En folkrättslig analys om tortyr och händelserna på Abu

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download En folkrättslig analys om tortyr och händelserna på Abu...

Description

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap D-uppsats i rättsvetenskap HT05

!"#

!

Författare: Malin Hellmér Handledare: Ola Engdahl 060103

SAMMANFATTNING Tortyr har i princip varit förbjudet sedan slutet av 1700-talet. Det skulle dock dröja fram till 1948 innan tortyrförbudet fick sin grundläggande formulering i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och inte förrän på 1980-talet antas FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet har sedvanerättsstatus vilket betyder att alla stater runt om i världen har en skyldighet att följa det oavsett de ratificerat tortyrkonventionen eller inte. Inte ens under krig eller andra situationer av allmänt nödläge är det tillåtet för stater att avvika från tortyrförbudet, det är absolut. När det kommer till tolkningen av vad begreppet tortyr innebär är situationen inte lika glasklar. Under sista hälften av 1900-talet och fram till våra dagar har olika domstolar och FN-organ haft till uppgift att döma och bedöma vad som är tortyr eller inte. Åsikterna går isär och inga tydliga slutsatser går att dra. Det går att säga att de flesta vill göra en åtskillnad mellan begreppet tortyr å ena sidan och begreppet grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning å andra sidan. Var gränsen går mellan dessa begrepp är inte heller klart men skillnaden ligger i graden av intensitet i smärtan handlingen orsakar. Denna oklarhet över begreppet blir ett problem då en stat står inför anklagelser om tortyr. USA har mött detta problem efter att skandalen på Abu Ghraib i Irak 2003 var ett faktum. Åsikterna om huruvida det var fråga om tortyr eller inte går isär. Bevis i form av fotografier och videofilmer visar hur irakiska fångar misshandlas av amerikanska soldater. USA har avsagt sig ansvar på högre militär och politisk nivå och bestraffat soldater på låg nivå.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Syfte och frågeställning 1.2 Disposition 1.3 Avgränsning 1.4 Metod

1 1 2 2

2. DET JURIDISKA REGELVERKET ANGÅENDE TORTYR OCH ANNAN GRYM, OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING 2.1 Mänskliga rättigheter 2.1.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 2.1.2 Konventioner 2.1.3 Juridiska beslut 2.2. Humanitärrätt

3 3 5 9 10

3. VAD ÄR TORTYR OCH OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING? 3.1 Inledande analys 3.2 Nordirlandfallet 3.3 Vad är skillnaden mellan fysisk och psykisk tortyr och var går gränsen mellan tortyr och omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning? 3.4 Vem kan göra sig skyldig till tortyr? Motiv och ändamål

12 13 17 20

4. VÄGEN TILL ABU GHRAIB 4.1 Huruvida Genèvekonventionerna ska gälla i konflikten mellan USA och Afghanistan och huruvida al Qaeda medlemmar och Talibaner ska anses ha krigsfångestatus 4.2 Utveckling av förhörsmetoder 4.3 Abu Ghraib, Irak

22 24 27

5. TORTYR ELLER INTE TORTYR?

32

6. USA:s JURIDISKA SKYLDIGHETER GÄLLANDE SITUATIONEN I IRAK 6.1 Skyldigheter under FN:s tortyrkonvention 6.2 Skyldigheter enligt andra internationella regler 6. 3 Statsansvar 6.4 Individuell skyldighet under internationell rätt

37 39 41 43

7. SLUTDISKUSSION

48

KÄLLFÖRTECKNING Konventioner Rättsfall Offentliga dokument (USA) Rapporter FN dokument Litteratur Internet Övrigt

51 51 52 53 54 54 55 55

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF