Exempel på intresseanmälan - Forskningsprofil 2012

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Exempel på intresseanmälan - Forskningsprofil 2012...

Description

Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi

1 (4)

Framtidens energi En forskningsprofil vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola

Sammanfattning Future Energy är en forskningsprofil med fokus på produktion av förnybar energi och intelligent distribuering och användning av energi. Profilens inriktning ligger i linje med den strategiska utvecklingen av forskningsinriktningen MERO (Miljö, energi och resursoptimering) som läggs fast i MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi. De ingående forskargrupperna har ett väl utvecklat vetenskapligt och industriellt kontaktnät, liksom ett utvecklat näringslivssamarbete såväl regionalt, nationellt som internationellt. Profilsatsningen är baserad på en samproduktion med ett flertal stora näringslivspartners med gedigen forskningsvana samt ett antal små och medelstora företag. Profilsatsningen kommer innebära att forskningsmiljön får en klart förbättrad plattform för att utveckla ett långsiktigt strategiskt forskningsarbete och en förtätad samproduktion.

Ansökan, Framtidens Energi, är baserad på en profilansökan inskickad till KKS 2011. Vi har i enlighet med de rekommendationer som gavs 2011 vidareutvecklat och fokuserat ansökan med avseende på såväl de forskningsfrågor som adresseras som forskningsorganisationens utformning.

Forskningsprofilens engelska namn: Future Energy Forskningsprofilens akronym: Future Energy

Keywords:

Renewable energy, energy efficiency, energy markets, real time energy prizing, biomass, waste to energy, biogas, solar energy systems, carbon capture and storage/utilization

Kontaktperson: Professor Erik Dahlquist E-post: [email protected] Telefon: 021-151768

Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi

2 (4)

Profilens forskningsinriktning Energisektorn står mitt i ett paradigmskifte där komplexiteten successivt kommer att öka i takt med att nya, förnybara energikällor i allt större utsträckning ersätter fossil energi. I den här processen kommer vi att få fler energiproducenter och en utveckling där konsumenter också kommer att bli producenter. För näringslivet kommer detta innebära nya möjligheter men också nya utmaningar. Stora energisystem kommer att behöva kompletteras med system för distribuerad energi där det krävs fler förnybara energikällor för att möta energibehovet. Den föreslagna forskningen bygger på mångårig framgångsrik forskning inom MDH:s prioriterade forskningsinriktning Miljö, Energi och resursoptimering (MERO), vilken består av de två forsknings- och forskarutbildningsämnena Energi- och Miljöteknik samt Tillämpad matematik. Framtidens Energi är en prioritering inom ramen för MERO som innebär att miljöns strategiska resurser riktas mot de två huvudspåren intelligent energi (distribuering och användning) och förnybar energi (biogas, biobränsle och sol). Profilens inriktning representerar ett affärs- och forskningsområde som kommer att fortsätta bli allt viktigare i takt med att komplexiteten i energisamhället ökar. Utmaningarna blir att förse fler med mer förnybar energi till ett pris som kan regleras utifrån tillgång och efterfrågan i realtid. Inom forskningen innebär detta att vi antar ett systemperspektiv i kombination med systematiskt spetsade delstudier i kedjan från produktion (i huvudsak bioenergi, s.k. ”waste-to-energy” och solenergi), smart distribuering och effektivisering av energikrävande processer. Framtidens energi-visionen: 2018 kommer Framtidens Energi att vara erkända som: • En excellent forskningsmiljö inom förnybar energi och intelligent energi • En nyckelaktör inom energiforskningen och förstahandsvalet som samproduktionspartner för Sveriges företag Framtidens energi kommer att ta fram systematisk progressionsbyggd forskning för i) utveckling av bio- och avfallsbränsle och substratresurser, ii) utveckling av metoder för optimering av energisystemet, iii) effektivisering av energikrävande processer och iv) utveckling av intelligenta energimarknader.

Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi

3 (4)

Överensstämmelse med lärosätets strategi och utveckling Forskningsprofilen Framtidens Energi stöds av Forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016 då den utgör den del av MERO som förväntas vara nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig. Därutöver har forskargruppen i Framtidens Energi varit en av de mest framstående miljöerna i högskolans samproduktionsutveckling. Näringslivets engagemang, motiv och kompetens för deltagande i forskningsprofilen Forskargruppen har ett nätverk med många samproducerande företag. Till profilen har vi prioriterat samproduktion med företag som vi sedan länge har förankrade samarbeten med och som har stor forskningsvana. De företag som valts är ABB och företagen i den så kallade VEMM-gruppen; Vafab Energi och Miljö, Mälarenergi, Eskilstuna Energi- och miljö. Utöver denna grupp bjuds ett antal SME-företag in för att bidra med specifika innovationer eller tillämpningar baserat på forskningsprofilens behov, t ex Svensk Växtkraft AB, YIT och Aspholmen. Medfinansieringen från företagen utgörs av en del kontant medfinansiering (ca 40 %) samt i form av tid från forsknings- och utvecklingspersonal. En del materiella resurser kommer också att tilldelas profilen. Existerande näringslivssamarbete

MERO, miljön som Framtidens Energi härstammar från, har fleråriga samarbeten med ett stort antal företag i regionen och nationellt. Samarbetena har genom åren formaliserats genom ett antal KKS Högprojekt, EU-projekt, Vinnova-projekt osv. Forskare och företag har också formaliserat samarbeten i flera nybildade företag som samägs av företag och forskare. Planerat samarbete inom profilen

Förnybar energi – biogas och biowaste: ABB, Mälarenergi, Vafab Miljö, Eskilstuna Energi och miljö, Växtkraft Förnybar Energi – biobränsle: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och miljö Förnybar/Intelligent Energi – sol: ABB, YIT, Sala Heby Energi Intelligent Energi – smarta elnät: ABB, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö Intelligent Energi – energieffektivisering: ABB, YIT, Aspholmen Intelligent Energi – energilagring: ABB

Intresseanmälan Forskningsprofil: Framtidens energi

4 (4)

Förslag på oberoende, internationella experter Professor Umberto Desideri, University of Perugia, Italy , Professor Carl-Johan Fogelholm, Alto University, Finland and Professor S.K. Chou, National University Singapore

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF