Falun Anders Printz

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Psykiatri
Share Embed Donate


Short Description

Download Falun Anders Printz...

Description

PRIO Dalarna 20 December

Socialdepartementet

Två målgrupper • Barn och unga • Personer med omfattande och komplicerad problematik

Socialdepartementet

Övergripande mål till 2016 • En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg • Tillgång till arbete och sysselsättning • Möjlighet till delaktighet och inflytande

Socialdepartementet

De övergripande målen ska betyda • • • • • •

Jag får tillgång till utredning, diagnostik och effektiva insatser för min psykiska ohälsa Jag utsätts aldrig för mer tvång än nödvändigt Jag har inte sämre somatisk ohälsa trots psykiatrisk diagnos Min psykiska ohälsa hindrar mig inte från arbete och utbildning Jag går ut skolan med fullständiga betyg trots psykiatrisk diagnos Jag känner mig välkommen och delaktig vart jag än vänder mig

Socialdepartementet

Ett steg i taget mot målen

Socialdepartementet

Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa • Långsiktighet – Mål och delmål • Gemensamt ansvarstagande • Utveckling i ordinarie strukturer  Prestationsmedel  Nationella projekt  Kunskapsstöd

Socialdepartementet

Resultat 2013 • • • •

Barn och unga Samverkan och samordning Sysselsättning och boende Övrigt

Socialdepartementet

Etapp 2013 – tillgänglighet för barn och unga • Landstingen och kommunerna ska tillhandahålla information om vart barn och unga med psykisk ohälsa ska vända sig för att få stöd och hjälp (grundkrav) • Minst 90 % av barn och unga med beslut om första bedömning har fått en första bedömning inom 30 dagar (prestation) • Minst 80% av barn och unga med beslut om inledd behandling eller fördjupad utredning har fått detta inom 30 dagar (prestation) • Psynken arbetar med att stödja landsting när det gäller tidiga insatser till barn och unga bland annat första linjen

Socialdepartementet

Resultat 2013 – tillgänglighet för barn och unga • Alla landsting och 280 kommuner har information om vart man kan vända sig • 17 Landsting lever upp till målet för första besök • 15 landsting lever upp till målet för utredning och fördjupad utredning • 3 landsting lever inte upp till något av kraven • Bilden av första linjen börjar bli tydligare i många län och ett antal försök att mäta väntetiderna har gjorts

Socialdepartementet

Resultat i Dalarna – tillgänglighet för barn och unga • Landstinget och samtliga kommuner utom Mora lever upp till kraven på information • Landstinget är ett av de tre landsting som inte lever upp till något av kraven i den förstärkta vårdgarantin

Socialdepartementet

Etapp 2013 – Samverkan och samordning • Det ska finnas en politiskt förankrad samverkansöverenskommelse med ett specificerat innehåll. Organisationer som företräder patienter och brukare ska ha haft möjlighet att lämna synpunkter (grundkrav) • Rapportera hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer under 18 år. Uppskatta hur många personer som är i behov av individuella planer

Socialdepartementet

Resultat 2013 – samverkan och samordning • Alla landsting och 281 kommuner har samverkansavtal jämfört med 40 procent 2010 och 70 procent 2012. • Alla landsting uppfyller kraven på sippar. Uppskattar 6098 och redovisar 2828 befintliga. • Stora skillnader mellan olika landsting och olika kommuner hur man uppskattar behovet.

Socialdepartementet

Resultat Dalarna – samverkan och samordning • Landstinget och alla kommunerna har en samverkansöverenskommelse • Landstinget och alla kommunerna klarar kravet på sippar • Landstinget har upprättat 55 sippar vilket är ganska medel jämfört med andra landsting och rapporterar ett behov av 163 sippar • Alla kommuner har upprättat minst 1 SiP

Socialdepartementet

SIP barn och unga Landsting/

Antalet

Antalet SIP/

Antalet barn

kommun

samordnade

1 000 barn

(under 18 år) som som

Antalet barn

individuella

uppskattas ha

uppskattas

planer som

behov av

ha behov av

upprättats

samordnad

SIP/1 000

individuell plan

barn

Antal barn

Dalarna

55

1,05

165

3,14

Dalarna kommuner

86

1,64

160

3,04

Vansbro

1

0,8

4

3,2

1 258

Malung-Sälen

3

1,6

17

9,3

1 828

Gagnef

2

0,9

6

2,8

2 141

Leksand

14

5,0

10

3,6

2 774

Rättvik

6

3,3

8

4,5

1 794

Orsa

2

1,7

5

4,1

1 206

Älvdalen

1

0,8

7

5,4

1 292

Smedjebacken

7

3,8

2

1,1

1 859

Mora

6

1,6

10

2,7

3 656

Falun

7

0,6

15

1,3

11 319

14

1,4

30

2,9

10 210

Säter

3

1,5

12

5,8

2 063

Hedemora

5

1,8

3

1,1

2 777

Avesta

8

2,1

1

0,3

3 733

Ludvika

7

1,5

30

6,4

4 661

Borlänge

Socialdepartementet

52 571

Övriga Resultat 2013 • Täckningsgraden till kvalitetsregistren har ökat med 75 procent. 20 landsting klarar målen. • 50 procent av patienterna i Psykos- och Bipolärregistret har fått läkemedelsuppföljning av läkare i 20 landsting. • Samtliga landsting har deltagit i genombrottsprojektet och lämnat analyser av sin inrapportering till PAR. • Dalarna klarar allt ovanstående.

Socialdepartementet

Etapp 2013 – inventeringar • Senaste fyra åren gjort en inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens verktyg eller liknande. • Registrerat aggregerade data i inmatningsfunktionen på SKL • Analyserat hur väl behoven är tillgodosedda på boende och sysselsättningsområdet • En planering för hur verksamheten ska utvecklas 2013-2014.

Socialdepartementet

Resultat 2013 – Inventeringar • 190 kommuner godkända • De flesta inventerat kända personer • Endast 16 % har samordade individuella planer trots att många fler har kontakt med psykiatrin och psykiatriska behov • Endast 17 % har fått en hälsoundersökning • Endast 13 % har kontakt med primärvården

Socialdepartementet

Resultat Dalarnas län • Leksand, Orsa, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Ludvika har gjort en inventering och har en godkänd analys • Mora och Malung-Sälen har inte fått godkänt då inte lämnat in någon analys. Den analys som Älvdalen lämnade in blev inte godkänt. • Vansbro, Gagnef och Rättvik har inte lämnat in något underlag för bedömning. • Stor del av målgruppen inventerad i Dalarna

Socialdepartementet

Resultat från inventeringarna SIP för vuxna Kommun

Ja, SIP finns

Ja, SIP håller på Nej, SIP saknas Ej känt att upprättas

Avesta Borlänge Falun Hedemora Leksand Ludvika MalungSälen Mora Orsa Smedjebac ken Säter Vansbro Älvdalen Totalt

18 39 20 12 14 8

16 8 2 5 0 0

70 0 109 93 4 12

0 0 5 0 11 0

Antal SIP/1000 vuxna 1,92 1,20 0,49 1,38 1,13 0,38

15 8 25

2 0 0

0 0 16

0 0 3

2,04 0,49 4,44

25 8 5 10 207

1 11 0 5 50

39 49 15 5 412

1 19 0 0 39

2,96 2,16 0,91 2,57 1,24

Socialdepartementet

Sysselsättning utifrån inventeringarna Har haft arbete eller

Har inte haft arbete eller

Sysselsättning ej

Sysselsättning ej

sysselsättning under

sysselsättning under

aktuellt

känt

minst en månad de

minst en månad de

senaste 12 månaderna

senaste 12 månaderna

Avesta

23

92

1

4

Borlänge

20

37

1

1

Falun

69

64

1

2

Hedemora

61

47

0

2

Leksand

13

15

0

2

Ludvika

7

13

0

0

Malung-Sälen**

15

0

0

0

Mora**

9

11

0

0

Orsa

15

20

8

1

Smedjebacken

26

32

9

0

Säter

33

51

1

2

Vansbro

11

7

1

1

Älvdalen**

29

8

1

0

Totalt*

331

397

23

15

Kommun

* Gagnef och Rättvik har ej lämnat in underlag gällande inventering ** Ej godkända

Socialdepartementet

Hälsoundersökning Kommun

Har genomgått allmän hälsoundersökning

Har inte genomgått allmän hälso-undersökning

Avesta 55 7 Borlänge 28 30 Falun 39 25 Hedemora 26 20 Leksand 14 5 Ludvika 0 0 Malung-Sälen** 0 22 Mora** 0 0 Orsa 17 10 Smedjebacken 11 32 Säter 24 15 Vansbro 0 0 Älvdalen** 0 0 Totalt 214 166 * Gagnef och Rättvik har ej lämnat in underlag gällande inventering ** Ej godkända

Socialdepartementet

Hälsostatus ej känt

58 1 70 64 11 20 0 21 17 23 48 20 38 391

Exempel på analysen/planeringen i Dalarnas län • • • • • •

Behov av gruppbostäder? Ökat fokus på hälsan (saknas ofta hittills) Öka antalet samordnade individuella planer Fokus på hemmavarande barn Genomförandeplaner, kompetensutveckling, Delat beslutsfattande och andra former för delaktighet • Bättre samverkan med psykiatrin och primärvården

Socialdepartementet

Fördelning – Landstinget i Dalarna • C.a 5.5 • jmf. Gävleborg c:a 13.000.000

Socialdepartementet

Fördelning – kommunerna i Dalarnas län

Socialdepartementet

Kommun Vansbro Malung-Sälen

Folkmängd 6779 10178

72048.453 108173.65

Inventeringar 128299 -

Summa 200347 108174

Gagnef

10012

106409.37

-

106409

Leksand

15146

160974.46

286652.4

447627

Rättvik

10799

114773.75

-

114774

Orsa

6835

72643.631

129358.85

202002

Älvdalen

7139

75874.598

-

75875

Smedjebacken

10650

113190.15

201561.34

314751

Falun

56432

599769.62

1068029.1

1667799

Borlänge

49482

525903.75

936493.73

1462397

Säter

10851

115326.41

205365.46

320692

Hedemora

15064

160102.95

285100.47

445203

Avesta

21467

228155.2

406283.31

634439

Ludvika

25639

272495.98

485242.37

757738

Sippar

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF