Downloaden

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Biodiversity
Share Embed Donate


Short Description

Download Downloaden...

Description

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

De sterkte-zwakteanalyse is een model dat intern/binnen de organisatie de sterktes en zwaktes en daarbuiten in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie/beleid bepaald. De Engelse term SWOTanalyse wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. De sterkte-zwakteanalyse wordt ook wel gebruikt als een middel om beslissingen te nemen. Zo wordt de sterkte-zwakteanalyse ook gebruikt om de positie, koers of ideeën te herzien en wordt het verder gebruikt voor planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatieontwikkeling, productontwikkeling, onderzoek en teambuilding.[2] Een andere toepassing van de sterkte-zwakteanalyse is het gebruik als hulpmiddel bij het verkrijgen van een duidelijker zelfbeeld; bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek[3] of voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).[4] Ook kan het deel uitmaken van een ondernemingsplan.[5]

Opbouw Bij het opstellen van een sterkte-zwakteanalyse wordt een aantal stappen doorlopen, waarbij aan de hand van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen wordt gekeken naar de toekomst van de organisatie.[9] De stappen zijn als volgt: 1. Sterke en zwakke punten (Strengths & Weaknesses) De sterke en zwakke punten zijn de kenmerken van de organisatie of het product. Het gaat dus expliciet om de interne elementen. 2. Kansen en bedreigingen (Opportunities & Threats) De kansen en bedreigingen zijn de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan de organisatie of het product onderhevig is. Hier gaat het dus expliciet om de externe elementen. Interne en externe analyse De sterke en zwakke punten maken deel uit van de interne analyse van de organisatie zelf. Of een element sterk of zwak is, ligt eraan hoe het punt zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie.[10] Het deel buiten de onderneming waarin de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd, wordt de externe analyse genoemd. Of een element hier een kans of bedreiging is, hangt ervan af hoe het zich verhoudt ten opzichte van de klant of het marktsegment/deel van de markt. Hierbij gaat het dus om de plaats van de organisatie in de markt, waarbij gedacht kan worden aan een analyse van de afnemers, concurrentie, distributiestructuur en overige omgevingsfactoren, zoals de arbeidsmarkt, opbouw van de bevolking (immigratie, vergrijzing, e.d.), overheid (belastingen, subsidies) en economische- en technologische factoren.[10] Michael Porter ontwikkelde het vijfkrachtenmodel, een veelgebruikt model voor de externe analyse, waarbij hij na onderzoek tot de conclusie komt dat er vijf krachten bestaan die de rentabiliteit van een onderneming bepalen. Deze vijf krachten zijn: 1. 2. 3. 4. 5.

De De De De De

macht van leveranciers, macht van afnemers, mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn, dreiging van nieuwe toetreders tot de markt, interne concurrentie op de markt.[11]

Een ander model dat voor de externe analyse wordt gebruikt, is de DEPEST-analyse, wat een acroniem is voor: Demografische, Ecologische, Politieke, Economische, Sociale en Technologische factoren. Dit model wordt daarom ook wel eens voorafgaand aan de uitwerking van de SWOT-analyse gebruikt. Wat voor de ene organisatie of manager als sterkte wordt beschouwd, kan door de andere als een zwakte worden gezien; wat door de ene als een bedreiging wordt gezien, is voor de andere weer een kans. [2] De DEPESTanalyse wordt uitgevoerd op macroniveau terwijl het vijfkrachtenmodel van Porter op mesoniveau/bedrijfstakniveau wordt uitgevoerd. De sterkte-zwakteanalyse is op microniveau binnen de organisatie.

Interne factoren en omgevingsfactoren Een veelvoorkomende fout is dat de interne factoren en omgevingsfactoren door elkaar gehaald worden. De sterke en zwakke punten zijn interne factoren en zijn daarom altijd van toepassing op de organisatie of het product zelf. Het onderscheid tussen een interne of externe factoren wordt bepaald door de mogelijkheid van het management en de medewerkers om ze te beïnvloeden. Wanneer zij deze mogelijkheid hebben, betreft het een interne factor. Hierdoor is concurrentie nooit een zwakte (intern), maar een bedreiging (extern) van de organisatie of in sommige gevallen een kans. Kwaliteit daarentegen is een interne factor en een goede kwaliteit is daarom een sterkte van een product en niet een kans (extern). Gegevens uit de interne en externe analyse De sterktes en zwaktes komen naar voren uit een zorgvuldige interne analyse (organisatie, marketing, logistiek en financieel) en externe analyse (afnemers, concurrentie, distributie en bedrijfstak). In de praktijk is dit echter niet altijd het geval, omdat er geen uitgebreide analyse van de organisatie of het product aan vooraf is gegaan. Wanneer hier onvoldoende aandacht aan geschonken is, mist het uiteindelijke strategische plan de basis en is er weinig resultaat van het plan te verwachten. Onbelichte sterktes en kansen Negatief nieuws reist negen maal sneller dan positief nieuws, is een uitspraak die verwijst naar het gegeven dat negatieve dingen vaker onthouden en doorverteld worden dan positieve dingen. Ook bij het opstellen van een sterkte-zwakteanalyse weten mensen vaak vele zwaktes en bedreigingen te noemen en blijft de lijst met sterktes en kansen relatief beperkt. Toepassingsgebieden De sterkte-zwakteanalyse wordt niet alleen in het bedrijfsleven ingezet, maar tegenwoordig ook op een breder terrein toegepast, zoals op momenten wanneer er sprake is van het nemen van beslissingen en er een gewenste eindsituatie is geformuleerd. Voorbeelden hiervan zijn: de positiebepaling van een onderneming; levensvatbaarheid van een onderneming; logistiek en sales; product- of merkmarketing; zakelijke ideeën; betreden van een nieuwe markt; lancering van een nieuw product; acquisitie; potentiële samenwerking; verandering van leverancier; outsourcing van een activiteiten, diensten of personeel; investeringsbeslissingen; De sterkte-zwakteanalyse is tegenwoordig ook een populair middel voor het in kaart brengen van de "situatie" van een organisatie. Hierbij wordt de analyse toegepast bij strategisch management en wordt het gebruikt om beleidsopties te ontwikkelen. Volgens een van de ontwikkelaars, Humphrey, zou een sterkte-zwakteanalyse in isolatie echter een onzinnige exercitie zijn, wanneer er vooraf geen probleemgebieden worden gedefinieerd.[2] Persoonlijke sterkte-zwakteanalyse Een populaire toepassing van de sterkte-zwakteanalyse is het gebruik ter vergroting van het persoonlijke zelfbeeld, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek,[3] maar ook voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).[4]

Bij het maken van een persoonlijke sterkte-zwakteanalyse kijkt men eerst naar buiten. Voor veel mensen is dit op zich al een leerproces. Om de eigen sterktes en zwaktes te leren kennen, worden bijvoorbeeld vragen gesteld, zoals:  

Sterktes: Wat zijn de bijzondere vaardigheden? Welke dingen lukken goed? Welke sterke punten zien anderen? Zwaktes: Waarin is verbetering nodig? Wat lukt minder goed? Welke zwakke punten zien anderen?[3]

Voor een sollicitant liggen sterke en zwakke punten bijvoorbeeld op gebieden als een eigen persoonlijkheid, professionele eigenschappen, besluitvaardigheid, aan het werk zijn met dingen die passend of leuk zijn, sollicitatievaardigheden, opleiding, werkervaring, bewezen resultaten, referentiebrieven, specialistische vakkennis en professionele vaardigheden zoals communicatieve, sociale, commerciële of managementvaardigheden.[4]   

Ondernemingsplan Marketingplan Strategisch management

Voorbeeld: uit basisboekmarketing (Noordhoff)

Literatuur       

(nl) Alsem, K.J. & E.J. Kostelijk (2001) Strategische marketingplanning, theorie, technieken, toepassingen, Wolters-Noordhoff, derde druk ISBN 90-2073-041-X (nl) Bobrow, Edwin E. (2000) Planning, Academic Service, ISBN 9052613184 (nl) Caroline Boogaard (2003) HRMarketing, een nieuw perspectief op Human Resources Management, Pearson Education, ISBN 90-4300-837-0 (nl) Grit, R., R. Guit & N. van der Sijde (2004) Competentiemanagement, Wolters-Noordhoff, ISBN 90-0134-787-8 (nl) Mandour, Yousri, Marleen Bekkers & Philip Waalewijn (2005) Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen, Sdu Uitgevers, Den Haag, ISBN 905261-495-4 (nl) Quarry, P. & E. Ash (2001) Vaardigheidsmeter / Teamwork, een sterkte/zwakte analyse van uw teamvaardigheden, TFC Trainingsmedia, ISBN 907605-047-3 (nl) Gelderman, Philip J. (2002) Instrumenten voor strategisch beleid, een praktische aanpak, Wolters-Noordhoff, ISBN 9020730851

Externe links  

(nl) Kamer van Koophandel Sterkte-zwakte analyse (nl) Mandour, Yousri (2006) Tien Geboden van de SWOT-analyse(nl) Blom, Greet, Aïde Roest & Jan Hassink (2007) Netwerkvorming in de landbouwsector (Presentatie van een Sterkte-zwakteanalyse), Wageningen Universiteit, Hoofdtuk III "Sterkte-zwakteanalyse" (nl) Piroe, Fais (2005) Essence het Ondernemingsplan (Presentatie van een Sterkte-zwakteanalyse), Haagse Hogeschool - Opleiding Management, Economie en Recht, Hoofdstuk 5 "Sterkte-zwakteanalyse" (nl) Voorn, Nadia van der & Daphne Broerse (2003) Strategisch Marketingplan Project "Digitaal Wonen Moerwijk" (Presentatie van een Sterkte-zwakteanalyse), Haagse Hogeschool - Opleiding Management, Economie en Recht, Hoofdstuk 5 "SWOT-analyse"

 

[bewerken] Bronnen, noten en/of referenties Bronnen, noten en/of referenties: 1. ↑ a b c d e f g h (nl) Mandour, Yousri, Marleen Bekkers & Philip Waalewijn (2005) Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen, Sdu Uitgevers, Den Haag, ISBN 90-5261-495-4 2. ↑ a b c d e f g (en) Chapman, Alan (2004) SWOT Analysis method and examples 3. ↑ a b c d (nl) Sollicitatieplaza, Voorbeeld van een sterkte-zwakteanalyse voor sollicitanten 4. ↑ a b c d e (nl) Carrièretijger, Persoonlijke SWOT-analyse 5. ↑ (nl) Bronkhorst & Bijlsma, Sterkte-zwakteanalyse 6. ↑ a b c (en) SRI International Alumni Association: Humphrey, Albert S. (2005) SWOT Analysis for Management Consulting 7. ↑ (en) Culliton, J. (1948) The management of marketing costs, Graduate School of Business Administration, Research Division, Harvard-universiteit, Boston, 8. ↑ (en) McCarthy, J. (1960, 10e editie 1990) Basic Marketing: A managerial approach, Uitgeverij Richard D. Irwin, Homewood, Illinois ISBN 0256068658 9. ↑ (nl) Kamer van Koophandel, Sterkte-zwakte analyse 10. ↑ a b (nl) In Zaken Gaan, SWOT-analyse 11. ↑ (nl) Porter, Michael (1992) Concurrentiestrategie, Analysemethoden voor bedrijfstakken & industriële concurrentie, Business Contact, ISBN 90-2540-465-0

12. ↑ (nl) Marketing Planning Centre Nederland (1998) "Bruikbare swot vereist het lef om te kiezen", online op Sales Gids en eerder verschenen in M@n@gement Consultant en MEC Marketeer. 13. ↑ (nl) Infonu Zakelijk, SWOT-analyse en Confrontatiematrix

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF