energieffektivisering Enh. för resurseffektiva byggnader 2013-12-21

Främjande av energieffektiva byggander

Främjande insatser visar vägen • Energimyndigheten Energisystemet

• Målen för energi och klimatpolitiken • Energieffektiviseringsdirektiven • Nära nollenergibyggnader • Teknikupphandling • Goda exempel,resultat

En härlig utmaning ”Vår uppgift är att bidra till ett globalt energisystem som ger kommande generationer lika goda möjligheter som vi har idag.”

Våra uppgifter • Vi är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för frågor om användning och tillförsel av energi. • Vi ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på konkurrenskraftiga villkor. • Vi ska verka för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning med så liten inverkan på hälsa, miljö och klimat som möjligt. • Vi ska bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. • Vi ska inom vårt verksamhetsområde främja forskning, utveckling, demonstration, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintroduktion av ny teknik och nya tjänster samt nyttiggörande av resultat från sådan verksamhet. Enligt förordningen (2007:1153)

Främjande för att driva utvecklingen framåt

60,0

Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus (TWh)

50,0

40,0

Olja Fjärrvärme 30,0

Elvärme Gas Biobränsle Totalt

20,0

10,0

0,0

Effektiviseringspotential i småhus. Rapport år 2005  Den totala energianvändningen i småhusbebyggelsen i Sverige uppgår till ca 41 TWh  Sammantaget bedöms den tekniska potentialen för energieffektivisering vara cirka 12 TWh (30 %)

3,4 Blå = tot värmeförluster 4,9 Effektiviserings pot- vf 17,8

2,1

Grå tot energianv. varmvatten Effektiviseringspot- vv

6,2

Gul = tot energianv. hushållsel

[TWH] 6,9

Effektiviseringspot-he

Effektiviseringspotential •

KlimatskalVentilationTappvattenuppvärmningVärmesystem27% 40%

Klimatskal Värmesystem Ventilation Varmvatten Hushållsel

Hushållsel 17%KonverteringsåtgärderTotalt

7%

9%

9

Forskning– Utveckling– Demo- Kommersialisering- Information Samarbetet med bransch/näringsliv är mycket viktigt och framgångsrikt

CERBOF EFFSYS+ SOLEL Fjärrsyn

BeBo BELOK

HYLOK

BELIVS LÅGAN

Belysningsprogrammet Program Energisystem PES

Kulturhistoriska byggnader

U.F.O.S Energi

Sustainable Innovation AB UK

Energi, IT & Design AES

Målbild olika typer av energieffektiva byggnader(NNEbyggnader art 9 kWh/m2,år

”90 (55)”

2011 2015 2018

”50 (30)”

Dagens passivhus

2021 NNE-byggnader

≤0
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF