Företagsfinansiering

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Företagsfinansiering...

Description

2013-03-17

Företagsfinansiering – från sparbankslån till derivat

Föreläsning, 15 februari 2013 Tom Petersson 1

Företagsfinansiering igår, idag och imorgon —  Konkreta exempel på hur företag och företagare löst sina

finanseringsbehov —  Generella, icke-tids- eller platsbundna problem respektive specifika problem —  Det personliga, individuella och småskaliga respektive det opersonliga, standardiserade och storskaliga —  Hur fungerar det svenska systemet för företagsfinansiering?

2

1

2013-03-17

Vad är företagsfinansiering? —  Handlar om att skaffa kapital i en sådan volym att företaget

kan bedriva sin verksamhet i önskad omfattning och med en sammansättning av olika sorters kapital som ger ett risktagande som är avpassat för företaget —  Det eviga finansieringsproblemet: att välja rätt mix mellan eget och främmande kapital eller, annorlunda uttryckt: —  Hur mycket kapital behövs? —  Vad ska företaget investera i? —  Vilken kapitalstruktur ska företaget ha? —  Vilken risk vill företaget ta? 3

Varför är företagsfinansiering en viktig fråga? —  Varför ”måste” det finnas ett effektivt och välfungerande

system för företagsfinansering? —  För ägarna: vinst/överlevnad —  För företaget: överlevnad, konkurrensförmåga och utveckling —  För samhället: tillväxt, skatteunderlag, sysselsättning mm

4

2

2013-03-17

Marknadens spelregler —  Normer och traditioner – informella institutioner —  Lagar och regelsamlingar – formella institutioner —  Den offentliga regleringen och styrningen motiveras av det

finansiella systemets stora betydelse – allmänintresset —  Fria marknadskrafter eller politisk styrning? —  1945-1985: omfattande regleringar och politisk styrning —  1985-idag: avregleringar och fria (-re) marknadskrafter —  Imorgon: ??? —  Går det att skapa internationella och globala spelregler? 5

Legitimitet och förtroende —  Centrala begrepp för det finansiella systemets funktion —  Skapas genom lagstiftning och/eller faktiskt handlande —  Kan ta lång tid att bygga och raseras snabbt - externa

”chocker” som riskerar systemförtroendet —  Systemförtroende och personligt förtroende

6

3

2013-03-17

Asymmetrisk informationsfördelning och opportunistiskt beteende —  En kontraktsrelation uppstår —  Informationen är ojämnt fördelad mellan parterna —  Information om kundens återbetalningsförmåga men också

om marknadsförhållanden i allmänhet —  Moral hazard —  Riskpremier —  Negativt urval bland kunderna —  Hur minskar man riskerna idag?

7

Marknadsfinansiering eller bankfinansiering? —  Två huvudalternativ för externt kapital —  USA, England – marknadsorientering, många specialiserade

finansiella aktörer —  Tyskland, Japan och Sverige – bankorientering, få och stora finansiella aktörer med brett utbud av tjänster —  Bank-industrinätverk vanliga —  Personliga, informella relationer och ekonomiska, formella relationer —  Koncentration av makt och inflytande —  Idag: alltmer av marknadsfinansiering 8

4

2013-03-17

Staten och kapitalet I —  Regleringar, regleringar, regleringar —  Statens olika roller: 1.  Reglerare 2.  Beställare 3.  Ägare 4.  Kontrollant 5.  Garant

9

Staten och kapitalet II Vilken roll har varit viktigast? Reglerare – Beställare – Ägare – Kontrollant – Garant —  1820-1900 —  1900-1940 —  1940-1980 —  1980-idag

10

5

2013-03-17

Två parallella revolutioner —  Finansiell revolution + industriell revolution =

Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste —  Industrialiseringen: skog, järn, verkstad – råvarubaserad och kapitalintensiv industri —  Urbanisering – bostäder och urban infrastruktur —  Uppbyggnad av transportinfrastruktur – järnvägarna —  Problemet: enormt, samtidigt kapitalbehov —  Lösning: kapitalimport + en inhemsk finansiell revolution 11

Den finansiella revolutionen —  En förutsättning för den industriella revolutionen —  Nya banker och andra finansiella intermediärer bildas —  Nya finansiella tjänster introduceras —  Nya lagar och offentligt kontrollsystem införs

12

6

2013-03-17

Antalet sparbanker och affärsbanker samt avdelningskontor 1860–1920

13

Finansiella mått som andel av BNP

14

7

2013-03-17

Den institutionella kreditmarknadens genombrott 6000

5000

Bankkrediter, mkr

4000

3000

Institutionella kreditmarknaden, mkr

2000

1000

0 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 15

Bankkrediternas fördelning, marknadsandelar i procent 100 90 80

33

24

19

12

13

11

11

9

8

8

7

6

7

62

61

61

58

60

67

67

69

72

74

26

26

28

31

31

25

25

24

22

19

70 60 50 40

44

51

55

30 20 10

23

25

26

0 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 16

Sparbanker

Affärsbanker

Riksbanken

8

2013-03-17

Affärsbankernas utlåning fördelat per säkerhetstyp (procent)

17

Varför var det svenska banksystemet så stabilt och effektivt? —  Ett exempel på ett välfungerande finansiellt system – men

varför??? —  Statens roll? —  Kulturellt betingat? —  Nätverken? —  Hög grad av legitimitet och förtroende bland allmänheten —  Inkluderande system

18

9

2013-03-17

De formella och informella relationerna mellan sparbanker och affärsbanker i slutet av 1800-talet

19

Insiderlånen: en ”naturlig” del av det svenska banksystemet? —  Den industriella revolutionen på lokal nivå: begränsade

personliga nätverk —  Nyköping 1830-1870: 70-80 % insiderlån —  Katrineholm sekelskiftet 1900 —  Handelsbanken sekelskiftet 1900: 70-80 % insiderlån —  1910-talshysterin —  Kreugerkraschen: upplösning av bank-industrinätverken? —  De bankanknutna investmentbolagen: Industrivärden, Investor etc. 20

10

2013-03-17

Från pigans portmonnä till fabrikörens ficka: var det svenska finansiella systemet inkluderande?

21

Kvinnor som bankägare

22

11

2013-03-17

Mycket pengar, inget inflytande

23

Aktiebolagsformen och företagsfinansieringen —  1848 första aktiebolagslagen —  Aktiebolagsformens fördelar —  Aktiebolagsformens nackdelar

24

12

2013-03-17

Antalet årligen nybildade aktiebolag i Sverige 1849-1938

25

Den svenska aktiemarknadens uppgång, fall och återkomst —  1863 Stockholmsbörsen öppnar —  1877/78 – den första finanskrisen —  1910-talets hysteri —  Efterkrigsdepressionen —  Det glada 1920-talet —  Kreugerkraschen 1932 —  Efterkrigstidens stiltje —  1980-talet: börsens pånyttfödelse —  Medgav storskaliga investeringar —  Hur hanteras informationsasymmetrier? 26

—  Nya tekniska innovationer och genombrott

13

2013-03-17

Årsomsättningen på Stockholms Fondbörs 1864-1938 (mkr)

27

Slutsatser —  Har det svenska systemet för företagsfinansiering fungerat

bra? —  Husbankssystemet – det bästa av två världar? —  ”All banking is local”: nätverken och de personliga relationerna har fortfarande stor betydelse för företagens finansiering

28

14

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF