e-arkiv

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download e-arkiv...

Description

Elektroniskt bevarande - förstudie i Järfälla kommun FALK:s konferens 27 maj 2010 Susanne Strangert [email protected], Anders Thoursie, Jenny Wilhelmsson

1

Uppdrag förstudie • Initiativ från kommunarkivet • Förankrat i central systemägargrupp (SÄV*) • Syfte: Ta fram beslutsunderlag kring… …förutsättningar för övergång till långsiktigt elektroniskt bevarande i Järfälla kommun med hjälp av mer eller mindre automatiserade arkivprocesser

*SÄV = SystemÄgare Verksamhetssystem, kommungemensamma system

2

Förstudie Förstudie, ca tre månader, t o m mars -09… • utförd av kommunarkivet, konsultstöd • kommungemensamt perspektiv (slutarkiv) • verksamhetsbehoven i fokus, 10 verksamhetssystem • workshops med ca 15 deltagare, verksamhet/IT/arkiv

3

Förstudiens resultat… • bra redovisning av arkiv- och lagringsbehov m.m. • ”e-arkiv” kom upp på agendan • gjorde förvaltningarna delaktiga …men, det fanns behov av fördjupning kring… - definitioner, t ex ”e-arkiv”, ”mellanarkiv”

- vägval - inriktning på fortsatt arbete

4

Fördjupning Fördjupning, ca ett år, t o m juni -10* • utförd av kommunarkivet och IT-styrningsfunktionen • kommungemensamt perspektiv • arbetsform workshops – kommunarkivet/IT-styrning • avstämning aktörer som har/utvecklar e-arkiv * Nuläge; fördjupningsrapport utsänd på remiss t o m 11 juni 2010. 5

Innehåll Fördjupningens omfattning – Definitioner (e-arkiv, system för bevarande m.m.) – Scenarioanalys / vägval – Vem har ansvaret? – Vissa problemområden Överväganden – Lösningar i marknaden – Samverkan som strategi kring e-arkiv? Slutsatser Rekommendation

6

Syften med ”system för bevarande” (e-arkiv) •

Uppfylla lagstiftning och regelverkLeva upp till kommunens e-strategiFå ordning och reda på arkivering av kommunens informationshantering (fysisk och elektronisk)Uppnå synergieffekter, ex. gemensam lagringsplats

7

Vad åsyftas… ”e-arkiv”, ”mellanarkiv”, ”slutarkiv”? Definition finns för vårt behovsområde: System för bevarande Inloggad/ej inloggad invånare, org, företag Logga in E-id-autentisering mot bankerna

Portwise Infratjänst

www.jarfalla.se Sitevision Mina sidor Adapter

E-tjänst A Interaktiv tjänst

E-tjänst C E-tjänst B Verksamhets e-formulär tillhör verks-app B applikation X Streamform

”Verksamhetssystemets Streckade pilar = händelsenotifiering egna arkiv”

Intranet Kundcenter-app

Mellanarkiv…

”Mellanarkiv”

Adapter Verksamhets applikation B

Verksamhets ”Slutarkiv” Adapter

Adapter

Adapter

Ärendeknutpunkt • ”Generella arkivkrav” (inkl krav på processer/rutiner) Streamflow

• (Internationella standarder) • Ej specifika/myndighetsstyrda tekniska krav

Adapter Verksamhets ”Slutarkiv” applikation A

Internet

applikation D

System för bevarande

Huvuddiarium •”Generella arkivkrav” (inkl krav på processer/rutiner) PLATINA • Internationella standarder (diariede - Riksarkivets föreskrift/-er: föring • Myndighetsstyrda för krav formella • specifika tekniska krav ärendena)

• krav på processer/rutiner

8

Inledning – beskrivning av komponenter Inloggad/ej inloggad invånare, org, företag Logga in E-id-autentisering mot bankerna

Portwise Infratjänst

www.jarfalla.se Sitevision Mina sidor

E-tjänst A Interaktiv tjänst

E-tjänst C e-formulär Streamform

E-tjänst B tillhör verks-app B

Internet Intranet

Streckade pilar = händelsenotifiering

Kundcenter-app Ärendeknutpunkt

Verksamhets applikation B

Adapter

Verksamhets applikation A

Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Verksamhets applikation D

9

Huvuddiarium PLATINA (diarieföring för de formella ärendena)

Strukturen i bilden är lånad ur Jönköping kommuns e-arkitektur

Scenario 1 – EN kommungemensam lösning för både mellanarkiv och system för bevarande Inloggad/ej inloggad invånare, org, företag Logga in E-id-autentisering mot bankerna

Portwise Infratjänst

www.jarfalla.se Sitevision Mina sidor

E-tjänst A Interaktiv tjänst

E-tjänst C e-formulär Streamform

E-tjänst B tillhör verks-app B

Internet Intranet

Streckade pilar = händelsenotifiering

Kundcenter-app Ärendeknutpunkt

Verksamhets applikation B

Adapter

Verksamhets applikation A

Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Verksamhets applikation D

Adapter

Kommungemensamt mellanarkiv Kommungemensamt system för bevarande 10

Huvuddiarium PLATINA (diarieföring för de formella ärendena)

Scenario 2 – EN kommungemensam lösning för system för bevarande (inkl minimikrav på gränssnitt/leverantörer) Inloggad/ej inloggad invånare, org, företag Logga in E-id-autentisering mot bankerna

Portwise Infratjänst

www.jarfalla.se Sitevision Mina sidor

E-tjänst A Interaktiv tjänst

E-tjänst C e-formulär Streamform

E-tjänst B tillhör verks-app B

Internet Intranet

Streckade pilar = händelsenotifiering

Kundcenter-app Ärendeknutpunkt

Mellanarkiv ?

Verksamhets applikation B

Mellanarkiv ?

Adapter

Verksamhets applikation A

Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Verksamhets applikation D

Mellanarkiv ?

Adapter

Kommungemensamt system för bevarande 11

Huvuddiarium PLATINA (diarieföring för de formella ärendena)

Scenario 3 – Minimikrav på verksamhetsspecifika systemleverantörer, flera mellanarkiv och system för bevarande Inloggad/ej inloggad invånare, org, företag Logga in E-id-autentisering mot bankerna

Portwise Infratjänst

www.jarfalla.se Sitevision Mina sidor

E-tjänst A Interaktiv tjänst

E-tjänst C e-formulär Streamform

E-tjänst B tillhör verks-app B

Internet Intranet

Streckade pilar = händelsenotifiering

Kundcenter-app Ärendeknutpunkt

Verksamhets applikation B

Adapter

Verksamhets applikation A

Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Verksamhets applikation D

Mellanarkiv ?

Mellanarkiv ?

Mellanarkiv ?

Systemspecifikt system för bevarande

Systemspecifikt system för bevarande

Systemspecifikt system för bevarande

12

Huvuddiarium PLATINA (diarieföring för de formella ärendena)

Scenario 4 – Fortsätt som idag… Inloggad/ej inloggad invånare, org, företag Logga in E-id-autentisering mot bankerna

Portwise Infratjänst

www.jarfalla.se Sitevision Mina sidor

E-tjänst A Interaktiv tjänst

E-tjänst C e-formulär Streamform

E-tjänst B tillhör verks-app B

Internet Intranet

Streckade pilar = händelsenotifiering

Kundcenter-app Ärendeknutpunkt

Verksamhets applikation B

Adapter

Verksamhets applikation A

Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Verksamhets applikation D

13

Huvuddiarium PLATINA (diarieföring för de formella ärendena)

Scenarioanalys - vägval

14

Vem har ansvaret?…scenario 2 System/applik. E-arkiv System för bevarande

Myndigheter

Myndighetsgräns 15

Arkivmyndighet

Specifika problemområden, exempel •

Informationens livscykel i Järfälla – behov av en metamodell*Närliggande område - informationssäkerhetFyra dilemman kring arkivering av elektroniska signaturer och signerade dokument

*Metamodell = En konceptuell modell. Den beskriver en metod från ett visst perspektiv eller aspekt. Koncept = Övergripande idé kring ett behovs-/problemområde. 16

Överväganden* – lösningar i marknaden • Egenutveckling eller standardprodukt (leverantörsutvecklad) – Hur ser marknaden ut? Vilka lösningar finns… • Standardprodukter (IDAinfront, Formpipe, Documentum m.fl.) – alla är av typen ”verktygslåda”, dvs kräver anpassning och vidareutveckling • ”Egenutvecklade”

• … eller ”egenutvecklad…men i grupp/samverkan” (SLL/REDA.. Sambruk ?) – Väcker frågor som: • Lämplig samverkansform…utifrån rättsliga förutsättningar – T ex gemensam nämnd eller kommunalförbund…

• Initiativtagare och efterföljare … • Är anslutande kommuner/myndigheter tillräckligt många? Eller rättare sagt… – Förgreningar – tappar kraft från grundansatsen? – Finns uthålligheten i kravställandet?

* Preliminära överväganden till dess fördjupningsrapporten är fastställd.

17

Överväganden – samverkan som strategi? • Samverkan är lämpligt kring regelverk och ”best practice” gällande rutiner mm • Samverkan är (sannolikt) EJ lämpligt vid upphandling och införande av system för bevarande (om inte… kommunalförbund) • Omogen marknad, lösningar utvecklas och förändras (ingen direkt stabilitet/dominans i närtid).

* Preliminära överväganden till dess fördjupningsrapporten är fastställd.

18

Slutsatser* 1. Regelverk och rutiner behöver etableras oavsett om system för bevarande införs i närtid. 2. Vid realisering av en lösning bör det vara scenario 2 som utgör Järfällas vägval (men gärna med möjlighet att ”växa in i” scenario 1). 3. Mycket talar för en lämplig och kostnadseffektiv standardlösning i marknaden, men noggrann analys/utvärdering behövs. 4. Järfällas strategi för samverkan bör gälla regelverk, rutiner och utredningsfrågor. Inte teknisk samverkan. * Preliminära slutsatser till dess fördjupningsrapporten är fastställd. 19

Rekommendation* Etablera ett projekt som ska resultera i: A) Tydligt och ”modernt” regelverk med rutiner för dokumenthantering och arkivering B)

En begrepps-, informations- och arkivmodell samt metamodell* för informationens livscykel i Järfälla.

A)

En intressentanalys för Järfällas kommungemensamma system för bevarande.

D)

Klargörande av framtida förvaltningsorganisation (storlek, kompetenskrav, ansvarsfördelning, resursbehov).

* Preliminär rekommendation till dess fördjupningsrapporten är fastställd. *Metamodell = En konceptuell modell. Den beskriver en metod från ett visst perspektiv eller aspekt. Koncept = Övergripande idé kring ett behovs-/problemområde.

20

Rekommendation*, forts E) En marknadskartläggning / -inventering av tekniska lösningar lösningar som finns på marknaden (motsvarande scenario 1 och 2). F) En utbildningsplan för förvaltningarna. G) Delta i Sambruks projekt” Elektroniskt bevarande”, etapp 2.

*Preliminär rekommendation till dess fördjupningsrapporten är fastställd. 21

Extrabilder

22

Definitioner (1) Elektronisk handling = Upptagning för automatiserad behandling i enlighet med 2. kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) Ur: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1) respektive tekniska krav för elektroniska handlingar (RA-FS 2009:2)

Elektroniskt arkiv (e-arkiv) = Myndighetens elektroniska handlingar oavsett format med tillhörande dokumentation, som anses arkiverade i enligt med arkivförordningen eller Riksarkivets föreskrifter. Ur: Riksarkivets rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet, 2008-12-11, Dnr RA 22-2007/3552

23

Definitioner (2) Bevarande = ”Förfaranden och åtgärder som syftar till att säkerställa att autentiska dokument bevaras tekniskt och innehållsmässigt.” Ur; SS-ISO 15489 – 1, Svensk, internationell standard för dokumenthantering

24

Definitioner (3) System för bevarande = • System som används för att säkerställa bevarandet av elektroniska handlingar. Överföring till bevarande = • Överföring av elektroniska handlingar till system för bevarande, bevarandeexemplar eller överlämnande till arkivmyndighet. Ur: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd för elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1) respektive tekniska krav för elektroniska handlingar RA-FS 2009:2

25

Definitioner (4) Om system för bevarande: • ”System för bevarande ska hantera myndighetens elektroniska handlingar, med tillhörande dokumentation, som överförts till bevarande och som lagras i format för bevarande och via integrerade system kan förvaltas och vårdas så att de kan återsökas, tillhandahållas, administreras, migreras dokumenteras samt överföras till nya databärare.” • ”De uppgifter som tillkommer i hanteringen av de elektroniska handlingarna i systemet ska kunna överföras till format för bevarande.” Ur: Riksarkivets rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet, 2008-12-11, Dnr RA 22-2007/3552

26

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF