DECLINACIONS I Declinació

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Latín
Share Embed Donate


Short Description

Download DECLINACIONS I Declinació...

Description

DECLINACIONS I Declinació Compren els substantius amb temes en −a i amb el genitiu singular en −ae. La majoría dels casos, són substantius femenins, excepte alguns noms de rius i professions masculines. II Declinació Es composa de substantius masculins i neutres majoritàriament. Els nominatius tenen varies terminacions: −us− −er, −ir, um. El genitiu singular acaba en −i. 1. Nominatiu acabat en −us. Són masculins, excepte alguns noms d'arbres i ciutats. CASOS NOMINAT. (suj/atr.) VOCAT. (exclamac.) ACUSAT. (cd) GENITIVO (cn) DATIVO (ci) ABLATIVO (cc)

TERMINACIONS US / I E/I UM / OS I / ORUM O / IS O /IS

AMICUS−I (AMIGO) AMICUS / AMICI AMICE /AMICI AMICUM / AMICOS AMICI/ AMICORUM AMICO / AMICIS AMICO / AMICIS

TERMINACIONES ER / I ER / I UM /OS I /ORUM O / IS O / IS

LIBER−LIBRI (libro) LIBER / LIBRI LIBER / LIBRI LIBRUM / OS LIBRI / ORUM LIBRO / LIBRIS LIBRO /LIBRIS

2. Nominatiu acabat en −er CASOS NOMINAT. (suj/atr.) VOCAT. (exclamac.) ACUSAT. (cd) GENITIVO (cn) DATIVO (ci) ABLATIVO (cc)

3.− Nominatiu acabat en −ir. (només vir−i) CASOS NOMINAT. (suj/atr.) VOCAT. (exclamac.) ACUSAT. (cd) GENITIVO (cn) DATIVO (ci) ABLATIVO (cc)

VIR−I (HOMBRE) VIR / VIRI VIR /VIRI VIRUM /VIROS VIRI /VIRORUM VIRO /VIRIS VIRO /VIRIS

4. Nominatiu acabat en −um. Es la declinació neutre. Se caracteritza per que el nominatiu, el vocatiu i l'acusatiu singulars acaben en −um; i els plurals, en −a. CASOS

TERMINACIONES

VERBUM−VERBI 1

NOMINAT. (suj/atr.) VOCAT. (exclamac.) ACUSAT. (cd) GENITIVO (cn) DATIVO (ci) ABLATIVO (cc)

UM / A UM / A UM / A I /ORUM O / IS O / IS

VERBUM/VERBA VERBUM/VERBA VERBUM/VERBA VERBI/VERBORUM VERBO/VERBIS VERBO/VERBIS

III Declinació Compren substantius i adjetius masculins, femenins i neutres; amb genitiu singular acabat en −is. Casos Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

Casos Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

Singular Terminació

Masc−Fem. Neutre

(variable) (es sempre igual al N) −em, neutre = N, V −is −i −e ( a vegades i)

Rex

Litus

Masc−Fem. Neutre Model Model Model Model Navis Mare

Rex

Litus

Navis

Mare

Regem Regis Regi Rege

Litus Litoris Litori Litore

Navem Navis Navi Nave

Mare Maris Mari Mari

Plural Terminació

Masc−Fem. Neutre

−es −a −ia (es siempre igual al N) (es siempre igual al N) −um −ibus −ibus

Reges

Litora

Masc−Fem. Neutre Model Model Naues Maria

Reges

Litora

Naues

Maria

Reges

Litora

Naues

Maria

Regum Regibus Regibus

Litorum Litoribus Litoribus

Nauium Nauibus Nauibus

Marium Maribus Maribus

Model

Model

IV. Declinació Abarca substantius masculins, femenins i neutres. El genitiuo singular acaba en −us. CASOS FRUCTUS − US CORNU − CORNUS NOMINAT. (suj/atr.) 2

FRUCTUS / FRUCTUS CORNU / CORNUA VOCAT. (exclamac.) FRUCTUS / FRUCTUS CORNU /CORNUA ACUSAT. (cd) FRUCTUM / FRUCTUS CORNU / CORNUA GENITIU (cn) FRUCTUS/FRUCTUUM CORNUSCORNUUM DATIU (ci) FRUCTUI/FRUCTIBUS CORNUI/CORNIBUS ABLATIU (cc) FRUCTU/FRUCTIBUS CORNU / CORNIBUS V Declinació Compren un reduit número de noms amb genitiu singular acabat en −ei. En realitat, hi ha dos substantius que tenguin la declinació completa: Dies−diei (día) i res−rei (cosa, assumpte) CASOS NOMINAT. (suj/atr.) VOCAT. (exclamac.) ACUSAT. (cd) GENITIU (cn) DATIU (ci) ABLATIU (cc)

DIES − DIEI DIES / DIES DIES / DIES DIEM / DIES DIEI / DIERUM DIEI / DIEBUS DIE / DIEBUS

RES − REI RES / RES RES / RES REM / RES REI / RERUM REI / REBUS RE / REBUS

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF