Den industriella revolutionen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Den industriella revolutionen...

Description

Den industriella revolutionen Vecka 35 åk 8

I tusentals år var de flesta européer bönder. Men ett nytt sorts samhälle tog form och i slutet av 1700-talet började maskinernas tid. På bara hundra år förvandlandes stora delar av det gamla Europa. Miljontals människor lämnade sitt gamla liv och flyttade från byarna till växande städer. Det som hände var en stor förändring för så många och den gick så fort att man brukar kalla den för en revolution. Den industriella revolutionen och den startade i England. Under 1800-talet spred sig den industriella revolutionen från Storbritannien till USA och allt fler länder i Europa. Hur påverkade denna samhällsförändring 1800-talsmänniskornas liv? Det tycktes inte finnas några gränser för människans framsteg. Med industrins och vetenskapens hjälp började människan behärska naturen. Nya, fantastiska byggnader reste sig över gamla stadskärnor. Järnvägen öppnade ödemarken för människan att använda. Elektriskt ljus gjorde natten till dag. I Europa var det en period av fred mellan 1815 och 1914. Eller nästan i alla fall fred. Hur förändras Europa, Sverige och världen under denna period? Kanske kan vi här hitta förklaringar till varför vår värld ser ut som den gör idag. Detta arbetsområde behandlar en av de största och mest genomgripande samhällsomvandlingar sedan människan övergick från samlande och jakt till jordbruk och boskapsskötsel. De ekonomiska, sociala och politiska omvälvningarna innebär förändrade levnadsvillkor för människorna.

Centralt innehåll 

Industrialiseringen i EuropaIndustrialiseringen i SverigeOlika historiska förklaringar till industrialiseringen (i Sverige, Norden, Europa och några delar av världen.)Konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor (i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen.)Migration inom och mellan länderFramväxten av nya idéer, samhällsklasser och (politiska ideologier)

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

förklara vad industriella revolutionen är.förklara varför den industriella revolutionen inträffar.var och när den industriella revolutionen inträffar.ge två exempel på konsekvenser av industriella revolutionen.förklara när och varför industriella revolutionen inträffar i Sverige.ge två exempel på vilka konsekvenser den industriella revolutionen innebar för människors liv.

Undervisningen Du kommer att: 

Lyssna till genomgångarLäsa följande sidor ur läroboken SOS historia: o Fabriker byggs 204-215 o Industri och demokrati i Sverige 240-255Göra uppgiften Fabriker byggsMöta Maria och EsterUtföra ett uppdrag för Röhsska muséet

Redovisning: Du visar vad du lärt dig genom att: 

Gör uppgiften Fabriker byggsGenomför ett uppdrag från Röhsska museet (Uppgift och kunskapskrav kommer senare)Läxförhör på kunskapskraven

Kunskapskrav i slutet av år 9 E Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker.

D Betyget D innebär att kunskapskr aven för betyget E och till övervägand e del för C är uppfyllda.

C Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker.

B Betyget D innebär att kunskapskr aven för betyget E och till övervägand e del för C är uppfyllda.

A Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker.

Detta visar eleven genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd ringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Detta visar eleven genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd ringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Detta visar eleven genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd ringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

*****

*****

*****

Kan förklara vad industriella revolutionen är, varför den inträffar, var och när den inträffar samt konsekvenser av den.

Kan ange flera (minst fyra) konsekvenser av den industriella revolutionen för både människor och miljö och förklara orsakerna till dessa konsekvenser.

Kan ge två exempel på hur den industriella revolutionen har påverkat dagens människor och samhälle samt reflektera över vilket samhälle vi levt i om inte den industriella revolutionen ägt rum.

Kan förklara när och varför industriella

revolutionen inträffar i Sverige och vilka konsekvenser den innebär för människors liv.

.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF