Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Geologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad...

Description

Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad brunn i Uddevalla kommun

Göteborg den 1 juni 2010

Pernilla Gustafson 1:e yrkes- och miljöhygieniker

www.amm.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum BESÖK Medicinaregatan 16 ADRESS Box 414, 405 30 Göteborg TELEFON 031-786 28 53 E-POST [email protected]

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

1 juni 2010

Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad brunn i Uddevalla kommun

Innehållsförteckning Bakgrund .............................................................................................................. 3 Allmänt.................................................................................................................. 3 Provtagningar av brunnsvattnet i aktuellt fall ....................................................... 4 Andra undersökningar av bly, nickel och uranhalter i bergborrade brunnar ........ 5 Diskussion ............................................................................................................ 6 Källor ................................................................................................................. 6 Berggrunden ..................................................................................................... 6 Sammanfattning ................................................................................................. 10 Referenser .......................................................................................................... 11

2

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

1 juni 2010

Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad brunn i Uddevalla kommun

Bakgrund Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) fick en förfrågan från Miljöutredare Jörgen Ohlson, Uddevalla kommun, om förekomst av förhöjda halter av bly, nickel och uran i dricksvatten från enskilda brunnar kan vara ett ouppmärksammat problem och hur kommunen i så fall skulle hantera frågan. Jörgen Ohlsson har vid två provtagningar (2009-05-18 och 2009-08-15) funnit förhöjda halter av bly, nickel och uran i dricksvattnet från brunnen vid sin sommarstuga i området Stan i Uddevalla kommun. Brunnen är bergborrad (ca 100 m djup) och delas mellan åtta hushåll.

Allmänt Det finns ungefär 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende som konsumerar vatten från enskilda vattentäkter eller andra mindre anläggningar (Miljöhälsorapport, 2009). Omkring 400 000 brunnar försörjer de permanentboende med vatten och ungefär lika många brunnar de fritidsboende (Socialstyrelsen, 2008). Cirka 60 % av de enskilda vattentäkterna utgörs av bergborrade brunnar. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för normgivning och tillsynsvägledning rörande dricksvatten från enskilda vattentäkter och mindre vattenanläggningar. För vattentäkter som försörjer färre än 50 personer eller i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn har Socialstyrelsen gett ut allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17). Brunnsägaren är ansvarig för skötseln och att vattenkvaliteten är förenlig med de riktvärden som anges i de allmänna råden för olika ämnen. Ett riktvärde kan vara satt utifrån hälsomässiga, estetiska och tekniska skäl. För bly och nickel finns hälsomässiga riktvärden för otjänligt dricksvatten (10 µg/l respektive 20 µg/l). Långvarigt intag av bly vid halter över riktvärdet kan öka risken för skador på nervsystemet och blodbildningen. Foster och små barn är särskilt känsliga för dessa effekter. Viss nickelallergi, t.ex. handeksem, misstänks kunna förvärras om man dricker nickelhaltigt vatten på fastande mage (Socialstyrelsen, 2006). Riktvärdet för uran är 15 µg/l (tjänligt med anmärkning) och är satt efter dess kemiska påverkan på njurfunktionen och inte utifrån dess radioaktivitet. Socialstyrelsen rekommenderar att man tar prov på sitt vatten minst vart tredje år och analyserar de mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar som anges i de allmänna råden (SOSFS 2003:17). Bly, nickel och uran finns inte med bland ämnena i denna lista. Vid misstanke om förekomst av förhöjda halter av andra ämnen och mikroorganismer rekommenderar dock Socialstyrelsen en utökad analys. Grundvattenkvaliteten varierar över landet beroende på bland annat geologi och förekomst av föroreningar från mänsklig verksamhet i närområdet. Olika ämnen kan urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Socialstyrelsen (2006) anger att blyhalter över riktvärdet normalt orsakas av korrosionsangrepp på blyhaltigt material i äldre vatten- och avloppsinstallationer, inklusive blyhaltigt lödningsmaterial i varmvattenberedare och hydroforer. Även nyare material i kontakt med dricksvatten, t.ex. 3

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

1 juni 2010

Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad brunn i Uddevalla kommun

vissa PVC-rör, kan innehålla bly. Bly i råvatten kan också indikera förorening från industrier, soptippar eller liknande. Nickelhalter över riktvärdet kan förekomma naturligt i surt grundvatten, men indikerar även att råvattnet kan ha förorenats av industrier. Nickel kan också tillföras dricksvattnet från korrosion av rörledningar och vissa kranar. Grundvatten kan innehålla förhöjda uranhalter i områden med naturligt höga halter i berggrunden.

Provtagningar av brunnsvattnet i aktuellt fall Sammanlagt har fyra prover tagits på brunnsvattnet vid tre tillfällen av Jörgen Ohlson. Dessutom har prover på vatten från ytterligare två enskilda brunnar i området tagits. Resultatet från mätningarna tillsammans med respektive ämnes riktvärde redovisas i tabell 1. Alla analyser har gjorts av ALcontrol AB i Linköping, vilka också stod för provtagningskärl. 2009-05-18 togs prov på brunnsvattnet från en kran i bostadshuset. Förutom en normal analys omfattande mikrobiologisk växt och kemiska/fysikaliska parametrar enligt SOSFS 2003:17 gjordes en utvidgad analys av fler metaller såsom aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen och uran. Det fanns ingen särskild misstanke bakom beslutet om utvidgad analys. Halterna av bly (15 µg/l) och uran (25 µg/l) låg över respektive riktvärde. Vattnet bedömdes som tjänligt i mikrobiologiskt avseende men otjänligt i kemiskt avseende. En ny provtagning på vattnet genomfördes 2009-08-10 och denna gång togs provet i pumphuset. Halterna av bly och uran var förhöjda även i detta prov (22 respektive 27 µg/l). Dessutom överskred nickelhalten (27 µg/l) i detta prov riktvärdet. I det andra provet var halterna av bly, uran och nickel högre än i det första provet. Nickelhalten varierade mycket i de två proven och kan inte enbart förklaras av mätosäkerheten i analysen. VMC initierade en ny provtagning av metaller i brunnsvattnet 2009-12-14. Denna gång togs prov i pumphuset och bostaden vid samma tillfälle. Blyhalterna var något lägre denna gång men halten i provet som tagits i bostaden låg i nivå med riktvärdet. Samtidigt togs prover på vattnet från två bergborrade brunnar tillhörande närliggande fastigheter (100-200 m avstånd, uppskattat från karta). Halterna av bly, nickel och uran var i dessa prover under riktvärdena och för bly och uran lägre än i den aktuella brunnen.

4

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

1 juni 2010

Förhöjda halter av uran, bly och nickel i dricksvatten från bergborrad brunn i Uddevalla kommun

Tabell 1. Resultat av halten bly, nickel och uran (µg/l) i brunnsvatten samt respektive ämnes riktvärde. Provtagningstid 2009-05-18 2009-08-10 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-14

Provplats Brunn A, bostaden Brunn A, pumphuset Brunn A, pumphuset Brunn A, bostaden Närliggande brunn B Närliggande brunn C Riktvärde

Bly (µg/l) 15 22 5,8 11 2,0 3,2 10*

Nickel (µg/l) 1,1 27 5,3 10 0,60 4,6 20*

Uran (µg/l) 25 27 26 16 6,6 0,44 15¤

*Otjänligt ¤ Tjänligt med anmärkning

Andra undersökningar av bly, nickel och uranhalter i bergborrade brunnar Ett nationellt tillsynsprojekt genomfördes under 2007 av Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) om dricksvatten från enskilda vattentäkter (Socialstyrelsen, 2008). Projektet omfattade totalt ca 5000 analyssvar varav 61 % kom från bergborrade brunnar. Antalet prover som analyserades med avseende på bly och nickel (N=99) och uran (N=299) var dock färre, eftersom dessa ämnen inte ingår i normalanalysen. Endast 26 % av proverna från de bergborrade brunnarna bedömdes som tjänliga och 63 % bedömdes som tjänliga med anmärkning. När de bergborrade brunnarna bedömdes som otjänliga var det oftast på grund av arsenik medan endast ett prov var otjänligt på grund av bly. Inget prov hade nickelhalter över riktvärdet. 31 % av de bergsborrade brunnar som analyserats för uran bedömdes som tjänliga med anmärkning. Vid en nationell kartläggning under 2001-2006 hade omkring 17 % av 613 bergborrade brunnarna uranhalter över riktvärdet (Ek m.fl., 2008). Medianhalten uran var i dessa brunnar 2,7 µg/l (max 513 µg/l). Prov från brunnar som riktats mot områden med förhöjd uranhalt är inte medtagna. Endast omkring 1 % av de omkring 700 bergborrade brunnarna hade nickel- och blyhalter över respektive riktvärde. Medianhalten av nickel låg under detektionsgränsen (
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF