esseon - Kennisplein gehandicaptensector

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Mental Health
Share Embed Donate


Short Description

Download esseon - Kennisplein gehandicaptensector...

Description

en van .89 tot .97. (test-hertestbetrouwbaarheid). In de handleiding worden verder gegevens over interne consistentie, standaardmeetfout en betrouwbaarheidsinterval gepresenteerd. In onderzoek naar de validiteit wordt een hoge waarde voor de soortgenootvaliditeit met de Sociale Redzaamheidsschaal Zwakzinnigen (Kraijer, Kema en De Bildt, 2004), de Vineland-Z (De Bildt en Kraijer, 2003) en enkele intelligentiematen gevonden: Pearson-correlaties van 0.60 tot 0.80. In onderzoek naar de discriminerende validiteit blijkt de ESSEON – conform de verwachting – iets anders te meten dan de Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (Kraijer en Kema, 1994): de Pearson-correlatie is 0.05.

ESSEON

Prijzen Onderdelen

Prijzen € Afname

Starterset (Handleiding, 2 x 25 form.) Handleiding Scoreformulieren (25) Formulieren kwalitatieve analyse (25)

132,50   39,95   37,50   62,50 -

Ç

Scoring Productcode

-

GZ1

variabel

Prijzen excl. BTW en verzendkosten.

Experimentele Schaal voor de beoordeling van het Sociaal-Emotionele OntwikkelingsNiveau

Okt. 07Postzegel s.v.p.

PITS Middelstegracht 89 V 2312 TT LEIDEN Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten en Jan Gielen tel: +31 (0)71 - 531 87 86 fax: +31 (0)71 - 572 81 65 e-mail: [email protected] internet: www.pits-online.nl

kennis van de ‘normale’ kinderlijke ontwikkeling te bezitten. De schaal wordt bij voorkeur door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog) ingevuld in samenspraak met een professionele (dagelijkse of persoonlijk) begeleider. Door in beide domeinen alle 76 items te scoren op ‘van toepassing’ of ‘niet van toepassing’ en vervolgens een eenvoudige rekenregel toe te passen kan het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau bepaald worden. De ESSEON kan desgewenst ook gebruikt worden voor een aanvullende kwalitatieve analyse van het gedrag dat door een of enkele dimensies wordt bestreken.

Doel: Bepalen van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau, uitgedrukt in een ontwikkelingsleeftijd. Doelgroep: Kinderen en volwassenen bij wie een bepaling van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het bereik van de ontwikkelingsleeftijd van 0 -14 jaar om uiteenlopende redenen gewenst is. Het gaat met name om kinderen en volwassenen met: • een verstandelijke beperking, • een (vermoede) psychische ontwikkelingsachterstand, • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek, • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking, • school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs.

Afname en scoring: De ESSEON is een gedragsbeoordelingsschaal en kan buiten de aanwezigheid van de cliënt worden ingevuld op basis van een goede kennis van zijn gedrag. Specifieke gedragsobservatie is niet nodig, tenzij aanvullende informatie noodzakelijk is om een score aan de items te kunnen toekennen. De invuller van de schaal dient een gedegen kennis van het gedrag van de cliënt te hebben, in staat te zijn tot professionele distantie en een redelijkeAchtergrond en verantwoording: De ESSEON is de eerste schaal met behulp waarvan men het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan bepalen. De schaal heeft een leeftijdsbereik van 0 tot 14 jaar (ontwikkelingsleeftijd). De theoretische structuur van de ESSEON wordt gevormd door de indeling in domeinen en dimensies. De twee domeinen zijn: Sociale Ontwikkeling en Emotionele Ontwikkeling. Binnen het domein Sociale Ontwikkeling worden negen dimensies onderscheiden: a. contactlegging, b. sociale onafhankelijkheid, c. morele ontwikkeling, d. impulscontrole, e. ik-bewustzijn in sociale context, f. sociaal inschattingsvermogen, g. sociale vaardigheden, h. relatie tot autoriteit en i. sociale aspecten van de seksuele ontwikkeling. Binnen het domein Emotionele Ontwikkeling worden zeven dimensies onderscheiden: a. zelfbeeld, b. emotionele onafhankelijkheid, c. realiteitsbesef, d. morele ontwikkeling, e. angsten, f. impulscontrole, g. regulatie van de emoties. Ieder domein bevat 76 items, die naar leeftijd zijn gegroepeerd. De voor een bepaald leeftijdsbereik kenmerkende items behoren tot een zogenaamd ‘leeftijdsblok’.

Psychometrische gegevens en normen: De ESSEON heeft een voorlopige normering op basis van een onderzoek onder praktijkdeskundigen in Nederland en Vlaanderen: 47 peuterleiders en leerkrachten beoordeelden de plaatsing van items in de leeftijdscategorie waar zij dagelijks mee te maken hebben. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en test-hertestbetrouwbaarheid zijn onderzocht in groepen van 59 resp. 25 proefpersonen. Op itemniveau is de overeenstemming, uitgedrukt in Cohens kappa, bij 90-94% van de items voldoende tot uitstekend. Pearson-correlaties tussen de twee afnames per persoon variëren van .88 tot .95 (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid)

Bestelformulier  stuur mij een Starterset (handleiding en 2 x 25 formulieren): € 132,50 1

Naam: m / v

2 ...........................................................................................................................................................................

School/instelling:

..................................................................................................................................................................

Adres: werk / privé Postcode: Land:

2 ...........................................................................................................................................................

..........................................

Plaats:

...............................................................................

E-mail: (svp blokletters)

2

Tel.: ..................................................................................................

..................................................................................................................................................

Evt. registratienummer PITS: 1

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

prijzen excl. BTW en verzendkosten. doorhalen wat niet van toepassing is.

Okt. 07

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF