de osynliga synliga männen som säljer sex.

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download de osynliga synliga männen som säljer sex....

Description

Hälsa och samhälle

DE OSYNLIGA SYNLIGA MÄNNEN SOM SÄLJER SEX. EN DESKRIPTIV STUDIE ÖVER MÄN SOM SÄLJER SEX OCH SÄKRARE SEX SAMT MÄN OCH TRANSPERSONER SOM SÄLJER SEX PÅ NÄTET.

SUZANN LARSDOTTER Handledare: Sven-Axel Månsson och Ronny Tikkanen

Invisible Visible Men Who Sell Sex A descriptive study about safe sex among men who sell sex and a study about men and transgender people who sell sex on internet. Author: Larsdotter, C. Suzann Examination paper in sexology 15 hp. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, 2010. Keywords: Men, Sexual Services, Male prostitute, Male Escort, Transgender Escort, Safe Sex, Internet, hiv and STI. This paper consists of one research review and two quantitative studies about men and transgender persons who sell sexual services to other men. The first part presents research about men who sell sexual services to men in general, and around the need for prevention against hiv and STIs in particular. Part two is an analysis of men who sell sexual services and their attitude and practice regarding safer sex. The analysis is based on material from the MSM (Men who have sex with Men) survey conducted in 2006. This study shows that Men who sell sex have significantly higher risk-behavior than other men who have sex with men. This indicates the need for HIV prevention in the group of men who sell sexual services. Part two of this study consists a descriptive internet survey made among men and transgender people who sell sexual services on the internet. The background for this study is that Swedish official documents repeatedly reproduce the notion that men who sell sex are invisible, and that there is no knowledge of the subject. This study shows that this is not the case. The study shows that advertising is visible and that it is possible to find people who offer their services relatively easily. This paper also includes a descriptive study about the geographic origin, age, sexual orientation, availableservices, safer sex, and marketing area of men and transgender personswho sell sexual services on the Internet.

2

Jag vill rikta ett varmt och innerligt

TACK …till mina handledare Sven-Axel Månsson som engagerat och initierat hjälpt mig framåt och Ronny Tikkanen som med stort tålamod och engagemang förklarat SPSS, lärt mig logistiska regressionsanalyser mm samt stöttat, uppmuntrat och givit handledning på lite annorlunda platser som exempelvis en campingstol på Queerloppisen på hbt-festivalen i Göteborg och ett hotellrum i Wien. …till min fantastiska kollega Jonas Jonsson i projekt åtgärd 33 för all uppmuntran, stöd och korrekturläsning. …till Antti Ervasti på Pro Tukkipiste i Helsingfors för att du så frikostigt delat med dig av all din kunskap och erfarenhet.              

3

INLEDNING .................................................................................................................. 5  SYFTE ................................................................................................................................5  Frågeställningar .........................................................................................................6  TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ..................................................................................................6  Social konstruktivism..................................................................................................6  Feminiteter och maskuliniteter ..................................................................................7  KVANTITATIV METOD ...........................................................................................................8  BESKRIVNING AV DATAINSAMLING MED ETISKA REFLEKTIONER. ...................................................9  Delstudie 1..................................................................................................................9  Delstudie 2................................................................................................................10  Delstudie 3................................................................................................................11  BEGREPPSDISKUSSION ........................................................................................................12  Prostitution...............................................................................................................12  Sexköp ......................................................................................................................13  Sexuell läggning/identitet ........................................................................................14  Heteronormativitet ..................................................................................................15  Könsidentitet/transperson .......................................................................................15  FORSKNINGSÖVERSIKT RUNT MÄN OCH TRANSPERSONER SOM SÄLJER SEXUELLA  TJÄNSTER TILL MÄN. DELSTUDIE I. ............................................................................. 16  OMFATTNING ...................................................................................................................16  FAKTORER SOM LEDER TILL SEX MOT ERSÄTTNING ...................................................................18  SITUATION FÖR HOMO‐, BI‐ (OCH HETEROSEXUELLA) MÄN/KILLAR SOM HAR ERFARENHET AV SEX MOT  ERSÄTTNING.....................................................................................................................19  INTERNATIONELL FORSKNING OM MSM, HOMO‐ OCH BISEXUELLA MÄN/KILLAR SOM HAR SEX MOT  ERSÄTTNING.....................................................................................................................21  HIV/STI ..........................................................................................................................22  ARENOR ..........................................................................................................................24  TRANSPERSONER SOM HAR SEX MOT ERSÄTTNING ...................................................................25  VÄGEN IN ........................................................................................................................25  SITUATION: HIV/STI, VÅLD, DROGER OCH PSYKOSOCIAL HÄLSA .................................................26  AVSLUTANDE DISKUSSION ...................................................................................................26  KVANTITATIV ANALYS AV MSM SOM SÅLT SEX FRÅN MSM‐ENKÄTEN 2006 –  DELSTUDIE II. ............................................................................................................. 28  BESKRIVNING AV MÄNNEN I STUDIEN ....................................................................................28  DET SENASTE TILLFÄLLET MAN HADE SEX MED EN MAN. ...........................................................32  SEXUELLT RISKTAGANDE. ....................................................................................................37  Sexuellt risktagande i samband med alkohol/droganvändning...............................43  BEHOV AV TESTNING OCH HIV/STI. ......................................................................................45  VAD UTMÄRKER MÄN SOM SÅLT SEX DET SENASTE ÅRET? .........................................................49  EN DESKRIPTIV STUDIE ÖVER MÄN OCH TRANSPERSONER SOM SÄLJER SEX PÅ NÄTET –  DELSTUDIE III. ............................................................................................................ 52  INTERNET SOM ARENA FÖR SEXSÄLJANDE................................................................. 54  INTERNETSIDOR DÄR MANLIGA ESKORTER ÅTERFINNS ÖPPET. ....................................................57  REDOVISNING AV RESULTAT FRÅN INTERNETKARTLÄGGNINGEN .................................................59  ANDRA ARENOR DÄR MÄN SOM SÄLJER SEXUELLA TJÄNSTER ÅTERFINNS. .....................................69  TABELLFÖRTECKNING ................................................................................................ 73  KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................................ 74  KÄLLOR FRÅN INTERNET .....................................................................................................81  ÖVRIGT ...........................................................................................................................81  BILAGOR.................................................................................................................... 82 

4

INLEDNING Män som säljer sexuella tjänster har uppmärksammats relativt lite i Sverige. Under de senaste åren har dock behovet av mer kunskap om sexsäljande män lyfts fram inom i olika sammanhang. Det sociala arbetet kring sexsäljande personer är nästan helt uteslutande fokuserat på kvinnor som säljare. Med anledning av detta sökte och beviljades RFSL medel till att utföra åtgärd 33 i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget handlar om att utreda hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster i Sverige. Jag blev som hiv och hälsohandläggare på RFSL tilldelad arbetet som projektledare för ovanstående projekt och vill med anledning av detta fördjupa mig i frågan om män som säljer sex till män i min uppsats. Uppsatsen skall sedan kunna ligga till underlag för rapporten till regeringen. Det finns både okunskap och omedvetenhet gällande transpersoner som säljer sexuella tjänster i Sverige. Vilka transpersoner säljer sexuella tjänster? Är det transvestiter med eller utan hormonella eller kirurgiska ingrepp? Är det pre.op transsexuella eller är det transsexuella som genomgått transition? Är det främst Male to Female (MtF - dvs. en person som biologiskt definierats som man men upplever sig vara kvinna) personer som säljer sex, eller förekommer även Female to Male” (FtM - dvs. en person som biologiskt definierats som kvinna men upplever sig vara man)? 1 Enligt Socialstyrelsen skall ”personer oberoende av kön som utsätts för prostitution och kommersiell sexuell exploatering betraktas i det förebyggande arbetet mot hiv och STI (sexual transmitted infections) som en riskutsatt grupp” (http://www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/hivsti/preventionsgrupper/prostitution). De anför att personer som säljer sex har en ökad risk för att smittas av hiv och andra sexuellt överförda infektioner i och med det potentiellt stora antalet sexpartners de har. Med anledning av detta bör kunskap om överföringsrisker för hiv och STI samt smittvägar ytterligare förbättras hos personer som säljer sex. Föreliggande studie baseras på tre olika delstudier. Den första studien är en ”forskningsöversikt runt män och transpersoner som sexuella tjänster till män”. Den andra delstudien ”kvantitativ analys av MSM som sålt sex från MSMenkäten 2006” har till syfte att utreda hiv och STI preventiva behov hos gruppen män som säljer sex till män. Studien baseras på en undersökning av svaren från MSM (män som har sex med män) -enkäten 2006 vilken hade en fråga om männen hade erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Enkäten riktade sig till män som har sex med män och byggde på frivilligt självselekterat deltagande. Resultatet från studien är bearbetades av dr Ronny Tikkanen. Frågan runt sex mot ersättning var däremot inte bearbetad innan. Den tredje delen är en ”deskriptiv studie av män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet” och har insamlats under en månads tid (mellan 2010-02-05 – 2010-03-05) på internet. Syfte Att utföra en studie runt män och transpersoner MtF som säljer sex till män i Sverige med fokus på deras situation avseende säkrare sex och STI/hiv-prevention

1

FtM och MtF är termer lånade från engelskan, de är förkortningar för Female-to-Male och Maleto-Female.

5

Frågeställningar 1. Vad säger tidigare forskning om behov hos gruppen män som säljer sex till män i allmänhet och runt hivprevention i synnerhet? 2. Hur ser situationen ut för män som säljer sex, avseende säkrare sex; - Vilka riskfyllda handlingar går att urskilja bland män som säljer sex? - Vilka behov av hiv/STI preventiva insatser har män som säljer sex till män? 3. Vad kännetecknar sexsäljaren på internet avseende geografisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, service som erbjuds, säkrare sex, marknadsföringsområde? Den första frågeställningen besvaras av en litteraturgenomgång. Den andra frågeställningen besvaras genom den andra delstudien som utgår från en av andra forskare redan genomförd enkät bland män som har sex med män, den s.k. MSMenkäten (se mer om denna längre fram, s. 8). Den tredje studien är deskriptiv och beskriver gruppen män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på internet. Teoretisk utgångspunkt Enligt mitt sätt att förhålla mig till vetenskaplig metod så tar jag avstånd från en renodlad positivism där människan analyseras utifrån en sträng reduktionism. Studier av mänskligt beteende måste bygga på metoder och förståelse av den mänskliga komplexiteten. Social konstruktivism Jag har därmed valt en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där jag avser att hålla mig kritisk till hur performativa uttalanden om sexsäljande präglat diskursen runt frågan. En socialkonstruktivistisk analys kan ge en förnyad utvärdering av vetenskapliga föreställningar om manligt och kvinnligt, om objektifiering, om den oundvikliga heterosexuella identiteten, och om samkönat begär i relation till sexsäljande. Vår uppfattning av omgivningen är beroende av den kontext vid befinner oss i. Den betydelse som vi ger saker aldrig är konstanta och inte slutgiltigt fixerade. Ingenting bär i sig en mening utan skapas och upprätthålls genom olika tolkningar. Dessa existerar enbart temporärt men kan även hållas vid liv under en längre tid, upprepas och beläggas med olika metoder tills de uppnår en hegemonisk status. Utifrån detta uppstår uppfattningar som ses som mer eller mindre formulerade sanningar. Foucault menar att viljan till att formulera sanningar uppkommer genom en vilja till att ta makt. Dessa ”sanningar” är dock enbart gällande inom den specifika diskursen som de uppstått i (Foucault, 1993). Utifrån en svensk kontext så konstrueras den svenska sexosofin mycket utifrån en kärleksideologi. Denna delar upp handlingar i bra beteenden (sex inom ett monogamt kärleksförhållande) och dåliga beteenden (rekreativt sex eller sex utanför ett kärleksförhållande) (Helmius, G. 1990). Sexualiteten är inte något privat som händer bara mellan två personer utan är också till mycket stor del en social konstruktion av samhällets era, rådande ideologier och kultur. Det har skett stora förändringar avseende samlevnadsformer och familjemönster under de senaste decennierna. Detta kan förstås utifrån ett av Giddens centrala begrepp ”den plastiska sexualiteten” dvs att sexualiteten skiljs från den sedan länge nära sammankopplingen med fortplantning och släktskap. Den plastiska sexualiteten har möjliggjort för både kvinnor och homosexuella att mer öppet få leva ut sin sexualitet. Den plastiska sexualiteten är en förutsättning för möjligheten att ha 6

relationer utanför en etablerad parrelation. Giddens formulerar övergången från den romantiska kärleken till den sammanflödande kärleken med att ju mer den sammanflödande kärleken konsolideras som en möjlighet så mister den romantiska kärleken i betydelse fråga om att hitta en speciell person och en speciell relation. I motsats till den romantiska kärleken så är inte den sammanflödande kärleken inte nödvändigtvis monogam. Relationen behöver inte vara ”tills döden skiljer oss åt” utan bara så länge bägge parter får något ut av den (Giddens 2001). Tillfälliga sexuella kontakter ses ofta som ett sätt att undvika intimitet men hävdar Giddens erbjuder också en möjlighet att främja och vidareutveckla den. Episodiska sexuella kontakter mellan homosexuella män på en bastuklubb kan uttrycka en jämlikhet som saknas i de flesta heterosexuella relationer (även tillfälliga kontakter). I en värld som präglas av den plastiska sexualiteten och den rena relationen så måste monogamin och trohetsbegreppet omarbetas till andra uttryck för trohet och förtroende. Tillfälliga sexuella kontakter kan utgöra en positiv form av njutning och tillfredsställelse såvida de inte leder till någon form av kontrollbeteende (Giddens, s 131). I varje kulturell kontext finns en konstruktion om vad som är en god respektive dålig sexualitet. Antropologen Gayle Rubin (1992) har utvecklat sex axiom som uttrycker hur sexualiteten konstruerats i västvärlden. Det första axiomet är sexnegativitet. Rubin menar att vi ser sexualiteten som en farlig, destruktiv och kraft. Ursäkterna för att få ha sex är kärlek. Sex ses i första hand som något man bör vara misstänksam mot. Det andra tankemönstret är sexualitetens överdrivna betydelse. Sex ses som något mycket speciellt och bedöms annorlunda än andra ageranden. Det tredje axiomet är enligt Rubin ett hierarkiskt system där bra sex är normalt naturligt och utövas av monogama heterosexuella företrädesvis hemma. Lägst ner i hierarkin står transpersoner, homosexuella och sex för pengar. En annan av Rubins bilder för detta är den välsignade cirkeln. I denna återfinns monogama sexuella relationer inom en relation utan någon form av ersättning i cirkelns mitt och utanför finns bl a homosexuella sexuella relationer, sex mot ersättning och sex med fler än en person. I varje kultur finns dessa uppdelningar i god respektive dålig sexualitet där olika praktiker återfinns i en moralisk hierarki. Det fjärde axiomet är sexuell essentialism. Detta kan ses som motsatsen till social konstruktivism och här ses sexualiteten som en naturgiven kraft och inte något som påverkas nämnvärt av kultur, kontext eller egna erfarenheter. Ofta grundar sig denna syn på biologiska resonemang. Dominoteorin om sexuell fara är det femte tankemönstret. Sexuella aktiviteter som i sig är ofarliga kan behöva regleras eller förbjudas då de kan leda till något annat som är farligt. Den sjätte och sista är sex som bryter normer är farlig. Det finns en sexuell standard som alla bör förhålla sig till. De egna sexuella preferenserna ses som en universell norm som alla bör förhålla sig till. Feminiteter och maskuliniteter Genom att ständigt betona den naturliga kopplingen mellan biologiskt kön och genus så försvarar det heteronormativa samhället sin princip om det manliga och det kvinnliga som två komplementariteter. En vanlig uppfattning i svenska rapporter och undersökningar är att män som säljer sex är en mycket anonym företeelse vilken det är svårt att hitta någon kunskap runt. Vid en genomläsning av rapporter och dokumentation runt män som 7

säljer sex syns det föreligga en skillnad i beskrivningen av män och kvinnor som säljer sexuella tjänster vilket kan antas ha en koppling till den sociala konstruktionen av manlig och kvinnlig sexualitet samt heterosexualitet och homosexualitet. Med anledning av detta har jag valt en socialkonstruktivistisk teoretisk grund. Studier av kvinnliga prostituerade utgår ofta ifrån ett könsmaktsperspektiv där förekomsten av sexhandel beror på att män historiskt haft makt över kvinnors kroppar. Många feministiska teorier bygger på tanken om ett kontinuum där prostitution och sexarbete befinner sig på en skala av annat låglönearbete för kvinnor. De patriarkala strukturer i samhället tvingar kvinnor till arbete inom bl a inom sexindustrin. MacKinnon (1987) har hävdat att sexuella förbindelser mellan manliga kunder och prostituerade alltid lett till kvinnors underordning. Det finns uppfattningar om att de män som säljer sex antas göra det frivilligt, och för att de är homosexuella (Dennis, 2008). Detta är sociala konstruktioner av genus och sexualitet som är viktiga att problematisera för att också kunna undersöka män som far illa i sitt sexsäljande. I diskussioner runt skillnaden mellan mäns och kvinnors sexualitet kan man urskilja en essentiell syn på kön där de olika könens sexuella utlevnad förklaras utifrån en biologisk förklaringsmodell. Det vanligaste påståendet är att kvinnor pga både biologi och socialisation är mer inriktade på relationer till skillnad mot män som är mer inriktade på sex. Om man intar en konstruktivistisk förståelse av kön så kan man anta att kvinnligt och manligt inte är något stabilt och oföränderligt utan förhandlas, formas och omstruktureras i olika sociala situationer. Det finns inte heller en maskulinitet eller en femininitet utan olika. Män som säljer sex har inte definierats som ett socialt problem i samma utsträckning som sexsäljande kvinnor. Detta kan hänga samman med att experter ännu inte formulerat detta som ett socialt problem. Vi lever i en postmodern kontext där politiska, sociala och moraliska ställningstaganden är fragmenterade (Loeseke 2003). Sociala problem uppstår när ett fenomen konstruerats som ett sådant. I fallet med sexsäljande män är detta ännu inte aktualiserat varför det inte heller finns insatser och resurser för gruppen. Kvantitativ metod Ett viktigt krav är att forskarsamhället, allmänheten eller statliga organ ofta kräver hårda kvantifierade fakta för att framstå som vetenskapligt trovärdig. Forskningsdata bör också i många fall vara kvantitativ för att kunna användas till grund för bidragsansökningar (Kvale 1997). Min erfarenhet ligger också i linje med vad Kvale uttrycker; att det är lättare att presentera kvantitativa resultat för exempelvis bidragsgivare till medel för hiv/STI prevention. Därför är det av största vikt att få en uppfattning om hur personer som säljer sex tänker runt säkrare sex, kondomanvändning, testning mm. Materialet har exporterats in för bearbetning i programvaran Statistical Package for the Social Science, SPSS. Resultatet av detta kommer att redovisas i olika tabeller och diagram där likheter och skillnader mellan olika undergrupperingar 8

redovisas (Djurfeldt et al 2003). Här kommer männen som sålt sex och som ingår i studien att presenteras utifrån bakgrundsinformation som exempelvis ålder, sexuell läggning, antal sexpartner, kön på sexpartners mm. Därefter kommer jämförelser att göras med gruppen i sin helhet för att se om det finns skillnader mellan grupperna. Inledningsvis gjordes en univariat analys av materialet för att beskriva variationen hos de variabler som undersökts i enkäten i relation till gruppen som sålt sex. De flesta av analyserna i delstudie 2 har genomförts med korstabeller där jag sökt efter likheter och skillnader mellan män som har sålt sex och gruppen av män som inte sålt sex. Vid korstabuleringarna har chitvå-test (Pearson’s Chi-square) gjorts för att statistiskt säkerställa skillnader mellan svaren. Denna siffra redovisas vid varje tabell. Chi-2 testet undersöker om fördelningar i skillnader är signifikant skilda och genom att testa detta går det att få en indikation om eventuella skillnader är slumpmässiga eller inte (Edling och Hedström 2003). När något är signifikant statistiskt så bygger detta på ett chi-två test. P-värdet (som visar statistisk signifikans) räknas enkelt ut av SPSS. Ett lågt p-värde innebär att de troliga är att det observerade inte är beroende av slumpen. Gränsen för statistisk signifikans brukar ligga på 0,05 dvs att det är mindre än 5 procent risk att skillnaderna man ser i tabellen beror på slumpen (Djurfeldt et al 2003). Det är viktigt att påpeka att ett statistiskt signifikant samband inte nödvändigtvis är ett socialt eller vetenskapligt viktigt samband (Edling & Hedström 2003). Vare sig korstabeller eller chitvå-test visar något samband mellan olika variabler och därför har även regressionsanalyser genomförts. Regressionsanalyser utförs för att förutsäga resultatet av en beroende variabel (den man vill beskriva) med hjälp av oberoende variabler (de man använder för att beskriva). Genom regressionsanalyser får jag fram uppgifter om sexuellt risktagande är högre hos gruppen män som säljer sex till andra män än andra då man kan visa hur en eller flera oberoende variabler har betydelse för att prejudicera utfallet på en annan variabel (beroende variabel), se liknande analyser i (Tikkanen 2008). Regressionsanalyser kan presenteras genom oddskvoter, vilken kan översättas med hur starkt risken för något beror på något annat. Man kan därmed utifrån oddskvoten uttala sig om en variabel (t.ex. att man haft oskyddade anala samlag) innebär en överrisk eller underrisk för personer som sålt sex avseende hiv. Detta handlar inte nödvändigtvis om att det finns en kausalitet mellan variablerna. (ibid.). Beskrivning av datainsamling med etiska reflektioner. Denna uppsats består av tre olika delar som beskrivs nedan. Delstudie 1. Databassökningar har gjorts i olika vetenskapliga databaser. Detta för att kunna sammanställa en forskningsöversikt på området män och transpersoner som säljer sex. Kriterierna för att databassökningarna är att artiklarna skall vara skrivna på svenska eller engelska och omfatta män som har sex med män (MSM) och något sökbegrepp som innefattade sexsäljande, således exkluderas alla artiklar som enbart omfattar heterosexuella om de inte är av stor allmän relevans. Av speciellt intresse har artiklar som inkluderat hiv och STI varit. 9

Det finns mycket begränsat med forskning på män som säljer sexuella tjänster i Sverige och få myndigheter och organisationer jobbar mot gruppen. Med ökad kunskap om deras behov kan fler insatser riktas direkt mot gruppen. Delstudie 2. Avseende den andra delen av denna studie så kommer datamaterialet från MSMenkäten som insamlades 2006. Det finns tre publicerade svenska MSM-enkäter som kommit ut 2006, 2008 och 2010. MSM-enkäterna är kartläggningar av sexuella beteenden, hivtestningsvanor och behov av hiv/STI insatser hos gruppen män som har sex med män. MSM-enkäten genomförs av Malmö högskola, av fil dr Ronny Tikkanen under ledning av Sven-Axel Månsson och i nära samarbete med andra forskare. Den första rapporten publicerades 2006. Övrigt material från denna enkät är publicerad i FOU rapport 2008:1, Person, Relation och Situation, från Malmö Högskola (Tikkanen 2008). I enkäten fanns frågeställningar runt män som köpt eller sålt sexuella tjänster. Dessa uppgifter var till stora delar obearbetade varför jag tog mig an uppdraget att analysera enkätsvaren. Underlaget är insamlat via webbportalen Qruiser (www.qruiser.com)2 på internet i februari/mars 2006. Enkäten riktade sig till män som har sex med män och byggde på frivilligt självselekterat deltagande. Populationen i studien är personer som är registrerade användare på Qruiser och som via en annons med länk till studie klickat sig fram och fyllt i denna. Qruiser är den största svenska communityn för hbt-personer men män som inte använder sig av internet har blivit exkluderade i denna studie. Tikkanen menar att studier gjorda utifrån ett icke-sannolikhetsurval som distribueras som pappersenkäter i olika delar av hbtsamhället eller genom digitala enkäter på internet når i högre omfattning män som utsätter sig för sexuella risker (Tikkanen 2008). Enkäten hade 82 frågor indelade i åtta sektioner (se bilaga 1). Den första sektionen inkluderade nio bakgrundsfrågor. Den andra sektionen hade sju frågor om nuvarande sexuell situation och frågor runt eventuell parrelation. Den tredje delen var störst och innehöll trettio frågor om det senaste tillfället man hade sex med en man. Den fjärde sektionen hade sju frågor om sexuella praktiker under det senaste året. De femte och sjätte sektionerna innehöll elva frågor kring hiv och STI. Under denna sektion fanns även frågor runt det senaste tillfället man hiv- och STI-testade sig. Den sjunde delen hade nio frågor om erfarenheter och behov. Denna inrymmer des frågor runt männens funderingar kring smittsamhet, vilka behov de såg att de hade. Den åttonde sektionen innehöll åtta frågor om de kontakter man haft med homovärlden under det senaste året. Enkäten avslutades med en öppen fråga där de svarande kunde lämna sina synpunkter på hur man kan förbättra hivpreventionen (Ibid). Personer som svarade på enkäten på kunde när som helst avbryta enkäten genom att stänga fönstret. Efter fem minuters inaktivitet stängdes fönstret automatiskt, vilket borgar för frivillighet. 3202 personer påbörjade ett ifyllande av enkäten 2

Qruiser är Nordens största internetcommunity som riktar sig till icke-heterosexuella. Qruiser hade vid enkätens genomförande cirka 100 000 medlemmar.

10

(Ibid). Reliabiliteten kan påverkas av olika faktorer; mätinstrumentet, forskaren som utför mätningen, omgivningen samt de som svarat på enkäten. Inom kvantitativ forskning är reliabilitet lika med reproducerbarhet. Det är viktigt att noggrant beskriva hur man gått tillväga gällande urval, tillvägagångssätt och databearbetning. Datamaterialet har reliabilitetsgranskats och 638 enkätsvar togs bort. I det slutliga datamaterialet finns 2564 svarande (Ibid). Data från denna enkät har exporterats över till kalkyleringsprogrammet SPSS för databearbetning. Konfidentialitet är mycket viktigt när det handlar om en studie som berör sexualiteten. Namn finns inte med. Platser, yrke, specifik ort hos enskilda kommer ej att redovisas för att försäkra deltagarnas anonymitet. För att ytterligare värna deltagarnas integritet så rensades datamaterialet från alla personliga kommentarer, mailuppgifter och annat som skulle kunna göra att någon person identifierades innan enkäten exporterades över till SPSS för min analys. Delstudie 3. Under en månads tid (mellan 2010-02-05 – 2010-03-05) utfördes en kartläggning på internet avseende män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet. Kartläggningen har utförts genom ett utarbetat och etablerat system från Urho verksamheten på Pro-tukipiste i Finland, (se bilaga 2). Studien har undersökt sexsäljare som annonserat på olika internetsidor där vem som helst kan ta del av informationen dvs, som är offentligt tillgängliga och där man inte behöver något medlemskap för att se annonserna. Dessa har sedan kartlagts utifrån parametrar i det finska systemet. Inga uppgifter om mailadress, telefonnummer eller andra identifikationsmöjligheter har förts in i protokollet. För att hitta annonser utfördes olika former av sökningar på Google. Aktuella sökord var följande: male, manlig, gay, shemale, ladyboy, TS, homosexual, transsexual, transvestit, tranvestite transsexuell tillsammans med någon av följande bög, escort, eskort, prostituerad, hora, sexsäljare och detta ofta tillsammans med Sverige eller Sweden. Inkluderingskriterier har varit; •

Personen skall identifiera sig som man och homo- eller bisexuell eller MtF transvestit eller MtF transsexuell och sälja sexuella tjänster till män.Det skall tydligt framgå att avsikten är att sälja sexuella tjänster i Sverige.Annonsen finns på en internetsida där vem som helst kan ta del av informationen dvs som är offentligt tillgänglig och inte kräver något medlemskap.3

   

3

Ett undantag har gjorts från kriteriet gällande TS-dating som är en stor kontaktsida för personer som bland annat vill köpa sexuella tjänster av transpersoner. Där har jag registrerat ett enkelt och kostnadsfritt medlemskap för att ta del annonserna. Här bedömde jag att vinsten av att ta del av TS-kvinnornas annonser överskuggade behovet av offentlighet.

11Annonsen skall vara seriös och ny, dvs högst någon månad gammal.

  Exkluderingskriterier har varit; • • •

Män som enbart säljer sex till kvinnor.   Annonser som troligtvis är en förtäckt annonsering för att köpa eller sälja sexuella tjänster.   Att det inte tydligt framgår i annonsen att personen säljer sexuella tjänster. 

Vid varje identifierad sexsäljare så har denna jämförts gällande ålder och nickname med övriga registrerade för att undvika dubbelredovisning.  Ingen information har utgått till personerna då dessa valt att publicera sitt material i en offentlig miljö där alla som går in på sidan har möjlighet att ta del av deras information. Inget samtycke har inhämtats då materialet finns i offentlig miljö på internet. För att ändå värna personernas konfidentialitet och integritet kommer materialet redovisas utifrån olika grupperingar och det kommer inte vara möjligt att identifiera enskilda personer i redovisningen. Sökningen är inte representativ för hur många sexsäljare som finns på internet utan innebär enbart en indikation på männen och transpersonerna som säljer sex på internet. Detta skall också ses som ett sätt att visa att män/transpersoner som säljer sex på nätet inte är ett dolt fenomen utan tvärtom är lättillgängliga och fullt synligt vilket också öppnar upp för möjligheten att arbeta uppsökande mot gruppen. Begreppsdiskussion De begrepp som jag använder är i första hand de som används i refererat material. Om en artikelförfattare exempelvis använder begreppet ”sexarbetare” så gör jag också det eftersom det kan vara svårt att översätta ett kontextbundet begrepp. Prostitution Begreppet har ofta uppfattats liktydigt med kvinnor som erbjuder sex för pengar till män. Detta riskerar ett osynliggörande av andra aktörer i en sexsäljande/sexköpande verksamhet (Eriksson, Knutagård, 2005). Nedan följer olika definitioner som visar på begreppets komplexitet. Inger Björne-Fagerli använde under sitt arbete med studien ”Två manliga prostitutionskarriärer” (2007) sig utav definitionen: ”prostitution är när minst två personer har en sexuell relation som karaktäriseras av en köp- och försäljningsliknande form. Ersättningen kan vara av ekonomisk och känslomässig karaktär eller i form av gåvor som mat, resor, husrum etc” (s. 6). Denna definition kan uppfattas som vid i den bemärkelsen att ersättning inte nödvändigtvis behöver bestå av en finansiell sådan utan kan utgöras av en rad olika former. Den ger även utrymme för att fler än två parter kan vara inblandade. Den definition som BjörneFagerli slutligen använder sig av är Margaretha Järvinens som återfinns i Sosiologisk leksikon (1997:249). Järvinen visar att: … prostitution inte alltid klart kan avgränsas från andra sexuella 12

möten. Hon har lyft fram fem dimensioner; selektivitet från erbjudarens och köparens sida, kommersialitet, antal relationer, förhållandenas varaktighet samt känslomässigt engagemang mellan parterna. Dessa dimensioner uttrycks som kontinuum där verksamheten kan bära mer eller mindre prägel av en prostitutionsliknande karaktär (Järvinen i Björne-Fagerli 2007, s. 6-7). Ovanstående definition visar den komplexitet som begreppet prostitution inrymmer. Den synliggör olika faktorer som i en växelverkan och i varierad grad kan utgöra ramarna för prostitution. Det kan därför vara av vikt att tala om olika former av prostitutioner (jämför med Socialstyrelsen 2008). SOU 1995:15 definierar prostitution: ”När minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten.” Denna definition blir aningen snävare då den främst nämner ersättningen som ekonomisk (men lämnar samtidigt utrymme för fler möjliga ersättningsformer än just den ekonomiska formen). Socialstyrelsen utgår ifrån samma definition i sina samtliga rapporter Kännedom om prostitution. Prostitution eller säljande/köpande av sex/sexuella tjänster behöver inte innebära fysisk kontakt mellan inblandade parter. Exempelvis kan tjänsten utföras via webbkamera, då parterna befinner sig inom skilda fysiska miljöer med webbkamera som visuellt medel som förmedlandet av sexuella tjänster. De kan även bestå av bilder eller filmer som köparen betalar för (Gäredal & NathorstBöös 2009). Att använda sig av begreppet prostitution kan med anledning av dess komplexitet innebära många olika fenomen och kan i vissa avseenden även vara nära knutet till en stigmatisering där begreppet riskerar att exkludera snarare än att inkludera olika aktörer/perspektiv/föreställningar. Pga detta har jag försökt att undvika detta ord. Sexköp Sexköp kan ske i en rad olika former. Den svenska sexköpslagen som trädde i kraft 1 januari 1999 förbjuder köp av sex/sexuella tjänster. Enligt den har sexköp/köp av sexuella tjänster skett när ”Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse” och ”döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader (SFS 1998:408). Detta innebär att köpet ska innefatta någon form av ersättning och vara av tillfällig natur. Lagen upphävdes dock i samband med sexualbrottsreformen 2005 och blev ersatt av en ny lag, köp av sexuell tjänst, vilken nu lyder: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan (6 kap. 11 § brottsbalken). Även enligt denna formulering ska den sexuella tjänsten vara tillfällig och innefatta någon form av ersättning från den som erhåller/köper tjänsten. 13

Lagen gäller oavsett nationalitet, sexualitet eller kön när det gäller personer som säljer eller köper sex. Köparen begår en kriminell handling och säljaren ses som ett offer för sexuell exploatering, detta oavsett om personen är svensk, utländsk, hetero, homo, kvinna eller man. Ibland är det svårt att avgöra vilka tjänster som är av sexuell natur. Detta eftersom sexuella kontakter kan se ut på en mängd olika sätt. Det som uppfattas som sexuellt av en part behöver inte ses som en sexuell handling av en annan. Ska exempelvis uppfattningen av det sexuella mellan säljare och köpare definieras utifrån hur den som ger ersättning uppfattar tjänsten, eller ska den som tagit emot ersättningen avgöra huruvida tjänsten varit sexuell? En del massageinstitut erbjuder ibland ”happy endings” (orgasm/utlösning). Ska denna tjänst definieras som sexuell eller inte? Sexuell läggning/identitet Definition av sexuell läggning är en omtvistad fråga i olika forskningsstudier. En vanlig metod för att kategorisera personers sexuella läggning är att låta deltagare själva definiera sig. Sexuell läggning kan karaktäriseras av beteende (vilket kön man väljer att ha sex med), affektiva (attraktion eller lust) och kognitiva faktorer (identitet). Detta är dimensioner som kan men inte behöver överlappa varandra och kan variera under en persons livstid. Utgångspunkten är att läggningen inte är något statiskt och föränderligt utan tvärtom kan variera genom livet. Att särskilja sexuell praktik från sexuell läggning och identitet är något som flertalet forskare lyfter fram som ett angeläget ämne specifikt i fråga om risk för överföring av hiv/STI (Arendt 2003). Forskare har noterat att betydligt färre individer identifierar sig som homo- och bisexuella än som har en samkönad attraktion, fantasier och beteenden (Friedman et al 2000 & Savin-Williams 2005). Det finns olika sätt att definiera icke exklusivt heterosexuella män; bögar, bisexuella, queer, homosexuella med flera. Män som har sex med män förkortas MSM både i svensk och i engelsk kontext. Användning av begreppet MSM har kritiserats utifrån att det kan leda till felaktiga resultat då populationer som homosexuella och bisexuella blandas ihop då dessa kan vara mycket olika socialt och beteendemässigt (Richardson 2000). Genom att använda MSM så anses (1) självdefinierade identitetskategorier hos enskilda personer och medlemmar i sexuella minoritetsgrupper undermineras, (2) uppmärksamheten flyttas från den sociala dimensionen av sexualiteten som är avgörande för förståelse av sexuell hälsa, (3) dölja delar av det sexuella beteende som är viktiga för forskning och intervention gällande folkhälsan (Young, Meyer 2005). Data från flera studier tyder på att könsidentitet och sexuella beteenden inte är kongruenta varför jag har valt att använda mig av begreppet MSM i denna studie. De män och transpersoner som har köpt eller sålt sexuella tjänster har gjort detta av eller till personer av olika kön, denna handling speglar inte med nödvändighet den sexuella identiteten hos den utövande personen. Begär/åtrå, sexuella önskningar, sexuell praktik och identitet hänger inte ihop i ett förutsägbart mönster och kan inte direkt kopplas till konventionella kategorier för sexuell identitet. De personer som har köpt eller sålt sexuella handlingar av/till personer med ett visst kön speglar nödvändigtvis inte den sexuella identiteten hos den utövande. Om en man köper sexuella tjänster av en annan man betyder inte detta per definition att någon av dem identifierar sig som homosexuell. 14

Heteronormativitet Heteronormativitet är ett viktigt begrepp för mitt arbete. Jag har valt att utgå ifrån Tiina Rosenbergs definition vilken lyder att ”heteronormativitet är /… /antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (Rosenberg 2002, s 100). Begreppet heteronormativitet åsyftar i forskningssammanhang ”de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande.” Heteronormativitet grundar sig på en binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm (Ibid). Det anses självklart att vara heterosexuell och de som inte lever upp till normen riskerar att bli osynliggjorda, marginaliserade och stigmatiserade. Utifrån ett könsmaktsperspektiv kan vi förstå att sexualiteten inte bara är en fråga om fysisk njutning och kontakt mellan kroppar utan kan även betraktas utifrån ett socialt fenomen vilket har ett nära samband med maktrelationer. Ett grundantagande är att kön och makt både är och har varit förknippade med varandra kulturellt, historiskt och samhällsmässigt sett. Könsidentitet/transperson Transpersoner är ett paraplybegrepp som avser personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck alltid eller under perioder skiljer sig åt. Könsidentiteter förväntas vara intimt sammankopplade med specifika kroppar/fysiska attribut. Transpersoner utmanar den dikotoma uppdelningen av två strikt isärhållna könskategorier bestående av man och kvinna. Begreppet transpersoner avser transsexuella, transvestiter, transgender, dragkings/-queens och andra personer som har, eller uppfattas ha, en könsidentitet som skiljer sig från deras biologiska kön, eller som använder sig av ett könsuttryck som vanligtvis förknippas med det andra könet.” Transsexualism är ett tillstånd då en person har en permanent upplevelse av att tillhöra det kön som är motsatt ens biologiska. Den vedertagna behandlingen för transsexualism är könskorrigerande behandling (transition). En person kan identifiera sig utifrån var i den könkorrigerande behandlingen den befinner sig. En pre-op. TS har ännu inte har genomgått den könkorrigerande behandlingen som krävs för att slutföra en fysisk förändring av könet. Personen kan ändå leva i det kön som den uppfattar att den har och få hormonbehandling för att delvis underlätta det fysiologiska könsbytet. En post-op TS har genomgått transition. Vissa ser sig inte längre som transsexuell medan andra fortsätter att ha den identiteten. En icke-op. TS är en transsexuell person som inte planerar att genomföra en transition men upplever och lever i en annan könsuppfattning än den som normalt förknippas med det biologiska könet. Shemale är ett begrepp som av många uppfattas som nedsättande. Detta förekommer i annonser från sexsäljare och brukar då omfatta transsexuella personer som ofta, men inte alltid, tagit hormoner och/eller injicerat silikon eller genomgått plastikkirurgiska behandlingar och fått bröst och andra kvinnliga drag, men fortfarande har penis och testiklar. Att som transperson sälja sexuella tjänster har blivit en marknad att tjäna pengar på i den kommersiella sexuella branschen. Detta kan ge möjlighet spara pengar för att genomgå en transition och sedan bekosta hormonbehandlingar. I Sverige får personer som fått diagnosen transsexualism möjlighet till transition genom den offentliga sjukvården.

15

FORSKNINGSÖVERSIKT RUNT MÄN OCH TRANSPERSONER SOM SÄLJER SEXUELLA TJÄNSTER TILL MÄN. DELSTUDIE I. Trots en uppfattning om att det inte existerar någon forskning runt män och transpersoner som säljer sexuella tjänster går det att hitta ett tämligen stort antal forskningsartiklar i ämnet. De flesta är dock inte ifrån en svensk kontext. Omfattning En kartläggning av en marknad som är differentierad och ständigt stadd i förändring med många olika aktörer kan inte ringas in däremot så kommer en diskussion att föras runt denna frågeställning. Ronny Tikkanens studie ”Person, Relation och Situation - Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män” hade en fråga huruvida de som fyllde i enkäten sålt eller köpt sex under det senaste året. Svaret blev att fyra procent (93 personer) hade sålt sex det senaste året och tre procent hade köpt sex under det senaste året. Omfattningen av homo- och bisexuella män/killar som säljer och köper sex är svår att säkerställa. Inte sällan fokuseras det på kvinnor som säljer till män och män som köper av kvinnor. Homo- och bisexuella personers osynlighet blir en konsekvens av att kön oftast fokuseras, och inte sexualitet. Den av samhället fokuserade prostitutionen som främst inkluderat kvinnor som säljare och män som köpare har även kategoriserats inom en heterosexuell ram, vilket exkluderat homo- och bisexuella personer. I vilken omfattning som den heterosexuella prostitutionen utgörs av homo- och bisexuella personer är svåridentifierat då fokus ligger på heterosexuell prostitution. Män som säljer sex (oavsett sexualitet) finns beskrivet i en del gjorda prostitutionsutredningar, exempelvis Prostitution, Beskrivningar, Analys, Förslag till åtgärder (1981) samt betänkande av 1993 års prostitutionsutredning Könshandeln (1995) och i Socialstyrelsens kartläggningar (2000; 2004; 2008). Omfattningen av homo- och bisexuella män som köper och säljer sex kan ytterligare försvåras när manlig prostitution likställs med homosexuell prostitution och definieras utifrån de samkönade handlingarna parterna emellan, och inte utifrån inblandade parters självdefinierade sexualitet. I SOU 1995:17 definieras den homosexuella prostitutionen utifrån de sexuella handlingarna: …av denna studie avses med homosexuell prostitution primärt handlingen, inte identiteten. Dessutom avses endast manlig homosexuell prostitution (se avsnitt 1.1). Både begreppet homosexuell prostitution och manlig prostitution avser här könshandel mellan män, oavsett om någon av dem är, eller anser sig vara homosexuell (SOU 1995:17, s. 5). De personer som själva definierar sig som homosexuella faller inom ovan återgivna definition. De som kan exkluderas utifrån denna användning blir personer som definierar sig som exempelvis bisexuell eller queer. Homosexuell prostitution kan i vissa fall uppfattas vara en alltför snäv definition då omfattningen av homo- och bisexuella män som köper och säljer sex ska utredas. Ytterligare en grupp som exkluderas när homosexuell prostitution likställs med 16

män som säljer och köper sex av varandra, är kvinnor som säljer och köper sex av varandra. Flertalet studier fokuserar män som säljer sex och där återfinns information om informanternas sexualiteter – däribland homo- och bisexuella män. Kunskap kring homo- och bisexuella killar/män med erfarenhet av sex mot ersättning går att finna under rubriker som bland annat ”Män som säljer sexuella tjänster” (Socialstyrelsen 2008), ”Homosexuell prostitution” (SOU 1995:17). Dessa fokuserar inte specifikt på självdefinierad sexualitet, utan definierar homosexualiteten utifrån de samkönade sexuella handlingarna. I den svenska sexualvaneundersökningen från 1996 framkommer att 0,4 procent av männen tagit emot betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon. Ytterligare 0,8 procent hade fantiserat om att göra det. I samma studie framkom att 0,3 procent av kvinnorna hade tagit emot ersättning för sex. Enligt studien var det alltså vanligare att män tagit emot ersättning för sex än det var för kvinnor. Den homosexuella prostitutionens omfattning anses i studien vara synnerligen svårbesvarad, eftersom den i ännu högre omfattning än den heterosexuella anses vara präglad av diskretion och osynlighet. I denna studie refereras också till den finska sexualvanestudien där 0,2 procent av samtliga tillfrågade finska kvinnor uppgav att de tagit betalt för sex och 1,5 procent av männen (Lewin, 1998). I en genomgång av utländska undersökningar i SOU 1995:15 och SOU 1995:17 redogörs det för en relativt vanlig förekommande erfarenhet av prostitution. Följande siffror listas: i en norsk undersökning har 12,5 procent av 64 homosexuella män denna erfarenhet, en amerikansk studie redogör för 35 procent av 1038 homosexuella män med prostitutionserfarenhet. Ytterligare en studie från USA visar att 28 procent av tillfrågade någon gång betalat för sex med pengar eller annan ersättning. I den sistnämnda hade 24 procent av männen själva fått pengar i ersättning för sex, samt 32 procent hade fått någon annan form av ersättning för sex. Författaren drar slutsatsen att det inom den homosexuella kulturen är relativt vanligt förekommande prostitution. Några möjliga anledningar som ges är att kunderna kan ha svårt att finna sexuella kontakter på annat sätt, samt att homosexualitet anses vara tabubelagt och skamligt. De homosexuella män som är utan familj och försörjningsbörda anges vara mobila och globala. Därför menar författaren att prostitutionsmönster som återfinns utomlands kan ha stor relevans för svenska förhållanden och för de svenskar som köper sex. Omfattningen av homosexuell prostitution har tidigare beskrivits som ett storstadsfenomen, men utredningen finner att denna föreställning bör revideras, då prostitution återfinns även i mindre städer. I Niklas Eriksson och Hans Knutagårds sexmänsäljerse.x – nöje blir funktion (2005) finner författarna att manlig prostitution är osynliggjord förutom i texter av homosexuella författare. De ser att förekomsten av manlig prostitution verkade vara vanlig för 100 år sedan, främst i storstäderna, och att det då rörde sig om ett stort antal personer. De ställer sig frågan om dessa kan vara fler än kvinnliga säljare. I studien redovisas ett antal nordiska undersökningar om ungdomar med erfarenhet av sex mot ersättning. Samtliga undersökningar visar på att fler män/killar än kvinnor/tjejer har erhållit pengar för sex. Eriksson och Knutagård nämner att trots att undersökningar visar på en större andel killar med erfarenhet av sex mot ersättning så återfinns det mycket lite kvalitativ forskning kring 17

män/killar som säljer sex. Andelen homosexuella bland sexsäljande män i sexturismländer (exempelvis i Filippinerna) anges vara mindre än vad andelen är i den ”homosexuella prostitutionen” i västerländska länder. SOU 1995:17 refererar brittisk forskning (West 1992) som menar att ynglingarna i pojkprostitutionen snarare är bisexuella än homosexuella. Faktorer som leder till sex mot ersättning Den främsta anledning till att sälja sex anges vara pengar (Borg et al 1980; 1981). Detta gäller både för hetero- och homosexuella män. Förutom den ekonomiska aspekten kan ”unga män som är djupt osäkra om sin sexuella identitet” använda sexsäljandet som ett sätt att komma underfund med sin sexualitet utan att känna sig hotad för det som de gör. Detta innebär inte att han är homosexuell utan endast ställer upp för pengarnas skull (jag vill påpeka att en rimlig tolkning är att de män som utforskar sin sexualitet genom att sälja sex kan tillhöra gruppen homo- och bisexuella män). Inom ovan nämnda grupp finns även de män som söker spänning i att sälja sex. De kan genom prostitutionen ha samkönat sex utan att inför sig själv och andra erkänna sin homosexualitet (Ibid). Männen kan uppleva tabut mot homosexualitet som större än tabut mot prostitution. Sexsäljandet kan då motiveras som ett sätt att tjäna pengar. Ibland kan orsaken till att vissa män börjat sälja sex på gatan och i parker vara en effekt av andra personers negativa inställning till männens homosexualitet. Säljarna kan ha blivit utslängda från sina hem och därmed blivit tvungna att klara sig själva (SOU 1995:15; SOU 1995:17). En annan anledning sägs bero på att mannen mött en ”en äldre homosexuell man som är ’vänlig’ mot honom.” Björne-Fagerlis (2003) informanter använde sitt uppehälle inom prostitutionen främst på grund av pengar och spänning men även utifrån en önskan om att inte vara som alla andra. Pengarna möjliggjorde ett liv i lyx och kunde spenderas på stan. Björne-Fagerli menar även att pengar kan upprätthålla en social status och fungera som maktredskap, genom bidragandet till en levnadsstandard som många andra inte har råd med: de kan festa, bjuda laget runt, upprätta kontakter och kanske bli ”någon”. Samtliga respondenter i den danska studien av Lautrup och Heindorf (2003) debuterade på grund av social brist, behov av extra pengar, tillfällighet och/eller sexuella fantasier. Ett exempel som ges över hur tillfället kan ge möjligheten att sälja sex är erbjudanden om att sälja sex. En informant fick erbjudande om pengar i samband med att han letade sex via internet och tänkte: ”Varför inte?”. En del hade haft fantasier om att sälja sex till kvinnor men fick inga svar. Däremot svarade män på deras annonser och så uppstod en möjlighet att istället sälja sexuella tjänster till män som de tidigare inte hade övervägt. För vissa blev detta en positiv upplevelse men för andra ett trauma. Ett återkommande tema bland respondenterna i Eriksson och Knutagårds studie (2005) är att de länge fantiserat om att, via internet, sälja sex till andra män. En del hade planerat att börja, medan andra började spontant då de fått erbjudande om ersättning. Andra teman som återkommer är sökande efter spänning, nya upplevelser och självständighet. Det sistnämnda kopplades till möjliggörande av ett ”bra liv”. Det främsta motivet var pengar, dock inte alltid med syfte för överlevnad. Pengar från att sälja sex blev ett av ”medlen för att nå ett eller flera 18

delmål” (s. 39). Motiven till att fortsätta med att sälja sex var främst pengar. För en respondent var det inte pengarna i sig som motiverade, utan det var vad pengarna stod för som gjorde att han fortsatte. För honom var känslan av ekonomiskt oberoende och självständighet viktig. En förlust av denna känsla skulle för honom innebära en stark skam. Pengarna blev ett hjälpmedel som möjliggjorde för honom att uppleva det som han själv ville. Situation för homo-, bi- (och heterosexuella) män/killar som har erfarenhet av sex mot ersättning. Kännetecknande, enligt det refererade danska PAF-projektet (Prostitution av fyrer), för samtliga prostituerade killar i gatumiljön är dålig ekonomi, bostadssvårigheter, knappa levnadsförhållanden, låg självkänsla, brist på vuxenkontakter, samt bristande förmåga att knyta an till människor. Ytterligare följder som nämns är psykiska problem, fysiska skador, risk för hiv-överföring samt den osynlighet som kännetecknar manlig homosexuell prostitution som gör att den säljande parten inte får någon hjälp. Männen faller inom det sammanfattande begrepp social isolering (SOU 1995:15; SOU 1995:17). Risken för överföring av hiv i relation till oskyddat sex mellan män tas upp som en stor riskfaktor (1995:15; 1995:17). Inom säljande och köp av sexuella tjänster återfinns köpare som önskar betala den säljande parten mer pengar för att slippa använda kondom. SOU 1995:17 refererar en dansk undersökning som visade på en utveckling av beteendet bland säljare gällande deras rädsla för hiv. Männen hade övergått från tillfälliga till fasta kunder. Genom denna strategi menade säljarna att de utsatte sig för färre hiv-positiva köpande män och att de på så sätt skyddade sig bättre. Handlandet visade på en större tillit inför fasta kunder som inte ansågs vara hiv-positiva och som inte praktiserade oskyddat sex med andra män. Relationer som inom prostitutionen liknas vid kärleksförhållanden uppges medföra att osäker sex praktiseras i större utsträckning (SOU 1995:15). Detta förklaras med att oskyddat sex är mer vanligt förekommande bland personer som känner varandra/har en kärleksrelation. Vidare nämns att riskmedvetandet är större vid sexuella praktiker med okända män än med kända. Bland männen existerade även en tro att det går att se vem som har en hiv-infektion. Den danska undersökningen Lautrup & Heindorf (2003), baserades på tolv djupintervjuer med män som vid studiens tillkomst regelbundet sålde sex och menar att gruppen män som har sex mot ersättning är heterogen. För studiens informanter spelade internet en stor roll för deras kontakttagande med kunder. Männen etablerade kontakt via chatt, annonsering via internet/tidningar, bastuklubbar. Deltagarna hade heltids- eller deltidssysselsättning (hälften av männen heltidsarbetade/studerade utöver sexsäljandet, och hälften var arbetslösa). I vilken utsträckning de sålde sex berodde på hur ofta de ville eller behövde göra det. Trots variationen i gruppen fann författarna teman som var gemensamma för flertalet av männen. Gällande positiva erfarenheter så var de flesta eniga om att pengar och möjligheter till att leva ut sexuella fantasier med attraktiva kunder gav goda upplevelser. En del av respondenterna levde ut sexuella behov i prostitutionen och ibland beskrevs oklara gränser mellan när deras sexuella möten var prostitution och inte var det. Negativa konsekvenser som uppgavs var svårigheter med att distansera privat sex från betald sex, ångest inför att behöva 19

avslöja sin sysselsättning, samhällets negativa syn på prostitution, dubbelliv och social isolering, dåliga upplevelser då kunder inte respekterade gränser, överskridande av egna gränser, samt svårigheter med att förtränga ovårdade kunder. En del av männen beskrev sina kunder som deras huvudsakliga eller enda sociala koppling till samhället (som effekt av social isolering). En del såg sina relationer med kunderna som sexuell vänskap, medan andra såg kunderna som fadersfigurer. Eriksson och Knutagårds (2005) rapport är hittills den studie inom svensk kontext som specifikt fokuserat män med erfarenhet av att sälja sex till andra män, främst inom en internetbaserad arena. I och med att männen använde internet som arena för sin verksamhet så hade de inte hade några profitörer eller främjare som mellanhand. Informanterna i denna rapport bestod av sex män, varav fem hade sålt sex i varierad utsträckning, samt en som vid studiens genomförande planerade att börja. Fem av männen identifierade sig som homosexuella och en som bisexuell. Samtliga hade själva valt att börja sälja sex och alla hade haft resonerande tankar kring detta innan de började. För samtliga verkade inte sexsäljandet vara den dominerande verksamheten, utan underordnad andra verksamheter som exempelvis studier och köp av bostadsrätt. Männen såg sina sexuella handlingar antingen som en vara som de kunde sälja eller som något som hade ett bytesvärde. De erbjöd endast handlingar som de själva kände sig bekväma med, vilka påverkades av vem köparen var. Vanligast var att suga/bli avsugen och att penetrera/bli penetrerad analt, eller en kombination av detta. Utöver dessa tjänster erbjöd de ”umgänge, vänlighet, närhet, uppskattning, avslappning och en frizon” (s. 51). Samtliga undvek kyssar (vilket kunde orsaka frustration hos en del kunder) och vissa förbehöll specifika sexuella praktiker till sina älskare. Några nämnde även att de skulle vara ”professionella” och ge kunden något mer än bara en orgasm. Gällande säkerhetsstrategier så förhandlade ingen av männen bort kondomanvändning vid analsamlag. Majoriteten hade kunskap om hiv/STI och säkrare sex. Författarna drar slutsatsen att de tagit till sig av det hiv-preventiva arbetet och praktiserar detta inom sexsäljarverksamheten. Ett flertal skapade sig en viss anonymitet för att erhålla säkerhet. Även lagen som förbjuder köp av sex kunde upplevas som skydd. Detta på grund av att både säljarna och köparna hade kunskap om varandras identitet och på så vis fanns en möjlighet för säljaren (och köparen) att avslöja köpen av sexuella tjänster. Köparen skulle i detta fall riskera att utsättas för det sociala stigma som är kopplat till denna verksamhet. Ytterligare säkerhetsstrategier var att männen begärde bilder för att kunna försäkra sig om köparens identitet utanför internetarenan och att inför någon nära vän vara öppen med sin sexsäljarverksamhet (Eriksson och Knutagård, 2005). Männen beskrev pengar som främsta fördel. Andra fördelar var spänning, i form av att överskrida gränser och utveckla sig själv som person, och arbetets flexibla karaktär som innebar val av egna arbetstider utifrån tid och lust. De fick även genom resor tillgång till upplevelser som de annars inte skulle ha haft möjlighet till. Författarna menar också att inkomsterna möjliggjorde identitetsbyggande, och då inte bara en speciell identitet. De kunde även investera i dyra status- och märkesvaror. Genom dessa kunde de göra en statusförflyttning och erhålla ”en värderad position i samhället” (Ibid. 60). Det främsta problemet som respondenterna upplevde var det sociala stigma de 20

riskerade att bli utsatt för, på grund av deras internaliserade uppfattning av att sälja sex var en moraliskt dålig handling. De var därför tvungna att hemlighålla sin verksamhet för att inte riskera trakasserier från andra internetanvändare, som flertalet av dem hade erfarenhet av. Männen uppgav också möjliga problem vilket kunde uppstå i relationer med partners och vänner samt var medvetna om att sexsäljandet kunde påverka deras känsloliv. En del möten med köpare kunde också orsaka negativa känslor. Två av informanterna hade blivit utsatta för våld, varav en hade blivit misshandlad och en våldtagen flera gånger. Samtliga var medvetna om att sexsäljarverksamheten kunde innebära utsatthet för risker och problem. En respondent nämnde problem när arbete och fritid blandades ihop. För denne innebar det att när sexsäljarverksamheten blev den dominerande verksamheten så erhöll han en identitet som ”prostituerad”, vilket gjorde honom avtrubbad i känslolivet (främst på grund av våldtäkterna han blivit utsatt för). En annan faktor som hade negativ inverkan på männen var att deras sociala nätverk hade begränsad kunskap om att de sålde sex. Den sista negativa aspekten var den tidsåtgång som det innebar att sälja sex via en internetbaserad arena (Ibid). Internationell forskning om MSM, homo- och bisexuella män/killar som har sex mot ersättning. I början av 90-talet sker, enligt Bimbi (2007), ett paradigmskifte. Fokus togs från kriminella ungdomar och deras uppehälle med homosexuella män, för att istället börja fokusera droganvändning, hiv-prevalens och osäker sex bland manliga sexarbetare. Manliga sexarbetare som grupp sammankopplades med spridningen av hiv och blev därmed stigmatiserade. Bimbi menar att det har krävts många forskningsartiklar fram till idag innan det blivit möjligt att rapportera om att män som säljer sex använder kondomer mer frekvent med kunder än med tillfälliga sexpartners. Risken för hiv blir inte avhängig sexarbetet, utan av ickekommersiella faktorer, injektionsdroganvändning och sexuellt tvångsbeteende. Vidare menar Bimbi att männen är välutbildade om hiv, på grund av deras kontakt med homosamhället. Det senaste paradigmet visar på möjligheten till sex som arbete, då många män strävar efter att upprätthålla en professionell nivå gentemot kunder och att ha sexarbetet som sitt yrke. Bimbi menar att sexarbetarnas förflyttning till internetbaserade arenor och skapandet av nya subgrupper kräver ytterligare undersökningar. Han menar att chattforum och anslagstavlor via internet kan vara dagens motsvarighet till gatuprostitution, eftersom det inte kostar något att vara med i dessa, förutom tillgång till dator och abonnemang. Dagens unga hittas på internetcaféer istället för på en utdöende gatuscen. I kontrast till denna typ återfinns eskorter som betalar in månadsavgifter och postar in sina annonser på kostsamma webbaserade söksidor med eskorter. Bimbi efterfrågar även forskning om likheter och skillnader som finns bland internetbaserade eskorter men även forskning om manliga sexarbetares privata sexliv, eftersom det rapporterats om att manliga sexarbetare använder kondomer i mindre utsträckning med tillfälliga partners än med sina kunder. Risktaganden med kunder har varit primärt fokus medan risktaganden med tillfälliga partners nästintill ignorerats helt (Boles & Elifson 1994; Bimbi 2007; Mayer 2008). Smith och Seal (2007) finner behov av forskning som undersöker riskfyllda beteenden bland sexköpande kunder. Detta för att förklara/belysa deras beslutstagande när de söker sig till riskbeteenden inom en sexköpande kontext. Bimbi och Parsons (2005) finner behov av behavioristiska interventioner. Bland annat genom att använda internet då många män som har sex mot ersättning befinner sig inom just denna arena. De ser även behov av vidare kliniska arbete 21

med gruppen homo- och bisexuella män som helhet, för att förstå den kontextuella mentala hälsan och psykosociala faktorer som bidrar till praktiserandet av barebacking (term för oskyddade sexuella praktiker som oftast används för anala samlag utan kondom med en tillfällig partner, där man på förhand kommit överens om att inte använda kondom.)4 bland dessa män, både inom och utanför en kommersialiserad sexuell kontext. Fara och risk för våld identifierades som viktiga frågor vilka förvärrats av den illegala statusen som arbetet som män som säljer sex till andra män utgör. Maktlöshet var en faktor som nämndes av män som sålde sex på gatan. Brist på kontakt med andra homosexuella män angavs som skäl till varför vissa unga män beslutat att börja sälja sex. Männen sa att de behövde tillgängliga och ickefördömande ställen att gå till för information, rådgivning och socialt stöd. Dessa bör inte nödvändigtvis vara kopplade till STI/hivkliniker inom sjukvården. De uttryckte också behovet av uppsökande och rådgivande insatser och möjlighet att diskutera i nätverk med andra män. Några män såg behovet av mötesplatser där de har möjlighet att träffa andra homosexuella män. En del av männen menade att deras arbete bör legaliseras och/eller organiseras på ett sätt som skapar en säkrare arbetsmiljö (Rees et al 2004). Bimbi et al (2004) rapporterade en negativ inverkan på den psykosexuella hälsan, vilket innebar att den sexuella upplevelsen hos vissa av deltagarna blev trivial och mindre upphetsande. Lämpliga stödinsatser utifrån de behov som uppkommit är en förbättrad hälsoservice för att kunna erbjuda och bemöta svåra ämnen som uppstår i sexarbete. Många av deltagarna var oförmögna att tala med hälsovården om deras sexarbete och de flesta kände sig obekväma med att ha sådana diskussioner. Detta kan, enligt författarna, leda till att många inte får möjlighet att erhålla lämpliga stöd- och hjälpåtgärder i form av hälsovård – så som fysiska och psykiska. Många hade på grund av sina pengar tillgång till vården, men på grund av internaliserat stigma skapades en ovilja att uppsöka hjälp. Hiv/STI I en studie av manliga sexarbetare inom en organiserad sexsäljarverksamhet undersöktes männens motiv till säkrare sexpraktiker. En första motivator var deras vilja till en egen god hälsa. Detta grundades i en rädsla för överföring av hiv och andra STI. Männen ville inte riskera att överföra någon STI eller hiv till någon partner utifall de skulle ha fått någon sjukdom från en klient. Rädslan för att bli smittad och viljan att undvika att överföra till andra motiverade dem till att kräva kondom och begränsa de sexuella praktikerna. En andra motivator till kondomanvändning var att undvika emotionell intimitet med kunderna. Riskbeteendena begränsades istället till personer som de hade en känslomässig relation med. Vidare uppges att deltagarna önskade en affärsmässig och känslomässigt neutral relation till de betalande parterna. Detta uppnåddes genom att begränsa uppehället med kunderna och undvika känslomässig intimitet genom begränsande av olika typer av sex (analsex och kyssar). Ett annat sätt att upprätthålla en affärsmässig relation var att kräva kondom vid oralt och analt sex 4

Terminologin går tillbaka till att rida barbacka utan sadel som tuffa rodeocowboys vilka riskerar livet genom att rida vildhästar utan sadel. Ordet kan tolkas på olika sätt. För vissa betyder det enbart anala samlag utan kondom medan andra sätter et i samband med hårdare och mer ohämmat sex. Jag avser att använda min handledare Ronny Tikkanens definition, ett oskyddat samlag med en tillfällig partner, där man på förhand kommit överens om att inte använda kondom.

22

(trots att vissa kunder erbjöd mer i betalning om praktikerna utfördes utan kondom). Även avsaknaden av åtrå inför kunder som inte ansågs vara tillräckligt attraktiva gjorde att männen reducerade sexuellt intima relationer. Denna avsaknad berodde främst på åldersskillnad till äldre kunder och avsåg främst de homosexuellt identifierade sexarbetarna. Författarna drar slutsatsen att säkrare sex inte avgjordes av ekonomiska incitament vilket grundar sig på att säljarna inte hade sitt sexsäljande som primär inkomstkälla. Istället återfanns motiv av rationellt beslutsfattande gällande beteenden som gav lägsta möjliga personliga kostnad. Författarna påpekar att den låga graden av riskbeteende med kunder berodde på kontext- och relationsbundna faktorer hos deltagarnas sociala nätverk. De menar att supportskapande kultur bidrar till säkrare sexnormer (en kultur av kondomanvändning) (Smith & Seal 2007). I en studie av Bimbi & Parson (2005) av 50 manliga sexarbetare som tog kontakt med sina kunder via internet undersöktes intentionerna för osäker sex, i form av barebacking. De flesta av deltagarna var unga, vita, homosexuella och hivnegativa. Författarna påpekar att tidigare forskning fokuserat psykosocial och fysisk hälsa bland män som säljer sex inom en gatubaserad arena. De menar att manliga sexarbetare som säljer sex via internet kan skilja sig åt från andra typer av män som säljer sex. Forskning som refereras visar att manliga eskorter tenderar att utföra fler olika sexuella praktiker med kunder än vad andra manliga sexarbetare gör. De menar att manliga eskorter ofta är homo- eller bisexuella och att den bredare sexuella repertoaren bland internetbaserade eskorter kan korreleras till deras sexualitet. Studien visar att deltagarna använder kondom i högre utsträckning med kunder än vad de gör med tillfälliga partners, vilket visar på att tillfälliga partner löper större risk att få hiv eller någon annan STI från sexarbetarna än vad kunderna löper (se även Mayer et al 2008). De hiv-negativa männen rapporterade högre risktagande med tillfälliga partners än med kunder med okänd hiv-status. 23,8 procent utförde ejakulerande analsex med tillfälliga partners och 11,9 procent utförde detta med kunder. De hiv-positiva hade ett högre riskbeteende med både tillfälliga partners och kunder. Hälften av dem deltog i penetrerande analsex med utlösning oberoende partner (Bimbi & Parson, 2005). Att ha barebackingsex med tillfälliga partners uppfattades bland deltagarna innebära mindre risk för hiv. Vissa ansåg risken vara mindre om sexakten inte varade en längre tid. Bland dem som utövade barebacking, rapporterade både de hiv-negativa och de hiv-positiva att de utförde detta om de fick var den penetrerande parten. De förra såg sig vara säkrare från hiv/STI på detta sätt, och de senare antog att kunden också var hiv-positiv om den ville bli påsatt och var därför inte oroliga för att överföra hiv till andra. De senare var dock oroliga för att erhålla en annan stam av hiv-viruset (Ibid). Hälsan kopplades även till ekonomiska aspekter, då en deltagare ansåg att hans kunder hade för mycket pengar för att utgöra någon risk för honom. En annan menade att han kunde avgöra kundernas hälsa genom att undersöka deras genitalier. Andra uppgav en lockelse inför barebacking påverkad av kundernas attraktivitet. Om de var tillräckligt attraktiva var de villiga att praktisera osäker sex (Ibid). Oskyddat oralsex förekom både bland hiv- positiva och negativa. Studien påpekar 23

att manliga sexarbetare i tidigare forskning rapporterar mer osäker sex med tillfälliga partners än med kunder (Ibid). Författarna drar slutsatsen att sexarbetarna i studien praktiserar barebacking i samma utsträckning som övriga inom MSM-gruppen. De menar därför att interneteskorterna närmare kan likna andra homosexuella män i överlag, snarare än andra typer av manliga sexarbetare. Vidare finner de att vissa av deltagarna använde sig av harm reduction-strategier med syfte att minimera risk för hiv/STI, genom att de deltog i vissa riskbeteenden utifrån situation och partner. Exempelvis rapporterade de hiv-negativa en mindre risk om de utförde oskyddat analsex med en gift heterosexuellt identifierad kund, till skillnad från vad det skulle innebära att ha samma typ av sex med tillfälliga homosexuella partners på badhus. Andra strategier som nämndes var att dra ut penis innan utlösning under oskyddat analsex (Ibid). En undersökning av gatuprostituerade och interneteskorter i Massachusetts visade att 31 procent var hiv-positiva. 28 procent hade någon gång blivit diagnostiserade med en STI. 25 procent hade aldrig testat sig för STI. Två av de gatuprostituerade rapporterade om att de fått hiv inom ramen för sexarbete. Interneteskorterna rapporterade ett högre antal manliga sexpartners och kunder än gatuarbetarna. I överlag hade 69 procent haft oskyddat analsex minst en gång (antingen genom att ha satt på eller att ha blivit påsatt) av manliga sexpartners med okänd hiv/STIstatus. 50 procent av deltagarna hade haft oskyddat mottagande analsex med manliga sexpartners med okänd hiv/STI-status, 31 procent hade haft oskyddade penetrerande samlag. 41 procent rapporterade oskyddat ejakulerande oralsex med partners som hade okänd sjukdomsstatus. Både gatuarbetare och eskorter rapporterade inkonsekvent användning av kondomer. Majoriteten sade att hiv/STI inte var ett ämne som diskuterades med kunderna. Som förklaring till detta gavs bristen på förtroende inför köparna. Interneteskorterna rapporterade ökat hiv/STIriskbeteende med tillfälliga sexpartners än med kunder. Majoriteten uppgav kunders erbjudanden av mer pengar för oskyddat sex, vilka interneteskorterna ofta avböjde. I kontrast så deltog gatuarbetarna i oskyddat sex när de erbjöds mer pengar. Detta förklarades utifrån desperation och behov av pengar (Mayer et al 2008). För vissa var kondomanvändning kompromissbart om det kunde innebära högre ekonomisk ersättning. Några av männen beskrev att svårigheter med att kommunicera med läkare om sina erfarenheter påverkade deras möjligheter till att vilja söka behandling. Män som sålde sex på gatorna identifierade ett behov av gratis kondomer (Rees et al 2004). Arenor Studier visar att det kan vara skillnad på situationen utifrån vilket arena man säljer sex på. Män som säljer sex på gatan har haft en lägre utbildningsnivå, högre droganvändning, större ekonomiska problem, högre omfattning av våld, testat sig i mindra utsträckning för hiv/STI (Minichiello 1998). Däremot har oberoende sexsäljare och eskorter haft högre utbildning, bättre ekonomisk situation, oftare säkrare sex och trivts bättre med sin sysselsättning (Minichiello et al 2001). Tidigare forskning som fokuserat psykosocial och fysisk hälsa har gjort detta bland män som säljer sex inom en gatubaserad arena. Manliga sexarbetare som säljer sex via internet kan skilja sig åt från andra typer av män som säljer sex. 24

Forskning som refereras visar att manliga eskorter tenderar att utföra fler olika sexuella praktiker med kunder än vad andra manliga sexarbetare gör. De menar att eskorter ofta är homo- eller bisexuella och att den bredare sexuella repertoaren bland internetbaserade eskorter kan korreleras till deras sexualitet5 (Bimbi & Parsons 2005). Transpersoner som har sex mot ersättning Den begränsade svenska forskning som finns om transpersoner som säljer sex i en svensk kontext refererar i huvudsak till internationella studier på området. I exempelvis Folkhälsoinstitutets (2009) studie Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa finns enbart utländska referenser. I SOU 1995:15 nämns transvestiter och transsexuella personer vara särskilt utsatta. Några anledningar till den särskilda utsattheten nämns inte. Vägen in I en kvalitativ studie av 48 färgade MtF kvinnor6 som arbetar som sexarbetare i San Fransisco så hade majoriteten av dessa börjat med sexarbete som en del av den kulturella kontexten som finns för transgenderkvinnor i början av sin transition7. Flera av de intervjuade menar att sexarbete blev ett sätt att öppna dörrar till gemenskap med andra transgenderkvinnor. Många av de unga färgade transgenderkvinnorna kände att de i denna gemenskap fick ett socialt sammanhang och stöd som de inte fått hemifrån. Ett flertal beskrev istället att deras föräldrar och andra familjemedlemmar öppet hade diskriminerat dem och psykiskt, och i vissa fall även fysiskt, misshandlat dem på grund av deras könsöverskridande utseende och beteende. Förutom dessa psykosociala orsaker så fanns även ekonomiska och strukturella skäl till att de börjat med sexarbete. Förtryckande systematiska och institutionaliserade mekanismer (transfobi, sexism och rasism) försvårade deras möjligheter till anställning och därmed blev sexarbete en försörjningsmöjlighet. För transgenderkvinnorna i denna studie hade skälet till USA-migrationen kommit till utifrån en vilja att komma bort från en konservativ miljö till en mer liberal kontext. De mötte ändå en rad hinder där genusidentiteten blev en av de största men även etnicitet, legal status i landet, språkförbistring och andra orsaker skapade problem som ledde till att de började med sexarbete (Sausa et al 2007). Ett vanligt tema som återkommer i olika studier är transpersoners ekonomiska svårigheter som bidragande orsak till varför de börjat sälja sex. Flera studier visar att många hade fått flytta från sina hem i byar och mindre städer till närbelägna storstäder på grund av stigmatisering av deras transidentitet. Specifikt diskrimineringen från den egna familjen har utgjort ett stort bekymmer. Släkt och vänner hade vänt dem ryggen på grund av deras transsexualism och det samhälleliga sociala skyddsnätet nådde inte dem. Många har utsatts för socialt avståndstagande, isolering, skvaller samt psykisk och sexuell misshandel. I städerna var de var tvungna att skapa överlevnadsstrategier som inbegrep sex mot ersättning. Många informanter hade fått hjälp att introduceras på marknaden av en MtF transsexuell person som redan sålde sexuella tjänster (Cuadra et al 2009; Davidson 2004; Kulick 1998). Sexarbetet fyllde i vissa fall även en funktion att 5

Jämför även med Kaye, 2003, som menar att ”off-street workers” oftare har en bögidentitet. 48 procent definierade sig som transgender, 23 procent som kvinnor och 21 procent som pre.op. transsexuella. 54 procent definierade sig som heterosexuella, 27 procent som homosexuella, 4 procent som bisexuella, 2 procent som lesbiska och 2 procent som asexuella. 7 Transition är övergången till att leva i det nya könet och innebär bl.a. att klä sig och anpassa utseende och röst. 6

25

bejaka sin kvinnliga könsidentitet (Garofalo, et al 2006). Av samma anledning, diskriminerande behandling, har även många FtM-transsexuella i USA en bakgrund som inbegriper sexarbete eller survival sex8 (Clements-Nolle et al 2001). Transpersoners risk för överföring av hiv i sexuella situationer härrör sig främst från tre huvudkällor; socialt stigma och negativ självkänsla, ekonomisk utsatthet och med tillhörande prostitution och drogmissbruk samt strävan efter att få en kvinnlig kropp och identitetsbekräftelse i detta. Situation: Hiv/STI, våld, droger och psykosocial hälsa Flera studier konstaterar att travesti, transpersoner och transsexuella prostituerade tillhör en av de största riskgrupperna för hiv och STI i relation till sexarbete. Detta är sexarbetarna ofta själva medvetna om. Bland MtF transsexuella var prevalensen för hiv inom en intervall mellan 27-48 procent. Prevalens av hiv och riskbeteenden var låg bland FtM. Många har kännedom om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar men gör inte detta av olika orsaker. Faktorer som påverkade detta var bland annat att männen betalade mer för att slippa använda kondom och brist på självförtroende gällande att neka sex utan kondom. Transsexuella personer konstateras delta i flera riskbeteenden, såsom att ha flera sexpartners, oskyddat sex, specifikt oskyddade mottagande anala samlag, flera tillfälliga partners och att de ofta finns inom ramen för sexarbete. Andra faktorer som var associerade till hivstatusen hos en del transgenderkvinnor var injektionsmissbruk, socialt stigma och diskriminering samt tillhörandet av en etnisk minoritet. Det finns klara samband mellan strukturella aspekter som stigmatisering och diskriminering och möjligheten till att upprätthålla tydliga regler för kondomanvändning. Våld och trakasserier var även en riskfaktor som informanterna nämnde i samband med risker att sälja sex. Våldtäkt, fysiskt våld och även dödsfall hade förekommit (Sausa et al 2007; Cuadra et al 2009; Operario et al 2008; Herbst et al 2008). Data visar på en hög förekomst av droganvändning hos gruppen sexarbetare. Informanterna uppgav att droganvändningen blev ett sätt att fly ifrån sexarbetets negativa konsekvenser, eller så användes droger som en copingstrategi för att stå ut med situationen. Många började med droger på grund av att detta var vanligt förekommande både bland andra sexsäljare men också hos kunderna. Vissa hade även sex i utbyte mot droger. Det rapporteras dessutom att det fanns en tendens att negligera behovet av kondom under drogrus (Sausa et al 2007; Nuttbrock et al 2002). Avslutande diskussion För att kunna utforma en god hivprevention till gruppen så bör forskning runt fenomenet män och transpersoner som säljer sex till män inriktas mot många olika faktorer. Med anledning av detta har det varit av vikt att se på exempelvis bakomliggande skäl som männen och transpersonerna anger till varför de väljer att sälja sexuella tjänster. Mycket få svenska studier har gjorts på området varför forskning runt gruppen män om säljer sex i en svensk kontext är viktig att uppmärksamma fortsättningsvis. Manliga sexköpare har ofta fler sexpartners än andra och är med anledning av detta en viktig preventionsgrupp för hiv. Många 8

Survival sex är när personer utför sexuella handlingar som utbyte mot mat, boende eller skydd.

26

studier pekar på att män som säljer sexuella tjänster utsätter sig själva och andra för risker gällande överföring av STI och hiv. Flera studier pekar även på är behovet att fokusera på hiv/STI-riskbeteende inte bara finns i relation till kunder utan även med tillfälliga sexpartner. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke när det gäller min analys av MSM-enkäten och det fortsatta preventionsarbetet. Flera forskningsstudier konstaterar att transpersoner och transsexuella sexsäljare tillhör en av de största riskgrupperna för hiv och STI i relation till sexarbete. Dessa gruppers behov och situation i Sverige har inte alls undersökts och kunskapen på området är låg. Vidare framstår behovet av forskning runt hur valet av arena, exempelvis på gatan eller internet påverkar villkor situation och behov. Viss forskning menar att manliga sexarbetare som säljer sex via internet kan skilja sig åt från andra typer av män som säljer sex.

27

KVANTITATIV ANALYS AV MSM SOM SÅLT SEX FRÅN MSM-ENKÄTEN 2006 – DELSTUDIE II. Socialstyrelsen ansvarar nationellt för det förebyggande arbetet i Sverige, och arbetet utgår från Nationella strategin (prop.2005/06:60) vilken antogs av riksdagen våren 2006. Den nationella strategin fastställer att både säljare och köpare, av sexuella tjänster, oberoende av kön är en riskutsatt grupp. Vidare framgår det att sambandet mellan personer som köper och säljer sexuella tjänster, oberoende av kön, och spridning av hiv och andra STI bör synliggöras (Nationella strategin, prop.2005/06:60). Manliga sexköpare har ofta fler sexpartners än övriga. Män som köpt sex har också oftare erfarenhet av sexuellt överförda infektioner. Män som har sex mot ersättning har i och med ett större antal sexpartners en ökad risk för få sexuellt överförbara infektioner och hiv. Utifrån detta är det angeläget att kunskapen om smittrisker och överföringsvägar förbättras hos personer som säljer sex (Regeringens proposition (2005), Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60). Beskrivning av männen i studien De sexsäljande männen utgjordes av 96 personer (4 procent av alla i studien) vilka under de senaste tolv månaderna tagit emot pengar eller annan ersättning som betalning för att vara sexuellt tillsammans med en annan man. Fem av männen som sålt sex det senaste året har också köpt sex. Ett intressant fenomen är också att 260 personer (11 procent av alla i studien) har fantiserat om att sälja sex. Daneback (2006) lyfter fram internet som en plats där det erbjuds möjligheter att på olika sätt reflektera kring och experimentera med sexuella fantasier och identiteter. Dessa inslag kan åtminstone i vissa fall också öppna upp för att realisera tanken på att sälja respektive köpa sex. I Knutagård och Erikssons studie (2005) var ett tema bland respondenterna att de innan hade haft fantasier om att sälja sex och sexsäljandet blev ett sätt att söka efter nya upplevelser. Även Lautrup och Heindorf (2003) nämner sexuella fantasier som en bakgrund till att man börjat sälja sexuella tjänster. En del hade haft fantasier om att sälja sex till kvinnor men inga kvinnor hade svarat på deras annonser, däremot många män. Det finns ingen anledning att tro att fantasier runt att sälja sex alltid leder till handling, däremot så är det intressant att se att hos många informanter har det startat med en sexuell fantasi. Här vore det intressant att studera vilka ytterligare faktorer som har betydelse för att personen väljer att gå vidare till handling. I vilken ålder är killarna och männen som det senaste året tagit emot ersättning för sex? I denna studie är de mellan 15 och 41 år samt en deltagare som är 64 år. Medelåldern för dem som sålt sex för pengar eller andra former av ersättning det senaste året är 25 år. Medianvärdet är 24 år vilket innebär att hälften av dem som tagit emot ersättning för sexuella tjänster är 24 år och yngre. Den låga medel- och medianåldern innebär att det finns en snedfördelning och antalet yngre är mycket större än antalet äldre. I tabellen nedan kan vi se att den vanligast förekommande 28

åldern är 19 år Tabell 1. Åldersfördelning av ungdomar (15-25 år) som haft sex mot ersättning under de senaste tolv månaderna. Ålder

Antal

15 år 16 år 17år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år

2 7 4 5 10 4 3 5 5 5 4

Procent av samtliga respondenter 2,1 % 7,3 % 4,2 % 5,2 % 10,4 % 4,2% 3,1% 5,2 % 5,2 % 5,2 % 4,2%

Medelåldern för respondenterna i MSM-enkäten 2006 är 33 år och medianen 31 år. Vi kan därför se att medelåldern för dem som sålt sex senaste året är mycket yngre än för deltagarna i stort. Majoriteten har ett heltids/deltidsarbete eller studerar. Detta är i överensstämmelse med Eriksson och Knutagårds (2005) rapport där det för samtliga inte var sexsäljandet som var den dominerande verksamheten. Närapå hälften studerar vilket är en logisk följd av gruppens låga ålder. Utbildningsnivån måste anses generellt hög då så många som 27 personer har universitetsexamen eller kurser från högskola eller universitet. De flesta männen 53 procent (49 personer) kommer från Sveriges största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. 33 av dessa kom från Stockholm. Sju personer kom från Skåne, fem från Uppsala län, Västra Götaland, Östergötland och Örebro. Från Västerbotten kom tre personer och mellan en och två personer kom från Gävleborg, Dalarna, Blekinge, Jämtland, Värmland, Norrbotten, Södermanland. Manlig prostitution har ibland likställs med homosexuell prostitution och det är därför av stor vikt att personer som säljer sexuella tjänster får möjlighet att definieras utifrån sin egen självdefinierade sexualitet. I SOU 1995:17 definieras den ”homosexuella prostitutionen” utifrån de samkönade sexuella handlingarna och inte utifrån självupplevd identitet. Detta innebär att heterosexuella män som säljer sex till män blir definierad utifrån en homosexuell praktik. Detta kan också utesluta andra personer som definierar sig som exempelvis bisexuell eller queer. Vi skall nu se hur männen som sålt sexuella tjänster definierar sin sexuella identitet och jämföra med de respondenter som inte sålt sex de senaste tolv månaderna.

29

Tabell 2. Hur definierar man sig själv sexuellt? (P=0.58) Har sålt sex Har ej sålt sex Homosexuell 67 1773 (70%) (77%) Bisexuell 16 349 (17%) (15%) Heterosexuell 3 34 (3%) (1,5%) Queer 3 38 (3%) (1,5%) Experimentell 5 81 (5%) (3,5%) Vet inte 1 13 (1%) (0,5%) Annat 1 17 (1%) (0,5%) Total 96 2305 100% 100% Majoriteten identifierar sig som homosexuella och enbart ett fåtal som heterosexuella. Intressant är att fem identifierar sig som experimentella, åtta personer väljer således att definiera sig själva utanför de mer etablerade kategorierna homo- och bisexuell. Skillnaderna mellan grupperna är inte signifikant. 25 personer (26 procent) av alla respondenter som har tagit emot ersättning för sex är födda utomlands men av dem kom 22 till Sverige när de var nyfödda eller under det första levnadsåret. 40 personer har föräldrar där någon av dem eller båda är födda utomlands. Andelen personer som är första eller andragenerationens invandrare är mycket hög och detta bör utredas vidare. Hur lever männen i studien? Tabell 3. Lever i en relation? P=0.01 beskrivas i text Har sålt sex Har ej sålt sex Ja, med en man.

21 22%

818 (35,5%)

Ja, med en kvinna

5 (5%)

124 (5,5%)

Ja, med mer än en partner

10 (10,5%)

55 (2,5%)

Nej, ingen relation.

60 (62,5%)

1306 (56,5%)

Total

96 (100%)

2303 (100%)

30

Här kan vi se att männen som sålt sex i mindre utsträckning än de som inte sålt sex lever i en relation med en man. Däremot så är det en större andel som lever med mer än en partner. Detta kan ha ett samband med att om man har brutit mot normerna runt det monogama idealet så kan det vara lättare att göra detta på fler sätt. Av de 36 personer som har sålt sex de senaste tolv månaderna och som lever i en relation så har 22 personer eller 71 procent haft sex utanför relationen. Detta kan jämföras med 44 procent (383 pers) av de som inte sålt sex. Vi vet från tidigare forskning att sexuell läggning och vem man har sexuella kontakter med inte alltid är i överensstämmelse varför det är intressant att se på vem man har sexuella kontakter med. Tabell 4. Med vilka har man sexuella kontakter? Har sålt sex Har ej sålt sex Alltid med en man/män Oftast med män men ibland med en kvinna Ungefär lika ofta med kvinnor som med män Oftast kvinnor men ibland män.

73 (76%) 12 (12,5%) 5 (5%) 4 (4%)

1853 (80%) 190 (8%) 57 (2,5%) 131 (6%)

Alltid med kvinnor

1 (1%)

27 (1,2%)

Har inga sexuella kontakter Total

1 (1%) 96 (100%)

49 (2%) 2307 (100%)

I huvudsak kan vi se att männen oftast har sex med män. Skillnaderna mellan grupperna är inte signifikanta. Intressant är att knappt en fjärdedel av männen har haft sex med både män och kvinnor. Här blir det tydligt att gruppen MSM inte enbart består enbart av homosexuella män som bara har sex med andra män. Ur epidemiologisk synpunkt är det intressant när olika kompartment9 överlappar varandra. Om homosexuella män enbart hade sex med andra homosexuella män skulle överföring av hiv/STI inte kunna spridas från ett kompartment till ett annat (Lewin 2002). Det är tydligt att en överlappning sker från kompartment homosexuella män och män som har sex med andra män och kvinnor. Vid en genomgång av självdefinitionen av männen som ibland eller ofta har sex med kvinnor från denna grupp kan man se att de definierar sig som homosexuella, bisexuella, heterosexuella, queer och experimentella. Detta påvisar än en gång vikten av att vid sexologiska anamnesupptagningar inte utgå från sexuell identitet utan efterfråga sexuell praktik.

9

Ett utmärkande drag från alla samhällen är att sexuella kontakter utförs inom varandra väl skilda sociala sammanhang sk kompartment.

31

Det senaste tillfället man hade sex med en man. När man försöker få information för att bedöma hivpreventiva behov behövs kunskap om både situation, handling och partner. Att efterfråga det senaste tillfället man hade sex är ett sätt att försöka urskilja hur de sexuella mönstren och de hivpreventiva behoven ser ut hos gruppen. Fördelen med att efterfråga det senaste sextillfället är att personen kan ge en mer detaljerad och tillförlitlig information jämfört med om en längre retrospektiv period efterfrågas. Fördelen med att efterfråga det senaste tillfället en person hade sex är att man då får en tvärsnittsbild av de sexuella erfarenheterna inom en grupp. Detta ger också en indikation på hur det ser ut över tid. Det finns anledning att anta att förekomsten av olika handlingar, till exempel oskyddade samlag, är lika stor oberoende av när man gör undersökningen. En annan fördel är att man får detaljerad information om både situation, handling och partner. Det underlättar också för personer att minnas och att beskriva vad som skedde vid det senaste sextillfället i jämförelse om man skall komma ihåg alla handlingar det senaste året (Tikkanen 2008). Nu behöver inte detta senaste tillfälle vara såsom de normalt förekommande sexuella kontakterna ser ut vilken man måste ha i åtanke. Det kan till och med vara så att det senaste tillfället är ett exceptionellt undantag. Gällande personerna som har sålt sexuella tjänster så kan vi inte genom datamaterialet veta om det senaste tillfället man hade sex var ett tillfälle då man fått ersättning, haft sex inom en relation eller med en tillfällig partner. Detta är ändå en viktig information eftersom sexsäljande män har sexuella kontakter utanför sitt sexsäljande och dessa kontakter är också viktiga att analysera utifrån de hivpreventiva behoven. Hur fick männen kontakt med en annan man inför deras senaste sexuella möte? Observera att de två första kategorierna gäller om man har haft sex med sin partner eller någon annan man känner sedan tidigare. Tabell 5. Var fick männen kontakt vid det senaste sextillfället? P=0.09 Har sålt sex Har ej sålt sex Det var min partner Vi känner varandra sedan tidigare Internet Gay-bar, café, disco eller förening Bastuklubb, videoklubb eller raggningsplats Privat fest eller vänner Jobb Övrigt Totalt

15 28% 23 (12,5%) 39 (40,5%) 7 (7,3%) 6 (6%)

709 (31%) 570 (25%) 634 (27,5%) 134 (5%) 168 (7,5%)

4 (4%) 0 (0%) 2 (2%) 96 (100%)

42 (2%) 7 (0,5%) 42 (2%) 2306 (100%)

32

40,5 procent av dem som sålt sex hade fått kontakt på internet med den som de hade sex med vid det senaste tillfället. En möjlig tolkning är att det inom denna grupp återfinns män som skaffar köpare/blir erbjuden sex mot ersättning via nätet. Observera att kontakter via internet också kan handla om personer man redan känner. Internet har haft stor betydelse för MSM-gruppens möjlighet till sexuella möten och har även benämnts som en sexuell oas. Nätet har fått en liknande betydelse som gaybarer och cruisingparker (Ross, Tikkanen & Månsson 2000; Daneback, Månsson & Ross 2007). Internet kan även vara en mötesplats för heterosexuella män att stämma sexuella möten med andra män (Tikkanen & Ross 2003). Internet har blivit ett viktig forum för dem som regelbundet säljer sex. Där kan de etablera kontakt via chatt, annonsering mm för kundkontakter till sexuella möten. Internet har gjort att sexarbetet inte behöver ske på gatorna, och det går att urskilja en ökning av antalet män som säljer sexuella tjänster på nätet (Lautrup Heindorf 2003). Avseende platsen man senast hade sex på så har majoriteten av dem som sålt sex haft sex i det egna hemmet eller i hans/deras hem. Det är något vanligare hos män som sålt sex att de haft sex på en bastuklubb vid senaste tillfället och mer än dubbelt så vanligt att man haft sex på hotell. 88,5 procent (85 personer) har haft sex i Sverige vid det senaste tillfället. Kunskap om vilka sexuella praktiker som praktiseras är viktigt i hiv/STI preventivt syfte. Vad hade männen gjort vid det senaste sextillfället? Tabell 6: Vad gjorde du/ni sexuellt vid det senaste tillfället? (Observera att flera tekniker kan används vid samma tillfälle) Har sålt sex Har ej sålt sex       Analt samlag  61 1219 (63,5%)  (53%) Oralt samlag  75 1885 (78 %)  (82%) Runksex 58 1378 (60,5%) (60%) Rimming 37 867 (slicka röv)10 (38,5%) 39% Fisting 8 39 (hand i anus)11 (8%) (2%) Sexleksak analt 13 107 (13,5%) (4,5%)

10

Rimming är ursprungligen ett engelskt uttryck som idag används även i svensk kontext för oral analsex dvs att slicka någon i anus. I dagligt tal används ofta begreppet ”slicka röv”. Ett annat ord är anilingus. 11 Fisting är en sexuell aktivitet där en person för in hela sin hand i partnerns anus eller (alternativt i förekommande fall) slida.

33

63,5 procent hade som vi ser ovan har haft anala samlag vid det senaste sextillfället och om vi jämför detta med gruppen som inte sålt sex så hade 53 procent av dem haft analsamlag. Detta kan möjligtvis tolkas som att praktiken anala samlag är något vanligare hos personer som sålt sex det senaste året vilket kan ha ett samband med att detta är en efterfrågad praktik från sexköpare. Tabell 7. Oskyddat analt samlag (OAS) vid det senaste sextillfället (både aktiva och passiva). (P=ej sign)

Ja Nej Total

Har sålt sex 41 (58,5%) 29 (41,5%) 70 (100%)

Har ej sålt sex 704 (55%) 580 (45%) 1284 (100%)

Tabellen avser alla anala samlag, både givande och mottagande. Det föreligger ingen större skillnad mellan grupperna och skillnaden som finns är inte signifikant. I samband med det senaste anala samlaget ejakulerade 61,5 procent (16 personer) i partnern. Av dem som blev påsatta vid det senaste anala samlaget fick 60 procent (24 personer) sperma i rektum. Anala samlag är den mest riskfyllda praktiken gällande risk för hivöverföring. De flesta av alla män som har fått hiv av en annan man, har fått det vid oskyddade anala samlag. Det är fortfarande den grupp som dominerar när det gäller inhemsk hivöverföring. Under 2000-talet finns en trend till långsam ökning i denna grupp, vilket indikerar ett ökat risktagande i gruppen män som har sex med män. Vid anala samlag mellan män är risken högre för den passive (påsatte) partnern än för den aktive partnern (Smittskyddsinstitutet 2010). Oralsex är en vanlig sexuell praktik bland sexsäljare vilket har en naturlig förklaring genom att denna praktik är lättillgänglig och kan utföras i offentliga miljöer/bilar mm. Gällande säkrare sex så pågår diskussioner om vilka råd som skall ges när det gäller att skydda sig mot överföring av hiv vid oralsex. Männen som tog partners sperma i munnen utgjordes av 35 procent (33 personer) och 27,5 procent (26 personer) ejakulerade i partners mun utan kondom. Överföring av hiv via oralsex har beskrivits, men smittrisken är betydligt lägre än vid vaginala och anala samlag (Carne & Edwards 1998). Fisting (att föra upp en näve i anus) är vanligare bland gruppen av sexsäljare och även som vi skall se senare hos ”äventyrliga män”. Fisting är en praktik som kräver teknisk kunskap varför det kan vara viktigt att personer som arbetar mot målgruppen har bra kunskap i ämnet för att kunna ge god rådgivning. Vi ser att rimming (slicka i anus) också är en tämligen vanlig praktik. Överförs hiv och STI via rimming? Hepatit A och B kan överföras vid rimming men även andra bakteriella infektioner. Även HPV och HSV kan överföras. Det existerar endast en liten teoretisk risk för överföring av hiv när man blir rimmad eller rimmar såvida det inte finns blod inblandat (Gaffney et al. 2008). 34

Drygt hälften (52 personer) blev påsatta analt vid det senaste sextillfället. 41 personer satte på sin partner vid det senaste sextillfället. Användes kondom och glidmedel vid detta tillfälle? Tabell 8. Använde du kondom vid det senaste anala samlaget? P=0.04 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja, hela tiden Ja, men inte hela tiden. Nej Kommer inte ihåg Total

15 (37%) 4 (10%) 21 (51%) 1 (2,5%) 41 (100%)

336 (45%) 44 (6%) 362 (49%) 3 (0,5%) 744 (100%)

Knappt hälften använde inte kondom vid det senaste anala samlaget. Vi vet inte om det senaste anala samlaget ägde rum med en partner, sexköpare eller annan men som vi kommer att se längre fram så är inte kondomanvändningen konsekvent vid sex med personer utanför en relation och många har också erfarenhet av barebacking. Tabell 9. Glidmedelsanvändning vid det senaste anala samlaget. P=0.01 Har sålt sex Har inte sålt sex Ja, använt glidmedel Nej, ej använt glidmedel Total

45 (69%) 20 (31%) 65 (100%)

1020 (77%) 309 (23%) 1329 (100%)

En något lägre andel (signifikant skillnad) bland männen som sålt sex har använt glidmedel vid det senaste anala samlaget. Rektum producerar inget kroppseget glidmedel motsvarande slidans lubrikation och därför måste glidmedel alltid användas vid anal penetration. Vilken typ av glidmedel som bör användas är också en viktig aspekt då detta måste vara kompatibelt med latex (kondomer). Produkter som innehåller fett eller olja såsom hudlotion, vaselin, barnolja, vissa massageoljor skall aldrig användas som glidmedel då de luckrar upp kondomen och gör att den lättare spricker/går sönder. Fall av hivöverföring har inträffat när personer använt exempelvis hudlotion istället för glidmedel tillsammans med kondom. Glidmedel är således viktigt utifrån hivpreventiva aspekter då det också minskar risken för att det ska uppstå friktionsskador. Gruppen som inte använder glidmedel uppgår till 31 procent och detta är en indikation på att även denna information måste förbättras mot gruppen. Nu skall vi gå över till att se på antalet sexpartners vid det senaste sextillfället. Frågan är hur många sexpartners man hade vid det senaste sextillfället? 35

Tabell 10. Antal personer vid det senaste sextillfället. P=0.01 Har sålt sex Har ej sålt sex En man Två personer, båda män Två personer, en kvinna och en man Mer än två personer (alla män) Mer än två personer (där minst en är kvinna) Kommer inte ihåg Total

75 (78%) 9 (9,5%) 2 (2,1%) 8 (8,5%) 2 (2%)

2116 (92%) 125 (5,5%) 11 (0,5%) 46 (2%) 2 (0,1%)

0 (0%) 96 (100%)

4 (0,2%) 2304 (100%)

Vi kan här se att 22 procent (21 personer) av dem som hade erfarenhet av att sälja sex vid sitt senaste sextillfälle (som inte behöver ha varit ett tillfälle då man tagit emot ersättning) hade sex med mer än en person. Kippax et al (1998) pekar på att det finns ett samband mellan sexuell äventyrlighet och risktagande. Ett uttryck för äventyrlighet var att ha sex med fler än en person. Ett tema som varit centralt, aktuellt och dominerande hela tiden är frågan om antalet sexualpartners i relation till överföring av sexuellt överförbara sjukdomar i allmänhet och hiv i synnerhet. Att minska antalet sexualpartners med vilka man har oskyddade samlag minskar risken för hivöverföring. Om man kan minska antalet sexuella partners hos homo- och bisexuella män så minimeras risken för hivöverföring, detta gäller särskilt sex i samband med tillfälliga partners utan kondom (Valdiserri et al. 1998; Berglund, 2006). Andra har däremot hävdat att det är betydligt viktigare att säkrare sex- praktiker ökar än att minska antalet personer. Flera studier visar på vikten att fokusera på sexuella kontakter utanför etablerade parrelationer då oskyddat sex/samlag är norm i parrelationer. Män som lever som par är en särskilt viktig grupp att uppmärksamma i det förebyggande arbetet. Flertalet studier som undersöker andelen homosexuella män/MSM som fått hiv av en stadig partner pekar på att detta skett genom att denna har haft en tillfällig partner. Flera studier visar att det hos par inom MSM-gruppen är tämligen vanligt med oskyddade anala samlag både i öppna relationer och i hemlighet. Många män har under en period ägnat sig åt sexuella riskbeteenden inom sina primära förhållanden och subjektivt inte bedömt sina beteende som riskfyllda, detta trots att de haft oskyddade anala samlag med annan partner emellanåt. En betydande mängd studier visar att det finns ett glapp mellan det monogama idealet och praktiken vilket skapar risker för hiv/STI (Wagner et al 2000; Adam 2006; Tikkanen 2008; Davidovich, de Wit & Stroebe 2000; Davidovich et al 2001; Ostrow et al 2008; Holtgrave & Luke 2006; Tikkanen 2008).

36

Sexuellt risktagande. Ett flertal studier visar att kärlek och tillit inte är förenligt med kondomanvändning. Det finns ett samband mellan kondomanvändning och vilken form av relation man är i. Det vanligaste i parrelationen är att man inte använder kondom. Sexuell exklusivitet påverkar huruvida kondom skall användas eller inte i relationen. Att inte använda kondom kan vara ett tecken på monogami (Henriksson 1995; Adams 2006). Kondomen blir en symbolbärare för emotionella värden som exempelvis tillit. Det oskyddade anala samlaget får två olika funktioner, dels avgränsar den relationen och så definieras relationen som nära. Inom den primära relation finns en känsla av att den måste få vara unik och detta får en specifik viktig betydelse då paret överenskommit om relationer utanför sitt förhållande. Vid sexuella kontakter utanför relationen så får kondomen betydelsen å ena sidan att skydda paret från sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt som den skyddar parets dyad och unika relation. Å andra sidan blir sex utan kondom ett sätt att bekräfta att man är värd att ha ett förhållande med. I ett förhållande signalerar kondom inte ärlighet och därför har man oskyddad sex (Tikkanen 2003; Sandin et al 2008; Ekstrand 2008) I hiv- och STI-preventionen är det viktigt att fokusera på sexuella kontakter utanför etablerade parrelationer då oskyddat sex/samlag är norm i parrelationer. Män som lever som par är en särskilt viktig grupp att uppmärksamma i det förebyggande arbetet. Flertalet studier som undersöker andelen homosexuella män/ män som har sex med män som smittats hiv av en stadig partner pekar på att detta skett genom att denna haft en tillfällig partner. Flera studier visar att det hos par inom MSM-gruppen är tämligen vanligt med oskyddade anala samlag både i öppna relationer och i hemlighet. Många män har under en period ägnat sig åt sexuella riskbeteenden inom sina primära förhållanden och subjektivt inte bedömt sina beteende som riskfyllda, detta trots att de haft oskyddade anala samlag med annan partner emellanåt. En betydande mängd studier visar att det finns ett glapp mellan det monogama idealet och praktik vilket skapar risker för hiv/STI (Wagner, 2000; Adam 2006; Tikkanen 2008; Davidovich et al 2000; Davidovich et al 2001; Ostrow et al 2008; Holtgrav & Luke 2006; Tikkanen 2008). Frågan om överföring av hiv/STI handlar inte enbart om risken med en kund utan är också en viktig fråga i relation till icke kommersiella sexpartners. I en engelsk studie så rapporterade majoriteten av de män som sålde sex att de också hade icke-kommersiella partners. Kondomanvändningen med dessa var inkonsekvent . Av de 587 mäns som sålde sex och uppgav att de hade sex med åtminstone en icke-kommersiell manlig partner under den senaste månaden så hade 53 procent skyddat analsex, 11 procent hade en eller flera episoder med oskyddat analsex, och 35 procent hade inte analsex. Graden av oskyddat analsex med manlig partner hade ökat stadigt under studieperioden: 7,4 procent under 1994 till 1996, 10,3 procent under 1997 till 1999, och 15,7 procent under 2000 till 2003 (Gaffney et al 2006). Använder männen som säljer sex i denna studie kondom när de har sex med sin partner? Observera här att svarsfrekvensen är låg då alla inte lever i en relation.

37

Tabell 11. Kondomanvändning inom relationen. P=ej sign. Har sålt sex Har ej sålt sex Ja, alltid Ja, oftast Ja, ibland Nej, vi använder inte kondom Vi har inte anala samlag i vår relation Total

7 (22,5%) 3 (12,5%) 1 (5%) 20 (64,5%) 0 (0%) 31 (100%)

132 (15%) 62 (7%) 93 (10,5%) 462 (53%) 126 (14,5%) 877 (100%)

Skillnaden mellan grupperna är inte signifikant. En majoritet av sexsäljarna (64,5%) använder inte kondom när de har sex inom relationen vilket kan ha ett samband med att man vill särskilja sin relation mot andra kommersiella sexuella kontakter. Utifrån risk för överföring av hiv/STI så krävs det att männen alltid använder kondom vid sex med andra om de inte skall riskera en överföring av hiv/STI. Resultatet från en amerikansk studie runt MSM som är eskorter på internet visar att interventioner som har till syfte att påverka sexuellt riskbeteende för homooch bisexuella män måste ske oberoende av partnertyp dvs oavsett om personen avser att sälja sexuella tjänster eller ha sex med en partner eller annan person (Bimbi et al 2005). Tabell 12. Kondomanvändning vid sex utanför relationen? P=0.01 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja, alltid kondom Ja, oftast kondom Ja, ibland kondom Nej, aldrig kondom Jag har inte anala samlag utanför relationen Total

7 (22,5%) 8 (26%) 5 (16%) 3 (10%) 8 (26%)

288 (33%) 81 (9%) 56 (6,5%) 22 (2,5%) 430 (49%)

31 (100%)

877 (100%)

Tre personer (10 %) använder aldrig kondom, tretton personer (42 %) använder kondom ofta eller ibland och enbart sju (22,5 %) använder alltid kondom vid sex utanför relationen. Här kan konstateras att männen utsätter sig och sina partner för risker. 38

I arbetet med regeringsuppdraget att kartlägga hbt-personer som köper och säljer har jag gjort ett besök på Pro Tukkipiste i Finland. De har en upparbetad verksamhet som riktar sig till män som säljer sexuella tjänster till andra män. I en intervju med Antti Ervasti co-ordinator of URHO/msw-work på framkommer utifrån hans kliniska erfarenhet av att möta män som säljer sexuella tjänster till män; …there have been cases when our clients have been very careful to have protected sex in work-related situations but in their private life it's a big different. Personal life and professional life do have so separate rules. Same rules of behavior do not apply, even if they have the knowledge about safe sex. But for some reasons they don’t apply the knowledge to their private life. I flera studier framkommer svårigheter hos MSM som lever i någon form av etablerad relation att diskutera hur de skall förhålla sig till skydd mot hiv/STI vid sexuella kontakter utanför den etablerade relationen. Både studier med MSM vilka hade en primär partner uppgav en stor andel ett visst obehag att diskutera frågan om skydd mot STI vid kontakter utanför relationen med partnern. Forskningen visar också att det i många fall råder oklarhet avseende vad överenskommelsen omfattar (Prestage et al 2006). Kondomanvändning kan vara ett sätt att undvika emotionell intimitet med kunderna. Kondom kan bli ett sätt att upprätta en affärsmässig och känslomässigt neutral relation med de betalande parterna. Genom att undvika intimiteten som barebacking innebär så undviks sexuella riskbeteenden och dessa begränsas till mer emotionella intima sexuella aktiviteter med personer som de hade en känslomässig relation med (Smith & Seal 2007). Som vi skall se så föreligger även andra riskbeteenden. Senaste gången männen i undersökningen hade sex så kände knappt hälften (44 personer, 46 procent) till sexpartnerns hivstatus och hälften (48 personer, 50 procent) kände inte till om personen bar på hiv eller inte. Uppgiven hivstatus på sexpartnern kom i huvudsak från att personen efterfrågat dennes status. Enbart två hade uppgivit att de bar på hiv-virus. Männen i studien uppger att hälften av deras sexpartner inte visste om deras egen hivstatus. Här har hälften av männen enligt uppgift själva informerat sin/sina sexpartner/s men enbart sex personer (15 %) har fått fråga om de bär på hiv. Barebacking är som tidigare nämnts en term för oskyddade sexuella praktiker som används för anala samlag utan kondom med en tillfällig partner och därmed en riskhandling gällande överföring av STI och hiv. En motivator till säkrare sex som framkommit i forskningen är viljan till en god egen hälsa. Männen vill själva inte få någon STI eller hiv och inte heller riskera överföring till någon partner utifall de skulle ha fått någon sjukdom från en klient (Smith & Seal 2007). Det är utifrån forskningen inte speciellt troligt att någon med vilja vill överför hiv eller en STI utan detta sker troligtvis utifrån andra skäl varav några redovisas nedan. Bimbi & Parson (2005) visar i sin studie att män som sålde sex diskuterade runt barebacking på olika sätt. Någon ville fokusera på kundens njutning även om 39

detta efteråt gav ångest och oro. Vissa ansåg risken vara mindre om sexakten inte varade en längre tid, om de fick vara den penetrerande mm. Andra uppgav en lockelse inför barebacking om kunden var attraktiv och om de var tillräckligt attraktiva så var de villiga att praktisera osäker sex. Männen som levde med hiv antog att kunden också var hiv-positiv om den ville bli påsatt och var därför inte oroliga för att överföra hiv. 19,6 procent rapporterade praktiserande av barebacking i den studien. En intressant fråga är om männen fått frågor om barebacking över internet. Vissa hävdar att det skett en erotisering av osäker sex och att detta har synliggjorts på ett annat sätt än tidigare. Kan vi se en trend där normer runt säkrare sex bland MSM är under uppluckring? Barebacking har på internet gjorts till något häftigt, spännande och ”nytt” sätt att självförverkliga sig sexuellt. På svenska internetmötesplatser för MSM annonseras det frekvent efter män som vill ha barebacksex (Berglund 2000). Vid en genomgång på Qruiser går det att finna flera sk barebacking-klubbar. Tabell 13. Har fått frågan om barebacking på internet senaste året. P=0.05 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja, har fått fråga om barebacking  Nej inte fått fråga om barebacking Total

65 (74 %)  23 (26%) 88 (100%)

1041 (49,5%)  1060 (50,5%) 2101 (100%)

En majoritet av männen som sålt sex har fått frågan om barebacking via internet och skillnaden mellan grupperna är signifikant. Detta kan bero på att de fått frågan från sexköpare. I en amerikansk studie visar det sig att kunderna till manliga sexarbetare tyckte att hivrisken inte var en viktig fråga. De flesta männen som sålde sex talade om att de haft kunder som efterfrågat barebacking åtminstone vid ett tillfälle. De rapporterar vidare att förfrågningar runt barebacking i många sammanhang görs upp redan innan via telefon, e-post eller chatt (Bimbi et al 2005). Hur ser det då ut med barebacking bland männen i denna studie? Tabell 14. Har haft barebacking en gång eller mer under det senaste året. P=0.01

Ja Nej Total

Har sålt sex

Har ej sålt sex

22 (24%) 70 (76%)

184 (8%) 2078 (92%)

92 (100%)

2262 (100%)

40

Som vi kan se så har 24 procent av männen som sålt sex haft barebacking en eller flera gånger under det senaste året vilket är en signifikant högre omfattning än männen som inte sålt sex. Detta är en stark indikation på att gruppen bör nås av fler hivpreventiva insatser. Socialstyrelsen menar i enlighet med propositionen 2005/06:60 att personer som säljer och köper sex ska ha samma tillgång till information, rådgivning och möjlighet till testning som övriga preventionsgrupper. Bergs (2008) studie bland vuxna MSM-internetanvändare i USA visade att mindre än hälften (39,2%) praktiserar barebacking. Denna prevalens liknar tidigare resultat från USA och England (Elford et al. 2007), vilket visar att de flesta MSM inte avsiktligt söker kondomlöst analsex. Intressant är också att Berg visar att 90,4 procent av männen som rapporterat barebacking också deltagit i oskyddade anala samlag (OAS). Detta tyder på att det är samma grupp som har OAS som också utövar barebacking. De riskfaktorer barebacking som Berg hittat är knutna till OAS samt alkohol, dålig självkänsla, mindre upplevda social och vänskapliga normer (Berg, 2008). Skiljer sig erfarenheter av barebacking utifrån ålder? För att ta reda på det så skall jag titta närmare på tre multivariata korstabeller där ålder och erfarenheter av barebacking sätts i samband med erfarenhet av att sälja sex eller inte. Tabell 15. Har haft barebacking under det senaste året och är under 25 år. P=0.03 Ålder under 25 år Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Total

10 (19%) 43 (81%) 53 (100%)

49 (6,5%) 616 (93,5%) 665 (100%)

De under 25 år som sålt sex och har haft barebacking under det senaste året är 19 procent i jämförelse med 6,5 procent av de som inte sålt sex. Vi kan alltså konstatera att det är betydligt mer vanligt hos unga som sålt sex att de har erfarenhet av barebacking. Skillnaden är signifikant. Ändrar sig detta faktum med stigande ålder? Tabell 16. Har haft barebacking under det senaste året och mellan 26-35. P=0.01 Ålder mellan 26-35 år Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Total

10 (29,5%) 24 (70,5%) 34 (100%)

57 (8%) 687 (92%) 774 (100%)

Nej, snarare förstärks skillnaden mellan grupperna som sålt och inte sålt sex där vi här kan konstatera att 29,5 procent som sålt sex har haft barebacking medan enbart 8 procent som inte sålt sex. Värt att notera är att 70,5 procent av de som 41

sålt sex inte har erfarenhet av barebacking senaste året. Hur många har då haft oskyddade anala samlag med mer än en person? Tabell 17. Haft oskyddade anala samlag med mer än två personer senaste 12 månaderna. P=0.01 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Total

49 (51%) 47 (49%) 96 (100%)

587 (25,5%) 1696 (74,5%) 2283 (100%)

Tabell 18. Haft oskyddade anala samlag med mer än fyra personer senaste 12 månaderna. P=0.01 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Total

32 (33,5%) 64 (67%) 96 (100%)

198 (9%) 2085 (91,5%) 2283 (100%)

Personer som sålt sex hade i medeltal haft oskyddade anala samlag (OAS) med 10 manliga partners det senaste året vilket kan jämföras med män som inte sålt sex vilka hade haft OAS med 2 manliga partners. Skillnaden är signifikant. Medianvärdet är 2 respektive 1 vilket visar att det finns en stor spridning i gruppen. Oskyddade anala samlag ökar risken stort för att få en sexuellt överförbar infektion. Vi vet inte med vem de haft oskyddade anala samlag. En studie visar att manliga sexsäljare använder kondom i högre utsträckning med kunder än vad de gör med tillfälliga partners, vilket visar på att tillfälliga partners löper större risk att få hiv eller någon annan STI från sexarbetarna än vad kunderna löper (se även Mayer et al 2008). Har män som sålt sex i högre omfattning än de andra haft en STI det senaste året? Tabell 19; Har haft en STI (ej hiv) senaste året. P=0,02 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Total

19 (21%) 73 (79%) 92 (100%)

231 (10%) 2009 (90%) 2241 (100%)

MSM som har sålt sex har i högre utsträckning (signifikant samband) än andra 42

MSM haft en STI. Avseende alla undersökta STI:er såsom klamydia, gonorré, syfilis, kondylom och genital herpes hade män som sålt sex i signifikant högre utsträckning än andra MSM haft någon eller flera av dessa infektioner. Detta är en mycket viktig information då detta indikerar på att personerna har oskyddade anala samlag. Det är dessutom så att en obehandlad STI ökar risken för hivöverföring då man är extra mottaglig för hivvirus. Sexuellt risktagande i samband med alkohol/droganvändning. I väst uppskattas det att ungefär 30 procent av ungdomar som är attraherade av någon av samma kön använder droger på ett problematiskt sätt. Unga hbt-personer har högre siffror än vuxna hbt-personer. Droganvändande har ett samband med låg självkänsla, depression, oro, förvirring runt den sexuella identiteten, stress i samband med komma ut processen och tillhörighet till en subkultur (Howard & Arcuri 2006). I flera studier framkommer det att en större andel av de ungdomar som har erfarenheter av att ha sex mot ersättning använder sig av droger och har en högre alkoholkonsumtion än andra (Hegna & Pedersen 2002; Svedin & Priebe 2004). I Ungdomsstyrelsens undersökning var det 33,8 procent som uppgav att de använt hasch/marijuana under de senaste tolv månaderna, motsvarande bland alla ungdomar som ingick i undersökningen där det var 10,8 procent (Ungdomsstyrelsen 2009). Att sälja sex kan också vara ett sätt att finansiera ett drogmissbruk. Hbt-personer beskrivs i flertalet studier ha ett högre riskbruk än andra varför dessa är en viktig grupp att fokusera på i det alkohol och drogpreventiva arbetet. Här är det angeläget att poängtera att enkäten inte efterfrågade alkohol och drogkonsumtion generellt utan enbart vid det senaste sextillfället. Tabell 20. Upplevelse av alkoholens inverkan på risktagande vid senaste sextillfället. P=0.16 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja, mycket stor inverkan Ja, en viss inverkan Ja, men endast en liten inverkan Nej, ingen inverkan alls Vet inte/ minns ej Totalt

8 (24%) 5 (15%) 8 (24%) 11 (33%) 1 (3%) 33 (100%)

53 (8,5%) 129 (21%) 114 (18,5%) 317 (51%) 7 (1%) 620 (100%)

Drygt en tredjedel av männen som sålt sex senaste året hade druckit alkohol innan de hade sex vilket kan jämföras med en drygt en fjärdedel hos de övriga männen. Män som sålt sex upplevde en större påverkan av sitt risktagande pga. alkohol. Alkohol kan ha en lusthöjande effekt. Upplevelsen av berusning är troligen en kombination av farmakologiska egenskaper och inlärda tolkningar av upplevelsen. Detta kan kopplas till en studie som gjorts runt upplevelsen av alkoholens verkan 43

för oskyddade anala samlag hos gruppen MSM. Studien visade att vissa tyckte att alkoholen hade en direkt inverkan på deras beteende medan andra såg alkohol som ett sätt att få de sociala och sexuella hämningarna att släppa (Tikkanen & Månsson 1999). Forskning pekar på att de kemiska effekterna av alkohol och droger är långt ifrån entydiga. Den kemiska effekten samspelar med kulturella och personliga uppfattningar och förväntningar som styr rusupplevelsen. I många forskningsartiklar om män som har sex med män och droger konstateras enbart att män som har sex under påverkan av alkohol eller droger har mer riskfyllda sexuella praktiker. Vad detta har för bakgrund klarläggs inte och förklaringen kan finnas i bakomliggande personlighetsdrag eller miljöerna som personerna vistas i. Studier som kartlagt drog och alkoholpåverkan och riskfyllda sexuella praktiker hos män som har sex med män har fått varierande resultat (Knoff 1999). Rus kan också erbjuda en standardiserad förklaring av risktagande i samband med att personen tagit alkohol eller droger. Olika personer får också olika effekter vilket måste vägas in (Hilte 2001). Vilka andra droger än alkohol hade personerna i enkäten tagit vid det senaste sextillfället? Tabell 21. Andra droger än alkohol vid det senaste sextillfället. P=0,01 Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Vet inte/ minns inte Total

13 (13,5%) 82 (85,5%) 1 (1%) 96 (100%)

79 (3,5%) 2225 (96,5%) 2 (0,1%) 2306 (100%)

Det föreligger en stor skillnad mellan gruppen som sålt sex och de som inte gjort det i avseende på droganvändning. Gruppen av män som sålt sex har i större omfattning tagit droger vid det senaste sextillfället än andra. Skillnaden mellan grupperna är signifikant. Av männen i studien som använt andra droger så hade tre personer rökt cannabis, tre personer tagit amfetamin, en hade använt kokain, en ecstasy och sex personer annan ej uppgiven drog. Sju personer tyckte inte att drogen inverkade så att de tog större risker medan sex personer ansåg att det påverkade risktagandet så de tog större risker gällande säkrare sex. Anmärkningsvärt är att det är en mycket större andel av de som sålt sex som använt en annan drog än alkohol vid det senaste sextillfället vilket kan indikera på ett högre droganvändande i gruppen sexsäljare. De bakomliggande faktorerna till droganvändande hos gruppen sexsäljare är troligtvis mångfaktoriell. I en engelsk studie uppgav många av männen behovet av pengar för att köpa droger som skäl för att sälja sex (Rees et al 2004). Likaväl kan droganvändningen vara ett sätt att fly ifrån eventuella negativa konsekvenser. Även droger kan vara en copingstrategi för att stå ut med situationen. Andra har börjat med droger på grund av att detta var vanligt förekommande både bland andra sexsäljare men också hos kunderna (Sausa et al 2007; Nuttbrock et al 2002). En intressant tanke är också teorin om de ”äventyrliga männen” som är beredda att ta fler risker och vill prova olika upplevelser däribland även droger. 44

Behov av testning och hiv/STI. Testning är en mycket viktig insats för att så tidigt som möjligt identifiera hiv eller andra STI:er. Den heteronormativa uppfattning i samhället allmänhet och inom sjukvården i synnerhet skapar problem för MSM när det gäller både psykisk och fysisk hälsa. Att ständigt behöva ”komma ut” för sjukvårdspersonal och sedan ibland bli tafatt eller bemött med okunskap skapar naturligtvis hinder för kommunikation och korrekt testning. Eftersom vi vet att orala och anala samlag är vanliga sexualpraktiker i gruppen så måste också testningen anpassas till detta. Vid en sexualanamnes är det angeläget att efterfråga sexuella praktiker för att kunna utföra rätt tester. Att enbart testa för klamydia i ett urinprov, vilket är rutin vid testning av heterosexuella män, är ett konstfel i MSM-gruppen, eftersom man då missar över hälften av fallen. Det är också viktigt med en medvetenhet om att STI rektalt inte är ovanligt i dag (Cullberg, Bratt, Pettersson & Karlsson 2009). Denna studie indikerar att män som säljer sex är en viktig preventionsgrupp varför frågan om personer har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster bör uppmärksammas vid den sexologiska anamnesupptagningen inför STI/hivtester. Vid samtal med personal vid MSM-kliniker framkommer en osäkerhet över hur man talar om sex mot ersättning med patienter. Antti Ervasti menar att testsituationen är en mycket viktig tidpunkt för med mer djupgående samtal runt sexuella riskbeteenden. Vilken hivstatus hade männen som uppgivit att de sålde sex? 78 personer uppfattar sin egen hivstatus som negativ (bär inte på hiv), 5 uppger att de har en positiv hivstatus (bär på hiv) och 10 personer är osäkra på sin hivstatus. Av dessa så har 69 personer hivtestat sig. Av dessa 69 så har 36 testat sig senaste tre månaderna, 18 har testat för 6-12 månader sedan och 11 har testat sig för 1-2 år sedan, en har testat sig för mellan 2-5 år sedan och en för mer än 5 år sedan. 23 män har aldrig gjort något hivtest. De män som sålt sexuella tjänster har i jämförelse med de andra männen gjort fler tester det senaste året. Flera studier visar att ett betydande antal män använder ”förhandlad säkerhet” som en hiv-förebyggande strategi. Många MSM hade förhandlat fram avtal om sex utanför relationen. Säkerheten var beroende av hivstatus och uppgjort avtal. Grunden är en tydlig förståelse för att de känner till varandras HIV-status (Kippax, Noble, Prestage, Crawford, Campbell, Baxter & Cooper 1997; Jin, Zablotska, Grulish, Imrie, Kaldor, Honnor & Kippax, 2008; Frost & Stirratt 2008; Pinkerton & Galletly 2006). ”Negotiated safety” dvs förhandlad säkerhet12 är en riskfylld säkrare sexstrategi då grunden för hivstatus inte alltid är förankrad i ett nyligen utfört testresultat. Med anledning av detta är det intressant att se vilken egen uppfattad hivstatus männen har.

12

”Negotiated safety”, på svenska ”förhandlad säkerhet” är en överenskommelse mellan två homosexuella män i en relation om att sluta använda kondom när de har analsex.

45

Tabell 22; Egen uppfattad hivstatus. P=ej sign. Har sålt sex Har ej sålt sex Uppfattar mig vara hiv-negativ Uppfattar mig vara hiv-positiv Osäker på min hivstatus. Total

78 (84%) 5 (5,5%) 10 (11%) 93 (100%)

1929 (84%) 81 (3,5%) 283 (12%) 2293 (100%)

Av dem som säljer sex uppger fem personer 5,5 procent att de bär på hiv. Skillnaden mellan grupperna är liten och inte signifikant. 11 procent är osäkra på sin hivstatus och utgör därmed en grupp som eventuellt kan överföra hiv vid OAS. Enligt Sigmas 2004 Gay Men's Sex Survey var ungefär tio procent av de manliga eskorterna i England hiv-positiva. Knappt åtta procent av männen som hade betalat för sex var hiv-positiva jämfört med uppskattningsvis sex procent av homosexuella män i allmänhet. Hiv överförs lättast under primärinfektionsfasen dvs när personen precis fått hiv, för att sedan sjunka till lägre nivåer under den symtomfria fasen av infektionen. Detta innebär att om personen inte går och testar sig regelbundet finns det en stor möjlighet att denna går och bär på infektionen och för den vidare utan att veta om det (Albert, www.smittskyddsinstitutet.se, 2009). Dagens bromsmediciner lägger virusnivåerna på en sådan låg nivå att risken för överföring är minimal. Detta gör att testning är en mycket viktigt strategi för att förebygga fler fall. Frågan blir i vilken omfattning vilar uppfattningen om hivstatus på att man testat sig. Tabell 23. Testning av hiv. P=ej sign. Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Kommer inte ihåg Total

69 (73,5%) 23 (24,5%) 2 (2%) 94 (100%)

1687 (73,5%) 595 (26%) 10 (0,5%) 2292 (100%)

Skillnaden mellan gruppernas testning är inte stor och inte heller signifikanta. Vi kan här konstatera att ca 25 procent av alla MSM inte har hivtestat sig och därmed bygger deras uppfattning om sin hivstatus på ett antagande. Återigen kan vi därmed konstatera att testning är en viktig hivpreventiv strategi. Eftersom män som säljer sex i högre utsträckning haft oskyddat sex och andra STI:er är åtgärder som är inriktade på hivtestning för gruppen viktiga åtgärder. Vad visste männen som sålt sex om sin senaste sexpartners hivstatus? Mer än hälften av alla, 54 procent kände inte till deras senaste sexpartner hivstatus. 46

Kondom är en möjlighet till sexuella kontakter oavsett hivstatus men eftersom kondomanvändningen inte är konstant blir detta ytterligare en riskfaktor. I vilken omfattning har man testat sig och/eller fått behandling för en STI? Tabell 24. Testning och/eller behandling för STI senaste året. P=ej sign. Har sålt sex Har ej sålt sex Ja Nej Kommer inte ihåg Total

55 (60,5%) 35 (38,5%) 1 (1%) 91 (100%)

1184 (52%) 1073 (47%) 17 (1%) 2274 (100%)

Majoriteten 55 personer (60,5%) har testat sig och/eller fått behandling för en STI men 35 personer (38,5 %) av männen som säljer sex har aldrig testat sig för en STI. En STI-diagnos är en riskmarkör. Vid en studie på Venhälsan i Stockholm framkom att en dryg tredjedel av de män som diagnosticerats med hiv upptäcktes i samband med att de kontaktspårades för hiv eller annan STI (Bratt & Hejdeman 2006). Andra STI har oftast inte lika allvarliga konsekvenser som hiv men både gonorré och klamydia finns ofta asymtomatiska vilket innebär att en person bär på en infektion utan att uppleva några symtom på detta. Dessa infektioner är viktiga att identifiera av flera orsaker bl a för att en patient med en asymtomatisk infektion kan bära på virus och överföra detta till andra utan egen vetskap om detta. Behandling kan också förhindra senare allvarliga följdverkningar. Har man en STI-infektion ökar också risken att smittas av hiv om man har sex med någon som bär på viruset. Det fungerar även omvänt, dvs om man har hiv och smittas av en STI ökar risken att överföra hiv till sin partner. Mot denna bakgrund är det oroande när majoriteten har haft en STI, eftersom de löper en betydligt större risk än män som endast har sex med kvinnor att träffa på en sexpartner som har en hivinfektion (Berglund 2000). 19 personer (34%) hade testat sig på en särskild MSM-mottagning. Personal där bör utifrån tidigare diskussion antagligen besitta en bättre kunskap och förmåga till bemötande av gruppen. Återstående 37 personer har testat sig på andra instanser som vi vet har sämre möjligheter till bemötande och korrekt provtagning. Till detta kommer också svårigheterna för personer som säljer sex att kommunicera runt detta. Det är med anledning av detta angeläget att personer som arbetar på främst mottagningar för homo och bisexuella män men även att personer på andra STI mottagningar är medvetna om och har förmåga att diskutera riskbeteenden i samband med sexsäljande. Män som säljer sex har lyft fram att svårigheten med att kommunicera med läkare om sina erfarenheter påverkat deras vilja till att vilja söka behandling och rådgivning (Rees et al 2004). 47

Tabell 25. Behov av STI/hiv preventiv information. Har sålt sex Har ej sålt sex Information på nätet om säkrare sex, hiv och STI Vaccination mot hepatit A eller B Tillgång till specifika MSM-mottagningar Tillgång till broschyrer om säkrare sex Möjlighet att chatta med en expert på internet Möjlighet att tala med en expert om säkrare sex, hiv och STI Möjlighet att delta i en workshop om säkrare sex. Få hemleverans av kondomer Få hemleverans av glidmedel Tillgång till kondomer på platser där MSM möts. Tillgång till glidmedel på platser där MSM möts. Rådgivning av en socialarbetare om sex och hälsa Delta i en grupp som diskuterar frågor och problem runt säkrare sex och sexuell hälsa.

49 (58,5%)

1129 (56%)

48 (57%) 45 (53,5%) 39 (46,5%)

808 (40,2%) 1078 (53,5%) 656 (32,5%)

33 (39,5%)

724 (36%)

26 (22%)

440 (22%)

20 (24%)

248 (12,4%)

47 (56,5%) 49 (58,5%) 50 (59,5%)

958 (48%) 974 (48,5%) 1118 (55,5%)

47 (56%)

1066 (52,5%)

21 (25%)

337 (17%)

15 (18%)

226 (11,5%)

Här är det intressant att se att männen som sålt sex det senaste året i alla avseenden vill ha tillgång till information, stöd, vaccination och kondom/ glidmedel i högre eller i samma utsträckning som andra MSM. Det finns således uttalade behov av preventiva behov hos gruppen. En tidigare svensk studie, Eriksson och Knutagård (2005) poängterar också behovet av specialinriktade stöd- och hjälpåtgärder mot männen. Flera av den studiens respondenter hade också efterfrågat tryckt information på svenska om säkerhet. Interventioner i syfte att uppnå med inverkan på sexuell riskbeteenden för homooch bisexuella män som arbetar som eskorter måste ske oberoende av partnertyp 48

dvs oavsett om personen avser att sälja sexuella tjänster eller ha sex med en partner eller annan person. På grund av det stigma som omger sexarbete, är det oklart om traditionella program som workshops skulle bli väl mottagna. I stället behövs nya beteendemässiga interventionsmetoder, kanske på internet för att fånga deras uppmärksamhet (Bimbi et al 2005). Avseende behovet av riktade insatser med hiv/STI-prevention mot gruppen så är det viktigt att tänka på att många MSM har kunskap om hur man skyddar sig. Antti Ervasti påpekar detta; ”They are very aware of the facts that by using a condom and lubricant you can protect your self, that’s in one label, they know that, but then their behavior can be contradictive to the knowledge.” Det är viktigt att försöka se de bakomliggande faktorerna då det handlar om mer än att bara ge eller ha kunskap säkrare sex. Ervasti pekar på några skäl till osäker sex som män uppgivit till honom ”It can be an situation when the client offers more money or when they may have some emotional connections or feel to please the client.” Det är också av största vikt att personer som arbetar med prevention mot målgruppen även har specifik kunskap om attityder och beteenden hos män som säljer sex. Utifrån denna diskussion finner jag det mycket viktigt att hitta mer utvecklade sätt att bedriva hiv/STI-prevention och att fler riktade insatser mot gruppen utförs . Vad utmärker män som sålt sex det senaste året? Det finns i forskningen ett samband mellan sexuell äventyrlighet och hiv/STI. I en studie har män som nyligen fått hiv jämförts med en grupp som inte bär på hiv och det fanns ett samband mellan de nysmittade männen och droganvändande, gruppsex, rollspel, sexleksaker, fisting och golden shower (Kippax et al 1998). Även i föreliggande material så går det att dra samma slutsatser och Tikkanen (2008) använder begreppet äventyrliga män med bred sexuell repertoar för att beskriva gruppen som är mer sexuellt spänningssökande än andra. Dessa utmärker sig pga att de i högre utsträckning haft gruppsex, sex på bastuklubb, raggningsställe eller videoklubb vid det senaste tillfället. De har också i större utsträckning ägnat sig åt fisting och haft fem eller fler kvinnliga sexpartners under det senaste året. Dessa har också i högre utsträckning köpt eller sålt sex under det senaste året (ibid.). Vi kan se att männen som sålt sex det senaste året till stora delar passar in i gruppen ”äventyrliga män med bred sexuell repertoar”. Logistiska regressionsanalyser13 är ett sätt att undersöka vad som är utmärkande för MSM som sålt sexuella tjänster. Analyserna baseras på de 96 MSM som sålt 13

Resultaten presenteras i tabellerna 9:2 – 9:6 med oddskvoter (OR) och sannolikhetsvärden (p). Om p är 0.05 innebär det att det är mindre än fem procent sannolikhet att variabelns påverkan på utfallet är en slump. Om p är 0.01 är det en chans på hundra, om p 0.001 är det en chans på tusen etc. Oddskvoten (OR) redovisas med ett 95-procentigt konfidensintervall som säger hur mycket ”risken” ökar för utfallet om bakgrundsfaktorn förekommer jämfört med om den inte förekommer.

49

sex det senaste året. Oddskvoter kan vara lättare att förstå om man talar om ökande eller minskade risker. En statistiker har beskrivit detta på ett enklare sätt såhär; ”När en grupp har en oddskvot som är större än ett så har den gruppen en överrisk, jämfört med en motsvarande grupp som har oddskvoten ett. Och ju högre oddskvoten ligger, desto större är överrisken. En oddskvot mindre än ett innebär på samma sätt en underrisk” (Ribe 1999 s 14). Går det att urskilja några gemensamma bakgrundsfaktorer hos personerna som har erfarenhet av att sälja sex? Tabell 26. Logistisk regressionsanalys på bakgrundsfaktorer. Förklaringsvariabler Bor i storstad Född utomlands Singel Ålder 25 år och yngre

p< ej sign 0.000 0.005 0.000

Exp (B)/OR 0,775 2,656 2,140 2,916

Oavsett om personen bor på landsbygden eller i en stad så kan vi tabell 28 se att det finns tre grundläggande bakgrundsfaktorer. Om personen är född utomlands är sannolikheten i detta material mer än fördubblad att man sålt sexuella tjänster. Personer som lever singel har också en fördubblad sannolikhet för sexsäljande än de som lever i en relation med en eller flera personer. Som vi kommer se även i kommande material så är unga män överrepresenterade som sexsäljare och det är tre gånger så vanligt att de är 25 år och yngre. Dessa faktorer är oberoende av huruvida de bor i en storstad eller inte. Tabell 27. Logistisk regressionsanalys gällande senaste sextillfället. Förklaringsvariabler Gruppsex Träffats på internet Anala samlag Använt sexleksaker för analt bruk

p< 0,000 0.003 0.029 0.001

Exp (B)/OR 4,427 1,927 1,651 2,912

Analysen av dem som sålt sex det senaste året visar att det är fyra gånger så vanligt att personer som haft gruppsex också har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Det är tredubbelt så vanligt man använt sexleksaker för analt bruk senast man hade sex med någon annan. Det är också dubbelt så vanligt att kontakten inför det senaste sextillfället skett via internet. Det är också nästan dubbelt så vanligt att män med erfarenhet av sexsäljande haft ett analt samlag vid det senaste sextillfället.

OR är en slags punktskattning. De logistiska regressionsanalyserna ger ett grovt svar på om det finns en skillnad mellan MSM som sålt sex och MSM som inte sålt sex.

50

Tabell 28. Logistisk regressionsanalys på riskfaktorer. Förklaringsvariabler Haft en STI Har haft barebacking Har haft fyra partner eller fler

p< 0,06 0.05 0.01

Exp (B)/OR 1,679 1,770 4,098

Här kan vi se att det nästan är dubbelt så vanligt att personer som haft en STI och utfört barebacking även har erfarenhet att sälja sexuella tjänster. Det är också fyra gånger så vanligt att de som haft fyra partners eller fler också säljer sex. Här är det oerhört viktigt att samtidigt påpeka att denna analys inte säger att det föreligger någon kausalitet mellan sexsäljande och de olika förklaringsvariablerna. Den tidigare refererade forskning från Kippax et al som även Tikkanen utvecklat vidare fann ett samband mellan äventyrlighet och en positiv hivstatus. Äventyrligheten utgjordes bland annat av att man hade erfarenheter av att haft anala samlag, gruppsex och sexleksaker för analt bruk. De äventyrliga männen var dessutom mer benägna att ha oskyddade anala samlag. Dessa analyser ger viktig information till dem som vill ge hiv/STI prevention till gruppen. Utifrån dessa analyser så är internet ett viktigt forum för information och uppsökande arbete. Uppsökande arbete och information kan med fördel ske och spridas på webbsidor som sexsäljare finns på. Idag kan riktad information ges till olika grupper i olika sociala forum som exempelvis på Qruiser och Facebook och då en yngre ålderskategori dominerar kan information riktas specifikt till dem. Frågan aktualiseras också om sex mot ersättning bör finnas med i en sexologisk anamnesupptagning vid hiv/STI provtagning. Vid kontakter med sk äventyrliga män på exempelvis en STI-mottagning kan även där frågan om sex mot ersättning väckas.

51

EN DESKRIPTIV STUDIE ÖVER MÄN OCH TRANSPERSONER SOM SÄLJER SEX PÅ NÄTET – DELSTUDIE III. Det finns en mycket utbredd uppfattning bland myndigheter att män som säljer och köper sex av varandra utgör en mer eller mindre osynlig grupp (Siring 2008). Flera offentliga utredningar och andra officiella dokument upprepar detta vid flera tillfällen: Det är svårt att få kunskap om prostitution där män säljer sex till män. Bland informanterna känner man till att denna typ av prostitution förekommer, men man har liten kännedom om den (Socialstyrelsen, 2003:33). ”Med tanke på att vi påträffat ett 50-tal män som säljer sexuella tjänster via internet (se internetkartläggning) är det uppenbart att mer kunskap vore önskvärt om denna grupp. I vår enkätundersökning framkommer att varken kommuner eller polisdistrikt fokuserar på män som säljer sexuella tjänster, vilket torde bidra till denna grupps osynlighet. På samtliga prostitutionsenheter/grupper i Sverige fokuseras på kvinnor i prostitution – inte män. /…/ Generellt så säger polis och prostitutionsgrupper att de känner till att män säljer sex men att de saknar kunskap om detta; intervjusvaren kring detta ämne baseras till stor del på hörsägen. Man antar ofta att det är annorlunda på sexmarknader där män är både säljare och köpare av sexuella tjänster” (Socialstyrelsen, 2007:36-37). Här kan vi se att utredaren hittat ett 50-tal män som säljer sex på och nätet ändå konstaterar man att; ”Denna typ av prostitution är mindre synlig och det kan vara svårt att ”avläsa koderna (Socialstyrelsen 2007:49-50). Vad i svårigheten att läsa koderna består i kan man enbart spekulera om. En tanke är att det kan röra sig om bristande hbt-kompetens och okunskap om sexuella praktiker. 1995 års prostitutionsutredning föreslog att homosexuell prostitution skulle omfattas av sexköpslagen. Anledningen till detta var risken för att få eller överföra hiv. I samma text framgår att det inte går att göra någon uppskattning av omfattningen av homosexuell prostitution. Detta anses bero på att det inte går att särskilja homosexuella kontakter och homosexuell prostitution. Den homosexuella kulturen sägs innehålla en blandning av egen utlevd sexualitet och affärsverksamhet där dessa två handlingar blir svåra att åtskilja. Den homosexuella prostitutionen anses vara osynlig (SOU 1995:17). I ovanstående stycke återfinns en återkommande uppfattning om att det skulle vara svårt att särskilja homosexuell prostitution och homosexuella kontakter. Detta är en grov generalisering och bidrar till att dölja behoven av stöd och hjälp för de män som far illa av att sälja sex. Andra rapporter har också pekat på att det ”på nätet finns en rad olika sidor där män annonserar som sexsäljare” (Månsson & Söderlind 2004). I den befolkningsbaserade sexualvaneundersökningen Sex i Sverige från 1996 framkommer att det var vanligare bland män att sälja sexuella tjänster mot ersättning än bland kvinnor (Månsson, S-A, 1998). Forskaren Annelie Siring ställer frågan som väcks när man läser om ämnet manlig sexhandel; Varför framställs män som köper sex av män nästan alltid som mer 52

eller mindre osynlig i förhållande till den heterosexuella motsvarigheten? Är det så att handeln är osynliggjord och enbart utspelar sig på platser där enbart deltagare i gruppen har tillträde? För att svara på denna fråga gjorde jag en rad sökningar på internet. Med sökorden ”manlig eskort” och ”male escort” på söksidan Google får man många träffar. På orden male escort fick jag 1 350 000 träffar och på manlig eskort fick jag 8 100 träffar.14 Långt ifrån alla ger tillträde till män som säljer sex till andra män men under en månad hittade jag 130 män och 70 MtF transpersoner som öppet annonserade om att de sålde sexuella tjänster i Sverige. Vid kontakt med Joacim Benes, ordförande för RFSL Skaraborg framkommer att de arbetat med ett pilotprojekt med uppsökande arbete mellan 2006-2009. Genom denna verksamhet har de fångat upp 36 personer i Växjö som sålt eller säljer/har sexuella tjänster mot ersättning. Idag besöker de flesta av dessa män RFSL i Växjö ibland eller regelbundet för att hämta gratis kondomer och glidmedel och/eller prata. Detta visar att fenomenet ingalunda är dolt. Varför upprätthålls ändå bilden av att fenomenet är dolt och varför produceras inte mer kunskap inom området? Annelie Siring (2008) har intervjuat poliser och socialarbetare som arbetar med prostituerade och de uppger att manlig sexhandel sköts på ett annat sätt och att detta är förklaringen till att de har få kunskaper på området. Det blir tydligt att kön också får en stor betydelse gällande tolkning av företeelsen. När en man är sexsäljare så anses han vara ansvarig för sina handlingar dvs han får skylla sig själv Män konstrueras här som subjekt med fokus på agens. Män som säljer sex till andra män upplevs inte lika problematiskt som när kvinnor säljer sex. Manlig sexhandel ses som ett resultat av promiskuitet och det avvikande med homosexualitet. Män som säljer sex till män blir definierade som homosexuella. Kvinnor som säljer sex till män tillfrågas aldrig om sin sexuella läggning. I en forskningsöversikt av 166 artiklar om kvinnliga sexsäljare konstaterades att enbart en studie kodade sexuell identitet. De andra hade antingen underlåtit att rapportera kvinnornas sexuella läggning eller tyckt att frågan om sexuell identitet varit onödig. Sexuell identitet hos kvinnliga prostituerade verkar anses irrelevant, eftersom de säljer sex i första hand till män. Däremot har forskningsartiklar om manlig prostitution, utan undantag, frågat om männens sexuella identitet: hur många procent var heterosexuella respektive homo- och bisexuella? Kvinnliga prostituerade tillfrågades heller aldrig om de njöt av sina heterosexuella praktiker. Handlingar som kvinnliga prostituerade bedrev kunde enbart förstås som ett tvång och förnedrande övergrepp. Att handlingar mellan manliga prostituerade kan innebära förnedring och tvång verkade däremot helt främmande (Dennis 2008). Män som säljer sex antas göra detta frivilligt och på grund av att de är homosexuella. Det finns ingen motsvarande uppfattning över att kvinnor säljer sex till män just på grund av att de är heterosexuella. Däremot heterosexualiseras sexsäljande kvinnor oavsett om de har en annan sexuell läggning. En anledning till att det synes verkar vara viktigt att upprätthålla osynliggörandet av män som säljer sexuella tjänster kan vara att det är ett sätt att upprätthålla den heteronormativa ordningen. Den heteronormativa ordningen kräver nämligen en 14

Sökning skedde 100213 kl 22:14.

53

binär könsuppfattning där könen måste vara isärhållna, förknippade med olika egenskaper och förutsättningar samt helst utgöra varandras totala motsatser (Rosenberg 2002). I utredningen ”Könshandeln” refereras till en norsk studie som förklarar varför uppkomna skador inte är lika allvarliga hos män som hos kvinnor. Detta sägs bero på ”att män ofta kan isolera sexuella händelser som enskilda händelser, medan kvinnor ofta är mer känslomässiga och därmed mer sårbara” (sid. 43). Ett möjligt resultat anges vara att ärren hos männen inte blir lika djupa som hos de kvinnor som säljer sex (SOU 1995:15) Här hänförs specifika egenskaper till könet och därigenom blir kvinnor mer sårbara och utsatta. Niklas Eriksson, doktorand i socialt arbete vid Malmö högskola, som forskar kring killar som säljer sex har en arbetshypotes om att många av dem har en ”äventyrligare” inställning till livet än andra killar. Den kunskapen kan ge nya idéer för information om hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar”. I en FOU-rapport skriver Tikkanen ett kapitel om ”äventyrliga män med bred sexuell repertoar”. Denna grupp utsätter sig för fler mer risker för att få en STI eller hiv. Andelen som haft oskyddade anala samlag är fyra gånger så stor i jämförelse med de icke-äventyrliga. Vid en diskussion runt förhållningssättet mot denna grupp så resonerar Tikkanen med hänvisning till Kippax et al att man bör vara försiktigt med att framställa själva äventyrligheten som en risk då detta kan leda till stigmatisering. Istället kan ett icke-patologiserande äventyrlighets-perspektiv fungera som en möjlighet att diskutera sexuellt risktagande (Tikkanen 2008; Eriksson & Knutagård 2005). Detta är en fullt rimlig och användbar hypotes som används i praktiskt hivpreventivt arbete men varför finns ingen forskning på ”äventyrliga kvinnor med bred sexuell repertoar”? Kan kvinnor i egenskap av att vara just kvinnor inte vara äventyrliga och ha en bred sexuell repertoar utan att fara illa och vara i behov av att ”räddas”? Internet som arena för sexsäljande. Internet skapar nya sociala kommunikationsmönster och mellanmänskliga relationer. Allt fler är uppkopplade mot internet och spenderar mer av sin tid online. Internet skapar ett stort i reklamfönster för en marknad där köp och försäljning från den globala sexindustrin. Här erbjuds även möjligheter att på olika sätt reflektera kring och experimentera med sexuella fantasier och identiteter. På internet finns möjligheten att köpa sexuella tjänster lättillgängligt, anonymt utan några större insatser ekonomiskt eller tidsmässigt. Daneback (2004) lyfter också fram sin tidigare forskning runt svenska homosexuella mäns användning av s.k. gay chat-rooms där experimenterandet med sexuella fantasier och identiteter som individen, under anonyma och relativt skyddade former, kan ägna sig åt på nätet. Dessa inslag kan åtminstone i vissa fall också öppna upp för att realisera tanken på att sälja respektive köpa sex. För informanterna i Lautrups & Heindorfs (2003) studie spelade internet en stor roll för deras kontakttagande med kunder. Männen etablerade kontakt via chatt, annonsering via internet/tidningar, bastuklubbar och några via samtliga av dessa. Bimbi (2007) menar att manliga sexarbetare idag främst finns på internetbaserade arenor, chattforum och anslagstavlor via internet och är dagens motsvarighet till gatuprostitution, eftersom det inte kostar något att vara med i dessa, förutom tillgång till dator och abonnemang.

54

En sökning på ordet ”sex” med sökmotorn Google gav drygt 139 miljoner träffar (den 18 februari 2003) (Daneback 2004). En sökning på ordet ”sex” med samma sökmotor 25 februari 2010 ger 514 miljoner träffar. En teoretisk modell om varför sexualiteten on-line fått ett så stort genomslag har utvecklats av flera forskare.15 Fem faktorer som haft stor betydelse för detta kommer här att redovisas. Den första är anonymity som förmodligen är den viktigaste faktorn. Internet erbjuder en möjlighet att handla tvärtemot de sexuella scripten i samhället utan att behöva riskera vare sig straff eller någon form av sanktioner. Accessibility handlar om att olika sexualiteter fått en radikalt ökad tillgänglighet. Förutom att pornografin nu är tillgänglig och möjlig att konsumera för alla som har en internetuppkoppling så möjliggör också nätet cybersex med personer över hela världen och sexualiteten blir också en konsumtionsvara bland andra. Den andra faktorn handlar om affordibility vilket hänger ihop med den förra och att internet idag inte medför större kostnader. Många har en uppkoppling som innebär en fast kostnad per månad och innebär att man surfar fritt. Mycket av innehållet på internet finns tillgängligt utan kostnad. Många medlemscommunites är utan kostnad men avgifter tillkommer för olika extra tjänster. Acceptability handlar om att när fler och fler använder internet i olika sexuella avseenden så blir det mer och mer accepterat. Sexualiteten har idag blivit ett av livsprojekten som till viss del också hänger samman med vår identitet och nätet erbjuder en möjlighet till nya sexuella uttryck. Till sist så finns approximation vilket innebär att internet ger utrymme för att experimentera med sin sexuella identitet under mer eller mindre anonyma former. Eftersom vi fortfarande lever i ett samhälle som präglas av heteronormativitet så existerar olika svårigheter med att leva ut sexuella praktiker med personer av samma kön. Genom internet så öppnas en möjlighet för personer som av olika anledningar är osäkra på sin sexuella läggning eller för dem som känner en nyfikenhet på att praktisera samkönade sexuella aktiviteter i skyddet från anonymiteten. På internet kan också personer besöka och interagera i olika forum (Daneback 2006). I flertalet svenska studier om ungdomar som säljer sex så är internet det vanligaste sättet för ungdomar att kommer i kontakt med en person som ger ersättning i utbyte mot sex (Abelsson & Hulusjö 2008, Cyberhus 2007, Svedin & Priebe 2009). Intervjupersonerna i Abelsson och Hulusjös studie (2008) beskriver att killar som är osäkra på sin sexuella identitet, till skillnad från killar som säljer sex i missbruksmiljöer, är mer aktivt uppsökande och i större utsträckning kommer i kontakt med män via internet och krogen. Att många icke-heterosexuella ungdomar kommer i kontakt med köpare via internet bekräftas av resultat från enkätundersökningar. I Cyberhus danska undersökning (2007) var det en större andel av de homosexuella respondenterna som angav internet som kontaktväg än övriga ungdomar som ingick i studien, 78,1 procent jämfört med 46,5 procent. Även Svedin och Priebe (2009) ser samma tendens i sin undersökning. De menar att resultatet tyder på att internet som kontaktsätt har större betydelse för hbtungdomar än andra. I RFSL Ungdoms intervjustudie har hbt-ungdomar intervjuats om sina erfarenheter av internet i sex- och kärlek sammanhang. Tre av de 15 intervjupersonerna hade erfarenhet av att ta emot ersättning för sex. En av dem, en 18-årig kille med en hbt-identitet, berättade i studien om hur internet kan användas för att komma i kontakt med potentiella ”köpare”: 15

Cooper 1998, King 1999 och Tikkanen och Ross 2000.

55

”Det är inte så svårt som man tror, fast är man jätteöppen med det på QX så dröjer det ungefär en halv dag, sen blir man utkastad och det känns lite pinsamt faktiskt. Men sen flyttar man ju från forum där det inte går att prata om sånt till typ msn, för det är ju inte övervakat, de har ju sina servrar i typ Kongo eller nånting. Det går ju inte att anmäla på samma sätt, det finns ju inget abusesystem på msn, det skulle ju liksom inte funka. Så man ger små antydningar sådär, väldigt subtilt. [...] Typ ”snälla”, eller att man strippar gärna, så blir det ju en hint, för strippa får man ju göra för pengar, eller massage. Man får vara lite så försiktig. Men jag har ju en speciell msn också för det som jag lämnar ut som alla får ta. Då kan man ju vara lite mer öppen, så kanske man heter typ Arbetslös, så de som är beredda hittar ju det” (ur Gäredal & Nathorst-Böös 2009 s 41). Många hbt-personer använder internet för att komma i kontakt med andra ungdomar i samma situation (Gäredal & Nathorst-Böös 2009). Att internet också tycks vara ett vanligt kontaktsätt för hbt-ungdomar att komma i kontakt med personer som är villiga att ge ersättning i utbyte mot sex är därför inte speciellt överraskande. Internetsidor där manliga eskorter återfinns dolt. På Qruiser som är en av de största svenska internetsidorna för manliga homo och bisexuella samt transpersoner framgår det tydligt att prostitution och eskortverksamhet inte är tillåtet där. Trots detta, förekommer att personer annonserar men dessa tas omedelbart bort av personalen när det kommer till deras kännedom. (http://www.qruiser.com/info/policy). Liknade rutiner finns även på RFSLs kontaktsidor och chatt. ”Eftersom koppleri är förbjudet får webbplatsen inte användas för att förmedla prostitutionskontakter. Sidorna får inte heller användas för att söka sexuella eller andra kontakter som är förbjudna enligt svensk lag” (http://www.rfsl.se/?p=322). Även där förekommer personer som erbjuder sexuella tjänster mot ersättning och vill köpa detsamma. Annonser som misstänks ha en dold agenda av att erbjuda sex för ersättning plockas också bort. Trots detta finns det anledning att misstänka att det förekommer dold annonsering där budskapet enbart går fram för de som är initierade eller kommer som förslag när någon tagit kontakt. Jag har genom intervjuer med sexsäljare fått tydliga indikationer på att en hel del sexuella tjänster saluförs och efterlyses via både RFSL och QX (Qruiser). Detta görs dock genom privata kontakter och i annonser används kodord eller så ligger det underförstått i texten. På sidorna knullkontakt.se, bodycontact.com, knullkompis.se och darkside.se finns annonser för dem som söker sexpartners. Det finns god anledning att misstänka att flera annonser på dessa sidor också omfattar personer som säljer sexuella tjänster men detta framgår inte helt tydligt. Det finns annonser på de flesta kontaktsidor där sexuella kontakter knyts som har ord och innehåll vilket kan misstänkas vara förtäckta annonser för att sälja respektive köpa sex. Här följer två exempel från olika kontaktsidor där det inte är tillåtet att annonsera om försäljning av sexuella tjänster;

56

”Ung passiv kille söker svensk, rik, generös man för mysiga träffar. Jag är 160 svart hår bruna ögon mullig. Jag väntar på ditt svar. Puss” ”Hej jag är en man i Stockholm på 32 som söker yngre killar för sköna träffar jag är generös mot rätt kille...” Ordet generös i denna kontext bör tolkas som att det här finns möjlighet för att få ersättning om man svarar på annonsen. Anställda som hanterar båda dessa sidor är mycket noggranna med att plocka bort alla användare som misstänks sälja eller vilja köpa sexuella tjänster pga kopplerilagstiftningen. Med denna restriktiva hållning blir det svårt att få kontakt och bedriva uppsökande arbete. Det finns mycket att vinna på att verkligen undersöka hur kopplerilagen praktiseras. Det är viktigt att välja att inta en strategi som motverka risktagande både gällande säkrare sex och allmänt säkerhetsarbete/ förebyggande hälsoinsatser. I intervjuer med sexsäljare framgår att de flesta kontakterna sker via chatt, meddelanden och inte via annonsering. Detta bör innebära att de kontakter som jag funnit på nätet enbart är ”toppen på ett isberg”. Internetsidor där manliga eskorter återfinns öppet. EsCupido är en internationell webbsida som förmedlar kontakter till callboys and escorter runt om i världen. Sidan startade i Tyskland. Avsikten är att förmedla kontakt mellan sk callboys och deras klienter på ett effektivt sätt. Sidan drivs av callboys och är en a ”non-profit” sida. Om man är en sk callboy eller eskort kan man registrera sig på sidan genom att fylla i ett specifikt formulär om utseende, sexuella preferenser, kontaktuppgifter mm. Kravet för att annonsera är att man är myndig, arbetar som eskort, lägger ut en bild på sig själv och har en giltig emailadress. Agenter kan inte registrera sig utan enbart enskilda eskorter. På webbsidan kan även köpare registrera en profil gratis. Sidan säljer också liveshower via webcam och chat men detta kräver en specifik registrering (http://www.escupido.com). Gayromeo är en internationell webbsida som har flera olika funktioner. Sidan startade i Tyskland men har flyttats över till Holland pga lagstiftningsskäl. Den fungerar som en kontaktsida för bögar och kan privatpersoner skapa en standardprofil. Företag eller olika grupper kan listas i en branschförteckning. Det finns även möjligheter att skapa en virtuell klubb/grupp som andra medlemmar kan gå med och delta i. Det finns en specifik sida för eskorter där de kan knyta kontakter med potentiella kunder. Till denna finns noggrant utvecklade sökverktyg för personer som letar efter en eskort, det går bl a att söka via land. Sidan har en svensk översättning vilket gör att det går att läsa på svenska. Eskorterna presenterar sig själva genom ett formulär som fylls i på sidan med uppgifter om utseende, sexuella preferenser, fetischer och kontaktuppgifter. På eskortsidan finns det även möjlighet att lämna meddelande eller omdöme i deras gästbok. Det går att se eskorternas sida med presentation utan att ha registrerat en användare men för att kunna ta kontakt måste en registrering göras (gayromeo.com). Sexwork.com tidigare ”Sekreterarakademin” har funnits sedan 2000. Den har 57

både en finsk, estnisk, rysk, engelsk och svensk avdelning. Sidan är från början skapad i Finland. Sidan erbjuder diskussioner i olika forum, chatt, galleri och har eskortannonser där eskorter kan registrera sig. En relativt ny tjänst är manliga eskorter (http://www.sexwork.net). TS-Dating.com är en internationell webbsida för transpersoner och en av de största ”dating-sidorna”. Där finns en mängd escortsidor för shemales runt om i världen. TS-Dating.com har funnits sedan hösten 2004. Detta är den enda sidan i denna undersökning som man kostnadsfritt måste bli medlem på för att få tillgång till annonserna (http://ts-dating.com). Det som är gemensamt för dessa sidor är att det finns färdiga presentationssidor att fylla i. Här finns ofta en bild, ålder, etnicitet, utseende, kukstorlek, behåring och vilka tjänster man utför; anala samlag, passiv eller aktiv, fisting mm. Ibland har säljaren begränsning gällande ålder. I vissa fall framgår även priset på de olika tjänsterna. Adoos är en tjänst som erbjuder gratis annonser för både individer och företag. De arbetar både lokalt och globalt. Sajten lanserades i Spanien 2003. Adoos finns på nätet i över 60 länder och på tretton olika språk, däribland svenska. Intäkterna består av sponsrade annonser. Företaget erbjuder en specifik kategori ”erotiska tjänster” och där kan vem som helst lägga ut en mycket enkel annons som inte följer någon specifik mall (http://www.adoos.se). I annonserna går det att urskilja ett tydligt ideal av muskulösa kroppar och där finns olika föreställningar om ras, hudfärg och etnicitet. Ibland marknadsför personer genom att anspela på etnicitet i sitt nickname som exempelvis BlackXL, Latinogay eller Yugosexy. Inom bögkulturen finns en del stereotypa maskuliniteter, dessa stereotyper hänger ofta ihop med sex mellan män. Hos denna, av majoritetssamhället feminiserade, grupp betonas vikten av en manlig identitet med hjälp av specifika maskulinitetsideal (Szymanski 2006). Prissättning görs av varje sexsäljare själv och priset framgår ibland men oftast står det att intresserade köpare skall fråga. I vissa annonser framstår det även som att priset är en förhandlingsfråga. ”Kommer alltid överrens om ett schyst pris så både du och jag blir nöjda. Lovar, du kommer inte bli missnöjd.” Kille på Adoos På annonser med uppgivit pris finns olika sätt att räkna. Det vanligaste är en summa per timme eller natt. Priserna varierar mellan 800-2000 kr/timme och 3000-10.000 kr för en natt. Det finns även personer som erbjuder en ”dinner-date” 2-3 timmar för exempelvis 1800 kr eller semester/helgdate vilkas priser oftast görs upp mellan köpare och kund. Även specifika tjänster kan ibland prissättas som t ex påsättning analt 2000 kr, en avsugning för 500 kr eller önskemål om extra tjänster (t ex. kyssar) så tillkommer 500 kr. Flera skriver att de vill ha kontant betalning inledningsvis men det förekommer också andra betalningssätt; ”I`m ready to visit you if you send pre-payment via Paypal.” Eskort på Gayromeo

58

Vissa säljare erbjuder också andra varor som exempelvis försäljning av kondomer, använda kalsonger, poppers16 eller Viagra och Cialis. Redovisning av resultat från Internetkartläggningen På vilka internetsidor finns de män och transpersoner som jag har hittat genom att kartläggningen på internet? Tabell 29; Webbsidor som män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet återfinns. www.gayromeo.com 57 (30%) www.adoos.se 26 (14%) www.ts-dating.com 26 (14%) www.escupido.com 10 (5,5%) www.sexwork.net 7 (4%) www.sthlmtjejer.com 6 (3,2%) Andra webbsidor 65 (35,5%) Ett tecken på att manliga sexsäljare inte etablerat sig i lika stor utsträckning som kvinnliga eskorter är att män återfinns på sidor som exempelvis sthlmtjejer.com. Det är även en relativt ny företeelse att män har en egen sida på sexwork.net. Bland de övriga webbsidorna finns bl a www.stockholmtopescorts.com, www.vicesisters.com, www.sexyescortads.com, www.connect2men.com, www.escortguys.co.uk, www.cupidocam.com, http://rentmen.com, http://www.localmaleescorts.com, www.stockholmtopescort.com, www.escortsexguide.com, www.stockholmtopescorts.com, www.escortstockholm.info, www.adultwork.com, www.gayswap.com, www.realescort.se, http://sexystockholmcityescorts.com m fl. Flera sexsäljare refererar till egna hemsidor där jag har hämtat information men av integritetsskäl valt att inte redovisa. Genom att kartlägga homo och bisexuella män samt transpersoner Male to Female (MtF) som säljer sex på nätet under en månad så identifierades 130 män och 60 MtF transpersoner. En del sexsäljare annonserade i olika forum under samma eller delvis olika nickname. De i studien redovisade personerna är troligtvis 190 unika användare då varje nyregistrering föregåtts av en jämförelse med tidigare 16

Poppers är en term för olika alkylnitriter som tas genom direkt inhalering och finns i olika sexuella miljöer. Är förknippat med bögkulturen. Effekten är upplevelsen av orgasmen förstärks och analsex kan underlättas genom muskelavslappning.

59

avseende ålder, ort och nickname. En andel av dessa byttes ut och det kom nya under månaden. På Adoos är alla annonserna aktuella och måste inkomma på nytt för att ha aktualitet. På vissa webbsidor finns det en betalning kopplad till annonsering som eskort. Från den ännu opublicerade enkäten som RFSL gjort tillsammans med kompetenscentrum Prostitution i Malmö runt hbt-personer som har erfarenhet av att sälja sexuella tjänster på nätet så framkommer att 70 procent (184 personer) är män. De flesta av dessa, 62 procent knyter kontakter med sina kunder via chattforum och communites. Min studie berör enbart personer som identifierar sig som män och transpersoner. Hur ser fördelningen ut mellan dessa? Tabell 30; Könsidentiteten hos sexsäljarna. N=190

KönsidenNtet 

Transperson MtF  32%  Män  68% 

Män  Transperson MtF 

Vilken ålder hade dessa personer redovisat i sina annonser? Här är det viktigt att påpeka att uppgiven ålder inte behöver vara i överstämmelse med autentisk ålder, då man kan misstänka att ålder också är en marknadsföringsfråga.

60

Tabell 31; Ålder på män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet. N=188

Ålder 

40  35  30 

Man 

25 

Transperson 

20  15  10  5  0  15‐20 år  20‐25 år  25‐30 år  30‐35 år  35‐40 år  40‐45 år  45‐50 år 

Vi kan här se att åldern gällande transpersoner och män följs åt med undantag för gruppen 15-20 år. Den yngsta personen var 16 år och den äldsta 50 år, båda identifierade sig som män. På vilka orter i Sverige erbjuder personerna sina tjänster? Tabell 32; På vilka orter erbjöd männen och transpersonerna sina tjänster?

På vilka orter erbjöds tjänsterna?  140  120  100  80  60  40  20  0  Stockholm  Göteborg  

Malmö 

Linköping 

Uppsala  Jönköping 

Övriga  

Storstäderna dominerar och övervägande majoritet har uppgivit Stockholm. Detta beror sannolikt på att personer som besöker Sverige för att sälja sex oftast uppger Stockholm. men det framgick även att andra kommer från övriga landet till Stockholm för att sälja sex där. Övriga städer där det fanns 1-2 personer var bl a Östersund, Ängelholm, Västerås, Växjö, Sundsvall, Örebro, Helsingborg, Luleå, 61

Nyköping, Eslöv/Höör, Falköping, Gävle, Karlskrona, Karlstad, Skövde, Kristianstad, Eskilstuna, Borås, m fl. Flera personer erbjöd sina tjänster i flera av de nordiska huvudstäderna, där Stockholm var inkluderat samtidigt vilket vi kan se i nästa tabell. Tabell 33; Andra nordiska storstäder där sexuella tjänster erbjöds.

Andra orter 

9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  Köpenhamn 

Helsingfors 

Oslo 

Köpenhamn dominerar och i Danmark finns en mer liberal kultur och utbud av sexsäljande. För att åskådliggöra hur det kan se ut refereras här till en annons på Gayromeo där en eskort hade följande erbjudande; ”I work in Stockholm, Gothenburg, Oslo, Copenhagen and Helsingki, Sweden +46 7XXXXXXXX” Alla personer har inte uppgivit sin sexuella läggning. Främst var det många transpersoner som inte angav någon sexuell läggning. På sk gaysidor uppgav inte heller männen alltid sin sexuella läggning vilket kan antas vara självklart. Tabell 34; Uppgiven sexuell läggning N=153 Homosexuell 36 (23,5%) Bisexuell 35 (23%) Heterosexuell 2 (1,5%) Ej angiven 80 52,5% Total 153 (100%) 62

Av dem som identifierar sig som transperson fördelar sig identifikationen som följer. Observera att personerna kan ha fler än en identifikation. Tabell 35; Transpersonernas självidentifikation N=65 Transperson 2 3% Transsexuell MtF 32 49% Shemale 13 (20%) Ladyboy 9 (14%) Transvestit MtF 9 (14%) Total 65 (100%) Av de personer som identifierar sig som transsexuella så är 25 pre.op, dvs de är pre operativa och har ej genomgått könskorrigerande kirurgi. En person har genomgått kirurgi och hos sex personer framgår det inte huruvida detta har skett eller inte. Flera uppger att de inte har för avsikt att byta sina genitalier medan andra är i en process för att åstadkomma detta. Några av dem är öppna med att sexsäljandet handlar om att skaffa fram pengar till könskorrigerande operationer. ” Im Andie. I´m on my way to fullfill my dreams of becoming a woman... but untill then I´m having some fun.... (Transsexuell MtF) Im lookin for someone dirty ritch guy who can pay for my surgeries... aprox. 44000 USD/ 32000EURO´s... I would be a dream come true..” (Transsexuell MtF) Vilka köpare riktade sig sexsäljarna i studien sig mot? Tabell 36; Vilka köpare riktar sig sexsäljarna till? Män Kvinnor Par Transpersoner

155 25 28 1

Samma person kan rikta sina tjänster åt flera grupper. Vi ser här att den största kundgruppen utgörs av män. Ur ett STI och hivpreventivt perspektiv är det viktigt att framhålla att dessa män inte nödvändigtvis behöver definiera sig som homoeller bisexuella. Även heterosexuellt identifierade män köper sex av andra män och transpersoner. På Flashback finns 238 trådar som diskuterar shemales på något sätt. 63

Vilka arenor arbetade sexsäljarna på? Vart avsåg man att utföra sitt arbete? Många kunde tänka sig att arbeta på flera ställen och det var upp till kunden att välja. Incalls handlar om att sexsäljaren själv bestämmer vart man skall vara ofta i dennes hem eller något av dem utsett ställe exempelvis studio. Outcalls handlar om att personen åker ut till köparens hem, bokat hotellrum eller någon av köparen uppgjord plats. Tabell 37; Var erbjöds de sexuella tjänsterna gällande incall? N=80.

Var erbjöds tjänsterna ‐ Incall? 

Ospecificerat  39% 

Ospecificerat 

Hemma eller  lägenhet  61% 

Hemma eller lägenhet 

Tabell 38; Var erbjöds de sexuella tjänsterna gällande outcall? N=283

Var erbjöds tjänsterna ‐ Outcall  Aeonsällskap  Bil/lastbil  Ospecificerat  1%  Sällskap  7%  15%  9% 

Ospecificerat  Hembesök  Hotell 

Hembesök  24% 

Resesällskap  19% 

Resesällskap  Sällskap 

Hotell  25% 

Aeonsällskap  Bil/lastbil 

Vilka sexuella praktiker erbjuder personerna som annonserar om att de säljer sexuella tjänster? Bimbi & Parsons (2005) visar i sin forskning att manliga eskorter tenderar att utföra fler olika sexuella praktiker med kunder än vad andra manliga sexarbetare 64

gör. De menar att eskorter ofta är homo- eller bisexuella och att den bredare sexuella repertoaren bland internetbaserade eskorter kan korreleras till deras sexualitet. Deras resultat stämmer väl med det som framkommer i denna internetkartläggning där vi i nästa tabell kan se att det är många olika sexuella tjänster som erbjuds. På olika communities finns också färdiga formulär för eskorterna att fylla i. Vissa har också specialiserat sig på exempelvis BDSMpraktiker. Tabell 39; Erbjudna sexuella praktiker. N=173 Analsex mottagande 112 Analsex givande 98 Oralsex givande 91 Oralsex mottagande 81 Hångel 62 Massage 61 S/M 58 Fetisch 38 Golden Shower17 34 Fisting aktiv 27 Film och foto 22 Telefonsex 13 Fisting passiv 7 Go-go 5 Clean naked 5 Scat18 5 Webcam 4 Gruppsex 3 Annat 57 I många annonser framgår inte alla praktiker som sexsäljaren erbjuder utan detta görs upp vid personliga kontakter. Denna lista kan endast ses som en indikation på vilka praktiker som erbjuds. Anala samlag och oralsex är troligtvis de vanligaste sexuella praktikerna. Fler uppges vara mottagande i anala samlag än givande vid anala samlag. Andra aktiviteter som var tämligen ofta förekommande var runka, striptease, GFE19 och live sex shows och CBT.20 17

Golden shower (återfinns också benämnt som water sports, piss play) innebär sexuella aktiviteter som innehåller urin, ofta handlar det om att urinera på någon eller bli urinerad på. Ingen risk för hiv-överföring föreligger såvida man inte haft kateterlekar innan. Risk för hepatit B överföring föreligger.

18

Scat (kaviar) innebär sexuell tillfredsställelse med hjälp av avföring. Ingen risk för hiv men hepatit A och B samt syfilis kan överföras.

19

The "girlfriend experience" involverar mer interaktion än en ordinarie sexuell tjänst. Sessionerna räcker längre än den sexuella akten och inkluderar oftast kyssar, smeksex, oralsex och penetration. För män finns en BFE" eller "boyfriend experience men den har jag inte sett användas."

20

Cock and Ball Torture (CBT) är en sexuell aktivitet som innebär tortyr av de manliga könsorganen. Detta kan innebära direkt smärtsamma aktiviteter, så som vax, spanking, klämma, genital prygel, erotiska elektrostimulering eller sparkar.

65

Det är angeläget att personer som ger rådgivning för säkrare sex också har kunskap och förståelse för alla sexuella praktiker som finns representerade. I flera annonsformulär finns en fråga om etniskt ursprung. Personerna som fyllt i detta fördelar sig som följer; Tabell 40; Etniskt ursprung.

Etniskt ursprung  70  60  50  40  30  20  10  0  Europa 

Sydamerika 

Asien 

Afrika 

Nordamerika 

Oceanien 

Antal personer som uppger att de kommer från Sverige uppgår till 23 personer. Liksom i föregående analys kan konstateras att andelen födda utomlands är hög. Detta faktum är viktigt att ha i åtanke vid ytterligare studier runt gruppen. Nio personer kommer från Brasilien, ytterligare nio från Latinamerika och sju från Thailand. De flesta av dessa är transpersoner. Det finns också en grupp av 17 personer som inte är boende i Sverige utan vistas enbart här en kortare eller längre tid. Alla dessa är transpersoner och flera av dem erbjuder sina sexuella tjänster i privata lägenheter i Stockholm mm. De har ibland turnéplaner publicerade så att personer kan se vilka datum de är i både europeiska städer men även andra storstäder. En misstanke är att några av dessa är utsatta för trafficking men det är inget som går att belägga.

66

Tabell 41; Framgår krav om säkrare sex i annonsen, gällande transpersoner?

Säkrare sex i annonser från  transpersoner  Krav på säkrare  sex 10%  Ibland  0% 

Framgår ej  Ibland  Krav på säkrare sex  Framgår ej  90% 

Tabell 42; Framgår krav om säkrare sex i annonsen, gällande män?

Säkrare sex i annonser från män.  Krav på säkrare  sex  22%  Ibland  1% 

Framgår ej  Framgår ej  77% 

Ibland  Krav på säkrare sex 

Vi kan se att enbart en mindre andel annonserar om att det är säkrare sex som gäller. Hos de flesta (81%) framgår ingen information om säkrare sex är ett krav. Detta kan indikera på att säkrare sex hos vissa är en förhandlingsfråga. Det föreligger en skillnad mellan grupperna som dock inte är signifikant. Preliminära uppgifter från en enkät som RFSL utfört tillsammans med Kompetenscentrum Prostitution i Malmö på Internet under mars 2010 visar att 53 procent av männen (N=184) som säljer sex via nätet aldrig använder kondom vid oralsex. De preliminära resultaten visar dessutom att enbart 58 procent alltid använder kondom när de har anala samlag med en kund. 24 procent använder kondom ofta eller ibland med kunder och 8 procent använder aldrig kondom. 11 67

procent säljer inte tjänsten, anala samlag. Dessa uppgifter kommer att bearbetas ytterligare och presenteras i en annan rapport. Eriksson och Knutagård (2005) finner det viktigt att män som säljer sex (främst via internet) blir synliggjorda. De efterfrågar kunskap och utbildning till verksamma personer som kommer i kontakt med målgruppen, stöd- och hjälpåtgärder bör specialinriktas mot männen och nya metoder för interventioner för ett förebyggande via internet bör tas fram. De efterlyser även forskning och att kunskap om praktiskt arbete med målgruppen inhämtas från utlandet. Författarna nämner även att de män som säljer sex efterfrågat tjänster inom RFSL Rådgivningen Skånes psykosociala verksamhet. De har även kommit i kontakt med männen i miljöer där män har sex med män. Flera av studiens respondenter efterfrågar tryckt information på svenska om säkerhet. FemA-analys Jag avser nu att återgå till de inledningsvis nämnda faktorerna för att se om de har betydelse för män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet. Gällande anonymity så kan jag tydligt se att det har en stor betydelse. De flesta nämner inte sitt rätta namn utan använder någon form av nickname eller ”artistnamn”. Många väljer dessutom att inte publicera fotografier som visar deras ansikte. Här föreligger dock en stor skillnad mellan män och transpersoner där männen med några undantag visar bilder på sina kroppar utan ansiktsbilder medan transpersonerna visar bilder med ansiktet. Flera skriver också om att diskretion både erbjuds och förväntas. Det finns stor anledning att misstänka att det också blir lättare för kunder att i skydd av anonymiteten söka sexuella kontakter mot ersättning. Även accessibility är viktigt och detta innebär att internet är tillgängligt för de flesta och vissa har internetuppkoppling både genom sitt arbete och på fritiden. Många har en uppkoppling som innebär en fast kostnad per månad och innebär att man därefter surfar fritt. Det går utan att betala något extra få tillgång till många manliga sexsäljare och transpersoner. Numera behövs bara en dator med internetuppkoppling för att man skall kunna få tillgång till sexsäljare dygnet runt. Internet erbjuder idag en möjlighet att utforska sin sexualitet utan att behöva riskera någon form av sanktioner. I intervjuer som jag gjort inför en artikel om sexuella fantasier så framkom hos de manliga homosexuellt identifierade männen en enorm skillnad före och efter internet. Innan internet fanns mer sparsamt med bilder som inspiration till sexuella fantasier (Larsdotter 2010, ss 10-12). ”När jag var tonåring tittade jag på sidorna med manliga underkläder i Elloskatalogen. Där fokuserade jag på konturerna av männens paket och runkade.” ”Christoffer” Hos yngre personer finns internet många gånger med som en självklar del av sexlivet. Två yngre killar berättar; ”Vi har ibland webcamsex där vi iscensätter någon annans sexuella fantasi framför kameran”. ”Per och Micke”

68

Affordaibility handlar om möjligheten att köpa sexuella tjänster från män och transpersoner radikalt ökat i och med internet. Manliga sexsäljare har inte funnits i samma offentliga rum som kvinnor utan kunskapen runt vart de varit har ofta funnits i mindre kretsar. Acceptability syftar till att när fler och fler använder internet i olika sexuella avseenden så blir det mer och mer accepterat. Sexualiteten har idag blivit ett av livsprojekten som till viss del också hänger samman med vår identitet och nätet erbjuder en möjlighet till nya sexuella uttryck. Till sist så har Approximation med stor sannolikhet en viktig betydelse för både säljare och köpare av sexuella tjänster. Nätet erbjuder en möjlighet till anonymitet och utan större risker kunna utforska en relativt stor marknad av tillgängliga män och transpersoner. Här kan män som är osäkra på sin sexuella läggning och/eller definierar sig som heterosexuella går det att utforska sin sexualitet genom att se på bilder, chatta och knyta sexuella kontakter. Andra arenor där män som säljer sexuella tjänster återfinns. Mycket tyder på att internet blivit en av de viktigaste platserna för att knyta kontakter för sexuella tjänster men genom mitt arbete som projektledare för en större kartläggning av hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster har det också framgått att kontakter även knyts på videoklubbar, diskotek och klubbar

69

SLUTDISKUSSION En vanlig uppfattning i svenska rapporter och undersökningar är att män som säljer sex är en mycket anonym företeelse vilken det är svårt att hitta någon kunskap runt. Vid en genomläsning av rapporter och dokumentation runt män som säljer sex syns det föreligga en skillnad i beskrivningen av män och kvinnor som säljer sexuella tjänster vilket kan antas ha en koppling till den sociala konstruktionen av manlig och kvinnlig sexualitet samt heterosexualitet och homosexualitet. En anledning till att det synes vara viktigt att upprätthålla osynliggörandet av män som säljer sexuella tjänster kan vara att det är ett sätt att upprätthålla den heteronormativa ordningen. Sexköpslagen har också tillkommit utifrån ett tydligt könsmaktsperspektiv som förutsätter en binär könsuppfattning där könen måste vara isärhållna, förknippade med olika egenskaper och förutsättningar samt helst utgöra varandras totala motsatser. Män som säljer sex anses kunna göra detta av egen vilja och utan att fara illa under tiden, medan kvinnor alltid antas fara illa och inte kunna njuta av sex mot ersättning. Här finns ett axiom av sexuell essentialism där kvinnor och mäns sexualitet anses vara olika. I den av Rubin beskrivna sexuella hierarkin är både män, transpersoner och sexsäljare allra lägst ner i rang och de som mindre privilegierade utsätts för stigmatisering och osynliggörande. Tecken på detta kan vi se i flera svenska offentliga utredningar och andra officiella dokument där man upprepar att män som säljer sex är osynliga. I betänkandet Könshandeln (SOU 1995:17) går man så långt att man menar att det är svårt att särskilja homosexuella kontakter och homosexuell prostitution. Den homosexuella kulturen sägs innehålla en blandning av egen utlevd sexualitet och affärsverksamhet där dessa två handlingar blir svåra att åtskilja. Frågan som då uppkommer är om det så att män som säljer sex till män är ett uttryck för plastisk sexualitet där sexsäljandet blir en positiv grund till njutning och tillfredsställelse? Denna fråga får inte sitt svar genom denna uppsats utan bör utredas vidare. Är det så att handeln är osynliggjord och enbart utspelar sig på platser där enbart deltagare i gruppen har tillträde? Den frågan kan besvaras med ett tydligt nej. Omfattningen av män och transpersoner (MtF pre.op.) som säljer sexuella tjänster i Sverige kan på goda grunder antas vara betydligt större än de siffror som förts fram i den offentliga debatten. Genom att söka män som säljer sexuella tjänster på internet utan att behöva bli medlem i en community eller ha specifik kunskap om vart dessa män befinner sig hittade jag under en månad 190 män och transpersoner som öppet sålde sexuella tjänster till andra män i Sverige. Detta indikerar att männen ingalunda är osynliga eller frånvarande. Problemet är dock. att detta osynliggörande förhindrar att män och transpersoner får rimliga insatser och bemötande inte minst i avseende på hivpreventiva insatser. Flera studier konstaterar att transpersoner som har sex mot ersättning tillhör en av de största preventionsgrupperna för hiv och STI i relation till sexarbete då de förutom det sociala stigmat som sexsäljare också i högre grad kan lida av en negativ självkänsla och strävan efter att få en kvinnlig kropp och identitetsbekräftelse i detta. Vid en jämförelse mellan gruppen MSM som under det senaste året uppgivit att de sålt sexuella tjänster och de som inte har sålt sex framgår att män som sålt/säljer sex tar större risker än andra. Risken ökar med antal partner man har 70

haft oskyddat sex med och risken för överföring av smitta är större med flera samtidiga sexualpartner än med samma antal sexualpartner efter varandra. Utifrån föreliggande studie kan konstateras att de hivpreventiva behoven hos gruppen är mycket stora. Bland annat har 1/4 haft barebacking en eller flera gånger under det senaste året vilket är en signifikant högre omfattning än bland männen som inte sålt sex. Av männen som hade erfarenhet av att sälja sex så hade 58,5 procent av männen haft ett oskyddat analt samlag vid det senaste sextillfället. Vid sex inom relationen så hade 64,5 procent inte använt kondom vilket då innebär att de bör ha kondom vid anala samlag utanför relationen för att skydda sig mot hiv/STI överföring. Vi kan se att detta inte sker. En femtedel av dem som sålt sex hade dessutom vid det senaste sextillfället haft sex med mer än en person. Inom säljande och köp av sexuella tjänster återfinns köpare som önskar betala den säljande parten mer pengar för att slippa använda kondom. I internetkartläggningen kan vi se att i 90 procent av annonserna från transpersoner och i 77 procent av annonserna från de sexsäljande männen framgår inte om det finns krav på säkrare sex, detta trots att det i många annonsformulär finns möjlighet att fylla i detta. Detta kan tyda på att säkrare sex är en förhandlingsfråga eller att sexsäljarna gör en riskanalys vid varje enskilt fall. Detta är en stark indikation på att gruppen bör nås av fler hivpreventiva insatser. Hur ser hiv och STI-erfarenheterna ut bland män som säljer sex? Mer än hälften kände inte till om deras senaste sexpartner bar på hivvirus eller inte. Av dem som säljer sex uppger 5,5 procent att de bär på hiv och 11 procent är osäkra på sin hivstatus. 25 procent av alla MSM har inte har hivtestat sig och därmed bygger deras uppfattning om sin hivstatus på ett antagande. MSM som har sålt sex har i signifikant högre utsträckning än andra MSM haft en STI. Detta är en mycket viktig indikation på att personerna har oskyddat sex och dessutom ökar risken för överföring av hiv när man har en obehandlad könssjukdom på grund av att man är extra mottaglig för smitta just då. I föreliggande studie kan vi inte med säkerhet säga att männen inte använder kondom vid sexuella kontakter med kunder men samtliga analyser visar på att män med erfarenhet av sexsäljande uppvisar större eller lika stora riskbeteenden som andra MSM vilket bör betyda att oskyddade anala samlag sker i sexsäljande praktiker. Ett av de främsta målen i hivpreventiva åtgärder är att reducera hivpreventiva behov då tillgodosedda eller förbisedda behov har en direkt inverkan på sexuellt risktagande (Hickson el al 2003). Vilka behov av hiv/STI preventiva insatser har män som säljer sex till män? Män som säljer sex har i högre utsträckning än andra MSM haft oskyddat sex och sexuellt överförbara infektioner. C:a en fjärdedel har inte testat sig för hiv och därmed är åtgärder som är inriktade på testning för gruppen en viktig hivpreventiv strategi. Testning är en mycket angelägen insats för att så tidigt som möjligt identifiera hiv eller andra STI. En tiondel av männen som säljer eller har sålt sex har en osäker hivstatus, dvs de vet inte om de bär på hiv eller inte. Detta är ett problem eftersom en förekommande hivpreventiv strategi är ”förhandlad säkerhet” vilken bygger på regelbunden testning och färska testresultat. En fjärdedel av dem som säljer sex har inte har testat sig för hiv. Hälften kände inte till sina senaste sexpartners hivstatus; 38,5 procent hade inte testat sig för STI eller fått behandling det senaste året. Det framkommer även att en betydande andel inte har använt ändamålsenligt glidmedel vid analsex vilket är en sak att informera om och att även distribuera gratis engångsförpackningar med 71

glid. Männen efterfrågar även gratis tillgång till kondomer och glid både för hemleverans och i sexfrekventa miljöer. Tillgång till testning på kliniker med specifik kompetens om MSM med ickemoraliserande attityd syns också som ett angeläget behov, vilket också tidigare forskning framhållit (Tikkanen 2008). Nästan 60 procent vill ha information på nätet runt säkrare sex och det finns anledning att tänka sig att denna information inte bara avser vikten av kondom och glidmedel utan att den också inrikta sig på olika sexuella praktiker och mer ingående harm-reduction råd vid exempelvis barebacking. Nästan 40 procent vill gärna chatta med en expert om säkrare sex, hiv och STI, 22 procent vill ha möjlighet att tala med en expert IRL och 24 procent vill ha möjlighet att delta i en workshop om säkrare sex. Mycket i denna studie indikerar att internet har en stor betydelse för MSM och transpersoner som säljer sex. Det är på denna arena som deras kontakttagande med kunder sker och där skulle också mer preventivt arbete finnas. Männen etablerar kontakt via chatt och annonsering via internet. En anledning till att internet blivit en av de viktigaste kontaktskapande arenorna är de fem A: na: (anonymity) vilket innebär att mycket kan ske i skydd av anonymiteten, (accessibility) tillgängligheten har ökat i och med internet, (affordability) det som sker kan bekostas av de flesta, (acceptability) det har idag blivit mer och mer accepterat med sexuella sidor på internet, och (approximation) idag kan personer utan större risker kunna utforska en marknad av tillgängliga män och transpersoner. De drygt 5 procenten som säljer sex och bär på hiv har en skyldighet att förhålla sig till Smittskyddslagens direktiv. För dessa finns ett hinder hur de skall kunna prata om säkrare sex utan att behöva känna rädsla för att bli anmäld till smittskyddsläkaren. En tanke är att de 10 procent som är osäkra på sin hivstatus låter bli att testa sig för att slippa förhålla sig till de krav som smittskyddslagstiftningen medför. Resultatet från denna studie är i överensstämmelse med Bimbi et al:s (2005) studie, dvs. interventioner som har till syfte att påverka sexuellt riskbeteende för homo- och bisexuella män måste ske oberoende av partnertyp dvs oavsett om personen avser att sälja sexuella tjänster eller ha sex med en partner eller annan person. Om manliga sexarbetare som grupp sammankopplas med spridningen av hiv så ökar stigmatiseringen vilket troligtvis leder till att det blir svårare att nå målgruppen. Denna studie pekar på att män som säljer sexuella tjänster har mer oskyddade anala samlag än andra MSM men det är av största vikt att detta inte leder till stigmatisering då detta kommer att förhindra gruppen från att vara öppen och söka information, testning och rådgivning. Avslutningsvis så är min förhoppning att denna uppsats skall bidra till att synliggöra en osynliggjord grupp.

72

TABELLFÖRTECKNING Tabell 1. Åldersfördelning av ungdomar (15-25 år) som haft sex mot ersättning. Tabell 2. Hur definierar man sig själv sexuellt? Tabell 3. Lever i en relation? Tabell 4. Med vilka har man sexuella kontakter? Tabell 5 Var fick männen kontakt vid det senaste sextillfället? Tabell 6: Vad gjorde du/ni sexuellt vid det senaste tillfället? Tabell 8. Oskyddat analt samlag (OAS) vid det senaste sextillfället (både aktiva och passiva). Tabell 9. Använde du kondom vid det senaste anala samlaget? Tabell 9. Glidmedelsanvändning vid det senaste anala samlaget. Tabell 10. Antal personer vid det senaste sextillfället. Tabell 11. Kondomanvändning inom relationen. Tabell 12. Kondomanvändning vid sex utanför relationen? Tabell 13. Har fått frågan om BB på internet senaste året. Tabell 14. Har haft BB en gång eller mer under det senaste året. Tabell 15. Har haft BB under det senaste året och är under 25 år. Tabell 16. Har haft BB under det senaste året och mellan 26-35. Tabell 17. Haft oskyddade anala samlag med mer än två personer senaste 12 månaderna. Tabell 18. Haft oskyddade anala samlag med mer än fyra personer senaste 12 månaderna. Tabell 19; Har haft en STI (ej hiv) senaste året. Tabell 20. Upplevelse av alkoholens inverkan på risktagande vid senaste sextillfället. Tabell 21. Andra droger än alkohol vid det senaste sextillfället. Tabell 22 Egen uppfattad hivstatus. Tabell 23. Testning av hiv. Tabell 24. Testning och/eller behandling för STI senaste året. Tabell 25. Behov av STI/hiv preventiv information. Tabell 26. Logistisk regressionsanalys på bakgrundsfaktorer. Tabell 27. Logistisk regressionsanalys gällande senaste sextillfället. Tabell 28. Logistisk regressionsanalys på riskfaktorer. Tabell 29 Webbsidor som män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet återfinns. Tabell 30; Könsidentiteten hos sexsäljarna. Tabell 31; Ålder på män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på nätet Tabell 32; På vilka orter erbjöd männen och transpersonerna sina tjänster? Tabell 33; Andra nordiska storstäder där sexuella tjänster erbjöds. Tabell 34; Uppgiven sexuell läggning. Tabell 35; Transpersonernas självidentifikation Tabell 36; Vilka köpare riktar sig sexsäljarna till? Tabell 37; Vart erbjöds de sexuella tjänsterna gällande incall? Tabell 38; Vart erbjöds de sexuella tjänsterna gällande outcall? Tabell 39; Erbjudna sexuella praktiker Tabell 40; Etniskt ursprung? Tabell 41; Framgår krav om säkrare sex i annonsen, gällande transpersoner? Tabell 42; Framgår krav om säkrare sex i annonsen, gällande män?

73

KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING Abelsson, J & Hulusjö, A (2008) I sexualitetens gränstrakter – en studie av ungdomar i Göteborg med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster. Göteborg: Göteborgs Stad, Social resursförvaltning. Albert, J (2009). http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2009/nr-62009/vad-som-avgor-smittrisken-nar-du-har-sex/ Arendt, ED (2003) The Politics of Invisibility: HIV-Positive Women Who Have Sex with Women and Their Struggle for Support i Journal of the Association of Nurses in AIDS care. Vol 14, nr 6, November-December, s 37-47. Adam BD (2006) Relationship Innovation in Male Couples. Sexualities, Vol 9, No 1, 5-26. Agar, M (1980) The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. London: Blackwell. Berg, RC (2008) Barebacking among MSM Internet Users. AIDS Behav 12:822– 833. Berglund T (2006) Recent trends in the epidemiology of gonorrhoea in Sweden: The role of importation and core groups. Stockholm: Karolinska University Press. Berglund, T (2000) Män som har sex med män. Ökad risk för spridning av hiv? Perspektiv på hiv, nr 12. Bimbi, DS (2007) Male Prostitution: Pathology Paradigms and Progress in Research i Male Sex Work: A Business Doing Pleasure (ed. Todd G. Morrison & Bruce W. Whitehead). The Haworth Press, Binghamton, New York och i Journal of Homosexuality. Vol 53, nr 1/2. Bimbi, D, Halkitis, P, Kokek, JA, Parsons, J, Uy, Jude M (2004) Gay and Bisexual Male Escort Who adveritse on the Internet: Understanding Reasons for and Effects of Involvement in Commercial Sex i International Journal of Men’s health. Vol 3, nr 1. Bimbi, DS, Parsons, Jeffrey T (2005) Barebacking Among Internet Based Male Sex Workers i Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy. Vol 9, nr 3/4. Björne-Fagerli, I (2007) Två manliga prostitutionskarriärer. Masteroppgave; Universitetet i Oslo. Boles, J Elifson, KW (1994) Sexual Identity and HIV: The Male Prostitute i The Journal of Sex Research. Vol 31, nr 1. Borg, A, Elwien, F, Frühling, M, Grönwall, L, Liljeström, Månsson, S-A, Nelin, A, Olsson, H, Sjöberg, T. (1980) Ds S 1980:9: Prostitutionen i Sverige Del II. En rapport utarbetad inom prostitutionsutredningen (S 1977:01). 74

Borg, A, Elwien, F, Frühling, Grönwall, M, Liljeström, L, Månsson, S-A, Nelin, A, Olsson, H, Sjöberg, T (1981) Prostitution – Beskrivning, Analys, Förslag till åtgärder, Liber Förlag: Stockholm. Bratt, G Hejdeman, B (2006) Sexuellt överförda infektioner ökar risken för HIV. Läkartidningen, nr 18, volym 103. Burr, V (2003) Social Constructionism. Routledge: USA Carne, C, Edwards (1998) Oral sex and the transmission of viral STIs. Sex Transm Infect. 1998;74:6-10. Clements-Nolle, K, Marx, R, Guzman, R, Katz, M (2001) HIV Prevalence, Risk Behaviors, Health Care Use, and Mental Health Status of Transgender Persons: Implications for Public Health Intervention i American Journal of Public Health. Vol 91, nr 6. Cullberg, M, Bratt, G, Pettersson, F, Karlsson, A (2009) Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män. Läkartidningen nr 1–2, volym 106. Cyberhus (2007) Unge - køb og salg af sex på nettet. Århus kommune. Daneback, K, Månsson, S-A, Ross, MW (2007) Using the Internet to Find Offline Sex Partners, CyberPsychology & Behavior. February 1, 10(1): 100-107. Daneback, K (2006) Love and Sexuality on the Internet. Department of Social Work, Göteborg university. Daneback, K (2004) Nätet revolutionerar synen på sex. ALBA.NU, nr 2. Davidson, AB, Leichtentritt, RD (2005) Young Male Street Workers: Life Histories and Current Experiences i British Journal of Social Work. Nr. 35. Davidovich, U, de Wit, J, Albrecht, N, Geskus, R, Stroebe, W, Coutinho, R (2001) Increase in the share of steady partners as a source of HIV infection: a 17year study of seroconversion among gay men, AIDS Volume 15(10) 6 July 2001 pp 1303-1308. Davidovich, U, de Wit, J, Stroebe, W (2000) Assessing sexual risk behaviour of young gay men in primary relationships: the incorporation of negotiated safety and negotiated safety compliance. AIDS, 14:701-706 Dennis, J P (2008) Women are Victims, Men Make Choices: The Invisibility of Men and Boys in the Global Sex Trade i Gender Issues. Nr. 25:11–25. Djurfeldt, G, Larsson, R & Stjärnhagen, O (2003) Statistisk verktygslåda – en samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentliteratur. Drumright, L (2006) Unprotected anal intercourse and substance use among men who have sex with men with recent HIV infection, J Acquir Immune Def 75

Syndrome. 43 (3): 344-350, nov 1. Edling, C & Hedström, P (2003) Kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. Ekstrand M, von Essen L, Larsson M, Tydén T. (2005) Swedish teenager perception of teenage pregnancy, abortion, sexual behavior, and contra-ceptive habits – a focus group study among 17-year-old female high-school. Obsetricia et Gynecologica Scandinavica Oct; 84 (10):980-6. Elford, J, Bolding, G, Davis, M, Sherr, L & Hart, G (2007) Barebacking among HIV-Positive gay men in London. Sexually Transmitted Diseases, 34, 93–98. Eriksson, N & Knutagård, H (2005) Sexmänsäljer.se/x – nöje blir till funktion. RFSL Rådgivningen Skåne. FHI (2005) Homosexuellas, bisexuella och transpersoners hälsosituation. Återrapportering avregeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer. Statens folkhälsoinstitut, rapport A 2005:19. Friedman, SR, Ompad, DC, Maslow, C, Young, R, Case, P, Hudson, S, Diaz, T, Morse, E, Bailey, S, Des Jarlais, DC, Perlis, T. Holligaugh, A & Garfein, RS (2003) HIV Prevalence, Risk Behaviors, and High-Risk Sexual and Injection Networks Among Young Women Injectors Who Have Sex With Women i American Journal of Public Health. Nr 93: 902-906. Frost, DM, Stirratt, MJ, Ouellette, SC (2008) Understanding why gay men seek HIV-seroconcordant partners: Intimacy and risk reduction motivations, Culture, Health & Sexuality. Vol 10(5), Jun. Gaffney, J, Velcevsky, P, Phoenix, J, Schiffer, K (2008) Practical guidelines for delivering health services to Sex Workers. Amsterdam: Foundation Regenboog AMOC/Correlation Network. Gaffney, L, Ghani, A C, Greene, J Holden, BM, Sethi, G, Ward H L (2006) HIV, sexually transmitted infections, and risk behaviours in male sex workers in London over a 10 year period. Sex Transm Infect; 82:359-363 Garofalo, J, Osmer, E, Doll, M, Harper, GW (2006) Overlooked, Misunderstood and At-risk: Exploring the Lives and HIV Risk of Ethnic Minority Male-toFemale Transgender Youth i Journal of Adolescent Health, Vol 38, upplaga 3, Mars, ss 230-236. Gäredal, M & Nathorst-Böös, H (2009) Internet utanför heteronomen. RFSL Ungdom, Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Hegna, K & Pedersen, W (2002) Sex for overlevelser eller skyggebilder av kjaerlighet. (NOVA Rapport 5). Oslo: Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Henriksson, B (2003) Risk factor love: homosexuality, sexual interaction and HIV-prevention, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete. 76

Herbst, JH Jacobs, ED, Finlayson, TJ, Vel, S, McKleroy, VS, Numann, MS, Crepaz, N & the HIV/AIDS Prevention Research Synthesis Team (2008) Estimating HIV Prevalence and Risk Behaviors of Transgender Persons in the United States: A Systematic Review i AIDS and Behavior, Vol 12, nr 1. Hickson, F, Nutland, W, Weatherburn, P (2003) Making it Count; a collaborative planning framework to reduce the incidence for Hiv Infection during sex between men. Sigma Research. Hilte, M (2001) Drogrus och sexualitet. Om droger och sexuellt riskbeteende bland homo- och bisexuella män. Statens folkhälsoinstitut. Holtgrave, DR, Crosby, R, Luke, RS (2006) Correlates of Unprotected Anal Sex with Casual Partners: A Study of Gay Men Living in the Southern United States. AIDS Behav (2006) 10:575–578 Howard, J & Arcuri, A Drug use among same-sex attracted young people, in Aggleton, Peter, Ball, Andrew & Mane, Purnima (2006) Sex, drugs and young people. International Perspectives. London och New York: Routledge. Kaye, K (2003) Male Prostitution in the Twentieth Century: Pseudohomosexuals, Hoodlum Homosexuals, and Exploited Teens i Journal of Homosexuality. Vol 46, nr. 1/2. Kippax, S, Cambell, D & Van de Ven, P (1998) Cultures of sexual adventurism as markers of HIV seroconversion: a case control in a cohort of Sidney gay men. Aids Care 10; 677-688. Kippax, S, Noble, J, Prestage, G, Crawford, JM, Campbell, D, Baxter, D, Cooper, D (1997) Sexual negotiation in the AIDS era: negotiated safety revisited. AIDS. 11(2):191-197, February 11. Knoff, R (1999) Rus og risikosex: Sammenhenger og tiltak. RH Knoff AS . http://www.rhknoff.no/Rapporter Kulick, D (1998) Travesti Sex. Gender and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes. The University of Chicago Press, Chicago & London. LAFA (2009) Stop HIV! Erfarenheter av kampanjsamverkan och onsitetestning riktad till män som har sex med män. FOU 1:2009. Larsdotter, S (2010) Fantasisex. Kom Ut, nr 1, 2010. Larsson, S, Lilja, J, & Fossum, B (2008) Vem får man vara i vårt samhälle? - Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Lautrup & Heindorf (2003) Mandlig prostitution – En interviewundersøgelse. København: VFC Socialt Udsatte. Lewin, B (2002) Sexualiteten som social konstruktion. Sexologi, red P.O. Lundberg, Stockholm: Liber AB 2002. 77

Lewin, B red. (1998) Sex i Sverige 1996, Folkhälsoinstitutet. Loseke, DR (2003) Thinking about social problems. New York: Walter de Gruyter, Inc. MacKinnon, Catherine (1987) Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law. Cambridge: MA: Harvard University Press. Martschin, G, Bratt, F, Hansdotter, G, Henriksson, L, Blaxhult, A (2010) Gonorré ökar kraftigt. Läkartidningen nr 6. Volym 107. Mattison, AM, Ross, MW, Wolfson, T, Franklin, D (2001) Circuit party attendance, club drug use, and unsafe sex in gay men, Journal of Substance Abuse 13 119 – 126. Mayer, KH, Mimiaga MJ, Reisner SL, Safren, SA, Tinsley, JP (2008) Street Workers and Internet Escorts: Contextual and Psychosocial Factors Surrounding HIV Risk Behavior Among Men who Engage in Sex Work With Other Men i Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine. Vol 86, nr 1. Minichiello, V, Mariño, R, Browne, J & Jamieson, M (1998) Are view of male to male commercial sex encounters. Venereology, 11 (4), 32-41. Minichiello, V, Mariño, R, Brone, J, Jamieson, M, Peterson, K, Reuter, B (2001) Male sexworkers in three Australian cities: Sociodemographic and sexwork characteristics. Journal of Homosexuality, 1 (42), 29-51. Månsson, S-A & Söderlind, P (2004) Sexindustrin på nätet. Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden. Stockholm: Égalité. (Månsson, S-A. (1998) Den köpta sexualiteten. I: B. Lewin (red), Sex i Sverige. Om sexuallivet i Sverige 1996. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. Nuttbrock, L, Hwahng, S, Bockting, W, Rosenblum, A, Mason, M, Macri, M, Becker, J (2009) Lifetime Risk Factors for HIV/Sexually Transmitted Infections Among Male-to-Female Transgender Persons. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes: Vol 5, 2, Issue 3, pp 417-421. Operario, D, Soma, T, Underhill, K (2008) Sex Work and HIV Status Among Transgender Women: Systematic Review and Meta-Analysis i Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 1 Maj Vol 48, Issue 1, ss 97-103. Ostrow, DG, Silverberg, MJ, Cook, RL, Chmiel, JS, Johnson, L, Li, X, Jacobson LP (2008) Prospective study of attitudinal and relationship predictors of sexual risk in the multicenter AIDS cohort study. AIDS Behav. Jan; 12(1):127-38. Pinkerton SD, Galletly, CL (2006) Reducing HIV Transmission Risk by Increasing Serostatus Disclosure: A Mathematical Modeling Analysis. AIDS and Behavior, Volume 11, Number 5 /September. Rees, R, Kavanagh, J, Burchett, H, Shepard, J, Brunton, G, Harden, A, Thomas, J, 78

Oliver, S, Oakley, A (2004) Hiv Health Promotion and Men who have Sex with Men (MSM): A systematic review of research relevant to the development and implemenatation of effective and appropriate interventions. London: EPPI-Centre, Social Research Unit, Institute of Education, University of London. Rubin, Gayle (1994)"Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, Carole Vance, ed., Pleasure and Danger. The Lesbian and Gay Studies Reader. New York: Routledge. Prestage, G, Mao, LD, McGuigan, D, Crawford, J, Kippax, S, Kaldor, J, Grulich AE (2006) HIV risk and communication between regular partners in a cohort of HIV-negative gay men. AIDS Care, Volume 18, Issue 2 February, pages 166 – 172. Regeringens proposition (2005) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra Smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60 http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/56/79/761552a3.pdf Ross, MW, Tikkanen R, Månsson, S-A (2000) Differences between Internet samples and conventional samples of men who have sex with men: implications for research and HIV interventions. Soc Sci Med. Sep; 51 (5):749-58. Rosenberg, T (2002) Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas Förlag. Sandin, N, Jonsson, M, Björk Blomqvist, M (2008) In Sex We TrustBakomliggande faktorer till osäker sex Bland män som har sex med män. Rapport från RFSL. Sausa, LA, Keatley, J-A, Operario, D (2007) ’Perceived Risks and Benefits of Sex Work Among Transgender Women of Color in San Francisco Source’ i Archives of Sexual Behavior. Vol 36 iss:6, s 768. Savin-Williams, RC (2005) The New Gay Teenager. Cambridge: Harvard University Press. Siring, A (2008) Sexhandel, sexköpslagstiftning och myndighetsförståelse. Ett svenskt exempel. Charlotta Holmström, C, Skilbrei, M-L (red.) Prostitution i Norden. Forskningsrapport TemaNord 2008:604 Smith, MD, Seal, DW (2007) Motivational Influences on the Safer Sex Behavior of Agency-based Male Sex Workers i Archives of Sexual Behavior. Vol 37, nr 5. Socialstyrelsen (2004), Kännedom om prostitution 2003. Socialstyrelsen (2008) Kännedom om prostitution 2007. Sosiologisk leksikon, (1997) Statens folkhälsoinstitut (2005) Homosexuellas, bisexuellas och transpersoner hälsosituation – Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer. Rapport nr. A 2005:19. 79

SOU 1995:15, Könshandeln. Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning. SOU 1995:17, Homosexuell prostitution – en kunskapsinventering. Svedin, CG & Priebe, G (2004) Ungdomars sexualitet – attityder och erfarenheter. Avsnitt: Sexuella exploatering, Att sälja sex mot ersättning/pengar. Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri: Lunds Universitet. Svedin, CG & Priebe, G (2009) Unga, sex och Internet, kapitel 3 i Se Mig! Unga om sex och Internet. Ungdomsstyrelsens skrifter, 2009:9. Fritzes; Stockholm. Szymanski, Z (2006) Some fetishes play with double-edged swords Published. Bay Area Reporter, 09/21/2006 Tikkanen, R i LAFA, (2009) Stop HIV! Erfarenheter av kampanjsamverkan och onsitetestning riktad till män som har sex med män. FOU 2009:1, del 2. Tikkanen, R (2008) Person, Relation och Situation. Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män. FOU rapport 2008:1. Tikkanen, R Ross & MW (2003) Technological Tearoom Trade: Characteristics of Swedish Men Visiting Gay Internet Chat Rooms, AIDS Education and Prevention Vol 15, Issue 2, 122-132. Tikkanen, R (2003) Risky Business?: en sociosexuell studie av män som har sex med män. Göteborg; Institutionen för socialt arbete, Göteborgs univ. Tikkanen, R & Månsson S-A (1999) Förhandlad säkerhet och kalkylerade risker. Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete. Ungdomsstyrelsen (2009) Erfarenheter av sexuell exponering och sex mot ersättning, kapitel 4 i Se mig – om unga sex och internet. Ungdomsstyrelsen. Valdiserri, RO, Lyter, D, Leviton, LC, Callahan, CM, Kingsly, LA, Rinaldo, C (1988) Variables Influencing Condom Use in a Cohort of Gay and Bisexual Men. Am J Public Health; 78:801-805. Wagner, GJ, Remien RH, Carballo-Diéguez, AB (2000) Prevalence of extradyadic sex in male couples of mixed HIV status and its relationship to psychological distress and relationship quality. Journal of Homosex 39 (2):31-46. Weatherburn, P, Reid, D, Hickson, F, Hammond, G. Stephens, M (2005) Risk and reflexion. Findings from the United Kingdom Gay Men’s Sex Survey 2004. Sigma Research. Westlund, J (2009) Sexköpslagen; ett etnicitets- och sexualitetsprojekt, NIKK Young, RM & Meyer, IH (2005) The Trouble With "MSM" and "WSW": Erasure of the Sexual-Minority Person in Public Health Discourse. American Journal of Public Health Vol 95, Nr 7, 1144-1149.

80

Källor från internet www.adoos.se/list/823/x/erotic=1 www.adultwork.com www.bodycontact.com www.connect2men.com www.cupidocam.com www.gayswap.com www.gayromeo.com www.escortguys.co.uk www.escortsexguide.com www.escortstockholm.info www.escupido.com www.knullkompis.se www.knullkontakt.se www.localmaleescorts.com www.qruiser.com www.qruiser.com/info/policy http://rentmen.com www.realescort.se www.rfsl.se/?p=322 www.sexyescortads.com http://sexystockholmcityescorts.com www.sthlmtjejer.com www. stockholmtopescort.com www.ts-dating.com www.vicesisters.com Övrigt Intervju 100414 med Antti Ervasti från Pro-Tuppikiste, Finland. Intervju 100509 med ordförande för RFSL Kronoberg, Joacim Benes.

81

BILAGOR Bilaga 1: Enkät som ligger till grund för MSM-enkäten 2006, delstudie 1. Bilaga 2: URHO contact advertisment and statistics, ligger till grund för delstudie 2.

82

Bilaga 1. ENKÄT 1. Var bor du? ( ) Stockholmsområdet (inklusive kranskommuner) ( ) Göteborgsområdet (inklusive kranskommuner) ( ) Malmöområdet(inklusive kranskommuner) ( ) Annan svensk stad eller större ort i ___län ( ) Mindre svensk ort (under 10.000 invånare) eller svensk landsbygd i __ län ( ) Norge, Danmark, Finland ( ) Utanför Norden ( ) Svårt att precisera bostadsort 2. Vad har du för utbildning? (tänk på den högsta utbildning som du slutfört) ( ) Inte slutfört grundskola/obligatorisk skola ( ) Grundskola/endast obligatorisk skola ( ) Gymnasieskola eller motsvarande ( ) Universitets- eller högskolekurs/examen ( ) Annan utbildning: 3. Vad har du för närvarande för huvudsaklig sysselsättning? ( ) Hel- eller deltidsarbete ( ) Studerande ( ) Arbetslös/arbetssökande ( ) Värnpliktig ( ) Långtidssjukskriven på hel- eller deltid ( ) Föräldraledig ( ) Sjukpensionär/förtidspensionär ( ) Ålderspensionär ( ) Annan sysselsättning: 4. Hur gammal är du? ___ år 5. Är du eller någon av dina föräldrar född utomlands? ( ) Ja ( ) Nej –fortsätt till fråga 10 6. Var är DU född? (Meny med regioner) 7. Var är din MAMMA född? (Meny med regioner) 8. Var är din PAPPA född? (Meny med regioner) 9. Hur många år har du bott i Sverige? (ungefärligt antal år) ___ 10. När du har sexuella kontakter, är det då: (tänk på hur du levt under det senaste året) ( ) Alltid med män ( ) Oftast med män men ibland med kvinnor ( ) Ungefär lika ofta med män som med kvinnor ( ) Oftast med kvinnor men ibland med män ( ) Alltid med kvinnor ( ) Har inga sexuella kontakter 11. Betraktar du dig idag som: ( ) Homosexuell ( ) Bisexuell ( ) Heterosexuell ( ) Queer ( ) Experimentell ( ) Vet inte ( ) Annat: 12. Lever du i en relation? ( ) Ja, med en man ( ) Ja, med en kvinna –till fråga 17 ( ) Ja, med flera personer ( ) Nej –till fråga 17 13. Använder ni kondom när ni har analt samlag INOM relationen? Tänk på det senaste året. ( ) Ja, alltid kondom ( ) Ja, oftast kondom ( ) Ja, ibland kondom ( ) Nej, aldrig kondom ( ) Vi har inte anala samlag ( ) Annat: 14. Bor ni tillsammans?( ) Ja ( ) Nej ( ) Annat: 15. Har du sexuella kontakter utanför er relation? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Ja, tillfälliga partners ( ) Ja, knullkompis/ar eller älskare/älskarinna ( ) Nej 16. Använder du kondom när du har anala samlag med andra UTANFÖR er relation? Tänk på det senaste året. ( ) Ja, alltid kondom ( ) Ja, oftast kondom ( ) Ja, ibland kondom ( ) Nej, aldrig kondom ( ) Jag har inte anala samlag utanför relationen 17. Har du någon gång haft sex med en man? ( ) Ja( ) Nej – slussas vidare till fråga 47 18. När hade du senast sex med en man? (gör en uppskattning om du är osäker) ( ) Under de senaste två veckorna ( ) 2-4 veckor tillbaks ( ) 1-12 månader tillbaks ( ) Mer än 12 månader tillbaks ( ) Minns inte 19. Var hade du sex vid det senaste tillfället? ( ) Hemma hos mig (oss) ( ) Hemma hos honom (dem) ( ) Bastuklubb ( ) Videoklubb/sexbio ( ) På en gaybar/gaydisco ( ) Raggningsplats (t.ex. park, badplats, toalett eller badhus) ( ) På hotell ( ) Annan plats: 20. Var hade du sex vid det senaste tillfället? ( ) Sverige ( ) Annat nordiskt land ( ) Annat europeiskt land ( ) Någon annanstans i världen 21. Hur många personer hade du sex med vid detta senaste tillfälle? ( )En (1) man ( )Två personer (båda män) ( )Två personer (man och kvinna) ( )Fler än två personer (alla män) ( ) Fler än två personer (minst en kvinna) ( ) Minns inte 22. Vem eller vilka hade du sex med vid detta senaste tillfälle? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Tillfällig sexkontakt med någon/några som jag inte kände sedan tidigare ( ) Tillfällig sexkontakt med någon/några som jag kände sedan tidigare ( ) Partner/pojkvän ( ) Återkommande sexuell partner (knullkompis, älskare) ( ) Annan typ av partner: Följande frågor handlar om den man du hade sex med vid det senaste tillfället. Om du hade en ”trekant” eller gruppsex med din partner/pojkvän vill vi att du beskriver den andre/ någon av de andra, det vill säga inte din fasta partner. 23. Hur gammal var han du sex med vid detta senaste tillfälle? (uppskatta åldern om du är osäker) 24. Hur eller var fick ni kontakt vid det här tillfället? ( ) Det var min partner jag hade sex med ( ) Vi känner varandra sedan tidigare ( ) Internet, var/hur: ( ) Gaybar, gaykafé, gaydisco ( ) Gayförening (t.ex. RFSL eller gaystudenter) ( ) Bastuklubb ( ) Videoklubb/sexbio ( ) Privat fest eller genom vänner ( ) Raggningsplats (t ex park, badplats, toalett eller badhus) ( ) Arbetsplats/skola ( ) Annat sätt: 25. Kände du till hans hivstatus innan ni hade sex (om han var hivnegativ eller hivpositiv)? ( ) Ja ( ) Nej – slussat till fråga 28 ( ) Minns inte – slussas till fråga 28 26. Vad var hans hivstatus (som du kände till den)? ( ) Hivnegativ (hade inte hiv) ( ) Hivpositiv (hade hiv) 27. Hur drog du slutsats om hans hivstatus? ( ) Jag frågade honom om hans hivstatus ( ) Han berättade för mig om sin hivstatus ( ) Jag kände till det sedan tidigare ( ) Annat sätt(berätta hur): 28. Kände han till din hivstatus innan ni hade sex? ( ) Ja ( ) Nej – slussat till fråga 30 ( ) Minns inte – slussas till fråga 30 29. Hur kände han till din hivstatus? ( ) Han frågade mig om min hivstatus ( ) Jag berättade för honom om min hivstatus ( ) Han kände till det sedan tidigare ( ) Annat sätt(berätta hur): 30. Vad gjorde ni sexuellt? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Analt samlag ( ) Oralt samlag ( ) Runksex ( ) Slickade analt (rimming) ( ) Blev slickad analt (rimming) ( ) Fistade ( ) Blev fistad ( ) Använde sexleksaker analt (t.ex. dildo/löspenis/buttplug) ( ) Annat: 31. Blev du påsatt av honom (penetrerad analt)? ( ) Ja ( ) Nej – slussas till fråga 34 ( ) Minns inte – slussas till fråga 34 32. Använde ni kondom när du blev påsatt? ( ) Ja, hela tiden– slussas till fråga 34 ( ) Ja, men inte hela tiden ( ) Nej ( )Vet inte/minns inte 33. Fick du hans sperma i dig analt när du blev påsatt (utan kondom)? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet inte/minns inte 34. Satte du på (penetrerade honom analt)? ( ) Ja ( ) Nej – slussas till fråga 37 ( ) Vet inte/minns inte – slussas till fråga 37 35. Använde ni kondom när du satte på honom? ( ) Ja, hela tiden– slussas till fråga 37 ( ) Ja, men inte hela tiden ( ) Nej ( ) Minns inte 36. Kom du i honom när du satte på (sprutade sperma i hans anal utan kondom)? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Minns inte 37. Använde ni vatten- eller silikonbaserat glidmedel då ni hade analt samlag? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Hade inte analt samlag ( ) Vet inte/minns inte 38. Gick kondomen sönder när ni hade analt samlag? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vi använde inte kondom då vi hade analt samlag ( ) Vi hade inte analt samlag ( ) Vet inte/minns inte 39. Tog du sperma i munnen? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet inte/minns inte 40. Sprutade du sperma i hans mun? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Vet inte/minns inte 41. Hade du druckit alkohol innan du hade sex? ( ) Ja ( ) Nej – slussas till fråga 43 ( )Minns inte – slussas till fråga 43 42. Upplever du att alkoholen hade någon inverkan på dig så att du tog större risker än du skulle ha gjort annars? ( ) Ja, mycket stor inverkan ( ) Ja, en viss inverkan ( ) Ja, men endast liten inverkan ( ) Nej, ingen inverkan alls ( ) Vet inte/minns inte 43. Hade du tagit någon annan drog än alkohol i samband med att du hade sex? ( ) Ja ( ) Nej – slussas till fråga 46 ( ) Vet inte/minns inte – slussas till fråga 46 44. Vilken drog? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Cannabis (hasch, marijuana) ( ) Amfetamin ( ) Kokain ( ) GHB ( ) Ecstacy ( ) LSD ( ) Heroin ( ) Annat:

83

45. Upplever du att drogen hade någon inverkan på dig så att du tog större risker än du skulle ha gjort annars? ( ) Ja, mycket stor inverkan ( ) Ja, en viss inverkan ( ) Ja, men endast liten inverkan ( ) Nej, ingen inverkan alls ( ) Vet inte/minns inte 46. Om du hade analt samlag utan kondom, vad var orsaken? Beskriv med egna ord. 47. Hur många partner har du haft sex med de senaste 12 månaderna? (gör en uppskattning om du är osäker på det exakta antalet) ________ män_________ kvinnor 48. Hur män har du haft OSKYDDAT ANALT SAMLAG med under de senaste 12 månaderna? (gör en uppskattning om du är osäker på det exakta antalet) _______ män 49. Har det hänt att du under de senaste 12 månaderna TAGIT EMOT PENGAR ELLER ANNAN ERSÄTTNING som betalning för att vara sexuellt tillsammans med en annan man? ( ) Ja ( ) Nej, det har aldrig hänt ( ) Nej, men jag har fantiserat om det 50. Har det hänt att du under de senaste 12 månaderna BETALAT PENGAR ELLER ANNAN ERSÄTTNING för att vara sexuellt tillsammans med en annan man? ( ) Ja ( ) Nej, det har aldrig hänt ( ) Nej, men jag har fantiserat om det 51. Har du under de senaste 12 månaderna medvetet SÖKT efter någon på internet att ha oskyddat analt samlag med? ( ) Ja ( ) Nej 52. Har någon under de senaste 12 månaderna KONTAKTAT DIG på internet och frågat om du vill ha oskyddat analt samlag? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Minns inte 53. Har du de senaste 12 månaderna träffat en tillfällig partner med vilken du INNAN det anala samlaget kommit överens om att inte använda kondom? ( ) Ja ( ) Nej ( ) Minns inte 54. Vad är din uppfattning om din hivstatus? ( ) Jag har inte hiv (är hivnegativ) ( ) Jag har hiv (är hivpositiv) ( ) Osäker/vet inte 55. Har du hivtestat dig någon gång? ( ) Ja ( ) Nej – slussas vidare till fråga 60 ( ) Minns inte –till fråga 60 56. Hur många gånger har du hivtestat dig? (gör en uppskattning om du är osäker på det exakta antalet) ________ 57. När hivtestade du dig senast? ( ) Mindre än 6 månader sedan ( ) 6-12 månader sedan ( ) 1 till 2 år sedan ( ) 2-5 år sedan ( ) Mer än 5 år sedan 58. Var hivtestade du dig senast? ( ) På särskild mottagning för homo- och bisexuella män (t.ex. Venhälsan eller Gayhälsan) ( ) På annan mottagning för sexuellt överförda infektioner (så kallad köns- eller venmottagning) ( ) Ungdomsmottagning ( ) Utomlands ( ) Självtest/hemtest ( ) Annan mottagning (t.ex. vårdcentral) 59. Fick du vid detta senaste hivtest möjlighet till nedanstående? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Samtal/rådgivning vid testtillfället ( ) Återbesök för provsvar ( ) Samtal/rådgivning vid provsvar ( ) Erbjudande om test av andra könssjukdomar ( ) Erbjudande om vaccination mot hepatit (gulsot) ( ) Erbjudande om fortsatt samtalskontakt 60. Har du vaccinerat dig mot hepatit (gulsot)? ( ) Ja, hepatit A ( ) Ja, hepatit B ( ) Ja, både hepatit A och B ( ) Nej ( ) Vet inte/minns inte 61. Har du någon gång testat dig (eller fått behandling) för en annan könssjukdom än hiv (t.ex. gonorré, klamydia, syfilis, kondylom eller könsherpes)? ( ) Ja ( ) Nej – slussas till fråga 65 ( ) Minns inte – slussas till fråga 65 62. Var testade du dig senast (eller fick behandling) för en annan könssjukdom än hiv (t.ex. gonorré, klamydia, syfilis, kondylom eller könsherpes)? ( ) På särskild mottagning för homo- och bisexuella män (t.ex. Venhälsan eller Gayhälsan) ( ) På annan mottagning för sexuellt överförda infektioner (så kallad köns- eller venmottagning) ( ) Ungdomsmottagning ( ) Annan mottagning (t.ex. vårdcentral) ( ) Utomlands ( ) Självtest/hemtest 63. Fick du vid det senaste testet möjlighet till nedanstående? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Samtal/rådgivning vid testtillfället ( ) Återbesök för provsvar ( ) Samtal/rådgivning vid provsvar ( ) Erbjudande om test av hiv eller andra könssjukdomar ( ) Erbjudande om vaccination mot hepatit (gulsot) ( ) Erbjudande om fortsatt samtalskontakt 64. Har du under de senaste 12 månaderna haft någon av dessa könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner)? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ) ( ) Gonorré ( ) Klamydia ( ) Syfilis ( ) Kondylom (könsvårtor) ( ) Könsherpes ( ) Annan könssjukdom: ( ) Jag har testat mig de senaste 12 månaderna och hade ingen könssjukdom ( ) Vet inte, har inte testat mig de senaste 12 månaderna 65. Hur många personer som du känner har hiv (vad du säkert vet om)? ________ 66. Hur många personer som du känt har dött i aids (vad du säkert vet om)? ________ 67. Har du hört talas om Postexponeringsprofylax (PEP)? ( ) Ja ( ) Nej 68. Hur bedömer du att risken är att bli smittad av hiv vid följande sexuella aktiviteter? Utgå från att du träffar en person vars hivstatus du inte känner till. Om du suger honom utan kondom och tar hans sperma i munnen; Om du sätter på honom utan kondom; Om du blir påsatt av honom utan kondom (utan att ta emot sperma analt):( ) Ingen risk ( ) Mycket liten risk ( ) Liten risk ( ) Varken liten eller stor risk ( ) Stor risk ( ) Mycket stor risk ( ) Vet inte/kan inte ta ställning 69. Ta ställning till följande påstående: Det är mindre allvarligt om man idag blir smittad av hiv jämfört med före 1996 då effektivare hivmedicinering började användas. ( ) Instämmer inte alls( ) Instämmer i liten utsträckning ( ) Instämmer delvis( ) Instämmer i stor utsträckning ( ) Instämmer helt ( ) Vet inte/kan inte ta ställning 70. Anser du att hivpositiva personer som får hivmediciner är: ( ) Mer smittsamma än innan medicineringen ( ) Lika smittsamma som tidigare ( ) Mindre smittsamma än innan medicineringen ( ) Inte alls smittsamma ( ) Vet inte/kan inte ta ställning 71. Här vill vi att du skall ta ställning till ett antal påståenden om kondomanvändning. Att använda kondom vid anala samlag är jobbigt och problematiskt ;Att använda kondom vid anala samlag gör att man förlorar erektionen (sitt stånd) ; Att använda kondom vid anala samlag gör sex mindre spännande; Att använda kondom vid anala samlag gör det svårare att få utlösning (”spruta”); Att trä på en kondom innebär att det blir ett avbrott i den sexuella upplevelsen; Att använda kondom vid anala samlag förstör stämningen då man har sex; Kondomen gör att ”det känns mindre i penis” när man har anala samlag Att använda kondom vid anala samlag gör sex mindre roligt; Att använda kondom vid anala samlag stör det romantiska i den sexuella upplevelsen: ( ) Instämmer inte alls ( ) Instämmer i liten utsträckning ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer i stor utsträckning ( ) Instämmer helt ( ) Vet inte/kan inte ta ställning 72. Vad tycker du att du har otillräckliga kunskaper om? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ)( ) Hiv ( ) Andra könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner) ( ) Hur det är att leva med hiv ( ) Postexponeringsprofylax (PEP) ( ) Säkrare sex ( ) Olika sextekniker (t ex hur man har analt samlag) ( ) Hur man undviker att kondomen går sönder ( ) Hur man raggar (t.ex. på internet eller en bar) ( ) Hur man hittar någon att inleda en relation med ( ) Hur man får en relation att fungera bra ( ) Hur man hanterar homofobi i vardagen ( ) Hur man berättar för andra att man är homo- eller bisexuell ( ) Hur man berättar för en sexpartner om sin hivstatus ( ) Hur man frågar en sexpartner om hans/hennes hivstatus ( ) Annat: 73. Vilka tjänster vill du ha tillgång till? (här kan du kryssa i flera svarsalternativ)( ) Broschyrer om hiv, könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner) och säkrare sex ( ) Information på internet om hiv, könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner) och säkrare sex ( ) Chatta med en rådgivare på internet om hiv, könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner) och säkrare sex ( ) Särskild mottagning för homo- och bisexuella män för sexuell hälsa ( ) Tala med en rådgivare om hiv, könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner) och säkrare sex ( ) Delta tillsammans med andra i en utbildning om hiv, könssjukdomar (sexuellt överförda infektioner) och säkrare sex ( ) Vaccination mot hepatit A eller B (gulsot) ( ) Få kondomer hem via post ( ) Få glidmedel hem via post ( ) Kondomutdelning på platser där män som har sex med män träffas ( ) Glidmedelsutdelning på platser där män som har sex med män träffas ( ) Samtalskontakt med kurator om sexualitet och hälsa ( ) Samtalsgrupp som behandlar frågor/problem kring sexualitet och hälsa ( ) Annat: 74. Hur ofta under det senaste året har du läst någon av nedanstående tidningar? Papperstidningen QX; Papperstidningen Kom ut; Lokal RFSL-tidning/medlemsblad: ( ) Varje månad ( ) Några gånger ( ) En enstaka gång ( ) Inte gjort senaste året 75. Hur ofta under det senaste året har du besökt någon av nedanstående platser? Pub/kafé/fest på en RFSL-avdelning; Gaypub/gaykafé/gaydisco; Videoklubb/sexbio; Bastuklubb; Raggningsplats (t.ex. park, badplats, toalett eller badhus); Hälsomottagning som

84

vänder sig till homo- eller bisexuella män: ( ) Varje vecka ( ) Varje månad ( ) Några gånger ( ) En enstaka gång ( ) Inte besökt senaste året 76. Är du eller har du varit medlem i någon av nedanstående organisationer/föreningar? Medlem i RFSL; Medlem i annan organisation för homo-, eller bisexuella: ( ) Jag är medlem ( ) Jag har varit medlem ( ) Jag har aldrig varit medlem 77. Har du under det senaste året besökt någon av nedanstående arrangemang? Stockholm Pride eller Malmös regnbågsfestival; Annat svenskt arrangemang som riktar sig till homo- eller bisexuella (t.ex. gaykryssningar eller gayfilmfestival) ( ) Ja ( ) Nej 78. Hur ofta är du inloggad på Qruiser? ( ) I stort sett varje dag ( ) Några gånger per vecka ( ) Några gånger per månad ( ) Inte alls 79. Hur många sidor (medlemskap) har du på Qruiser? ______ 80. Har du under det senaste året besökt någon av nedanstående chattar/communityn (förutom Qruiser)? RFSL:s webbchatt; Annan svensk chatt/community som riktar sig till män som har sex med män; Utländsk chatt/community som riktar sig till män som har sex med män: ( ) I stort sett varje dag ( ) Någon/några gånger per vecka ( ) Någon/några gånger per månad ( ) Enstaka gånger ( ) Inte besökt senaste året 81. Hur många män i din vänskapskrets är homo- eller bisexuella? ( ) Ingen( ) Några ( ) Ganska många ( ) Många ( ) I stort sett alla 82. Har du några ytterligare synpunkter eller något du vill tillägga så finns det utrymme för det här. Här får du gärna ge synpunkter på hur man kan förbättra hivpreventionen.

85

Bilaga 2.

86

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF