Deut 10 vs 17-19 sheets preek

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Deut 10 vs 17-19 sheets preek...

Description

In het vierde gebod zegt de HERE De zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.

Dat geldt ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de sabbat te houden. (Deut. 5:14-15)

Vreemdelingen in de Bijbel Categorie 1: Vreemdelingen op doorreis Categorie 2: Vreemdelingen die tijdelijk in Israel werken Categorie 3: Vreemdelingen die in het land wonen

Vreemdelingen in de Bijbel ‘Ga liefdevol met je medelanders om! Behandel hen niet als tweederangsburgers!’

A) Vreemdelingen hebben het moeilijk

B) Jullie waren zelf ‘vreemdelingen’ in Egypte C) God zelf neemt het op voor vreemdelingen

Deuteronomium 10 Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18 Hij verschaft weduwen en wezen recht, Hij neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 17

Exodus 23 9

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten.

Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest

in Egypte.

Leviticus 19 33

Iemand die als vreemdeling in jullie land

verblijft, mag je niet onderdrukken. 34

Behandel vreemdelingen die bij jullie

wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

Hebreeën 13 Houd de onderlinge liefde in stand. En houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 2 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat. 3 En om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. 1

In de voetsporen van Jezus je Heer Hoe ging Jezus om met vreemdelingen?  De Samaritaanse vrouw bij de bron  De Syrische vrouw uit de buurt van Tyrus

 De Romeinse officier uit Kapernaüm  De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart; ik voelde geen schuld en ik kende geen smart. Ik vroeg niet "Mijn ziele doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"

Efeziërs 5 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en Zich voor ons gegeven heeft. 1

1 Petrus 2 ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 21

Openbaring 6 9

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik

aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege

hun getuigenis. 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’

Openbaring 6 11

Ieder van hen kreeg witte gewaden.

Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

Matteüs 5 43

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:

“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44

Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en

bid voor wie jullie vervolgen, 45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van

je Vader in de hemel.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF