Fråga Lindqvist - Studentportalen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Näringslära, Diabetes
Share Embed Donate


Short Description

Download Fråga Lindqvist - Studentportalen...

Description

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: _______________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H15, 2016-02-17 kl 8-15 Fyrislundsg 80 sal 2 Del 2_5 sidor_16 poäng Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Mars-13. Nybesök på vårdcentralen Söker på grund av nedstämdhet sedan 3 månader tillbaka och sätts in på T Citalopram® 20mg 1x1. Normala rutinprover. Juni-13. Greta inkommer i ambulans på medicinjouren du har din AT-placering på grund av nedsatt AT. Hon Kvarstående depressiva drag och nu dessutom ett tilltagande illamående, diffus ostadighetskänsla ackompanjerad med en slags gnagande trötthet. Viss viktminskning. Status: Lätt nedstämd. Klinisk kompenserad, inga ödem. Normalt hudturgor och ter sig normovolem. Lab: SR 16 mm/h. CRP 10 mg/L. Hb 128 g/L. LPK och TPK ua. Natrium 125 mmol/l. Kalium och kreatinin ua. P-glukos 5,1 mmol/l. P-Ca 2,43 mmol/L. S-TSH 4,0 mIE/L. S-fritt T3 4,2 pmol/L samt fritt T4 16 pmol/L. Viloekg normalt. 1.1 Vilka diagnoser överväger Du? Motivera! (1p)

1.2 Kompletterande labprover? (1p)

1

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: _______________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H15, 2016-02-17 kl 8-15 Fyrislundsg 80 sal 2 Del 2_5 sidor_16 poäng

Greta 75 år är tidigare i stort sett frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Mars-13. Nybesök på vårdcentralen Söker på grund av nedstämdhet sedan 3 månader tillbaka och sätts in på T Citalopram® 20mg 1x1. Normala rutinprover. Juni-13. Greta inkommer i ambulans på medicnjouren du har din AT-placering på grund av nedsatt AT. Hon Kvarstående depressiva drag och nu dessutom ett tilltagande illamående, diffus ostadighetskänsla ackompanjerad med en slags gnagande trötthet. Viss viktminskning. Status: Lätt nedstämd. Klinisk kompenserad, inga ödem. Normalt hudturgor och ter sig normovolem. Lab: SR 16 mm/h. CRP 10 mg/L. Hb 128 g/L. LPK och TPK ua. Natrium 125 mmol/l. Kalium och kreatinin ua. P-glukos 5,1 mmol/l. P-Ca 2,43 mmol/L. S-TSH 4,0 mIE/L. S-fritt T3 4,2 pmol/L samt fritt T4 16 pmol/L. Viloekg normalt.

P-osmolalitet 260 mOsm/kg (referens 275-300 mOsm/kg) och U-osmolalitet 305 mOsm/kg (>750 mOsm/kg), referensvärdet förutsätter här minst 8 timmars vätskekarens och normalt uringlukos) 2.1 Diagnos (1p)

2.2 Trolig bakomliggande genes i detta fall? (1p)

2.3 Behandling? Åtgärd/er (2p)

2

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: _______________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H15, 2016-02-17 kl 8-15 Fyrislundsg 80 sal 2 Del 2_5 sidor_16 poäng Greta 75 år är tidigare i stort sett frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Mars-13. Nybesök på vårdcentralen Söker på grund av nedstämdhet sedan 3 månader tillbaka och sätts in på T Citalopram® 20mg 1x1. Normala rutinprover.

Du konstaterar SIADH- syndrom. Inläggning med vätskekarens blir din primära åtgärd. T Citalopram® utsättes, misstänkt utlösande agens. Hon förbättras snabbt och kan skrivas ut till hemmet efter en dryg vecka. Två år senare misstänker Greta själv en diabetes mellitus och ”beordrar” en provtagning via VC. Labresultat: Icke fastande p-glukos 8 mmol/L, f-p-glukos 7,1 mmol/L. HbA1c 47 mmol/mol. 3.1 Föreligger en manifest diabetes mellitus här? Motivera! (1p)

3.2 Vad innebär ett HbA1c, vad mäter vi egentligen och på vilket sett speglar det glukosbalansen? Tidsperspektiv? (2p)

3

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: _______________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H15, 2016-02-17 kl 8-15 Fyrislundsg 80 sal 2 Del 2_5 sidor_16 poäng Greta 75 år är tidigare i stort sett frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Två år senare misstänker Greta själv en diabetes mellitus och ”beordrar” en provtagning via VC. Labresultat: Icke fastande p-glukos 8 mmol/L, f-p-glukos 7,1 mmol/L. HbA1c 47 mmol/mol.

Ingen säkerställd diabetes men klara misstankar. HbA1c speglar (enligt IFCC standard) hur många promille (mmol/mol) av de röda blodkropparna som är bundna till glukos. Eftersom livslängden för röda blodkroppar är 2-3 månader så speglar HbA1c-värdet den genomsnittliga glukosbalansen under motsvarande tidsperiod. Nytt HbA1c efter tre månader 55 mmol/mol, fasteglukos 8 mmol/l och därmed klar diabetesdiagnos. S-kreatinin 105, GFR 38 ml/min. 4.1 Behandling? Motivera! (2p)

4.2 Målvärde HbA1c för Greta? Motivera! (1p)

4

Institutionen för kirurgiska vetenskaper Kod nr: _______________ Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset Omtentamen i KLINISK MEDICIN II T6 H15, 2016-02-17 kl 8-15 Fyrislundsg 80 sal 2 Del 2_5 sidor_16 poäng Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Två år senare misstänker Greta själv en diabetes mellitus och ”beordrar” en provtagning via VC. Labresultat: Icke fastande p-glukos 8 mmol/L, f-p-glukos 7,1 mmol/L. HbA1c 47 mmol/mol. Nytt HbA1c efter tre månader 55 mmol/mol, fasteglukos 8 mmol/l och därmed klar diabetesdiagnos. S-kreatinin 105, GFR 38 ml/min.

Med tanke på njurfunktion i kombination med 75 års ålder kontraindicerat med metformin, diskuteras i första hand kring livsstilen och dietist samt sjukgymnast kopplas in. Avvaktar primärt med diabetesläkemedel. Målvärde HbA1c här kring ca 55-60 mmol/mol. Två år senare. Greta mår prima, mäter sporadiskt p-glukos själv och noterar oftast skapliga värden. Äter sedan 8 månader tillbaka T Januvia® 50mg x1 (sitagliptin), en reducerad dos på grund av njurfunktionen. HbA1c 58 mmol/mol. 5.1 Januvia® är en så kallad DPP-4 hämmare, redogör för verkningsmekanismen! (1p)

EMPA-REG är en viktig diabetesstudie som presenterades under 2015, den visade minskad kardiovaskulär dödlighet med T.Jardiance® (empagliflozin). Empagliflozin är en så kallad SGLT-2 hämmare som ökar utsöndringen av glukos i urinen. 5.2 Vilka fördelar har detta läkemedel jämfört med insulin vid typ 2 diabetes? (2p)

5.3 Vid hypoglykemi reagerar kroppen med en rekyl, vilka 4 olika hormoner ökar där glukos? (1p)

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF