Esperanzas Samfällighetsförening Landskrona Styrelsemöte 2016

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Esperanzas Samfällighetsförening Landskrona Styrelsemöte 2016...

Description

Esperanzas Samfällighetsförening Landskrona Org nr: 716438-8188

Närvarande:

Inbjudna:

Styrelsemöte 2016-09-20 Protokoll 9, 2016-2017

Rut Bergkvist [email protected] Stefan Sjölin stefan.sjö[email protected] Malin Brattefelt [email protected] Mattias Pålsson [email protected] Lotta Mårtensson [email protected] Anders Jonsson [email protected] Per-Åke [email protected] Jan Erik-Hansson [email protected] Bengt Lyhagen

[email protected]

Plats: Nyvångsgatan 31 E

Mötet öppnades. Ordförande Ruth Bergkvist hälsade välkommen och förklarade mötet § 73 öppnat. xxxxxxxxxxx . Val av justeringsman. § 74 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Jonsson. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes efter tillägg om att teckna avtal med Landskrona § 75 Energi lades som separat rubrik. Genomgång av protokoll från föregående möte § 76 Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes. Rundvandringen den 28 juni 2016, genomgång av åtgärder, fortsättning från föregående protokoll § 77 10. Stubbar ned frästa utanför 33 C. 11. Buskage utanför 77 B bör klippas ned. 12. Växtlighet i gångbanor bör hållas efter bättre av medlemmarna framförallt med hänsyn till kommande fiberutbyggnad. 13. Byte av plank inom området kommer att påbörjas under hösten med start ut emot karlslundsparken utanför fastigheterna 75 C och 75 G. För ändamålet används tryckt virke som inom två års tid målas vitt 14. LEAB fjärrvärmeledningen § 78 Inget nytt i frågan. Föreningens orubbliga inställning är att LEAB är ägare av kulvertsystemet i Esperanza.

Fibernätet/Enkäten § 79 Resultatet av enkäten för fiberutbyggnad som fastighetsägarna returnerade till styrelsen visade stort intresse för utbyggnad av fiber. Av 117 hushåll svarade 112 hushåll JA.4 stycken svarade NEJ men kunde tänka sig att få fibern indragen i fastigheten och få en ”box” monterad utan att för den delen ansluta sig. 1 medlem har ej svarat på enkäten. Upplägget som Landskrona Energi har arbetat fram tillsammans med styrelsen är att samtliga fastighetsägare tecknar avtal med Landskrona Energi om att dessa får dra fiber in i fastigheterna genom att signera ett markavtal med fastighetsägarna. Landskrona Energi kommer att teckna avtal om fiberutbyggnad med samfällighetsföreningen och samfällighetsföreningen kommer att debiteras från Landskrona Energis sida. Samfällighetsföreningen kommer i sin tur debitera medlemmarna/fastighetsägarna. Besiktning av lekplatserna med tanke på säkerhet § 80 Besiktningsman kontaktas Försäkring av panncentralen till fullvärde § 81 Panncentralen är nu försäkrad till fullvärde hos Länsförsäkringar Skåne. Esperanza Nytt § 82 Esperanza Nytt kommer att ges ut snarast möjligt Ekonomi. § 83

Ekonomin genomgången och inga avvikelser att rapportera. Underhållsarbete med byte av plank i området påbörjas under hösten.

Avtal med Landskrona Energi om fiberutbyggnad § 84 Samfällighetsföreningens styrelse tecknar avtal med Landskrona Energi gällande fiberutbyggnad av samtliga fastighetsägare som önskar fiberutbyggnad. Övrigt § 86 Klottersaneringsfirma kontaktas för rengöring av plank ovan garagePoppeln utanför 75 F ses över av Gröna Gården för eventuell beskäring. Hemsidan uppdateras och aktuella mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. Nästa styrelsemöte § 87 Nästa styrelsemöte måndagen den 17 Oktober klockan 19.00 hos Anders Jonsson, adress Nyvångsgatan 29. Avslutning § 88 Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna

Vid protokollet Mattias Pålsson Vice Sekreterare

Justeras Anders Jonsson

Ruth Bergkvist Ordförande

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF