FN bildspel

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download FN bildspel...

Description

Tankar om FN?

FN:s viktigaste uppgift är att

Stoppa krig

Bekämpa fattigdom

Skydda vår globala miljö

Andra uppgifter

Vem har ansvar för att skapa en bättre värld? Enskilda stater

FN och andra internationella organisationer

Du och Jag (det civila samhället)

Andra alternativ

Vad är det största problemet med dagens FN Vetorätten, maktlösheten och handlingsförlamning

Brist på pengar och egna militära resurser

Byråkratin

Andra alternativ

FN:s huvudkontor i New York

FN-stadgan • Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat) • Preciserar FN:s makt och befogenhet

FN - Stadgan •

Innehåller förbud mot militär maktanvändning, förutom rätten till självförsvar.Fastslår staters rätt till självbestämmande och oberoende – suveränitetsprincipenFörpliktigande för alla 192 stater:Staterna ska lösa konflikter med fredliga medelSka avhålla sig från hot om eller bruk av våld

FN:s organisation

FN:s generalförsamling

FN:s generalförsamling • Öppnar i mitten av september • Ett land – en röst • Fattar beslut om FN:s arbete och budget • Ca 170 frågor per år i sex utskott • Beslut om möjligt med konsensus • Resolutionerna ej juridiskt bindande • 192 medlemmar

FN:s generalförsamling • Kan inte fatta några beslut än att ge rekommendationer • En mötesplats för världens regeringar • Utser generalsekreterare Är det en tandlös tiger eller ett viktigt forum för internationell politik?

FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd • 5 permanenta medlemmar • 10 medlemmar valda på två år • Permanenta medlemmar har veto • Beslut är bindande • Beslutar om fredsbevarande insatser • Sanktioner • Tillfälliga krigsförbrytartribunaler

FN:s säkerhetsråd • Beslutsproblem: Vetorätten • Maktförlamning under kalla kriget • USA har vid flera tillfällen valt att agera på egen hand

Vilket/vilka FN- organ tycker du närmast liknar:

Ett parlament En Regering En myndighet

Om freden hotas Uppmana parterna att avstå från våld FN kan medla

FN kan utöva politiska påtryckningar. FN kan införa ekonomiska sanktioner FN kan i sista instans, för att förhindra krig, ta till militära åtgärder.

• Fredsbevarande styrkor (sedan 1948 sammanlagt över 50 aktioner) • Genomföra stora militära aktioner

FN i framtiden?? Problem och svårigheter

Möjligheter och positiv utveckling

ECOSOC

ECOSOC • 54 medlemmar • Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet • Utför studier • Ger rekommendationer • Kontakt med NGO:s

FN:s generalsekreterare • Ban Ki-moon • Administrativ roll • Politisk roll

1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge) 1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige) 1962 - 1971 U Thant (Myanmar) 1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike)

1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru) 1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten) 1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana) 2007 Ban Ki-moon (Sydkorea)

Sekretariatet • Alla FN-anställda ingår i sekretariatet • FN-systemet – ca 50 000 personer • 4 800 i New York • Arbetet leds av generalsekreteraren

Internationella domstolen

Internationella domstolen ICJ – Ett av FN:s grundorgan – Avgör tvister mellan stater – Rådgivande uttalanden för FN-instanser – Beläget i Fredspalatset i Haag – 15 domare

Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolen ICC • Permanent • Kan döma enskilda • Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser • Belägen i Haag

Mår världen allt sämre? • • • • • • • • • • • •

Extrem fattigdom söder om Sahara Ett av fyra barn i utvecklingsländer undernärt Varje minut dör en gravid eller födande kvinna 20 % saknar rent vatten Biståndet minskar Varje dag dör 5 500 människor i aids Världens rustningskostnader + 37 % på 10 år Kärnvapen sprids Koldioxidutsläpp 41 % högre än 1990 26 miljoner människor på flykt i eget land 72 miljoner går inte i skolan Matkris och finanskris hotar fattigdomsbekämpning

… eller mår världen bättre? • • • • • • • • • • • • •

90% i grundskola Barnadödligheten minskar Smittkoppor utrotade Färre extremt fattiga (40%1990, idag 25%) Allt färre väpnade konflikter Kvinnors ställning förbättras Färre dör i aids, hivsmittade minskar i antal sedan 1996 Malaria minskar 1 av 5 har mobil i Afrika - ökning med 60 milj 2006. Kärnvapen minskat med 60 % sedan 1986 Förbud mot klustervapen Tillgång på vatten och sanitet ökar, bättre hälsa för miljoner Men det går för långsamt!

FN:s tre huvuduppgifter

Fred, säkerhet och nedrustning

Mänskliga rättigheter

Utveckling och fattigdomsbekämpning

FN:s tre huvuduppgifter • Fred, säkerhet och nedrustning • Utveckling och kampen mot fattigdom • Mänskliga rättigheter

FN:s fredsbevarande styrkor • tar ej ställning för en part • få strider att upphöra • möjliggöra förhandlingar

FN-styrkor kan: Övervaka fredsavtal FN- styrkor kan skydda civilbefolkning. FN- styrkor rycker in för att återupprätta ordning efter ett inbördeskrig. FN kan också bistå att anordna val.

Uppgifterna har utvidgas… Från att tidigare främst skyddat människor mot våld till att se de får mat, vatten och medicin. Och på sikt bidra till återuppbyggnad av landet.

Utveckling och fattigdomsbekämpning

Millenniemålen 2015 • • • • • • • •

Utrota fattigdom och svält Utbildning för alla Främja jämställdhet och öka kvinnors makt Minska barnadödligheten Minska mödradödligheten Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling Ett globalt partnerskap för utveckling

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna • Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika värde och rättigheter • Ligger till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter (MR) • Moraliskt bindande

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter • Inrättades 2006 • Universell granskning av MR • 47 medlemmar • Rapporterar direkt till generalförsamlingen • Viss skepsis • Navanethem Pillay, Högkommissarie för mänskliga rättigheter

Kärnkonventionerna • Avskaffande av rasism (1965) • Medborgerliga och politiska rättigheter (1966)

• Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) • Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) • Avskaffande av tortyr (1984) • Barnets rättigheter (1989) • Migrantarbetares rättigheter (1990)

• Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) • Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

FN granskar • Granskningskommittéer – En för varje kärnkonvention – Rapporteringsskyldighet för stater – Parallellrapportering

• Specialmekanismer – Tematisk granskning – Granskning av enskilda länder

Andra viktiga internationella organisationer  EU och NATO  IMF – Internationella valutafonden  Världsbanken  OECD

 G7, G8 och G20

G7, G8, G20 • • • • • • • •

USA TYSKLAND JAPAN FRANKRIKE Storbritannien Italien Kanada Ryssland

Argentina Australien Brasilien Kina Indien Indonesien Mexico Saudiarabien Sydafrika Sydkorea Turkiet EU

OECD – de 30 rikaste klubb

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF