DE ONTDEKKING EN DE NAAM VAN HET EILAND MARTINIQUE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Age Of Exploration (1400-1600)
Share Embed Donate


Short Description

Download DE ONTDEKKING EN DE NAAM VAN HET EILAND MARTINIQUE...

Description

DE ONTDEKKING EN DE NAAM VAN HET EILAND MARTINIQUE DOOR

C. K. KESLER

Wat in het artikel over La Martinique op blz. 112 (April 1941) omtrent de ontdekking en den naam van het eiland werd aangehaald op grond van wat Aspinall daaromtrent vermeldt, blijkt bij nader onderzoek toch niet zoo vast te staan, als deze schrijver zou doen gelooven. Vooreerst het jaar en de datum der ontdekking. Wat het jaar betreft de meeste encyclopaedieën geven dat evenals Aspinall op als 1502. De £Mcyc/o/>a«J!ja 2?rc#a»»>ca heeft echter eenig voorbehoud en schrijft: , , . . . .was ^roiaè/y discovered by Columbus on the 15th of June 1502, «MowgA iy some a-ttfAors tóe rfwcovery is Dit laatste geschiedt o.a. in Bouillet, «/ Aie, waar men op p. 1185 leest: Découverte par Christophe Colomb en 1493. Een uitzondering maakt de ^McycZo^a^'e van Oosthoek. Daarin vindt men (IX p. 51) als jaartal der ontdekking opgegeven 1498 zonder datum, wat vermoedelijk een vergissing is. Immers dat zou dan geweest zijn tijdens de derde reis van den ontdekker, toen hij 30 Mei 1498 uit Spanje vertrokken was, Trinidad en een gedeelte van de Noordkust van Zuid-Amerika gevonden had en ten slotte naar Espafiola zeilde, vanwaar hij door Francisco de Bovadilla gevankelijk naar Spanje terug gezonden werd. Deze tocht ging van Trinidad door de golf van Paria, ten Z. van het eiland Margarita en vervolgens in N.W. richting door de Caraibsche Zee naar Espafiola. De schepen bleven dus op verren afstand van de Kleine Antillen. Wellicht behoort de 8 van het jaartal een 3 te zijn. De Dt'clt'onwatVe geogra^/ug'tte van Vivien de St.-Martin geeft eenigszins een verklaring van het verschil in de jaartallen. Daarin — 340 —

DE ONTDEKKING EN DE NAAM VAN HET EILAND MARTINIQUE

341

toch vindt men, dat Columbus het eiland owtóctó heeft op zijn tweede reis en dat hij er tijdens zijn 4e reis op 77 ƒ««» 1502 geland is en het eiland opgenomen heeft. (Men lette intusschen op den gecursiveerden datum). Wat die tweede reis betreft, het volgende: Columbus vertrok toen op 25 September 1493 met een vloot van 18 karveelen uit Cadiz en was ruim een maand later nl. op Zondag 3 November 1493 op de hoogte van Dominica (Vandaar de naam van dit eiland; het werd op Zondag — Sp. Domingo — ontdekt). Van hier zeilde de vloot in hoofdzakelijk Noordelijke richting ten Westen van de Kleine Antillen naar Portorico en vandaar naar Espaiïola, waar zij op 25 November aankwam. Columbus Aa» dus van Dominica uit «MSSC/WÖ» in Zuidelijke of Z.W. richting een ander, nog onbekend, eiland gezien hebben, dat dan Martinique zou geweest zijn. Nu bestaat echter in de literatuur juist omtrent die tweede reis nogal verwarring en zijn zelfs berichten van reis- en tijdgenooten geenszins eenstemmig. Dit is verklaarbaar; de berichten toch omtrent deze reis zijn te danken aan twee verslagen, nl. een van een zekeren dr. Chanca *) uit Sevilla, die de reis medemaakte en er een brief over schreef aan het bestuur zijner stad; het andere is afkomstig van Pietro Martire *), die het samenstelde te Rome ') Dr. Diego Alvarez Chanca uit Sevilla werd bij ordonnantie van 23 Mei 1493 benoemd tot geneesheer van het eskader van Columbus en was bestemd om in de nieuwe Spaansche koloniën de functie van notaris op zich te nemen. Op Espanola aangekomen, schreef hij eind Januari 1494 (de datum is op het oorspronkelijke stuk, dat zich te Madrid bevindt, niet meer leesbaar) een uitvoerigen brief aan het bestuur van Sevilla, waarin hij verslag geeft van de gebeurtenissen tijdens de reis. Hij vermeldt daarin o.a. ook de ontdekking van en een gevecht met Indianen bij een eiland, dat St. Martin genoemd werd, maar het is twijfelachtig of daarmede ons eiland Sint Maarten bedoeld is. (Zie o.a. TAe GeograpAtca/ i?eut«ae orte »oue. (£nctc/o/>ean Wes/-/wdie (1633) en wel aldus: „Matinino of Matilino (door de inlanders Madianam genoemd en alleen door vrouwen bewoond, zooals Martyr getuigt. . . . " Zooals bekend is, werden verhalen omtrent dergelijke Amazonen ook verteld met betrekking tot streken in het N. van Zuid-Amerika. •) Zeer waarscAyn/yA; in de Fransche vertaling toch van het werk van M. F. de Navarrete, Co/eccio» de Kta/es (Relations des quatre voyages entrepris par Christophe Colomb, Paris 1828) vindt men in III p. 82 bij Mantinino een noot van De Navarrete: lie de Ste Lucie, terwijl op de kaart achterin de Fransche uitgave, waarop de gevolgde routes zijn aangegeven, eveneens het eerst bereikte eiland Sta Lucia is. In de No/ice cArono/og*
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF