deze taak bestaat uit 40 items.

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Geologie
Share Embed Donate


Short Description

Download deze taak bestaat uit 40 items....

Description

DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGEMEEN 1 Op aarde worden naar de ontstaanswijze verschillende soorten gebergten onderscheiden.

KUSTVORMEN 5 Bekijk de tekening. kust

Het Andesgebergte is een voorbeeld van een A B C D

breukgebergte. plateaugebergte. plooiingsgebergte. rompgebergte. 2

Indonesië heeft regelmatig te kampen met natuurrampen. Welke natuurramp komt niet voor in Indonesië? A B C D

aardbeving tornado tsunami vulkanische uitbarsting

oceaan

hard gesteente

Deze tekening stelt een steile kust voor die uit hard gesteente bestaat. Welk natuurproces heeft een grote invloed op de vorm van deze kust? A B C D

aanslibbing aanwas erosie sedimentatie

KUSTVLAKTEN EN GESTEENTEN

6

3

Op deze satellietfoto is een kustvorm te zien met diepe inhammen.

De oude kustvlakte is opgebouwd uit twee landschappen. Deze zijn het A B C D

Lelydorp – en Kasiporalandschap. Lelydorp – en Zanderijlandschap. Para – en Lelydorplandschap. Para – en Zanderijlandschap. 4

De aardkorst is opgebouwd uit gesteenten die op verschillende wijze zijn ontstaan. Bauxiet is een voorbeeld van een A B C D

afzettingsgesteente. metamorfegesteente. sedimentgesteente. stollingsgesteente.

Deze kustvorm is ontstaan door A B C D

bodemerosie. gletsjererosie. riviererosie. winderosie.

KLIMAAT & VEGETATIE

11

7 In een bepaalde periode van het jaar bevindt de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) zich ten noorden van Suriname. Welk seizoen heeft ons land dan? A B C D

grote droge tijd grote regentijd kleine droge tijd kleine regentijd 8

Aan de lijzijde van het Kaysergebergte groeit een vegetatiesoort die typerend is voor dat gebied.

Op de foto is de Angel Falls te zien. Deze heeft een grote valhoogte en een geringe watercapaciteit.

Om welke vegetatiesoort gaat het?

Tot welke soort waterval wordt de Angel Falls gerekend?

A B C D

kustvegetatie rivieroevervegetatie savannevegetatie zwampvegetatie 9

De llanos is een vegetatiesoort die groeit op het Zuidamerikaans continent. In welke twee landen groeit deze vegetatiesoort? A B C D

Argentinië en Colombia Brazilië en Bolivia Colombia en Venezuela Peru en Chili ZWAMPEN, RITSEN & WATERVALLEN

A B C D

12 Langs de kust van Suriname komen zowel zandritsen als schelpritsen voor. Welke factor beїnvloedt de vorming van ritsen in Suriname? A B C D

de brandingsgolven de Braziliёstroom de getijdenstroom de zuidoostpassaat 13

10 De Bigipan is een zwamp die voorkomt in de districten Nickerie en Coronie.

kaskade katarakt meervoudige waterval stuifwaterval

Ritsen hebben zowel voordelen als nadelen. Een nadeel van ritsen is dat ze

Een pan is een zwamp die A B C D

in open verbinding staat met een rivier. in open verbinding staat met de zee. omgezet is in een polder. verzoet is door het regenwater.

A B C D

de afvoer van regenwater belemmeren. gebruikt kunnen worden als opvulzand. gebruikt kunnen worden voor de wegenaanleg. geschikt zijn voor de landbouw.

BEVOLKING & GODSDIENSTEN 14 Bekijk deze bevolkingsgrafiek.

17 Ongeveer één derde deel van de beroepsbevolking van ons land heeft een bestaan in de tertiaire sector. Welk beroep behoort tot de tertiaire sector? A B C D

advocaat bakker kleermaker mijnwerker DISTRICTEN & BEGRENZING 18

De bovenstaande grafiek geeft aan dat A B C D

de bevolking groeit. de bevolking stabiel is. de bevolking afneemt. de bevolking vergrijst. 15

Een brug is een vaste oeververbinding die plaatsen met elkaar in contact brengt. Tussen welke plaatsen is er geen brug? A B C D

Er zijn mensen die geloven dat alles in de natuur een ziel heeft.

Boskamp en Jenny Mariënburg en Frederiksdorp Stolkertsijver en Wriedijk Uitkijk en Hamburg 19

Deze zienswijze wordt gerekend tot de natuurgodsdienst en behoort tot … A B C D

het animisme. het boedhisme het dynamisme. het totemisme. MIDDELEN VAN BESTAAN 16

De N.V. Melkcentrale Paramaribo (MCP) is één van de industrieën die melkproducten produceert. Tot welk industrietype behoort de MCP? A B C D

chemische industrie genotsmiddelen industrie nijverheidsindustrie zuivelindustrie

Op de foto is een monument afgebeeld, ter nagedachtenis van de Nederlandse boeren in Suriname. In welke hoofdplaats staat dit monument? A B C D

Groningen Lelydorp Nieuw - Amsterdam Nieuw - Nickerie

20 De oostgrens van ons land wordt voor een deel gevormd door de middenweg.

23 Op deze wereldkaart zijn enkele werelddelen met de nummers 1 t/m 4 aangegeven.

Deze lijn loopt van A B C D

Albina tot het eiland Portal. de monding tot het eiland Portal. de monding tot Stoelmanseiland. het eiland Portal tot Stoelmanseiland.

1

21

3

4

2

De klimaatconferentie van Lima werd in december 2014 gehouden. In welk werelddeel ligt Lima? A B C D Op deze kaart zijn de betwiste gebieden van ons land gearceerd. Welk deel van ons land wordt de Tigri driehoek genoemd? A B C D

22 Grootgrondbezit is een opvallend verschijnsel dat binnen de landbouw in Zuid - Amerika voorkomt. In welk Zuidamerikaans land is er sprake van grootgrondbezit? Brazilië Frans - Guyana Guyana Suriname

24 Op de grens van Brazilië, Argentinië en Paraguay komt een bekende waterval voor. Hoe heet deze waterval?

het noordoosten het noordwesten het zuidoosten het zuidwesten

DE AMERIKA’S, CARIBISCH GEBIED & AZIE

A B C D

werelddeel 1 werelddeel 2 werelddeel 3 werelddeel 4

A B C D

Iguaçuvallen Kaieteurvallen Niagaravallen Wonotobovallen

25

27

Op deze kaart van Zuid – Amerika zijn enkele landen genummerd.

De Verenigde Staten van Amerika bestaat uit 50 staten. Welke staat is een archipel?

1

2

A B C D

Alaska Florida Hawaї Texas 28 Bekijk deze kaart.

3 4

Bij welk land is de vegetatiesoort juist aangegeven?

A B C D

land 1 2 3 4

vegetatiesoort campos llanos selvas pampas

Hoe heet het Middenamerikaans land dat aan Zuid - Amerika grenst? A B C D

Costa Rica Honduras Nicaragua Panama 29

26 De kust van Japan is zeer visrijk. Een aantal landen in het Caribisch Gebied wordt geconfronteerd met een arbeidsprobleem. Dit probleem is te merken aan A een toename van het aantal werkzoekenden. B een verhoogde productiviteit van de arbeiders. C een toename van arbeidskrachten in de secundaire sector. D een toename van arbeidskrachten in de toerismesector.

Waaraan heeft Japan dit te danken? A aan het afwisselend voorkomen van de warme en koude zeestromen voor de kust B aan de overname en verbetering van de vistechnieken C aan de modernisering van de visserijsector D aan de warme en koude zeestromen die voor de kust samen komen

MILIEU 30 Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het behoud van de mangrove bossen. Welk doel streeft men na met het behouden van deze bossen? A de omgeving voorzien van zuurstof B de kust beschermen tegen erosie C het bestrijden van broedplaatsen voor muskieten D het bevorderen van de kustvisserij 31 Chikungunya is een virus dat overgebracht wordt door een muskiet. Welke is geen broedplaats voor deze muskiet? A B C D

open riolen met vuil water langs de straat vazen met water en bloemen in huis verstopte dakgoten van woningen water in flessen en blikjes op het erf

INTERNATIONALE & REGIONALE ORGANISATIES 32

33 De ILO is een zeer belangrijke wereldorganisatie die zich bezighoudt met A B C D

het creёren van arbeidsplaatsen. het geven van financiёle steun aan landen. het ontwikkelen van arbeidsverdragen. het verbeteren van handelsrelaties tussen landen. 34

Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen. Een bekende internationale organisatie die zich bezighoudt met het lot van vluchtelingen is A B C D

IDB. IMF. UNESCO. UNHCR. 35

De PAHO is een regionale gezondheidsorganisatie die zich speciaal bezig houdt met het bevorderen van de gezondheidssituatie in A B C D

Afrika. Australië. Azië. de Amerika’s.

Deze internationale organisatie werkt samen met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en heeft onder andere als doel het analfabetisme in de wereld terug te dringen.

De Caricom Single Market and Economy (CSME) streeft verschillende doelen na.

Deze organisatie heet

Wat is geen doelstelling van de CSME?

A B C D

A B C D

ILO. UNCTAD. UNESCO. UNICEF.

36

ontwikkelen van een handelssector uitwisseling van cultuur vrije beweging van hooggeschoolde krachten vrij vervoer van goederen

GRAADNET EN TIJDSBEREKENING

KOSMOGRAFIE

37

39

Bekijk de tekening.

Bekijk deze tekening.

0° meridiaan

equatorWanneer staat de zon loodrecht op plaats x? Plaats X ligt op het A B C D

noordelijk en het westelijk halfrond. noordelijk en het oostelijk halfrond. zuidelijk en het westelijk halfrond. zuidelijk en het oostelijk halfrond. 38

Plaats P ligt op 120° ZB en 90° OL. Plaats M ligt op 85° NB en 24° WL. In plaats P is het 11.00 u ’s morgens. Hoe laat is het in M? A B C D

18.36 uur 3.24 uur 6.24 uur 15.24 uur

A B C D

21 december 21 juni 21 maart 21 september 40

Per etmaal ontstaat er tweemaal eb en tweemaal vloed. Waardoor ontstaan eb en vloed? A door de aantrekkingskracht van de maan en de zon op de aarde B door de aantrekkingskracht van de aarde op de zon en de maan C door de draaiing van de aarde om haar as D door de draaiing van de maan om de aarde

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF