Föreläsning 2 – Vädrets makter

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Termodynamik
Share Embed Donate


Short Description

Download Föreläsning 2 – Vädrets makter...

Description

Föreläsning 2 – Vädrets makter

Föreläsning 2 Hävning Torradiabatiskt temperaturavtagande Hydrostatisk balans Skiktningen i atmosfären Fuktadiabatiskt temperaturavtagande Skiktningskurvor och hävningskurvor

Hävning: uppåtriktad rörelse av ett luftpaket 1.! Oordnad hävning: liten luftvolym, snabb process, kort tidsperiod 2.! Ordnad hävning: stor luftvolym, relativt långsam rörelse, ca 1 dygn

!"#$%&'()#*#"(+")%)'$,-+./#"0

!"#$%&$'()*%+%,

9/14/10

/ Namn Namn, Institution eller liknande

-..'/'0'-.'1/

Hävning: uppåtriktad rörelse av ett luftpaket 1.! Oordnad hävning: liten luftvolym, snabb process, kort tidsperiod 2.! Ordnad hävning: stor luftvolym, relativt långsam rörelse, ca 1 dygn

!"#$%&'()#*#"(+")%)'$,-+./#"0

!"#$%#&'()$*$+

,%"-&./01 2%..&./01

9/14/10

2%..&./01

/ Namn Namn, Institution eller liknande

34&5-&6&3444&5-

Adiabatisk temperaturändring:

Luftpaket = en begränsad luftmassa med homogen sammansättning

Termodynamikens första huvudsats: Ändringen av energi i ett termodynamiskt system är skillnaden mellan den tillförda värmen och det utförda arbetet på omgivningen.

Energiändring = tillförd värme

- utfört arbete

Adiabatisk temperaturändring: Adiabatisk = utan värmeutbyte med omgivningen

Energiändring = tillförd värme

- utfört arbete

Adiabatisk temperaturändring: Adiabatisk = utan värmeutbyte med omgivningen

Energiändring = tillförd värme

Utfört arbete:

expansion

eller

- utfört arbete

kompression

Adiabatisk temperaturändring: Adiabatisk = utan värmeutbyte med omgivningen

Energiändring = tillförd värme

- utfört arbete

Hydrostatisk balans Fp

Två krafter verkar på ett luftpaket: gravitationskraften (Fg = mg) och tryckgradientkraften (Fp ). Hydrostatisk balans råder vid balans mellan dessa två krafter. Fg = mg

Atmosfären som helhet befinner sig i hydrostatisk balans!

Hydrostatisk balans Fp

Två krafter verkar på ett luftpaket: gravitationskraften (Fg = mg) och tryckgradientkraften (Fp ). Hydrostatisk balans råder vid balans mellan dessa två krafter. Fg = mg Om ett luftpaket rör sig adiabatiskt så kommer det att befinna sig i hydrostatisk balans när temperaturändringen med höjden är konstant med värdet: !T/!z = -g/Cp där g = 9.81 ms-2 och Cp=1005 JKg-1K-1 !T/!z = -0.98oC/100m eller ungefär -1oC/100m

!"#$%$&'()*#+,-.$-/"#$%$&'()*#+-01'(*%#1*-/)*-21341*+2)*1$-%-1$-&%#1$5)63"$&7-89*"$7*+'-$"*-5)63"$&71$-%8*:&+-89*; Volymen ökar. Arbete utförs av paketet. Energi tas från paketet -> Temperaturen sjunker!

9/14/10

A. Expansion -> Volymen ökar. Arbete utförs av paketet. Energi tas från paketet -> Temperaturen sjunker!

9/14/10

B. Kompression -> Volymen minskar. Arbete utförs på paketet. Energi tillförs till paketet. -> Temperaturen stiger!

9/14/10

B. Kompression -> Volymen minskar. Arbete utförs på paketet. Energi tillförs till paketet. -> Temperaturen stiger!

9/14/10

Skiktning i atmosfären: Neutral

Neutral (indifferent): temperaturen avtar med 1oC/100m hydrostatisk balans råder.

=5*8+%!>[email protected]! "#$%&&'''()*+,*-*./0123451()60(-7&8/75&*9-0:65&;&
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF