FALKENBERGS KOMMUN

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download FALKENBERGS KOMMUN...

Description

1 FALKENBERGS KOMMUN Socialtjänsten

FAMILJEINTERVJU

Datum_________________________________ Intervjuad______________________________ Intervjuare______________________________ A. Familjens sammansättning

Namn

född

biol, ad, fo-/styvbarn

1.______________________________________________________________________ 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ 6.______________________________________________________________________ 7.______________________________________________________________________ 1.Nära eller i familjen, något barns mor- eller farförälder exempelvis.________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2.När gifte ni er/flyttade samman?_____________________________________________

3.Har du varit gift eller sambo tidigare?_________________________________________ _________________________________________________________________________

2

4.Om ja, när separerade ni?__________________________________________________ 5.Har du barn från tidigare förhållande?________________________________________ ________________________________________________________________________ 6.Hur håller ni kontakt?_____________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

B. Arbete

1. Skola, utbildning, yrkeserfarenhet, arbete.____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2.Uppfattning om din nuvarande arbetssituation? Vad är bra och vad är mindre bra?____ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3.Hur ser du på din partners arbetssituation?____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4. Hur fördelar ni arbetet i och runt hemmet?___________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

3

C. Ekonomi 1. Vad har du för inkomster?______________________________________________ 2. Vad har din partner för inkomster?_______________________________________ 3. Vad har ni för fasta utgifter?____________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. Vem sköter ekonomin hos er?___________________________________________ 5. Hur beslutar ni om hur pengarna ska användas?_____________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6.Är ni överens?________________________________________________________ _____________________________________________________________________

D. Hemmet

1. Hur ser ert boende ut?__________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Anser du bostaden lämplig för barn?______________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Hur trivs du i bostadsområdet? Med grannarna?_____________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. Anser du att området är barnvänligt?______________________________________ ______________________________________________________________________

4 E. Fritiden 1. Vad ägnar du dig åt på ledig tid?_________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Är du med i någon förening?____________________________________________ 3. Är du politiskt eller religiöst aktiv?_______________________________________ 4. Vad har din partner för fritidsintressen?____________________________________ ______________________________________________________________________ 5. Är din partner politiskt eller religiöst aktiv?_________________________________ 6. Vilka är era gemensamma intressen?_______________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Är du nöjd med din fritid?_______________________________________________ 8. Vad gör ni på semestern?________________________________________________ ______________________________________________________________________

F. Socialt nätverk 1. Vilka umgås hela familjen med?__________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Har du någon nära vän?_________________________________________________ ______________________________________________________________________

5

3. Hur umgås ni?________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Har din partner någon nära vän?__________________________________________ 5. Hur umgås de?________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. När träffar ni släkten?___________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

G. Barnerfarenhet

1. Vilken erfarenhet har du av egna eller andras barn?_____________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. Vilka svårigheter har funnits och hur har du hanterat dem?_______________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Vad har dina erfarenheter lärt dig?__________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

6 ________________________________________________________________________ 4. Vad tycker du att ett barn behöver?_________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5. Man kan inte veta något om framtiden, men vad skulle du önska dina barn för framtid? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

H. Din egen barndom

1. Vilka ingick i familjen, pappa, mamma syskon, fler?___________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Vill du berätta om din familj, som du växte upp i – vad är ditt första minne? – vad är ditt bästa minne? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

7 _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Var det någon som var sjuk/handikappad?__________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Var det någon som använde läkemedel, alkohol eller andra droger?______________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

5. Hur visade man i din familj att man tyckte om varandra?_______________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

6. Var har du vuxit upp?___________________________________________________ ______________________________________________________________________

7. Vilka förändringar skedde under din barndom, flyttningar, separationer, dödsfall etc? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

8. Anser du att din barndom var lycklig?_______________________________________ _______________________________________________________________________

8

I. Dina föräldrar 1. Kan du beskriva dina föräldrar. Yrken. Intressen. Äktenskapet.__________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2.Vad tyckte din mamma om dig?___________________________________________ ______________________________________________________________________

3. Vad tyckte din pappa om dig?____________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Vem kom du bäst överens med av dina föräldrar och varför?___________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

5. Var du ett lydigt eller olydigt barn?________________________________________ ______________________________________________________________________ 6. Hur fick dina föräldrar dig att lyda?________________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Vad tycker du om dina föräldrars uppfostran?_______________________________

9 J. Dina syskon 1. Hur lever dina syskon i dag? Ålder, yrke, äktenskap, barn?________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Hur är kontakten med dina syskon i dag?______________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Var det någon i av er syskon som fick mer uppmärksamhet som barn?______________ _________________________________________________________________________

K. Pubertet och ungdomstid 1. Hur märkte du att du var i puberteten?_________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2. Hur kände du för de kroppsliga förändringarna?__________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3.Hur var den första förälskelsen och de första sexuella mötena?______________________ _________________________________________________________________________

10 _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4.Hur var du som tonåring? Kompisar?_______________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5. När flyttade du hemifrån?________________________________________________ 6. Vad var orsaken?_______________________________________________________ _______________________________________________________________________ 7.Hur bodde du då? Ensam eller tillsammans med någon?_________________________ _______________________________________________________________________

L. Din fysiska och psykiska hälsa 1. Hur är din fysiska hälsa och vad gör du för att må bra fysiskt?___________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Hur är din psykiska hälsa och hur hanterar du situationer som påverkar måendet, oväntade händelser, förluster, kriser etc? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. Använder du läkemedel?__________________________________________________

11

4. Om ja, vilka läkemedel och hur ofta?________________________________________ ________________________________________________________________________ 5. Använder du alkohol?____________________________________________________ 6. Om ja, vilken typ av alkohol och hur ofta?____________________________________ ________________________________________________________________________ 7. Har du använt narkotika någon gång?________________________________________ 8. Röker du och i så fall hur mycket?__________________________________________

M. Din nuvarande familj

1. Beskriv din familj_______________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

12 N. Äktenskap/förhållande 1. Hur träffades ni?__________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Vad fäste du dig vid hos din partner?__________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

3. Hur visar ni att ni tycker om varandra?_________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Vad händer när ni tycker olika?_______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5. Hur grälar ni med varandra?_________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 6. Hur gör ni för att bli sams igen?______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

13

7. Vad uppskattar du mest för egenskaper hos din partner och vilka av dina egenskaper tror du din partner uppskattar mest? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

O. Sexualitet Detta är ett område som är mycket privat och kan vara svårt att dela med sig av. Det är viktigt för den här typen av utredning hur ni själva har haft under uppväxten och hur ni har det i dag. 1. Vad innebär ordet sexualitet för dig?__________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Var det tillåtet att prata om sexualitet under din uppväxt och i så fall med vem? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Har du egna upplevelser av sexuell kränkning?_________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. Hur och när pratar ni om sexualitet inom familjen? Med din partner? Med barnen? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

14 5. Hur har du och din partners sexuella samliv utvecklats och hur är det i dag? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

6. Hur skapar ni eget utrymme, du och din partner?______________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

P. Föräldraskap och uppfostran

1. Hur har din/din partners graviditet(er) varit?_________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Hur var det för dig att bli förälder?________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Hur fördelade ni/hur fördelar ni ansvaret för barnens skötsel och uppfostran? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

15 4. Vad gör ni när tycker olika om barnens uppfostran?___________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5. Hur ser du på föräldrarollen? Vad är positivt? Vad är negativt?__________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 6. Är det något av barnen du känner speciell samhörighet med? Varför?______________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Q. Livsåskådning 1. Hur ser du på livet? Vad är viktigt?__________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. Vad har du för inställning till: a) Kriminalitet och straff?___________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

b) Personer med avvikande beteende (fysiskt, psykiskt, socialt, sexuellt)?________________

16

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Missbruk och missbrukare?___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

d) Flyktingar/Invandrare-Nysvenskar_____________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Delar du och din partner värderingar?___________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

R. Frågor runt placeringar 1. Vad är främsta skälet till att du vill ha fosterbarn?________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

2. Vad tycker din partner och era barn?___________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

17

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Vad tycker omgivningen? Släkt? Vänner? Grannar?________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Om ni behöver hjälp, avlastning. Vem ställer upp?_________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Vilka förväntningar har du på samarbetet med socialtjänsten?________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

6. Vad kan du och din familj ge ytterligare ett barn?__________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Hur tycker du att placerade barn ska hålla kontakt med sina biologiska föräldrar och släktingar? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

18 8. Hur tror du ett barn påverkas av att skiljas från sina biologiska föräldrar?_____________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Om du får önska fritt inför en placering, skulle du då helst vilja ha: Flicka _________Pojke_________Spädbarn_________Förskoleåldern__________ 7-12 år_________Tonåring__________Syskon____________/sätt X på det som stämmer bäst 10. Finns det någon problematik hos barnet som du skulle ha svårt att klara av?__________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 11. Hur kommer er ekonomi att påverkas om ni blir familjehem?_____________________ _________________________________________________________________________ 12. Vad tycker du om den här intervjun?_________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

13. Referentpersoner?_________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 14. Övriga synpunkter som du vill framföra?_______________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Tack!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF