eyes broschyr (12-sid A5)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download eyes broschyr (12-sid A5)...

Description

Talangutveckling ett helhetsperspektiv

European Year of Education through Sport (EYES) – 2004 Svenska Fotbollförbundets EYES-projekt (”kloka dribblingar”) kartlägger karriärövergångar genom att lyssna på etablerade elitfotbollsspelare, ledare och tränare samt använda sig av (idrotts-) psykologisk forskning. Målet är att få fram utbildningsmaterial om samverkan mellan skola och fotboll. Spelarens individuella utveckling ligger i fokus genom insikt i självbild, systematik, långsiktighet, psykiska, fysiska och sociala förmågor. SvFFs satsning understryker betydelsen av balans i livet för att lyckas på arenan. Vi vill presentera ett helhetsperspektiv på ”talangutveckling” och följa trenden i andra framgångsrika idrottsländer som till exempel Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA. Projektet finansieras av Svenska Fotbollförbundets Utvecklingsenhet och Europeiska Kommissionens medel för utbildning och kultur.

Citat utan referens är redigerade ur EYES-studierna.

omslagsfoto Johan Fallby

projektledare Johan Fallby (idrottspsykologisk rådgivare, Utvecklingsenheten).

projektgrupp Mats Engqvist (ordförande projektgrupp, Central Styrgrupp Utveckling, SEF), Göran Aral (elitinstruktör, Fotbollsenheten), Katarina Bergström (Central Styrgrupp Utveckling, EFD), Peter Brusvik (barn och ungdomskonsulent, Utvecklingsenheten), Anneli Gustafsson (talangutvecklare, Fotbollsenheten), Nicklas Johansson (IT-lärare gymnasiet), Tore Lennartsson (riksinstruktör), Thomas Lyth (spelarutvecklingsansvarig, Fotbollsenheten) och Kent Nyström (fotboll i skolan, Utvecklingsenheten).

grafisk form Mia Fallby, Contactor Marknadskommunikation AB

Talangutveckling Kunskap och rätt omständigheter är två avgörande beståndsdelar när en lovande ungdomsspelare ska utvecklas till elitspelare. En rad fysiska, psykologiska, sociala, taktiska och tekniska förmågor eller egenskaper måste finnas, antingen hos personen eller i omgivningen. Ett samordnat stöd till spelaren och miljön stimulerar utvecklingen av individuella färdigheter parallellt med att omgivningen förstärks. Trots det uppstår regelbundet perioder av prövningar och förändringar. Dessa är oftast

”Att vara ”talang” är inte nog – det måste till en stor mängd arbete också.” (Csikszentmihalyi, Rathunde, & Whalen, 1993)

FOTO: BILD BY R ÅN

en naturlig utveckling och kallas karriärövergångar. Varje ny fas i karriären har sina specifika utmaningar. För att lyckas bli elitspelare bör man därför växa upp i ”rätt” social miljö och kultur (Csikszentmihalyi m fl, 1993). Det som diskuteras mest är karriärövergången från aktiv spelare till ”civil” karriär. Men, den kanske svåraste övergången sker från lovande ungdomsspelare till elitspelare. I EYES-projektet har vi valt att rikta in oss på de mest tongivande grupperna av personer runt spelaren i just den karriärfasen.

3

Spelares utveckling påverkas naturligtvis starkt av närstående personer. De viktigaste i nätverket beskrivs i figur 1. Familj, skola, förening, förbund och den värld där spelaren (tonåringen) rör sig i bör samverka så långt möjligt. Goda relationer och kommunikation ökar chansen för att karriärövergångar ska passera obemärkt och ge bästa möjlighet till utveckling (Fallby & Waldner, 2002). Varje vuxen ska erkänna barnets rätt att utvecklas i en atmosfär som präglas av att delta på egna villkor – etik, personlig utveckling, en väl anpassad utmaning och sann glädje (Smoll, 2001). Möjligheterna att utveckla den egna identiteten eller självkänslan får inte begränsas av att spelaren tagit beslutet att satsa på fotboll. Därför bör alla i nätverket sträva efter att spelaren utvecklar en bred identitet som sträcker sig över fler områden i livet (Coakley, 1992). Några mycket generella förslag på stöd bekräftas i EYES-projektet och visar att olika grupper av människor kan bilda ett hälsosamt nätverk runt spelaren i centrum.

Spelaren i centrum familj känslomässigt stöd lagom utmaning konkret hjälp ”markservice” ge kompletterande perspektiv till idrotten  goda förebilder

skola

    

spelare

 utveckla egenskaper utanför fotbollen  allmänbildning  yrkesutbildning  öka möjligheter för spelaren att verka i samhället  tydlig kommunikation, flexibla lösningar och stöd

kamrater förening  utbilda i färdigheter för elitfotboll  tydlig kommunikation, flexibelt stöd och lösningar  se till hela människan  skapa en god kultur för etik och moral

förbund  stärka utvecklingsmöjligheter  riktlinjer för etik och moral  verka för tillämpning, utbildning och forskning  tydlig kommunikation, flexibelt stöd och lösningar

Figur 1 Det grundläggande nätverket som ligger närmast spelaren i centrum (anpassad från Fallby & Brusvik, 2002; Fallby & Waldner, 2002). EYES-projektet har som mål att stärka utbildningen kring bland annat dessa punkter.

4

FOTO: B I LDBYR ÅN

”Det finns bara en i den här processen som bestämmer och det är spelaren själv. Spelare som i ett tidigt skede förstår att det faktiskt är dom som bestämmer är också dom som kommer att lyckas.” (elitungdomstränare)

”Spelarna lever med ett mål och en vision, men de har inte klart för sig vad det betyder att jobba mot det.” (elitungdomstränare)

”Bara ha ett fast jobb och kanske en familj också, då tror jag att jag kommer att vara lycklig.” (spelare, 16 år)

”Jag känner att steget är för stort (till proffslivet) och att det måste finnas något mellanting på grund av omsorg av NN. Därför är jag mån om att han blir en människa och inte bara en fotbollsspelare. Jag tror att det är lika viktigt för NN som att bli en bra fotbollsspelare.” (förälder till 16-årig spelare)

Karriärstege Kraven och förändringarna ska jämföras med spelarens och omgivningens resurser. En övergång kan vara positiv om förändringarna kan bemötas effektivt, men förödande om strategierna inte matchar kraven. Karriären kan ses som en trappa eller stege, där varje steg ska vara färdigt innan nästa påbörjas. Stegen kan vara olika höga och inträffar vid olika till-

”Fotbollen är som en stege. Du jobbar dig uppåt och kommer du högst upp så blir du belönad, men många vill ha belöningen direkt.” (landslagsspelare)

fällen. Generellt sett går alla igenom alla steg även om tidpunkter varierar. Se beskrivning i figur 2. Första kontakten med fotbollen sker i kontaktfasen, ofta redan innan sju års ålder. Initieringsfasen (cirka 12–16 år) innehåller stöttande föräldrar och en tränare som är en god förebild med pedagogiska egenskaper som gör att spelaren älskar fotboll och fotbollens kultur. Teknisk och taktisk kunskap kommer än så länge i andra hand för alla inblandade.

Figur 2 Generell bild av karriärövergångar spelare går igenom i elitfotbollen. Tidsangivelserna för varje övergång kan variera från person till person (anpassad efter Wylleman & Lavalle, 2004).

karriärfaktor idrottskarriär personlig utveckling psykosocial utveckling utbildning/yrkeskarriär

6

5 år

10 år

kontakt

15 år initiering

barndom

pubertet

föräldrar, syskon, kamrater

et

u

tränare, kamrater, föräl grundskola

gymna

I etableringsfasen (cirka 16–23 år) stärks fotbollsidentiteten och en del spelare blir professionella. Engagemang och eget ansvar ökar kraftigt. Tränarens roll blir mer inriktad på fotboll och förälderns betydelse minskar. Kamrater runtomkring gör sig kanske mer påminda och utbildningen kan kräva mer uppmärksamhet. Flera avgörande val ska göras under perioden.

”Om man vill ta ett steg till, måste man förstå vad det innebär att ta det.” (ungdomselittränare)

Perfektionsfasen (cirka 23–27 år) innebär ett allt mer ökande ansvar för spelaren. Relationen mellan tränare och spelare ska präglas av ömsesidig respekt och samarbete för att nå gemensamma mål. (Bloom, 1985; Coté, 1999). Vissa kommer till ”mästarfasen” med fortsatta sportsliga framgångar. Om karriären tillåts blomma ut helt avslutas den med en naturlig övergång till en civil karriär. Parallellt med den idrottsliga utvecklingen finns även en rad förändringar och övergångar som går att påverka. Med kunskap och rätt instrument går det att förhindra negativa effekter.

20 år

tablering Sverige/ internationellt

25 år perfektion

ungdom

ldrar

asium

30 år

35 år

(mästare)

avslut

yngre vuxen partner, tränare (yrkesutbildning) yrkeskarriär fotboll

vuxen familj (tränare) civil yrkeskarriär

7

FOTO : J O HA N FA L L BY

fotboll & utbildning – ”Vill du så finns möjligheten!”

8

Mål Svenska Fotbollförbundets EYES-projekt har ambitionen att utveckla samarbetet med fotbollsföreningar, grund- och gymnasieskolor i Sverige. Syftet är att diskutera och utbilda om balans mellan fotbollsaktivitet och utbildning. I projektet finns en rad övergripande mål:

”Javisst, vi är ju med på det här att bli proffs, men det finns många andra alternativ där han kan hålla på med sin idrott.” (förälder till 15-årig spelare)

 Att SvFF utvecklar kunskap och stödfunktioner i karriärrådgivning.  Att SvFF efter projektets slut har utarbetade planer för ungdomars balans mellan skola och fotboll.  Att ytterligare förbättra möjligheter för balans mellan skola och fotboll.  Att aktivt stödja unga spelare att bibehålla en hög förmåga att verka i samhället.

”Jag tror att man måste börja se fotbollen som ett yrke och därigenom få in det i skolan och faktiskt ha en yrkesutbildning i fotboll.” (anställd SvFF)

 Att utveckla SvFFs kompetens inom tre områden av karriärrådgivning. (a) Identifiera och analysera karriärövergångsproblematik inom fotbollen. (b) Utveckla kompetens att samarbeta med skolor kring kombinationen av studier/yrkesutbildning och fotboll. (c) Utveckla rådgivningsstöd till personer och organisationer som arbetar med unga fotbollsspelare (exempelvis individuella spelare, föräldrar, landslag, föreningar, distrikten, skolanställda etc).

9

Insikt

FOTO: JOHAN FALLBY

Händelser under karriärövergångar påverkar helheten i spelarens liv. Utvecklingen socialt, i hemmet och skolan såväl som på planen berörs. Det är ett skede i livet där spelaren lär sig mycket om sig själv och omvärlden. Därför bör den inte ses som ”problem” i en besvärlig period. Med eget ansvar, självinsikt och ett väl avvägt stöd kan vi ge så många som möjligt chansen att utvecklas optimalt. Det går att förutsäga utmaningar eller svårigheter som spelare råkar ut för när etableringen sker i elitfotbollen, och ofta kan de motverkas innan de inträffar. För det krävs en långsiktig och systematisk insats där kontinuitet och utvärdering av egen och andras verksamhet är centralt. Spelare vet ofta att de vill elitsatsa och har stark idrottsidentitet, men ändå en oklar bild av vad som krävs. Det är inte bara fotbollsmässiga fysiska, taktiska och tekniska kvaliteter som behövs. Även psykologiska, sociala och kulturella egenskaper och kunskaper är avgörande för att lyckas.

10

Svenska Fotbollförbundet satsar på ungdomars studier och yrkesutbildning parallellt med fotbollsutbildningen de kan få i sina skolor, föreningar och distrikt. Vi är ett av fyra förbund som ingår i Riksidrottsförbundets pilotprojekt för nya former av riksgymnasier. Ambitionen är att stärka utbildningsstrukturen och öka möjligheten för ungdomar att få chansen att nå sin dröm – att bli yrkesspelare i världens största idrott!

”Att lyckas är att kunna se tillbaka på ett bra liv, där man gjort bra val.” (förälder till 16-årig spelare)

EYES projektet har ambitionen att utveckla utbildningar för följande grupper. Här ges även exempel på utbildningens innehåll.       

fotbollsgymnasier – förmedla framgång i både idrott och studier föreningar – att bilda stöttande nätverk runt spelaren föräldrar – roll i nätverket runt barnet tränare och ledare – helhetssyn på talangutveckling landslag – förberedelse för krav inom internationell elitfotboll spelare – eget ansvar, självkännedom och utveckling på alla plan andra organisationer eller personer – förmedla och anpassa helhetssyn på talangutveckling i ett brett perspektiv

Information om projektet eller utbildningarna EYES projektledare Johan Fallby, Utvecklingsenheten, Idrottspsykologisk rådgivare, telefon 08-735 95 54, mobil 070-417 69 31. Elitinstruktör Göran Aral, Fotbollsenheten, telefon 08-735 09 69 Fotboll i skolan Kent Nyström, Utvecklingsenheten, telefon 08-735 09 54

11

2004 O K TO B ER

Svenska Fotbollförbundet Box 1216 • 171 23 Solna • telefon 08-735 09 00 • telefax 08-735 09 01 www.svenskfotboll.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF