Download programmaboekje

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Comedy
Share Embed Donate


Short Description

Download Download programmaboekje...

Description

STUDIUM GENERALE

AGENDA 12 JAN - 5 MRT 2015 Lezingen, collegereeksen, debatten, muziek, film en cabaret Lectures, lecture series, debates, music, film and comedy

2

INHOUD / CONTENTS Studium Generale is onderdeel van het Studenten Service Centrum van de Universiteit Maastricht. Deze agenda is een publicatie van het Studium Generale en biedt een overzicht van het hele programma van activiteiten op het gebied van brede wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vorming. Het bestaat uit lezingen, debatten, collegereeksen, concerten, filmvertoningen en cabaretvoorstellingen. Deze agenda is chronologisch opgesteld.

Studium Generale is part of the Student Services Centre of Maastricht University. This agenda is a publication of Studium Generale and offers an overview of our program of activities covering a broad spectrum of scientific, social, and cultural topics of education. It consists of lectures, debates, lecture series, concerts, movies and comedy performances. This agenda follows a chronological order.

BEAUTY MAKES YOU SMILE, DISGUST MAKES YOU LAUGH. Walgelijke zaken hebben een paradoxaal effect: ze trekken onze aandacht, terwijl we er tegelijkertijd een zo groot mogelijke afstand van willen nemen. We zoeken vrijwillig

Aversion has a paradoxical effect: as much as we want to

situaties, verhalen en plekken op die ons ongemakkelijk

run away from disgusting things, we feel attracted to them

laten voelen. We kijken films die we eigenlijk niet wil-

as well. There is something so tantalising in the shock that

len zien, ruiken aan dingen waarvan we weten dat we ze

we watch movies we don’t want to see, sniff at things we

niet willen ruiken en we luisteren naar verhalen die we

don’t want to smell and listen to stories we don’t want to

niet willen horen. In het project ‘Aversive Aesthetics’ heb

hear. In the project Aversive Aesthetics I studied ways of

ik onderzoek gedaan naar de verborgen uitnodiging die

harnessing the invitation that lies hidden in repulsion. The

schuilgaat in walgelijke zaken. Met als terugkerende vraag:

research is aimed at enhancing an experience by trig-

kan walging een ervaring intenser maken? Walgelijke

gering disgust. For example: disgusting things are easy to

dingen zijn bijvoorbeeld makkelijker te onthouden, maken

remember, arouse curiosity and can be fun. All findings

nieuwsgierig en neigen naar grappig. Alle bevindingen zijn

are bundled in the book ‘Aversive Aesthetics’ and in a

gebundeld in het boek ‘Aversive Aesthetics’ en verbeeld

photo series, which function as a manifesto for the use of

naar een fotoserie die functioneert als een manifest voor

disgust. The image on the cover is one of those images.

het gebruik van walging. Het beeld op de cover is onder-

Although the image is not really disgusting itself, it refers

deel van de fotoserie. Ook al is deze foto op zichzelf niet

to the (disgusting) act of intercourse, and that is why we

bijzonder walgelijk, het verwijst wel naar de (walgelijke)

find it funny. Curious to the other photo’s or findings? Visit

daad van geslachtsgemeenschap, en daarom vinden we het metzonderstudio.nl or merelwitteman.nl grappig. Benieuwd naar de andere foto’s of bevindingen? Ga naar metzonderstudio.nl of merelwitteman.nl Cover image: © 2014 Merel Witteman, Aversive Aesthetics

HIGHLIGHTS HOLSLAG

(12-01) p6

VAN DE WETERING

(22-01) p11

SCHILLING

(29-01) p13

WIEVIORKA

(2-02) p18

MUFF & DYLLICK

(9-02) p20

SEDLACEK & LUYENDIJK

(24-02) p23

Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website Subscribe for our newsletter via the website www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale /StudiumGenerale

/StudiumGenerale

3

4

TEN GELEIDE / EDITORIAL

Altijd maar weer de vraag hoe ideeën voor lezingen en andere SG-activiteiten tot stand komen. Een pasklaar antwoord is er niet. Het is geen kunstje dat je aan kunt leren. Je moet beschikken over een lenige geest. Nieuwe verbanden durven en kunnen leggen. Bewegen kan helpen: wandelen, fietsen, treinreizen, motorrijden in de natuur. Je geregeld uitgebreid terugtrekken op het toilet. Rommel om je heen blijkt ook goed te werken. Altijd een bierviltje bij de hand hebben voor aantekeningen. Of een klein notitieblokje. Zoveel mogelijk je neus laten zien waar je het zelf niet zou verwachten. Over de schutting van je studie, onderzoek of wetenschapsterrein kijken. Luisteren zonder intussen steeds te denken aan wat je zelf nu weer eens wilt gaan zeggen. Die verdomde smartphone een paar dagen onberoerd laten. Een beetje op vakantie gaan onder werktijd. En dan volop genieten van wat er allemaal in je brein opborrelt.

Jacques Reiners Studium Generale

It’s always the question where ideas for lectures and other SG activities come from. There’s no cut-and-dried answer. It’s not a trick you can teach anyone. You need an agile mind and the ability and daring to forge new links. Moving around can be a help: walking, cycling, train trips and driving through the countryside. And regularly retreating to the toilet for a while. Being surrounded by junk seems to work as well. Always have a coaster at hand for scribbling things down, or a small notepad. Show your face in unaccustomed places as often as possible. Look over the fence of your studies, research or academic field. Listen without always thinking of what you want to say yourself. Leave the damn Smartphone alone for a couple of days. Take a bit of a holiday during working hours. And then enjoy to the full all the things that bubble up out of your mind.

Jacques Reiners Studium Generale

Collegereeks

5

Wetenschap als esthetische ervaring Dr. Gerard Bodifée astrofysicus, journalist en schrijver, België Ma 12, 19 en 26 jan en 2 en 9 feb 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Wetenschap wordt gedreven door het verlangen naar waarheid en gestuurd door een streven naar schoonheid. Van een wetenschappelijke theorie wordt geëist dat zij niet alleen het waarnemingsgegeven correct weergeeft, maar ook dat zij voldoet aan criteria van schoonheid, zoals eenvoud, consistentie, elegantie en niet-trivialiteit. De ervaring leert dat het zoeken naar schoonheid vaak resulteert in het vinden van waarheid. Vooral de fysica kent verrassende voorbeelden. Tal van vragen komen daarbij op. Is schoonheid een intrinsiek kenmerk van waarheid? Wat is schoonheid? Bestaat er een objectieve definitie of universele appreciatie van schoonheid? Waar komt de esthetische voldoening vandaan die de wetenschap schenkt? Is de natuur zelf mooi, of leggen we alleen maar schoonheid in de theorieën waarmee we de natuurverschijnselen verklaren? Dat zijn enkele vragen die aan bod komen in deze collegereeks. Talrijke voorbeelden uit de oude en recente geschiedenis van de wetenschap ondersteunen de antwoorden die deze vragen zullen krijgen.

Afzonderlijke colleges 1. Objectieve waarheid en subjectieve schoonheid. Wetenschap als esthetische ervaring. Schoonheid door aanschouwing en door begrip. (12 jan) 2. De wereld, een kosmos. Mathematische schoonheid. Voorbeelden van schoonheid van de methode en schoonheid van het mathematische object. (19 jan) 3. Copernicus, Kepler en Einstein. Het esthetisch ideaal van de renaissancistische en moderne kosmologie. (26 jan) 4. Muziek als architectuur van de tijd. Ritme en harmonie in de structuur van de materie. (2 feb) 5. Esthetica van de fysica. Eenheid in het wereldbeeld en het universele principe van de kleinste actie. (9 feb) Kosten hele reeks Studenten UM €10 Medewerkers UM en studenten andere instellingen €25 Overigen €50 Inschrijven [email protected]

6

Collegereeks Film

Lecture

Siddharth

The Geopolitical Case for European Unity

India, 2013. Richie Mehta. 96 minutes. Hindi spoken, English subtitled Mon 12 January, 7.30 pm Filmtheater Lumière Bogaardenstraat 40b Entrance: students €4 / others €6 Reservations: www.lumiere.nl Mahendra, a poor zipper repairman who offers his trade on the streets of an Indian provincial town can hardly make ends meet and decides to send his 12-year-old son Siddharth temporarily to a bigger city for work. Some months pass and the boy does not return home, leaving Mahendra worried and clueless about the whereabouts of his son. When local authorities inform him that Siddharth has possibly fallen into the hands of a human trafficker, he decides to undergo a search for him throughout the whole country. Beautifully depicted story, inspired by a real encounter with parents whose children went missing in India. Screening in cooperation with Movies that Matter

Prof. J. Holslag Professor of International Politics, Free University Brussels Mon 12 January, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 In tonight’s lecture, Jonathan Holslag will argue that Europe cannot afford to become homogeneous as a society. It needs cultural diversity and even friction in the great family of European nations to innovate, to create and to excel. But when it comes to security and core values, the turbulent international order imposes on Europe a strong necessity to cooperate. Holslag will make clear that the future of European unity should therefore be less technocratic and more strategic.

Lecture Series

Philosophy, an Introduction René Gabriëls, PhD Assistant Professor of Philosophy, UM Tues 13 and 20 Jan, 3, 10 and 24 Feb - 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 Philosophy is often called the mother of all sciences. Disciplines like physics and psychology originated from philosophy. For a long time, philosophers were the only scientists trying to understand reality, whether physical or social. But philosophy is more than that, because it explores important issues that go beyond scientific research, actively engaging with the most important issues of our lives. What does it all mean? Can we decipher what is good and evil? Does it make sense to distinguish mind and body? What does a social and international order look like in which basic freedoms can be fully realised? Is art important for our happiness? These questions correspond to five interrelated subdisciplines of philosophy: philosophy of language, ethics, philosophy of the mind, political philosophy and philosophy of art. This series addresses these disciplines and aims to appreciate Western philosophy through exploring its history, the main issues and the major philosophers. The series is a general introduction and shows that the mother of all sciences can be fascinating, interesting and broadminded.

7

The individual lectures 1. What is in a Word? / Philosophy of language (13 Jan) 2. Virtues and Principles / Ethics (20 Jan) 3. Mind and Body / Philosophy of the Mind (3 Feb) 4. Politics in a Globalising World / Political Philosophy (10 Feb) 5. The Value of Beauty / Philosophy of Art (24 Feb) Costs whole series UM students €10 UM employees and students from other schools €25 Others €50 Registration sg-lectu[email protected]

8

Collegereeks

Van geboorte tot dood

Medische ethische dilemma’s

Sprekers: Prof. dr. Guido de Wert Dr. Wybo Dondorp Dr. Dorothee Horstkötter Dr. Rob Houtepen Allen Health Ethics and Society (HES), UM Wo 14 en 21 jan en 4 en 11 feb 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

Afzonderlijke colleges 1. Eicellen kweken voor een man? De maakbaarheid van de kinderwens. (De Wert / 14 jan) 2. Wat had u over de foetus willen weten? Dynamiek en ethiek van prenatale screening. (Dondorp / 21 jan) 3. Een kwestie van de juiste schakelaar? Ethiek van interventies in het brein. (Horstkötter / 4 feb) 4. Welkom in de Levenseindekliniek? Nieuwe uitdagingen in de euthanasiepraktijk. (Houtepen / 11 feb)

Kosten hele reeks Studenten UM €8 Medewerkers UM en studenten andere instellingen €20 In de praktijk van de gezondheidszorg Overigen €40 komen artsen, patiënten en beleidsmakers Inschrijven soms voor moeilijke vragen en keuzes te [email protected] staan. In deze serie worden uiteenlopende medisch-ethische dilemma’s besproken: vragen bij het begin van het leven, vragen rond het levenseinde en vragen over interventies in het brein. Deels gaat het om dilemma’s veroorzaakt door actuele technologische ontwikkelingen, maar deels ook om bekende vragen waar we nog lang niet mee klaar zijn.

Lezing

Lezing

Andreas Vesalius en het begin van de moderne wetenschap

Ebola en MERS, opduikende infectieziekten in een wereld zonder grenzen

Prof. dr. P. Broos em. hoogleraar chirurgie, KU Leuven Wo 14 januari, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Vesalius (1513 - 1564) was arts en anatoom en één van de grondleggers van de anatomie. Hij werd opgeleid in Leuven en Parijs en bestudeerde de geneeskunde volgens de destijds gangbare leer van Galenus. Langzaam maar zeker besefte hij dat werkelijke waarnemingen belangrijker zijn dan wat er in de boeken te vinden is. Deze visie was behoorlijk vernieuwend. In 1537 werd hij in Padua benoemd tot professor anatomie en chirurgie. In deze positie kon hij anatomisch onderzoek doen aan de lichamen van ter dood veroordeelden. In 1543 bracht hij De Humani Corporis Fabrica uit, een wereldberoemd meesterwerk met gedetailleerde tekeningen van Italiaanse kunstenaars.

Prof. dr. R. Coutinho hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekten, Un. Utrecht Do 15 januari 2015, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Coutinho (auteur van De geplaagde mens) vertelt vanavond over de strijd die de mens voert tegen infectieziekten. De hele internationale gemeenschap raakte in de ban van de uitbraak van Ebola. De enorme omvang van die uitbraak in West-Afrika heeft iedereen verrast. Toen MERS voor het eerst werd beschreven in 2012, was is er vanwege de verwantschap met SARS juist grote bezorgdheid over een wereldwijde uitbraak maar die uitbraak is uitgebleven. Welke factoren zijn bepalend. Zijn we in staat om te voorspellen met welke nieuwe uitdagingen we in de toekomst te maken zullen krijgen?

9

10

Comedy

Film

International Comedy Night

The Imitation Game

Thu 15 January, 8.30 pm Bovenzaal, Vrijthof Theatre, Vrijthof 47 Tickets: students €8 Reservations: (043) 350 55 55 or via www.theateraanhetvrijthof.nl

UK, 2014. Morten Tyldum. 114 minutes. English spoken, Dutch subtitled

Stand-up comedy is spreading. You can find it in every corner of the world these days. New talents keep popping up and in Maastricht they find a new stage at the Vrijthof Theatre. This time, we are presenting an express delivery all the way from London: Christian Reilly, Andrew Bird and Kevin Precious (MC). They will dazzle you with their fine art of comedy. Get your tickets soon and start of the weekend well with dangerous hilarity and infectious laughter. In collaboration with Vrijthof Theatre

Mon 19 January, 7.30 pm Filmtheater Lumière Bogaardenstraat 40b Entrance: students €4 / others €6 Reservations: www.lumiere.nl Benedict Cumberbatch stars as Alan Turing, the genius British mathematician, logician, cryptologist and computer scientist who led the charge to crack the German Enigma Code that helped the Allies win WWII. Turing went on to assist with the development of computers at the University of Manchester after the war, but was prosecuted by the UK government in 1952 for homosexual acts which the country deemed illegal. An introduction to this film will be given by Steven Kelk, PhD, Assistant Professor at the Department of Knowledge Engineering (DKE) at Maastricht University.

Lecture

Lezing

HIV/AIDS as a Human Rights Issue in South Africa

Rembrandt Research Project (1968-2014)

Edwin Cameron Justice of the Constitutional Court of South Africa Wed 21 January, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6

Een bewogen episode in de ge­schiedenis van de kunstgeschiedenis

Prof. dr. E. van de Wetering em. hoogleraar kunstgeschiedenis, Un. van Amsterdam

Do 22 januari, 20.00 uur Aula Tongersestraat 53 In this lecture, Edwin Cameron, Justice of Toegang: € 5,00 / studenten gratis South Africa’s highest court, will review what South Africa has achieved in dealing De vaststelling en ordening van Remwith AIDS over the past ten years, given brandts geschilderde oeuvre kent een the anguished history of fear, stigma and complexe geschiedenis. Het Rembrandt presidential denialism. The lecture will Research Project was een gedurfde emphasise the emblems of hope in the poging om de daarmee verbonden pronation’s response - most strikingly, the blemen definitief op te lossen. Van de world’s largest publicly provided antiWetering geeft vanavond inzicht in het retroviral treatment programme, now bewogen verloop van die episode uit de involving nearly 3 million people - but will kunstgeschiedschrijving waarvan hij vanaf also consider the challenges that remain. het begin getuige en direct betrokkene These include prevention, discrimination, was. Van de Wetering is niet alleen speand especially stigma, both external and cialist op het gebied van Rembrandt en internal - which continues to be the most historische schildertechnieken, maar ook enduring and perplexing issue in the op dat van de theorie en de ethiek van epidemic. conservering en restauratie.

11

12

Music

Film

DOS - Flamenco

Nightwatching

Fri 23 January 2015, 8.30 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: €16 / students €10 Reservations: 043 350 55 55 or via www.theateraanhetvrijthof.nl Federico Ordoñez is regarded as one of the most talented Flamenco dancers of recent years. In Seville, he met the dancer Irene Alvarez, who trained in Seville and Jerez. Alvarez has a very spontaneous and pure style, and as a true Sevillian has mastered all the finer points of the Sevillanas. Along with her, singer Carmen Fernandez and guitarist Alexander Gavilán, Federico Ordoñez created DOS - an imaginative Flamenco performance, which revolves around the themes of sensuality, seduction, love and conflict. The dance couple, who are perfectly in tune with one another, combine power and technique with elegance and femininity.

UK, 2007. Peter Greenaway. 134 minutes. English spoken, Dutch subtitled Mon 26 January, 7.30 pm Filmtheater Lumière Bogaardenstraat 40b Entrance: students €4 / others €6 Reservations: www.lumiere.nl In 1642 Amsterdam was the richest city in the Western World. It was the year that saw the great artist Rembrandt fall from riches into poverty by painting his masterpiece: The Nightwatch. Greenaway’s sinuous tale of murder and betrayal meticulously captures the incredible story. This film is planned in combination with the lecture in Dutch on Thursday 22 January by Prof. dr. E van de Wetering about the Rembrandt Research Project, see page 11.

Lezing

Collegereeks

Kyoto in huis:

Kosmologische kwesties

een economische, ecologische en sociale kijk op duurzaam bouwen

Mw. dr. ir. G. Verbeeck docent kunst en architectuur, Un. Hasselt Wo 28 januari, 20.00 uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Verbeeck gaat in op wat er nu en in de toekomst van onze woningen op het gebied van duurzaamheid wordt verwacht. Ze bekijkt de technische en de economische mogelijkheden voor energiebesparing en laat zien hoe je de belangrijkste ingrepen het beste kunt bepalen en welke economische en sociale barrières er zijn. Ze gaat verder in op de beperkte tijd dat een huis als woning gebruikt kan worden, maar ook op de duurzaamheid van het gebouw over zijn hele levenscyclus. Afsluitend zet ze de stap van energiegebruik in één woning naar dat van het totale woningenpark. Het energiezuiniger maken daarvan is een werk van zeer lange adem, iets wat bij het schrijven van klimaatplannen en het uitstippelen van toekomstscenario’s vaak over het hoofd wordt gezien.

Basiscursus kosmologie, over oerknal, uitdijend heelal en parallelle universums

Govert Schilling wetenschapsjournalist en -publicist op het gebied van de sterrenkunde Do 29 jan, 5 en 26 feb en 5 mrt - 19.30 uur tot 21.30 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Govert Schilling is wetenschapsjournalist en publicist. Hij schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. Hij publiceerde vele tientallen boeken over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, en is regelmatig te gast in radio- en tv-programma’s om toelichting te geven op sterrenkundige ontdekkingen. In 2002 werd zijn werk op het gebied van de popularisering van kennis en wetenschap beloond met de Eureka!oeuvreprijs van de Stichting Weten en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

13

14

Collegereeks

Schilling behandelt op de eerste avond de geschiedenis van de kosmologie, de ontdekking van de uitdijing van het heelal en de oorsprong van de oerknaltheorie. Ook beschrijft hij de elementaire deeltjes waaruit de kosmos is opgebouwd en de kosmische achtergrondstraling die een soort ‘echo’ van de oerknal vormt. Op de tweede avond staan knagende vragen centraal zoals ‘Waar vond de oerknal plaats?’, ‘Is het heelal eindig of oneindig?’, ‘Wat is gekromde ruimte?’ en ‘Wat was er vóór de oerknal?’. Daarnaast worden begrippen als uitdijende ruimte en roodverschuiving behandeld. Precisiemetingen aan sterrenstelsels, clusters en supernova’s hebben aanleiding gegeven tot ingrijpende aanpassingen van het klassieke oerknalmodel. Op de derde avond komen begrippen als inflatie, donkere materie en donkere energie aan bod, en zal blijken dat 95% van de inhoud van het heelal een raadsel is. Op de laatste avond staat Schilling stil bij de vraag of het heelal ook anders had kunnen zijn, en waarom het dan op maat gesneden lijkt voor het ontstaan van leven. Daarnaast behandelt hij het intrigerende idee dat ons heelal misschien deel uitmaakt van een allesomvattend Multiversum van parallelle heelallen.

Afzonderlijke colleges 1. De oerknaltheorie (29 jan) 2. Knagende vragen (5 feb) 3. Het bizarre heelal (26 feb) 4. Het antropisch principe (5 mrt) Het is ook mogelijk in te schrijven voor de afzonderlijke colleges. Kijk voor meer informatie op: www.maastrichtuniversity. nl/studiumgenerale Kosten hele reeks Studenten UM €8 Medewerkers UM en studenten andere instellingen €20 Overigen €40 Inschrijven [email protected]

Balkan music and theatre

Film

GRUBB

Song from the Forest

Fri 30 January 2015, 8 pm Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal Tickets: €25 / students €10 Reservations: 043-350 55 55 or via www.theateraanhetvrijthof.nl

USA, 2014. Michael Obert. 98 minutes. English spoken, Dutch subtitled

Mon 2 February, 7.30 pm Filmtheater Lumière Bogaardenstraat 40b Gypsy Roma Urban Balkan Beats (GRUBB) Entrance: students €4 / others €6 is an exciting theatre production created Tickets: www.lumiere.nl by Roma youngsters (aged 14-20) from Serbia, with support from international Over 25 years ago, Louis Sarno heard artists. some music on the radio that gripped his imagination. It inspired him to leave In GRUBB, traditional Roma music is used his native New Jersey on a quest to find as the basis for today’s hiphop and rap. and record the music and sound of the The performance addresses themes like remotest parts of the African jungle. friendship, first love, prejudices and the He discovered and fell in love with the daily battle against poverty. The show Central African Republic’s Bayaka pygmy was conceived and directed by Canadian community and never left, becoming director Serge Denoncourt. GRUBB an accepted and valuable member of was initiated during music and dance their society. Michael Obert has created workshops at the GRUBB School. It is the a highly unusual film, introducing us to first production by a group of youngsters Sarno with an almost transcendental whose voices have never been heard immersion into his unfamiliar world, before. It is performed by 25 artists, through an extraordinary symphony of including a band, dancers, singers and startling cinematography, Bayakan song rappers. and the chorus of the forest itself. The effect is mesmerising.

15

AINSI

LUM

KD

20.00 uur

20.00 uur

8.30 pm

7.30 pm

8 pm

20.00 uur

8.30 pm

19.30 uur

8 pm

Don 15 jan

Thu 15 Jan

Mon 19 Jan

Wed 21 Jan

Do 22 jan

Fri 23 Jan

Mon 26 Jan 7.30 pm

20.00 uur

Wo 14 jan

Wo 28 jan

Do 29 jan

Fri 30 Jan

TahV

MBB

TS-a

MBB

LUM

TahV

MBB

MBB

KD

19.30 uur

MBB

Wo 14 jan

8 pm

Mon 12 Jan

LUM

KD

7.30 pm

Mon 12 Jan

KD

Tues 13 Jan 7.30 pm

19.30 uur

Ma 12 jan

05 06 06 07 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 15

Start collegereeks Wetenschap als esthetische ervaring Siddharth - Film The Geopolitical Case for European Unity - Holslag - Lecture Start Lecture Series Philosophy, an Introduction Start collegereeks Medische ethische dilemma’s Andreas Vesalius en het begin van de moderne wetenschap - Broos - Lezing Ebola - Coutinho - Lezing International Comedy Night The Imitation Game - Film HIV/AIDS as a Human Rights Issue in South Africa - Cameron - Lecture Rembrandt Research Project - Van de Wetering - Lezing DOS - Flamenco- Music Nightwatching - Film Kyoto in huis: duurzaam bouwen - Verbeeck - Lezing Start collegereeks Kosmologische kwesties - Schilling GRUBB - Balkan Music and Theatre

AGENDA

16 Agenda

20.30 uur

8 pm

14.00 uur

Do 5 feb

Mon 9 Feb

Zo 22 feb

LUM

TS-c

TahV

KD

KD

LUM

Wed 25 Feb 7.30 pm

19.30 uur

8 pm

8.30 pm

19.30 uur

Ma 2 mrt

Tues 3 Mar

Wed 4 Mar

Wo 4 mrt

15 18 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 25 26 26

Song from the Forest - Film Anti-Semitism Today - Wieviorka - Lecture Partnerrelaties met toekomst - Vansteenwegen - Lezing Start Lecture Series Myths in Forensic Psychology Carte Blanche - Daniël Arends - Cabaret University Education for a Better World - Muff & Dyllick - Lecture Best of IDFA - Film Radicalisation in the Middle- East - Maher - Lecture Start collegereeks Filosofie van de 18e eeuw Changing Economy - Sedláček & Luyendijk - Talk Show Start Lecture Series The Evolutionary History of our Body Timbuktu - Film Privatization - Debate Café Eléonor - Music, mix of fado, pop, chanson and jazz Master of the Universe - Film

maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale | facebook.com/studiumgenerale |

Activity accessible for non-Dutch speakers.

AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 - DOM Boekhandel Dominicanen, Dominicanerkerkstraat 1 - KD Karl Dittrichzaal, Bonnefantenstraat 2 - LUM Lumière, Bogaardenstraat 40b MBB Aula Minderbroedersberg 4-6 - TahV Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 - TS-c Collegezaal Tongersestraat 53 - TS-a Aula Tongersestraat 53

LUM

AINSI

DOM

TS-c

Tues 24 Feb 8 pm

19.30 uur

KD

7.30 pm

Thu 5 Feb

MBB

Ma 23 feb

20.00 uur

Wo 4 febr

MBB

MBB

8 pm

Mon 2 Feb

LUM

Mon 23 Feb 8 pm

7.30 pm

Mon 2 Feb

18

Lecture

Lezing

Anti-Semitism Today

Partnerrelaties met toekomst

Michel Wieviorka director Centre d’Analyses et d’Interventions Sociologique (CADIS), École des Hautes Études en Sciences Sociales; administrator Maison des sciences de l’homme, Paris

Prof. dr. A. Vansteenwegen em. hoogleraar seksuologie, KU Leuven Wo 4 februari, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6

Vansteenwegen bespreekt vanavond het werken aan een goede duurzame samenleefrelatie. In het begin, als er sprake is van verliefdheid, is de relatie absoluut, Anti-Semitism, as a variety of racism, vooral een kwestie van gevoel. Na verloop developed during the second half of the van tijd, worden verschillen tussen de 19th century. The Jews were treated as partners zichtbaar. Het samen voelen en a race, and accused not only of old sins, de vanzelfsprekendheid verdwijnen. Hoe but also of threatening the social order wordt de kloof tussen de partners dan and the nation. After the second world overbrugd? Wat houdt mensen bijeen in war, when anti-Semitism became a crime, duurzame relaties? Verlangen is niet meer important changes occurred, due to the voldoende. Het gaat nu ook om het verunderstanding of the Shoah and the birth richten van inspanningen. Door goed te of Israel. Nowadays, anti-Semitism is communiceren ontstaan gemeenschapnot as strong as in the past, if one consi- pelijke opvattingen. Door over gevoelens ders nationalism and the extreme right. en belevingen te praten kan een werkelijk But the phenomenon is developing in gedeeld gevoel ontstaan. Ook onderhansome new or renewed sectors - among delen is van belang. Vansteenwegen ilmigrants, for instance, or in some leftist lustreert zijn lezing met veel voorbeelden circles. uit de praktijk. Vansteenwegen is vooral bekend door de publicatie van zijn bestseller Liefde is een werkwoord. Mon 2 February, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6

Lecture Series

Myths in Forensic Psychology Lecturers Henry Otgaar, PhD Ewout Meijer, PhD Linsey Raymaekers, MSc Isabella Niesten, MSc Prof. David Bernstein All Forensic Psychology, UM

19

ries. Other experts will talk about the idea of people with photographic memories and discuss whether psychopaths are really untreatable. Knowledge about these myths is not only vital for those working in the forensic context. The forensic experts will show that many of these myths have their origin in situations that occur in our daily lives.

The individual lectures 1. Memory Myths in the Forensic Arena (Otgaar / 5 Feb) 2. Spotting the Liar: Distinguishing Fact from Fiction (Meijer / 12 Feb) 3. The Myth of Repressed Memory Myths can have a pervasive influence on (Raymaekers / 26 Feb) our behaviour. Take, for instance, the 4. Fabricated Illness: Nothing but a myth that we only use 10% of our brain Minor Hurdle? (Niesten / 5 Mar) capacity. Many Hollywood movies revolve 5. Treating the Untreatable: can around this erroneous idea. However, Psychopaths change? (Bernstein / myths can have truly dramatic conse12 Mar) quences when they enter the forensic context, where they can lead to miscarCosts whole series riages of justice. In the current series of UM students €10 lectures, experts working in the forensic UM employees and students from other arena will talk about myths that frequent- schools €25 ly appear in the legal arena. For example, Others €50 experts will talk about the usefulness Registration of the polygraph in court or will discuss [email protected] whether people can truly repress memoThurs 5, 12 and 26 Feb and 5 and 12 Mar - 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2

20

Cabaret

Lecture

Daniël Arends Carte Blanche

University Education for a Better World

Do 5 februari, 20.30 uur Theater aan het Vrijthof, Bovenzaal, Vrijthof 47 Entree: studenten €10,Reserveringen 043-350 55 55 of via www.theateraanhetvrijthof.nl

Dr. Katrin Muff Dean, Business School Lausanne Prof. Dr. Thomas Dyllick Prof. Sustainability Management, St. Gallen

Daniël Arends geeft zichzelf Carte Blanche. Een schone lei. Geen kaders, geen beperkingen. Alle luiken in het hoofd mogen open, alle krochten in de geest verkend. Om los te gaan en rauw te zijn. Het podium als vrijplaats voor schurende eerlijkheid en verbale agressie. Daniël werd alom beschouwd als De Grote Belofte, Het Aanstormende Talent. Gelukkig heeft hij dat achter zich gelaten, en is hij nu slechts ‘de spannendste cabaretier van dit moment’. Aldus Theo Maassen. In 2006 won hij Cameretten. Zijn shows Geen Excuses en Blessuretijd werden genomineerd voor de cabaretprijs Neerlands Hoop, en ook zijn vorige programma De Zachte Heelmeester ontving lovende kritieken van pers en publiek. Benauwend bijna. Daarom nu: Carte Blanche.

Mon 9 February, 8 pm Lecture Hall, Tongersestraat 53 Can universities contribute to a better and more sustainable world? In tonight’s lecture, Muff and Dyllick will show what fundamental changes are needed in research, education and the societal engagement of universities, in the light of challenges for sustainable development. They will indicate what steps need to be taken in educating responsible leaders prepared to address global issues. Dyllick and Muff headed a core group that helped setting up the “50+20 Agenda: Management Education for the World”, which was launched during the Rio+20 United Nations Conference.

Film

Lecture

Best of IDFA on Tour

Radicalisation in the Middle East

Zo 22 februari, 14.00 uur Filmtheater Lumière Bogaardenstraat 40b Entree: studenten €22,50 / overigen €25 Reserveringen: www.lumiere.nl

Shiraz Maher Senior Research Fellow, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), Department of War Studies, King’s College London

Het International Documentary Film Festival Amsterdam is een van de belangrijkste documentaire filmfestivals ter wereld. In the Best of IDFA on Tour vertonen we prijswinnaars en andere hoogtepunten uit de jongste editie.

Mon 23 February, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6

Kijk op de website voor een gedetailleerd programma: www.idfa.nl

Much of the debate about the mindset of jihadists in the Middle East has been overshadowed by those who join the Islamic State, resulting in the characterization of all participants in the conflict as nihilistic barbarians. This is certainly true of some of them – but not all. Maher will paint a more subtle and granular picture of just who is fighting in Syria and Iraq, and why they are fighting. Which Islamic political movements are playing a role? Why is there so much violence? Which groups are fighting? Who are these people? What are they doing out there? And, more importantly, what motivated them to go? Shiraz Maher has interviewed members of Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, and the Free Syrian Army on the Syrian/Turkish border.

21

22

Collegereeks

Filosofie van de 18e eeuw: intellectuele helden en cruciale kwesties Dr. René Gabriëls docent wijsbegeerte, UM Ma 23 feb, 2, 9, 16 en 23 mrt 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 In Nederland werpen zich tegenwoordig rechtse intellectuelen en politici op als verdedigers van de Verlichting. Zij zien de verworvenheden van ‘de eeuw van de rede’ bedreigd door de Islam. De ironie wil dat het een lange tijd zo was dat linkse intellectuelen en politici Verlichtingsidealen als vrijheid, gelijkheid en broederschap moesten verdedigen tegen rechts. Waar links de autoriteit van kerk en staat kritiseerde en naar emancipatie streefde, wilde rechts het ancien régime handhaven. De actualiteit van de Verlichting is een goede reden om

het leven en werk van juist die filosofen onder de aandacht te brengen die er zo’n grote stempel op hebben gedrukt. Hun gedachten over cruciale kwesties kunnen nog steeds inspirerend zijn voor iedereen die nog niet heeft gevonden waar hij of zij naar zoekt. Afzonderlijke colleges 1. Redelijkheid en menselijkheid: Voltaire (1694-1778) / (23 feb) 2. Materialisme en atheïsme: Diderot (1713-1784) / (2 mrt) 3. Soevereiniteit en authenticiteit: JeanJacques Rousseau (1712-1778) / (9 mrt) 4. Hartstochten en twijfels: David Hume (1711-1776) / (16 mrt) 5. Het publiek gebruik van de rede: Immanuel Kant (1724-1804) / (23 mrt) Kosten hele reeks Studenten UM €10 Medewerkers UM en studenten andere instellingen €25 Overigen €50 Inschrijven [email protected]

Talk show

Changing Economy Joris Luyendijk anthropologist and journalist with the Guardian Tomáš Sedláček Economist, author of the bestseller Economics of Good and Evil Moderator: Prof. Jaap Bos Professor of Banking and Finance, chair of the finance department at the SBE Tues 24 February, 8 pm Lecture Hall, Tongersestraat 53 The economic crisis made us realise that we have to look at economics and the role of the banking sector in a different way. One of the basic principles of economics is that you don’t talk about ethics. However, can economics, or banking, really be value-free? Is it just a technical discipline? Is interest rate, one of the core ideas of banking, an ethical issue? Do bankers need to learn not only about money but also about morality? Tonight, Tomáš Sedláček and Joris Luyendijk will discuss the need to restore some spirit to the efficiently working body of the economy.

23

Tomáš Sedláček (1977) worked as an economic advisor to President Václav Havel and to the Minister of Finance. He is a chief macroeconomic strategist at ČSOB Banking Group. His book Economics of Good and Evil became an international bestseller and was awarded the Deutscher Wirtschaftsbuchpreis in 2012. Joris Luyendijk (1971) is an anthropologist and journalist. Since 2011 Luyendijk works for The Guardian. His blogs provide an anthropological perspective on the ways of the financial world. His book Het zijn net mensen (2006, It’s as if they are human) is a report of his experiences as a news correspondent in the Middle East. This lecture is a cooperation between the Maastricht University School of Business and Economics, Studium Generale and SCOPE | Economics. It is part of the “Celebrating 30 Years of Inspiration” programme, with which the SBE is celebrating its 30th anniversary.

24

Lecture Series

Lecture Series The Evolutionary History of our Body Roy Erkens, PhD Lecturer Biology, Humanities and Sciences, UM Wed 25 Feb and 4, 11, 18 and 25 Mar - 7.30 to 9.30 pm / Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 Humans are products of evolution, as all life is. However, not many of us are aware that this evolutionary history can be directly seen in our bodies and behaviours. This lecture series explores our position in the tree of life and how we can understand our human anatomy and behaviour from this perspective. It will also look at how humans spread around the world and how

this was facilitated by newly evolved adaptations. Finally, the impact of evolution on our daily lives will be investigated and how evolutionary thinking can help to revolutionise medicine. The individual lectures 1. How a New Kind of Ape Spread Around the World (25 Feb) 2. Our Body as a Key to our Past (4 Mar) 3. The Evolution of Unique Human Traits (11 Mar) 4. Sex, Sociality and Siblings: Insights into Human Behaviour (18 Mar) 5. Evolution applied: towards a new View on Diseases (25 Mar) Costs whole series UM students €10 UM employees and students from other schools €25 Others €50 Registration [email protected]

Film

Debate Café

Timbuktu

Privatization

Mauretanie, 2014. Abderrahmane Sissako. 97 minuten. Diverse talen, Nederlands ondertiteld. Ma 2 maart, 19.30 uur Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b Tickets: studenten €4 / overigen €6 Reserveringen: www.lumiere.nl

For the Benefit of our Society or just for Private Profits? Tues 3 March, 8 pm Dominicanen Bookshop, Dominikanerkerkstraat 1

The EU requires Greece to privatise most of its public companies. There are similar, voluntary plans in other European Niet zo ver van Timbuktu, nu in handen countries as well. It seems, therefore, van religieuze fundamentalisten, leeft that privatisation might be “the solution” Kidane met zijn vrouw Satima, zijn to the big problems of our time. However, dochter Toya en Issan, de 12-jarige herder three big previously independent Dutch vredig in de duinen. In de stad lijden de banks had to be rescued by the Dutch mensen onder het terreurregime van de government - or “nationalized” as the Jihadisten die vastbesloten zijn om het Dutch say. This leads to the question geloof te controleren. Muziek, gelach, whether the motives for privatisation are sigaretten en zelfs voetbal zijn verboden. found in society or in greed for individual De vrouwen zijn de schaduw van zichzelf profit. geworden maar houden waardig stand. Iedere dag spreekt het geïmproviseerde The Debate Café is a Studium Generale tribunaal absurde en tragische cooperation with a UM study association. veroordelingen uit. Kidane en zijn familie The series covers important recent trends zijn gespaard gebleven van de chaos in science and society and offers an in Timbuktu. Maar hun lot verandert opportunity for experts, researchers, wanneer Kidane per ongeluk Amadou, de students and interested people to enter visser, doodt. Amadou, heeft « GPS » de into the debate and exchange their views geliefde koe van Kidane geslacht. Kidane and ideas. is nu onderworpen aan de nieuwe wetten van de bezetters.

25

26

Music

Film

Eléonor - mix of Master of the fado, pop, chanson Universe and jazz Duitsland, 2013. Marc Bauder. 88 Wed 4 March 2015, 8.30 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: €16 / students €10 Reservations: 043 350 55 55 or via www. theateraanhetvrijthof.nl A sense of timelessness is what you get when listening to Eléonor. Eléonor is the singer Elly Aerden. She searched out Latin texts about love, happiness, pride and melancholy, and set the ancient words to music. In a melodious yet subdued mix of fado, pop, chanson and jazz, the Latin does not sound like a dead language, but like a modern one that it is unfamiliar to you. You could swear that the texts were written today. Eléonor curls up inside your head and soothes your pains. She makes you forget the din and the rain.

minuten. Diverse talen, Nederlands ondertiteld. Wed 4 March, 7.30 pm Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b Entrance: students €4 / others €6 Reservations: www.lumiere.nl He was one of the Top-Investmentbankers in Germany. He made a million profit per day. Now he is sitting in an empty bank building in the financial center of Frankfurt and talks. A frightening insight in a megalomaniac, quasi-religious parallel world behind mirrored windows. “A vertiginous look inside the bubble behind the financial bubble, with no end in sight.” - New York Times “Former investment banker Rainer Voss gets his closeup in Marc Bauder’s riveting documentary.” - Variety “Marc Bauder’s quietly disturbing film is near-perfect.” - Film Journal Internation

26

27

INFORMATIE / INFORMATION Bureau / Office Studium Generale Postbus 616, 6200 MD Maastricht T. (043) 388 53 07 (ma t/m do, 9.00-17.00 uur) PO Box 616, 6200 MD Maastricht T. +31 43 388 53 07 (Mon / Thu 9 am-5 pm) [email protected] Bezoekadres / Visiting address: Bonnefantenstraat 2, Kamer C1.11, Maastricht

Samenwerking Joint programs De Global Culture Nights en de comedyavonden zijn tot stand gekomen met medewerking van het Theater aan het Vrijthof. De filmvertoningen zijn geprogrammeerd door Lumière Cinema. The Global Culture Nights, and Comedy Nights are created in cooperation with: Theater aan het Vrijthof. The films are programmed by Lumière Cinema.

Hoofd / programmaleiding Head / Program Management: Jacques Reiners (043) 388 53 02 [email protected] Zakelijke leiding / Collegereeksen Office Management / Lecture Series: Rob van Duijn (043) 388 53 04 [email protected] Lezingen Lectures: Jaap Janssen (043) 388 53 05 [email protected] PR Noortje Fischer (043) 388 53 08 [email protected] Logistiek en secretariaat Logistics and Office Management: Elian Stassen (043) 388 53 07 [email protected] Gastvrouw Host for Lectures: Marieke Beker Studentmedewerkers Student Assistants: Tom Ruben, Luc Bartholomee Stagiair Intern: Sjoerd de Vries

Financiële ondersteuning Financial support Architecten aan de Maas / Drukkerij Pietermans, Lanaken / Hotel Les Charmes / Kamer van Koophandel Limburg / Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans / Ontwerpbureau B2B / Woonpunt Maastricht & Mergelland / Restaurant Mes Amis

Commissie Commission Studium Generale Prof. dr. Fons Coomans, prof. dr. Piet Eichholtz, dr. Roy Erckens, dr. Mark Govers, dr. Marko Jelicic, Eva van Ooij, Tom Ruben, dr. Frank Thuijsman, prof. dr. Georgi Verbeeck. Stichting Studium Generale Foundation De stichting wil de band van Studium Generale met de stad en de regio versterken en zorgen voor aanvullende financiële middelen. Hiertoe richt ze subsidieverzoeken aan gemeente, provincie en fondsen en legt ze contacten met donateurs, begunstigers en sponsors. Met haar subsidies stelt ze het SG in staat de Global Culture Nights, de Avond van het Woord en het PASfestival te organiseren. Het bestuur bestaat uit: In order to strengthen the bond of Studium Generale with the city and its region The SG Foundation was created to establish contacts with donors, patrons and sponsors as well as seeking sponsoring from municipal, county and other funds. With its subsidies SG is able to realize and organize Global Culture Nights, The Evening of the Word and the PASfestival. The board consists of: Prof. dr. Joep Geraedts, drs. Raymond Leclerq, prof. dr. J. Muysken, drs. Martin Starren

De Stichting Studium Generale is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De Global Culture Nights worden gesubsidieerd door de Stichting Studium Generale. The Global Culture Nights are subsidized by the the Foundation Studium Generale. Hiernaast ontvangt het Studium Generale vele donaties van particulieren. Studium Generale also receives donations from individuals. Oplage Circulation 8.000 Vormgeving Design Ontwerpbureau B2B Druk Print Drukkerij Pietermans, Lanaken Cover © 2014 Merel Witteman, Aversive Aesthetics Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht. The Studium Generale is an activity of Maastricht University.

/StudiumGeneralev

/StudiumGenerale

Maastrichtuniversity.nl/StudiumGenerale

Studium Generale Postbus 616 6200 MD Maastricht

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF