föreskrift - Opetushallitus

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Farmakologi
Share Embed Donate


Short Description

Download föreskrift - Opetushallitus...

Description

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

FESTSERVICE 10 SV

FÖRESKRIFT 19.6.2006 Yrkesutbildningsanordnarna De läroanstalterna och vuxenutbildningscenter som anordnar utbildning inom branschen Examenskommissionerna inom branschen YRKESUTBILDNING GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Grundexamen inom social– och hälsovård, närvårdare Ändring av utbildningsprogrammet för akutvård

Giltighetstid:

Dnr

24/011/2006

fr.o.m. 1.1.2007 tillsvidare

Rätten att meddela föreskriften följer av:

L 630/98, 13 § 2 mom. (L ändr. 479/2003, 14 § 2 mom., 28 § 2 mom. och L 601/2005, 25 §) F 811/98, 10 §, 12 § (F ändr. 603/2005, 10 §, 12 §) L 631/98, 13 § 2 mom. Upphäver Utbildningsstyrelsens föreskrift

-

Ändrar Utbildningsstyrelsens föreskrift

12.2.2001 nr 7/011/2001 Utbildningsstyrelsen har beslutat att ändra utbildningsprogrammet för akutvård i grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom social– och hälsovård, närvårdare, enligt bilagan. Den ändrade föreskriften skall iakttas fr.o.m. 1.1.2007. Utbildningsanordnaren skall göra upp och godkänna en läroplan för undervisningen med beaktande av vad som föreskrivits i dessa grunder för läroplanen och för fristående examen. Det är inte möjligt för utbildningsanordnaren, examensarrangören eller examenskommissionen att lämna föreskriften obeaktad eller att avvika från den.

Generaldirektör

Undervisningsrådet BILAGA

Ändring av utbildningsprogrammet för akutvård i grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom social– och hälsovård, närvårdare.

Opetushallitus Hakaniemenkatu 2, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, [email protected], www.oph.fi Utbildningsstyrelsen Hagnäsgatan 2, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon (09) 774 775, fax (09) 7747 7865, [email protected], www.oph.fi

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

1 (12)

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL– OCH HÄLSOVÅRD, NÄRVÅRDARE --1.3

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL– OCH HÄLSOVÅRD, MÅLEN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMEN

De som har avlagt Utbildningsprogrammet för akutvård skall kunna vårda en akutvårdspatient i olika akutvårdsmiljöer: i sjuktransport, på jourpolikliniker, på polikliniker och i perioperativa vårdenheter. Arbetet omfattar lösande av sådana problem som förekommer i den grundläggande akutvården inom ansvarsområdet för närvårdare. De skall i sitt arbete kunna använda sig av sina kunskaper som gäller vård av patienter, anatomi och fysiologi, läkemedelsbehandling och känna författningarna inom branschen samt behärska yrkesövergripande samarbete med olika myndigheter. De skall i sitt arbete beakta den inverkan som olika sjukdomar och skador har på människans livsfunktioner och beteende. De skall också kunna förebygga komplikationer och arbeta aseptiskt. De skall kunna använda vårdredskap och medicinsk utrustning i sitt arbete samt underhålla dem dagligen och se till att de är i funktionsdugligt skick. De skall under handledning kunna utföra olika immobilisationsåtgärder på en patient, såsom repositions- och stödvård. ---

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

2.2

2 (12)

BILAGA

STUDIERNAS UPPBYGGNAD

---

YRKESINRIKTADE STUDIER DIFFERENTIERADE ENLIGT UTBILDNINGSPROGRAM

40 SV

Utbildningsprogrammet omfattar minst 14 sv inlärning i arbetet. 4. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR AKUTVÅRD Akutvård, sjuktransport, poliklinisk vård och perioperativ vård av en patient 40 sv Akutvård av en patient Sjuktransport Poliklinisk vård Perioperativ vård ---

3.2.B

YRKESINRIKTADE STUDIER DIFFERENTIERADE ENLIGT UTBILDNINGSPROGRAM

De studerande skall välja ett av följande nio utbildningsprogram:  Utbildningsprogrammet för akutvård  Utbildningsprogrammet för rehabilitering  Utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga  Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård  Utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg  Utbildningsprogrammet för mun- och tandvård  Utbildningsprogrammet för handikappomsorg  Utbildningsprogrammet för äldreomsorg  Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och informationshantering

40 sv 40 sv 40 sv 40 sv 40 sv 40 sv 40 sv 40 sv 40 sv

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

3 (12)

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR AKUTVÅRD 3.2.4 AKUTVÅRD, SJUKTRANSPORT, POLIKLINISK VÅRD OCH PERIOPERATIV VÅRD AV EN PATIENT, 40 SV De studerande kan inleda utbildningsprogrammet då de har avlagt de gemensamma studierna (tillväxt och utveckling, vård och omsorg, stöd av rehabilitering) med godkänt vitsord. En förutsättning för att bli antagen till utbildningsprogrammet är B-klass körkort eftersom sjuktransport ingår i studierna. I utbildningen skall författningar som gäller sjuktransport och akutvård beaktas. Sjuktransport och akutvård är uppgifter som hör till den kommunala grundläggande hälsovården (folkhälsolagen 66/1972). Sjukvårdsdistriktet ansvarar för samordning, handledning och övervakning av sjuktransport och akutvård i regionen (specialsjukvårdslagen 1062/1989). I förordningen om sjuktransport (565/1994) indelas sjuktransport- och akutvårdsverksamheten i två nivåer: grundläggande verksamhet och vårdverksamhet. Hälsovårdscentralerna leder och övervakar speciellt sjuktransport på grundläggande nivå och sjukvårdsdistrikten sjuktransport på nivån för vårdverksamhet. Målet för utbildningsprogrammet för akutvård är att ge färdigheter för akutvård på den grundläggande nivån. Utbildningsprogrammet för akutvård omfattar minst 14 sv inlärning i arbetet. Inlärningsarbetsplatser kan utgöras av verksamhetsmiljöer för akutvård som leds av en läkare med ansvar för akutvården, jourpolikliniker, polikliniska samt perioperativa verksamhetsmiljöer eller andra verksamhetsmiljöer för akutvård. I studiehelheten för akutvård ingår följande studier: Obligatoriska studier för alla som har valt utbildningsprogrammet för akutvård  Akutvård av patienter (20 sv) Av följande studiehelheter inom utbildningsprogrammet för akutvård skall de studerande välja två (sammanlagt 20 sv):  Sjuktransport (10 sv)  Poliklinisk vård (10 sv)  Perioperativ vård (10 sv) Övriga valfria studier 10 sv (se punkt 3.2.13).

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

4 (12)

AKUTVÅRD AV PATIENTER Mål och centralt innehåll, berömlig nivå De studerande skall kunna göra en bedömning av akutvårdspatientens helhetstillstånd och de vitala livsfunktionerna utgående från sina kunskaper i anatomi och fysiologi och från symptomen och fynden samt den tillgängliga informationen om det inträffade. De skall kunna använda undersökningsmetoder för akutvård på elementär nivå samt behärska central medicinsk terminologi. De skall i olika miljöer, såsom i sjuktransportfordon, på jourpolikliniker eller i perioperativa vårdmiljöer, kunna behandla de sjukdomar och olycksfall som kräver akutvård utanför sjukhus inom ansvarsområdet för närvårdare. De skall kunna arbeta aseptiskt, förebygga spridning av smitta och i sitt arbete utnyttja sina kunskaper i mikrobiologi. De skall i sitt arbete kunna beakta den medicinering som används i akutvården för patienter som lider av de vanligaste folksjukdomarna samt kunna beakta de farmakologiska grunderna för de läkemedel som används inom akutvården. De skall kunna hantera läkemedel, behärska de olika sätten att ge medicin och räkneoperationerna inom läkemedelshanteringen och på ett tryggt sätt kunna ge ut läkemedel som används i akutvården på elementär nivå inom ansvarsområdet för närvårdare (SHM:s Turvallinen lääkehoito-opas 2005:32, bilaga 8 Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot). De skall kunna övervaka patienten och göra riktiga slutledningar om läkemedlens verkningar, informera om dem och vid behov rådfråga den som ansvarar för den medicinska vården. De skall kunna skaffa tilläggsinformation om läkemedel i tillförlitliga källor.  Centralt innehåll: behärskande av kunskaperna i akutvård på grundnivå. De studerande skall kunna beakta de särdrag i akutvården som beror på patientens ålder, kulturbakgrund eller övertygelse. De skall kunna använda det andra inhemska språket i sitt arbete. De skall på ett professionellt sätt kunna bemöta akut sjuka och skadade patienter samt människor i krissituationer. De skall kunna bemöta en patient, känna igen behovet av psykisk akutvård hos en patient och de anhöriga och inse betydelsen av psykisk kris- och eftervård. De skall kunna handleda en patient och de anhöriga i frågor som gäller akutvård. De skall kunna handla professionellt i hotfulla situationer, bemöta en våldsam kund samt vid behov skydda sig själva och andra. De skall kunna bemöta en psykiskt störd patient. De skall känna till verkningarna av de vanligaste rusmedlen och kunna bemöta kunder som är påverkade av dessa medel.  Centralt innehåll: bemötande av en kund inom akutvården. De studerande skall kunna arbeta ergonomiskt inom akutvården. De skall kunna sköta sin fysiska kondition och hantera sina egna känslor. De skall kunna utnyttja arbetshandledning och arbetshälsovård för att upprätthålla sin arbetshälsa och för att säkerställa akutvårdens kvalitet samt vid behov kunna delta i handledning för arbetsgruppen inom akutvård. De skall i sitt arbete kunna beakta kraven på användningssäkerhet för de medicinska gaser som används inom arbetsenheten. De skall iaktta arbetarskydds- och säkerhetsföreskrifterna för

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

5 (12)

akutvårdsarbete (till exempel fysiska, psykiska, sociala, fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön). De skall kunna använda arbetsmetoder som skonar miljön och behärska avfallshantering. De studerande skall kunna fungera som medlemmar av yrkesövergripande arbetsgrupper och utveckla kundcentrerad akutvård med iakttagande av yrkesetiken. De skall kunna ta emot feedback och söka handledning och kunna utnyttja detta i arbetet inom akutvården och för sin egen professionella utveckling. De studerande skall förstå möjligheterna och begränsningarna i sina yrkeskunskaper samt sitt eget ansvarsområde inom akutvården.  Centralt innehåll: iakttagande av arbetarskyddet inom akutvården, omsorg om den egna arbetsförmågan och välbefinnandet samt yrkesövergripande grupparbete. De studerande skall känna till det nationella akutvårdssystemet och dess utveckling som en del av hälsovårdssystemet och den medicinska räddningsverksamheten samt veta hur akutvården ser ut i olika länder. De skall kunna arbeta enligt de författningar som gäller akutvård. De skall kunna beskriva uppgifts- och ansvarsområdena för olika organisationer som ger akutvård.  Centralt innehåll: hur akutvårdstjänsterna inom hälsovården är organiserade. De studerande skall kunna strukturera de rättigheter och skyldigheter som ingår i arbetsavtalet för närvårdare. De skall kunna utforma en arbetsansökan och ett arbetsavtal. De skall vara förtrogna med företagsverksamhet i samband med akutvård och ha grundläggande färdigheter i företagsverksamhet.  Centralt innehåll: att ingå ett arbetsförhållande.

Bedömning, nöjaktig nivå (1) De studerande skall  kunna bedöma vårdbehovet hos en akutvårdspatient i olika verksamhetsmiljöer och vidta de åtgärder som situationen kräver  vara förtrogna med förfarandet vid akutvård på elementär nivå i olika miljöer och för patienter i olika åldrar (bland annat vård av patienter med störningar i andningsorganen, blodcirkulationen och förändringar och störningar i medvetandetillståndet, patienter med blödningar, smärtor av olika slag; nödförlossning, mekaniska och ickemekaniska skador, mentala störningar och aggressioner hos patienter)  med hjälp av EKG-monitor kunna identifiera normal sinus-rytm, letala rytmstörningar, rytmens frekvens, rytmens regelbundenhet, massiva kammarkomplex och PQrelationen samt avge rapporter om dessa  kunna auskultera patientens andnings- och hjärtljud och avge rapport  kunna använda akutvårdsredskap och medicinsk utrustning (bland annat halvautomatisk defibrillator, CPAP-apparat, bärbar syreapparat, sugapparat, läkemedelsinha-

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN     

        

BILAGA

6 (12)

lator, apparatur som övervakar de vitala livsfunktionerna, EKG-apparat med 12 kanaler, blodsockermätare, febertermometer, alkometer, skena för överkroppen, stödkrage, ryggbräde, vacuumprodukter, dragskena för nedre extremitet samt olika bårar för förflyttning av patienter eller som stöd) inom ramen för sitt ansvarsområde kunna bedöma om patienten har tillräcklig syrsättning och ventilation, assistera patientens andning med hjälp av mask och andningsbälg och använda alternativa redskap för att säkerställa andningen (bland annat svalgrör, larynxmask samt tång för främmande föremål) samt i sitt arbete beakta grunderna för användningen av orotrakeal intubation kanylering av perifer ven, venös vätskeinfusion inom ansvarsområdet för närvårdare (SHM:s Turvallinen lääkehoito-opas 2005:32, bilaga 8 Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot) kunna ge ut information och be om vårdföreskrifter av sakkunniga inom akutvård och medicin och handla enligt givna vårdföreskrifter utföra yrkesövergripande samarbete och förmedla information mellan olika myndigheter samt dokumentera den vård som patienten har fått kunna följa en aseptisk arbetsordning i sitt arbete i sitt arbete kunna tillämpa central läkemedelsbehandling på patienter med de vanligaste folksjukdomarna vara förtrogna med de läkemedel som används inom akutvården samt med deras verkningar, kunna hantera och enligt ordination ge läkemedel till en akutvårdspatient på ett tryggt sätt via olika kanaler inom ansvarsområdet för närvårdare (bland annat p.o., s.l., rect., s.c., i.m., i.v., inh.), kunna övervaka patienter, följa med och göra slutledningar om läkemedlens verkningar, ge ut information och be om vårdföreskrifter av den som ansvarar för den medicinska vården samt skaffa tilläggsinformation om läkemedel i pålitliga källor (SHM:s Turvallinen lääkehoito-opas 2005:32, bilaga 8 Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot) kunna bemöta en akut insjuknad eller skadad människa (och hennes anhöriga) eller en människa i kris samt beskriva psykisk kris- och eftervård behärska avfallshantering och arbeta med iakttagande av hållbar utveckling kunna känna igen även sina egna känslor och under handledning kunna utnyttja arbetshandledning och arbetshälsovård för att upprätthålla sin egen arbetshälsa samt främja sin arbetsförmåga genom olika motionsformer kunna bevara sin handlingsförmåga även i hotfulla situationer, bemöta en våldsam kund och skydda sig själva och andra i samma situation kunna bemöta psykiskt störda kunder på ett professionellt sätt på ett professionellt sätt kunna bemöta rusmedelspåverkade kunder i sitt arbete kunna använda det andra inhemska språket på färdighetsnivå 2 i allmänna språkexamen kunna beskriva huvuddragen i systemet för akutvårdstjänster och dess uppgifter som en del av hälsovården och den medicinska räddningsverksamheten samt kunna arbeta enligt de författningar som gäller akutvård med beaktande av sitt eget ansvarsområde kunna utforma en arbetsansökan och ett arbetsavtal och beskriva principerna för företagsverksamhet inom akutvården.

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

7 (12)

SJUKTRANSPORT Mål och centralt innehåll, berömlig nivå De studerande skall kunna samarbeta med brandverket, räddningstjänsten och polisen samt med social- och hälsovårdsverket i uppgifter som är förenade med akutvård. De skall ha beredskap att utföra inledande släckning. De skall kunna ge en grundlig redogörelse för skyddsplanen vid någon anstalt och kunna handla utifrån planen med beaktande av sitt eget ansvarsområde. De studerande skall kunna samarbeta med nödcentralerna och känna till deras verksamhet och de författningar de styrs av. De skall i sitt arbete beakta utformningen av innehållet i de uppgiftskoder som nödcentralen använder samt hur man fastställer klassificeringen A, B, C och D för hur brådskande ett fall är. De skall kunna använda myndigheternas radionät VIRVE i kommunikation som hänför sig till akutvård och i datatransmission.  Centralt innehåll: samarbetet mellan räddningstjänsten, nödcentralen och övriga myndigheter. De studerande skall känna till funktionsprinciperna för medicinsk apparatur som används vid sjuktransporter och se till att de är i funktionsdugligt skick. De skall på ett tryggt sätt kunna använda de redskap och den medicinska apparatur som behövs för akutvårdsåtgärder samt utföra service och rengöring efter användning. De skall kunna använda undersöknings-, vård- och förflyttningsredskap för akutvård enligt patientens behov. De studerande skall känna den klassificering av sjuktransportfordon som används inom EU. De skall kunna köra sjuktransportfordon för transport av akutpatienter och sköta det dagliga underhållet av ett sjuktransportfordons akutvårdkabin.  Centralt innehåll: vård av patienter under sjuktransport. De studerande skall behärska grunderna i akutvård och första delvård, kunna fungera enligt dem samt handleda olika målgrupper i första hjälpen och i första delvård. De skall kunna arbeta ergonomiskt, förebygga olycksfall i sin verksamhet och handleda kunder i preventionen av olycksfall.  Centralt innehåll: förstahjälps- och första delvårdsverksamhet samt förebyggande akutvårdsarbete.

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

8 (12)

Bedömning, nöjaktig (1) De studerande skall  kunna besluta om hur brådskande transporten av en patient är, om transportform och behovet av att tillkalla ytterligare hjälp  kommunicera med nödcentralen, brand- och räddningsverket samt med social- och hälsovårdsverket via myndigheternas radionät VIRVE och ta emot akutvårdsuppgifter  kunna släcka en begynnande brand med pulversläckare, släckningstäcke och vatten i en simulerad situation som övervakas av brandmyndighet samt delta i behandlingen av säkerhetsplanen vid någon inrättning  på ett tryggt sätt och enligt patienternas behov kunna använda de redskap och den medicinska apparatur som behövs för akutvårdsåtgärder samt se till att de underhålls och rengörs efter användning  kunna arbeta ergonomiskt vid lyftning och förflyttning av en patient  kunna köra ett sjukvårdsfordon på ett tryggt sätt  dagligen enligt föreskrifter kunna upprätthålla insatsberedskapen för ett sjukvårdsfordon och dess akutvårdkabin  kunna grunderna i första hjälpen och första delvårdsverksamhet och kunna handla enligt dem samt förebygga olycksfall i den egna verksamheten.

POLIKLINISK VÅRD Mål och centralt innehåll, berömlig nivå De studerande skall i sitt arbete kunna beakta principerna för polikliniskt vårdarbete och de centrala författningar som är förenade med verksamheten. De skall känna till arbetsuppgifterna och arbetsfördelningen hos olika personalgrupper i polikliniskt vårdarbete och kunna fungera som medlem i en vårdgrupp. De skall förstå helheten i vårdprocessen och kunna delta i den inom sitt ansvarsområde. De skall självständigt kunna ta emot en patient som anländer till polikliniken, göra en omedelbar bedömning av patientens tillstånd vid ankomsten, vidta de åtgärder som bedömningen förutsätter och informera den övriga vårdpersonalen om patientens tillstånd.  Centralt innehåll: mottagning av patienter, arbete i en poliklinisk vårdprocess och yrkesövergripande samarbete. De studerande skall inom sitt ansvarsområde kunna förbereda en patient för polikliniska undersökningar och/eller åtgärder, utföra dem självständigt eller assistera. De skall vara förtrogna med funktionsprinciperna för medicinsk apparatur som används i poliklinisk vård och kunna få dem i funktionsdugligt skick. De skall kunna använda vårdutrustning och medicinsk apparatur på ett tryggt sätt samt utföra service och rengöring efter användning. De skall i sitt arbete kunna utnyttja den tvärvetenskapliga kunskapsbasen för immobilisation, fungera i yrkesövergripande arbetsgrupper bland annat vid reposition av en

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

9 (12)

patients extremitet eller en del därav samt självständigt behärska immobilisation av de vanligaste skadorna med hjälp av olika material (de statistiskt mest allmänna frakturerna, bristningarna och luxationerna) i övre och nedre extremiteter. De skall för sin del kunna se till att vårdmiljön är klar för användning. De skall kunna använda olika fotograferingstekniker (till exempel användning av C-båge och digital fotografering) och i sitt arbete kunna handla enligt principerna för strålsäkerheten (SHMF 423/2000). De skall kunna boka tid för den fortsatta vården av en patient, föra anteckningar som gäller vården även i ett elektroniskt patientdatasystem och ge patienten instruktioner om hemvård samt om vård på hälsovårdscentral och på sjukhus. De skall självständigt kunna ta ansvar för sitt arbete och organiseringen av det.  Centralt innehåll: poliklinisk vård.

Bedömning, nöjaktig (1) De studerande skall  vara förtrogna med de centrala principerna för polikliniskt vårdarbete och med de centrala författningarna som anknyter till verksamheten  kunna ta emot ett akutfall, göra en bedömning av patientens tillstånd vid ankomsten, vidta de åtgärder som bedömningen förutsätter och informera arbetsgruppen om patienten, fastän han eller hon i nya situationer fortfarande själv behöver hjälp  i samband med ankomsten kunna använda de medicinska apparater som behövs  som medlem i en arbetsgrupp på poliklinik kunna delta i vårdprocessen och utföra åtgärder inom det egna ansvarsområdet  kunna assistera övrig personal vid undersökningar och olika åtgärder och när det gäller att förbereda patienter för sådana  under handledning kunna assistera vid repositioner samt under handledning kunna sköta immobilisation av de vanligaste skadorna med hjälp av olika material (de statistiskt mest allmänna frakturerna, bristningarna och luxationerna) både vid hälsovårdscentraler och i sjukhus  i sitt arbete kunna beakta patientsäkerheten och arbetarskyddet  för sin del kunna se till att arbetsmiljön är ren och snygg och att materialet kompletteras  kunna boka tid för fortsatt vård av en patient samt ge patienten instruktioner om hemvård, fastän den studerande i nya situationer fortfarande själv behöver hjälp  kunna föra anteckningar om vården av en patient även i ett elektroniskt patientdatasystem och ge muntlig information.

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

BILAGA

10 (12)

PERIOPERATIV VÅRD Mål och centralt innehåll, berömlig nivå De studerande skall kunna planera, ge och bedöma perioperativ vård av en patient inom ansvarsområdet för närvårdare. De skall kunna arbeta i en perioperativ vårdgrupp och veta vilka uppgifter gruppmedlemmarna inom perioperativt vårdarbete har samt hur arbetsfördelningen ser ut. De skall kunna stå i växelverkan med både patienter och personal och i sitt arbete på ett individuellt sätt kunna beakta de olika känslor som en patient har inför anestesi och olika åtgärder samt för sin del kunna stödja en patient i tillfriskningsprocessen.  Centralt innehåll: verksamhet i en perioperativ vårdprocess och yrkesövergripande samarbete. De skall i samarbete med den perioperativa arbetsgruppen behärska olika tekniker att flytta och lyfta en patient – från patientsängen till operationsnivån och tillbaka – samt de redskap som används vid dessa åtgärder. De studerande skall i samarbete med den perioperativa arbetsgruppen och med tanke på den tänkta bedövningen och åtgärden kunna placera en patient i en ändamålsenlig och trygg ställning. De skall behärska operationsnivåerna samt de stöd, hjälpmedel och den stoppning som behövs för ställningen. De skall tillämpa sina kunskaper i anatomi och fysiologi för att undvika de eventuella nackdelar som ställningen kan medföra för patienten. De skall behärska ergonomi och aseptik när de stödjer patienten som skall bedövas, assisterar vid desinficeringen och avgränsandet av området för åtgärden samt vid åtgärder i enlighet med renhetsklassen. De skall vara förtrogna med funktionsprinciperna för den medicinska utrustning som används vid perioperativ vård och kunna få dem i funktionsdugligt skick. De skall kunna assistera vid olika repositioner och immobilisationsåtgärder. De skall kunna använda olika fotograferingstekniker (till exempel användning av C-båge, digital fotografering, videofilmning) och i sitt arbete kunna handla enligt principerna för strålsäkerheten (SHMF 423/2000). De skall kunna informera arbetsgruppen om vården av en patient och om frågor i anslutning till sitt arbete samt kunna föra anteckningar om vården av en patient även i ett elektroniskt sjukjournalsystem.  Centralt innehåll: perioperativ vård.

Bedömning, nöjaktig nivå (1) De studerande skall  inom sitt eget ansvarsområde och i en yrkesövergripande perioperativ vårdgrupp kunna planera, ge och bedöma den vård som en patient behöver  kunna stå i saklig växelverkan med både patienter och personal  kunna reservera ett operationsbord med tillhörande hjälpmedel enligt de behov som patientens vård kräver

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

        

BILAGA

11 (12)

kunna fungera ergonomiskt vid förflyttning och lyftning av patienter samt stödja ställningen för en patient, som skall bedövas, tillsammans med arbetsgruppens medlemmar tryggt kunna transportera en patient till operationssalen och lägga patienten tryggt på rygg i samarbete med den perioperativa vårdgruppen och under handledning assistera när en patient skall placeras i andra ställningar för operation kunna beakta hur viktig ställningen är för en patient under operation för att vården skall vara trygg kunna få den vanligaste medicinska utrustningen i perioperativ vård funktionsduglig under handledning kunna använda C-båge och behärska digital fotografering under handledning kunna delta i olika slag av repositions- och immobilisationsåtgärder kunna följa en aseptisk arbetsordning och beakta betydelsen av olika renhetsgrader i arbetet kunna arbeta enligt principerna för strålskyddet (SHMF 423/2000) kunna föra anteckningar om vården av en patient även i ett elektroniskt sjukjournalsystem och ge muntlig information inom sitt ansvarsområde.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF