ESTAT-2009-10428-00-00-EN-REV-00

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Sociologie, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download ESTAT-2009-10428-00-00-EN-REV-00...

Description

NL

NL

NL

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, XXX C(2009) XXX definitief

D007068/02 VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN DE COMMISSIE van […] tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

NL

NL

VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN DE COMMISSIE van tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap 1, en met name op artikel 4, lid 2, Overwegende hetgeen volgt: (1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 moeten de elementen van het programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 worden vastgesteld.

(2)

Er zijn aanvullende bronnen2 nodig voor bepaalde sectoren waar de risico's van beroepsongevallen of –ziekten en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen groot zijn, maar die gewoonlijk niet, of niet volledig, onder de nationale socialezekerheidsstelsels vallen, zoals "Visserij en aquacultuur" (afdeling 03 van de NACE Rev. 2), "Winning van delfstoffen" (sectie B van de NACE Rev. 2) of "Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening" (sectie Q van de NACE Rev. 2).

(3)

Een nieuwe speciale module over arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen zal een aanzienlijke toegevoegde waarde betekenen voor de informatie die kan worden verkregen uit de Europese statistieken inzake arbeidsongevallen (ESAW) en de Europese statistieken inzake beroepsziekten (EODS). Daardoor zullen met name de gegevens over ongevallen en beroepsziekten direct kunnen worden gerelateerd aan de situatie van personen op de arbeidsmarkt en zal informatie over nieuwe risico's (bv. werkgerelateerde gezondheidsproblemen die in de nationale wetgeving niet als beroepsziekte worden erkend) kunnen worden verkregen.

1

PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk, goedgekeurd op 21.2.2007 – COM(2007) 62.

2

NL

2

NL

(4)

In de Europese werkgelegenheidsstrategie wordt ten volle erkend dat rekening moet worden gehouden met de arbeidsaspecten van immigratie, en met name dat de arbeidsmarktsituatie van migranten moet worden verbeterd. In de bij Beschikking 2008/618/EG van de Raad3 vastgestelde werkgelegenheidsrichtsnoeren, die integrerend deel uitmaken van het "pakket geïntegreerde richtsnoeren", dat als onderdeel van de opnieuw gelanceerde Lissabonstrategie de groei en de werkgelegenheid in Europa moet stimuleren, wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het aanzienlijk versmallen van de participatiekloof tussen gewone werknemers en mensen met een achterstandspositie, met inbegrip van de kloof tussen EU-burgers en onderdanen van derde landen. In de richtsnoeren staat uitdrukkelijk dat de bestrijding van discriminatie en de integratie van immigranten van essentieel belang zijn, en er wordt aangedrongen op een passend beheer van de economische migratie om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Geschikte gegevens om deze problemen te monitoren zijn uiterst belangrijk, vooral omdat de behoefte aan migrerende werknemers gezien de vergrijzing van de EU-arbeidskrachten en de voorspelde tekorten aan vaardigheden de komende jaren verder zal toenemen.

(5)

In het licht van het lopende debat over flexizekerheid en de geuite behoefte aan een groter aanpassingsvermogen van zowel ondernemingen als werknemers in Europa, een belangrijk punt dat in de Europese werkgelegenheidsstrategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren naar voren is gebracht, is het nodig te beschikken over de gegevens van een grootschalige Europese enquête naar de mate van toepassing van diverse nieuwe vormen van werkorganisatie en nieuwe werktijdregelingen en naar de ervaringen die de werknemers daarmee hebben opgedaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Het in de bijlage opgenomen programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten wordt bij dezen vastgesteld. Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

3

NL

PB L 198 van 26.7.2008, blz. 47.

3

NL

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie Joaquín ALMUNIA Lid van de Commissie

NL

4

NL

BIJLAGE ARBEIDSKRACHTENENQUÊTE Meerjarig programma van speciale modules 1. Arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen Lijst van variabelen: vóór december 2011 vast te stellen. Referentieperiode: 2013. De lidstaten kunnen gegevens voor alle 52 weken of voor het tweede kwartaal van het jaar verstrekken. Betrokken lidstaten en regio's: vóór december 2011 vast te stellen. Representativiteit van de resultaten: vóór december 2011 vast te stellen. Volledigheid van de steekproef voor de speciale modules: de steekproef voor de speciale modules moet voldoen aan de eisen van bijlage I, punt 4, van Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie4, d.w.z. dat de steekproef die voor de verzameling van informatie over de speciale modules wordt gebruikt, ook informatie over de structurele variabelen moet verschaffen. Indiening van de resultaten: vóór 31 maart 2014. 2. Arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen Lijst van variabelen: vóór december 2012 vast te stellen. Referentieperiode: 2014. De lidstaten kunnen gegevens voor alle 52 weken of voor het tweede kwartaal van het jaar verstrekken. Betrokken lidstaten en regio's: vóór december 2012 vast te stellen. Representativiteit van de resultaten: vóór december 2012 vast te stellen. Volledigheid van de steekproef voor de speciale modules: de steekproef voor de speciale modules moet voldoen aan de eisen van bijlage I, punt 4, van Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie, d.w.z. dat de steekproef die voor de verzameling van informatie over de speciale modules wordt gebruikt, ook informatie over de structurele variabelen moet verschaffen. Indiening van de resultaten: vóór 31 maart 2015. 3. Werkorganisatie en werktijdregelingen Lijst van variabelen: vóór december 2013 vast te stellen. Referentieperiode: 2015. De lidstaten kunnen gegevens voor alle 52 weken of voor het tweede kwartaal van het jaar verstrekken. Betrokken lidstaten en regio's: vóór december 2013 vast te stellen. Representativiteit van de resultaten: vóór december 2013 vast te stellen. 4

NL

PB L 114 van 26.4.2008, blz. 57.

5

NL

Volledigheid van de steekproef voor de speciale modules: de steekproef voor de speciale modules moet voldoen aan de eisen van bijlage I, punt 4, van Verordening (EG) nr. 377/2008 van de Commissie, d.w.z. dat de steekproef die voor de verzameling van informatie over de speciale modules wordt gebruikt, ook informatie over de structurele variabelen moet verschaffen. Indiening van de resultaten: vóór 31 maart 2016.

NL

6

NL

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF