Energi för liv, boende och företagande

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Energi för liv, boende och företagande...

Description

Vuosikertomus 2012

Energi för liv, boende och företagande Åbo Energis uppgift är att tillföra energi för liv, boende och företagande. Grunden för verkställandet av strategin är en lönsam och ökande affärsverksamhet inom utvalda marknadsområden, kundinriktade energitjänster, en ansvarsfull företagsverksamhet samt kompetent personal som trivs i sitt arbete. Åbo Energis kunder utgörs av hushåll som värdesätter kunnig och vänlig service samt av företag och offentliga samfund som vill ha energi av förstklassig kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris och med säker leverans. Åbo Energi ägs av Åbo stad.

Vision 2020 År 2020 är Åbo Energi ett av Finlands bästa energibolag • som erbjuder kundinriktade servicelösningar • som producerar och säljer miljövänlig energi • i fråga om verksamhetsstrukturens och processernas effektivitet • som en utvecklingsinriktad och sakkunnig arbetsgemenskap.

Ekonomiska mål 2020 Resultatet för 2012 inom parentes Koncernens rörelsevinst minst 10 % (8,7 %) Avkastningen på sysselsatt kapital minst 12 % (17,3 %) Soliditetsgraden minst 40 % (47,7 %) Koncernens omsättning över 300 milj. euro (270,2 milj. euro).

Strategiska målsättningar för 2013–2016 Åbo Energis strategi består av fyra målsättningar som verkställs genom att ställa upp praktiska mål.

Vi ökar produktionen och anskaffningen av förnybar och koldioxidsnål energi • Genom vårt produktionsnätverk kommer vi före 2020 att investera i bl.a. ett regionalt flerbränslekraftverk, en regional avfallsförbränningsanläggning, Suomen Hyötytuuli Oy:s vindkraft samt inhemsk kärnkraft.

Tämä sivu on koostettu Turku Energian sähköisestä vuosikertomuksesta vsk2012.turkuenergia.fi

Vuosikertomus 2012

• Under 2013 utreder vi hur solvärme kan utnyttjas inom värmenätet samt möjligheterna att övergå till förnybara bränslen även i produktionen av reservkapacitet.

Vi förbättrar vår kundinriktning och säkerställer vår lönsamhet • Vi gör vårt service- och produktutbud tydligare, enklare och attraktivare – energieffektivitetstjänsterna ska ha ett mervärde. • Under 2013 gör vi en omorganisering från att vara en tjänsteproducent till att aktivt utveckla kundbehoven. • Vi utvecklar och förnyar de elektroniska kontakt- och kommunikationskanalerna. • Vi produktifierar uppföljningen och optimeringen av elförbrukning i realtid både för värme och el. • Vi strävar efter att säkerställa lönsamheten genom att ständigt utveckla riskhanteringen samt långsiktiga kundförhållanden.

Vi utvecklar personalens välbefinnande och kompetens samt våra verksamhetssätt • Vi garanterar att nuvarande och framtida anställda har möjligheter till utveckling för att svara på varierande kunskapsbehov. • Vi utveklar personalens kompetens inom bl.a. energiproduktion och -anskaffning, förvaltning av näten, serviceutveckling samt intern effektivitet. • Vi skapar en grund för framgång och trivsel i arbetet genom att säkerställa förutsättningarna för ett gott chefsarbete, ett fungerande arbetsrotationssystem och ett motiverande arbetsklimat. • Vi fäster uppmärksamhet vid arbetshälsa och -säkerhet samt vid att utveckla förtroende och växelverkan.

Vi utvecklar vår affärsverksamhet och våra affärsstrukturer • Vi utvecklar ständigt våra huvud- och stödprocesser. • Vid behov förnyar vi vår organisationsstruktur för att svara på förändringar inom branschen och miljöförändringar. • Vi ökar hastigheten och effektiviteten i vårt dagliga planeringsarbete, i våra projekt och i vår verksamhet.

Tämä sivu on koostettu Turku Energian sähköisestä vuosikertomuksesta vsk2012.turkuenergia.fi

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF