ew03_juni2001

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download ew03_juni2001...

Description

NIEUWSBRIEF ECHTE WELVAART juni 2001, # 3 ____________________________________________________________________________________________________ INHOUD 1. ACTIVITEITEN CAMPAGNETEAM 2. AANKONDIGING MINICONFERENTIE 3. ECHTE WELVAART IN DE PERS 4. DRIE GOEDE INITIATIEVEN 5. STILTEPROJECT 6. WWWELVAART 7. COLUMN: LAURIEN VAN DEN HOVEN (NOVIB) ____________________________________________________________________________________________________ Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die zich aangesproken voelt door het gedachtegoed van de campagne en geïnformeerd wil worden over wat er in en om de campagne gebeurt. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer 8 keer per jaar. Stuur deze nieuwsbrief door naar anderen. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen; druk dan op reply en schrijf 'afmelden nieuwsbrief' in het onderwerp. Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief, ga dan naar www.echtewelvaart.nl en kies AANMELDEN NIEUWSBRIEF.

__________________________________________________________________________________________________

1. ACTIVITEITEN CAMPAGNETEAM De inspiratiebijeenkomst van 29 maart begint zijn vruchten af te werpen: publicaties verschijnen of worden voorbereid, mensen melden zich aan met voorstellen voor projecten en het campagneteam wordt uitgenodigd voor presentaties en debatten. Een greep daaruit: LNV-presentatie Op 22 mei hield het campagneteam een presentatie over Echte Welvaart voor projectleiders van ‘Natuur voor Mensen’ (NVM) op het Miniserie van LNV. Het campagneteam presenteerde de strategie van de campagne en in het gesprek daarna werd vooral ingegaan op de relatie met het werk: welke waarden zijn belangrijk bij de uitvoering van het plan NVM en hoe kan iedere projectleider ermee omgaan. Hoe kun je als Rijksoverheid meer signalen van de samenleving oppakken? Er werden mogelijkheden genoemd als: meer doelgericht in netwerken contacten leggen, verrassende ontmoetingen met politiek verantwoordelijken organiseren, condities scheppen voor initiatieven van onderop. CDA Debat OP 9 juni organiseerde de initiatiefgroep “Confrontatie met de toekomst” van het CDA een landelijk debat over de alternatieven voor de neo-liberale samenleving. Een studiegroep van jongere CDA-ers heeft in samenspraak met diverse vooraanstaande denkers een manifest opgesteld, getiteld ‘Een nieuwe zomer” (voortbordurend op het voorjaarsmanifest ‘Een nieuwe lente’ van een groep CDA en Groen-Links wethouders). Zij zoeken hiermee de discussie, binnen en buiten het CDA. In dit manifest worden de traditionele uitgangspunten van het CDA omgezet in een duurzaamheidsoffensief, een gerechtigheidsoffensief en een pedagogisch offensief. Het campagneteam Echte Welvaart heeft tijdens deze dag een workshop verzorgd over hoe het duurzaamheidsoffensief eruit zou kunnen zien, samen met het NIDO. Annette de Vries, campagnemanager, nam naast Anton Westerlaken en Herman Wijffels plaats in het plenaire debat, om de CDA-prominenten Pieter van Geel, Joop Wijn en Peter van Wijmen het vuur aan de schenen te leggen

over hun keuzes. Inbreng van Echte Welvaart was vooral het stellen van vragen over het steeds weer de kop opstekend moralisme en het denken vanuit overheidssturing. Naomi Klein ontmoet Echte Welvaart De Canadese activiste-journaliste Naomi Klein is auteur van het boek No Logo, waarin zij de vreselijke wereld beschrijft die achter de vercommercialisering en vermarkting van het publiek domein verscholen gaat. Op 16 mei gaf Naomi Klein een lezing in de Balie. Tijdens haar verblijf in Nederland organiseerde de Balie een reeks ontmoetingen om haar kennis te laten maken met verschillende vormen van activisme in Nederland. Ook campagnemedewerkster Barbara Regeer ontving een uitnodiging. Zij sprak met Naomi Klein over de overeenkomsten en verschillen tussen de campagnestrategie en het gedachtegoed van No Logo. Lees haar verslag op onze website: www.echtewelvaart.nl/reflectie Stop de Uitverkoop Op 1 mei presenteerde een groep prominente Nederlanders hun manifest ‘Stop de Uitverkoop van de Beschaving’. Dit leidde tot vele reacties in de media en op de gelijknamige website. Het campagnebureau heeft gereageerd via een ingezonden artikel (NRC) met de strekking dat de hartekreet aansprekend is, maar dat de analyse en de oplossingsrichtingen te mager uitgewerkt zijn. Het doemdenken en de algemeenheid van de oproep zijn niet meer van deze tijd en gaan voorbij aan de vele goede initiatieven en kansen voor verandering, aansluitend bij de waarden die er voor mensen werkelijk toe doen. Op het openbaar debat over dit manifest op 12 juni j.l. kreeg een soortgelijke inbreng van Echte Welvaart veel bijval uit de zaal én van de initiatiefnemers. Annette de Vries gaat met de stichting in gesprek over versterking van elkaars strategieën. Masterclasses échte welvaart Komend najaar zullen twee Masterclasses worden aangeboden. Vijf bijeenkomsten waarin de deelnemers ‘échte welvaart’ vertalen naar hun eigen situatie en werkomgeving. Als u interesse heeft en/ of u kent iemand in uw netwerk: informatie en inschrijfformulier kunt u aanvragen bij het campagnebureau. ( [email protected] )

2. AANKONDIGING MINICONFERENTIE De miniconferentie is een van de ‘ontmoetingen’ die wij organiseren om het netwerk van echte welvaart vorm en inhoud te geven. De vorige ontmoeting was vooral gericht op ervaren en bezinnen op eigen waarden. Nu maken we de stap van het individuele niveau naar de samenleving en haar netwerken. Wat speelt er in de samenleving, hoe zijn NGO’s in beweging en wat betekent dat voor het gedachtegoed van de campagne Echte Welvaart? Het doel is om de maatschappelijke context van waaruit de strategie voor de campagne is ontstaan te verdiepen, middels twee lezingen en een discussie. Hypothese van de campagne is immers dat de samenleving de afgelopen jaren ingrijpend in beweging is en dat we op zoek moeten naar nieuwe waardepatronen en nieuwe ordeningen voor een duurzame toekomst. Maar wat verandert er dan en hoe kunnen we daar op inspelen? Op dit moment benaderen we de verschillende inleiders. De miniconferentie vindt in september plaats. Zodra het programma en datum definitief is, ontvangen alle lezers van deze nieuwsbrief hiervan bericht en kunt u zich aanmelden per e-mail.

3. ECHTE WELVAART IN DE PERS De bondgenoten in de campagne besteden aandacht aan de campagne in hun eigen media. Zo verschenen artikeltjes in Toorts (Nivon), Natuurbehoud (Natuurmonumenten), ANBO Vizier (Bond van 50-plussers) en het personeelsblad van Arcadis. De Raad van Kerken en de Nederlandse Vrouwenraad

linken naar onze website. Kritisch Consumeren van de Alternatieve Konsumentenbond ging de straat op en interviewde mensen over wat échte welvaart voor hen betekent. NME-Podium van het IVN verschijnt rond 1 juli met een dubbelinterview over de campagnestrategie van Echte Welvaart en die van de campagne Trek de Groene Grens van Milieudefensie. In het blad van Natuur en Milieu zijn inmiddels vijf afleveringen verschenen in een serie over de tien waarden en vier essays over de achterliggende strategie van de campagne (te lezen op onze website). En ook andere media pikken de campagne op. In het meinummer van Spaarmotief geeft directeur Fred Daane van de ASN Bank aan de campagne mede te willen uitdragen. NRC Handelsblad plaatste verkort een ingezonden artikel van campagnemanager Annette de Vries naar aanleiding van het manifest Stop de Uitverkoop. Vara's Vroege Vogels maakt radio-opnames tijdens de stiltemetingen van Natuur en Milieu. 4. DRIE GOEDE INITIATIEVEN Op de website van de campagne staan honderden initiatieven van particulieren en organisaties die zich inzetten voor échte welvaart. Wij pikten er drie uit. Twin City Poetry Project Eindhoven heeft een hechte stedenband met steden in Polen, Nicaragua, Sudan, Turkije en Zuid-Afrika. De jongeren in deze steden spelen een belangrijke rol als de beleidsmakers van de toekomst. In het poëzieproject geven jongeren hun visie op vriendschap. Door betere kennis van elkaars cultuur hopen zij een bijdrage te leveren aan de vrede in onze 'global village'. De gedichten zijn uitgegeven in een boekje getiteld: 'Friends, people of a special kind'. Informatie: De opwenteling, 040 2455442, [email protected] , www.opwenteling.nl atlas: Noord-Brabant/jongeren/één wereld Schilderbeurt voor Pension Maaszicht Zeventig medewerkers van de Rotterdamse Volkshuisvestinggroep Woonbron-Maasoevers hebben Pension Maaszicht opnieuw in de verf gezet. Dit pension biedt huisvesting aan zo'n dertig dak-en thuisloze jongeren. In nog geen 24 uur hebben de medewerkers de hele binnenkant van het pand onder handen genomen. Behalve als cadeau voor de bewoners was de actie ook bedoeld voor de vertrekkende directeur, die nauw betrokken is geweest bij de oprichting van het pension. Informatie: Woonbron-Maasoevers, Sunniva Majoor, 010 275 53 58 atlas: Zuid-Holland/vrijwilligers/zorg met aandacht Spiegelproject Het spiegelproject wil een uitwisseling tot stand brengen tussen actieve wijkbewoners uit Nederland en actieve wijkbewoners uit Costa Rica. De ontwikkelingen in beide gebieden worden met elkaar gespiegeld. Ervaring leert dat door bewust in een andere werkelijkheid te stappen, de vertrouwde omgeving en de eigen belevingswereld opeens met andere ogen worden bekeken. Onlangs hebben 12 deelnemers uit de deelgemeente Charlois een eerste uitwisselingsbezoek aan Barrios del Sur in Costa Rica gebracht. Op 4 september a.s. worden de resultaten hiervan gepresenteerd. Aansluitend hierop vindt het tegenbezoek van de Costaricaanse groep aan Rotterdam plaats. Informatie: Hanneke Kloosterman, 070 4274647, [email protected] atlas: Zuid-Holland/bewoners/blijven leren

5. OP ZOEK NAAR STILTE

Rust en stilte is een van tien waarden die in de campagne centraal staan. Als bondgenoot in de campagne heeft Stichting Natuur en Milieu stilte tot pilotproject uitgeroepen.

Het buitengebied in de Randstad slibt steeds verder dicht met woningen, wegen en bedrijven. Mensen die in de Randstad wonen kunnen er nauwelijks nog rust en stilte vinden. Daarom is de Stichting Natuur en Milieu op zoek naar stilte in de Randstad. Wij hebben er natuurgebieden geselecteerd waar veel mensen wandelen, fietsen, varen of vissen en waar het - redelijk - stil is. Dat wil zeggen dat het gemiddelde geluidsniveau onder de 40 Decibel ligt, de norm uit het milieubeleid voor stilte. Samen met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zijn we op onderzoek uitgegaan en hebben we geluidsmetingen gedaan. Er blijken nog wel gebieden in de Randstad te zijn die volgens de officiële normen stil zijn, maar beleven mensen dat ook zo? Er vliegen nog steeds vliegtuigen over, er brommen auto’s in de verte. De milieunorm is wellicht niet de grens die mensen zelf aan stilte stellen. Binnenkort gaan we Nederlanders vragen naar hun stiltebeleving. Meer informatie bij de Stichting Natuur en Milieu/Wilma Berends tel. 030-2331328. 6. WWWELVAART

In deze rubriek citeren we uit uiteenlopende internetpagina's. Wat ze verbindt is de vraag: wat is echte welvaart? En hoe geven we daar vorm aan? Op de genoemde sites kunt u reageren, discussiëren of een manifest ondertekenen. www.adopteereenkoe.nl Het initiatief Adopteer een koe is een kansrijke uitweg uit de MKZ-crisis en de huidige landbouw die gedomineerd wordt door internationale economische belangen. Boeren & burgers gaan op regionaal niveau een commitment met elkaar aan. Boeren kunnen hun koeien voor minimaal ƒ100,per jaar, per koe, laten adopteren door burgers uit de regio. Burgers verbinden zich op deze manier aan het bedrijf en kunnen zo een actieve rol in de ontwikkeling van het bedrijf richting duurzame landbouw spelen. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een vaste afname van producten (melk, kaas en/of vlees) per jaar. Dit alles met het doel om de eigen streek van binnen uit, als boeren en burgers, te versterken. www.vpro/dnw.nl Ben ik als burger, om invloed uit te oefenen op maatschappelijke processen, beter af met mijn kassabon van Albert Heijn dan met een stembiljet? Wordt er als consument beter naar mij geluisterd dan als burger? Hoe ver kan consumentendemocratie gaan? Is tanken bij Shell of BP straks echt dé beste manier om het broeikas-effect terug te dringen? Kan 'de markt' al onze wensen vervullen? En als die markt goed werkt, waar zijn politici dan nog voor nodig? En wat voor burgerschap vereist het leven in de Nieuwe Wereld nou eigenlijk?

7. COLUMN: LAURIEN VAN DEN HOVEN En dan nu echte welvaart ..... in mondiaal perspectief Groeiende onderlinge afhankelijkheid tussen mensen - regio's, landen - is kenmerkend voor de ontwikkelingen in de wereld van vandaag. De wereld lijkt te krimpen: grenzen vallen weg, tijdsverschillen spelen geen rol van betekenis meer, en mensen raken steeds meer met elkaar verbonden. In toenemende mate beïnvloeden ontwikkelingen aan de ene kant van de wereld de levens van mensen aan de andere kant van de wereld, zonder dat zijzélf er directe invloed op hebben. Globalisering is niet nieuw. Nieuw is wél de verstrekkende invloed op diverse terreinen. Kapitaalmarkten werken intensiever samen en doen tegenwoordig 24 uur per dag zaken; er is een groeiend aantal multinationals, maar ook een toename van wereldwijde netwerken van NGO'S; er komen nieuwe wereldwijde regels (intellectueel eigendom, handel enz.) die de invloedssfeer van nationale regeringen inperkten. De informatie- en communicatietechnologie is het belangrijkste hulpmiddel bij de wereldwijde toepassing van deze veranderingen.

Die zijn natuurlijk niet per definitie slecht. Toenemende handel, nieuwe technologieën, buitenlandse investeringen, zich ontwikkelende media- en internet mogelijkheden bieden in principe mogelijkheden voor ontwikkeling én vormen een belangrijke basis van onze welvaart. Maar is dat ook échte welvaart? Het kan wel. Mits ... Mits ontwikkeling wordt ingezet voor ménsen, voor iedereen - in plaats van voor winst, en slechts voor enkelen. Globalisering ombuigen in deze richting vergt verbreding van de aandacht naar sociale én culturele, naast economische ontwikkeling. Het vergt investering in het vergroten van de mogelijkheden van mensen om hun invloed en betrokkenheid te kunnen laten gelden. En het vergt de gebundelde inzet van individuen, regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. En dat is nu net waar de campagne ‘En dan nu: echte welvaart’ voor staat. In de campagne gebruiken we nieuwe informatie- en communicatietechnologieën voor de verspreiding van goede lokale initiatieven; geven we meer inhoud door lokale ontwikkelingen en culturele gewoonten onder de aandacht te brengen; wordt kennisoverdracht bevorderd en creativiteit gestimuleerd. Mijn ideaal en dat van de organisatie waarvoor ik werk, is een wereld waarin mensen in Noord én Zuid er samen aan werken dat mensen die leven in armoede toegang hebben tot mogelijkheden voor economische, sociale en culturele ontwikkeling, en de vicieuze cirkel van de armoede doorbroken wordt. In die ideale situatie is er sprake van échte welvaart.

Laurien van den Hoven is Hoofd Educatie van de Novib.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF