Främja kvinnors företagande 2011

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Främja kvinnors företagande 2011...

Description

UTLYSNING

Region Västerbotten Främja kvinnors företagande 2011- 2012 Programmet Främja kvinnors företagande syftar till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Regionalt tillväxtansvariga aktörer tilldelas under åren 2011 och 2012 medel för att fatta beslut om medfinansiering av privata och offentliga aktörers affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande. Dessa insatser ska ge kvinnor, enskilt eller i grupp, tillgång till affärs- och innovationsutveckling som ger nya verktyg att utveckla sina företag eller sina affärsidéer för att öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft. Region Västerbotten har under åren 2011 och 2012 4,5 miljoner kronor inklusive Region Västerbottens egen medfinansiering, att fördela till projekt inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Vilken typ av projekt kan söka om medel? Projekten kan vara inriktade på att bland annat utveckla nya tjänster, produkter eller processer, höja kvaliteten på tjänster eller produkter eller att förbättra marknadsföringen eller relationen till kunder eller andra affärsutvecklande insatser. Insatserna kan dessutom omfatta utbildning, rådgivning, coachning, mentorskap och nätverksaktiviteter som gör att kvinnor kan utveckla sitt företag eller sin affärsidé vidare. Minst hälften av de planerade aktiviteterna ska pågå i grupp över tid. Målgruppen för programmet är Kvinnor som driver företag, ensam eller tillsammans med andra, och som vill att deras företag ska utvecklas. Kvinnor som vill starta företag. Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor eller koncept. Region Västerbotten ser gärna att projekten riktar sig till kvinnor med utländsk bakgrund eller kvinnor som är under 35 år. Projekttid Projektmedel kan sökas för perioden 1 oktober 2011 till 31 december 2012. Under förutsättning att medel för att fortsätta insatsen för Främja kvinnors företagande, erhålls även för åren 2013 och 2014, kommer det att finnas möjlighet för projekt att söka medel även för den nya programperioden. Urvalskriterier De projekt som på bästa sätt uppfyller urvalskriterierna kommer beviljas medel från utlysningen inom programmet Främja kvinnors företagande i Västerbotten. Projekten bör genomföras inom följande insatsområden: Gröna näringar (LRF:s definition; företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser i sin verksamhet.) Tjänste- och servicesektorn Kreativa och kulturella näringar Vård och omsorg Utbildning IT och internet för ökad affärsnytta i företag som drivs i gles- och landsbygd Utveckling och kommersialisering av innovationer

Enheten för finansiering och projektstöd Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13 Postadress: Box 443, 901 09 Umeå

Telefonnummer: 090-165700 Faxnummer: 090-770591 Webbplats: www.regionvasterbotten.se

UTLYSNING Urvalskriterier Projekt som tar sin utgångspunkt i målgruppens behov och efterfrågan. Användning av beprövade modeller för kvinnor som driver eller vill starta företag. Insatser till kvinnor i olika branscher. Projekt med en tydligt identifierad målgrupp. Kompetens inom företags- eller innovationsutveckling samt inom kvinnors företagande, jämställdhet eller genus. Möjlighet för projektets resultat att leva vidare efter projektavslut. Region Västerbotten kommer även prioritera följande i sin bedömning: Spridning mellan offentliga och privata projektägare. Geografisk spridning.

Finansiering Det går att ansöka om finansiering upp till 100 % av projektets kostnader från programmet Främja kvinnors företagande och Region Västerbotten. Programmet Främja kvinnors företagande står för 65 % av finansieringen och Region Västerbottens regionala projektmedel för upp till 35 %. Insatserna bör delvis finansieras av deltagaravgifter. Observera att medel från programmet ej får användas till enskilda företags investeringar. Bidragsgrundande kostnader är: Lönekostnader Externa tjänster Lokalkostnader och utrustning Ersättning till föredragshållare Resekostnader Övriga kostnader för genomförandet Bidrag i annat än pengar (Avser tillhandahållande av förvärvsarbete, lokaler, utrustning eller material utan att projektet behöver betala för det och som är till nytta för stödmottagaren i projektet och får utgöra högst 20 % av projektets totala budget)

Så ansöker du Ansökan görs via en särskild ansökningsblankett som finns på Region Västerbottens webbplats, www.regionvasterbotten.se/framjakvinnorsforetagande. Sista ansökningsdag är 30 september 2011. Övrig information Mer information finns på Region Västerbottens webbplats www.regionvasterbotten.se/framjakvinnorsforetagande där även ansökningsblankett och anvisningar för ansökan finns samt förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Mer information om Främja kvinnors företagande finns på Tillväxtverkets webbplats: www.tillvaxtverket.se. Vid frågor, kontakta Sara Pejok, telefonnummer 090- 16 57 48, e-post [email protected]

Enheten för finansiering och projektstöd Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13 Postadress: Box 443, 901 09 Umeå

Telefonnummer: 090-165700 Faxnummer: 090-770591 Webbplats: www.regionvasterbotten.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF