Från sjukförsäkring till arbete

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Från sjukförsäkring till arbete...

Description

Tjänsteskrivelse 2008-03-31 Dnr KFKS 2008/90 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till yttrande över remiss över förslag ”Från sjukförsäkring till arbete” S 2008/1245/SF Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar stadsledningskontorets förslag till yttrande till Socialdepartementet. Yttrandet antas med stöd av punkten 2 i kommunstyrelsens delegationsordning. Sammanfattning Nacka kommun har fått möjlighet att inkomma med yttrande angående promemorian ”Från sjukförsäkring till arbete”. Stadsledningskontoret kommenterar i förslaget till yttrande att kommunen instämmer med grundtanken i promemorian att det är viktigt att personer med sjukersättning ges möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och därigenom kan återgå till arbete. Alla människor skall ha förutsättningar att vara självförsörjande genom arbete. Kommunen anser att en generell utgångpunkt är att utforma ett system där en så stor del som möjligt av en arbetstagares arbetsförmåga tas tillvara och framhåller i yttrandet bl a vikten av att arbetsförmågebegreppet tydliggörs då hela försäkringen bygger på det begreppet. Kommunen efterlyser en genomarbetad analys när det gäller konsekvenserna för försörjningsstödet då det finns viss risk för oförutsedda övervältringseffekter för arbetstagare vars sjukersättning upphör eller minskas vid förbättrad arbetsförmåga. Ärendet Socialdepartementet har tagit fram promemoria - Från sjukersättning till arbete – S2008/1245/SF. I promemorian redovisas förslag till ett system som ger personer med icke tidsbegränsad sjukersättning långtgående möjligheter att arbeta utan att förlora rätten till sjukersättning. Utgångspunkten för förslaget har varit att skapa ett system som ökar tryggheten för en person med sjukersättning som vill pröva att arbeta. Andra utgångspunkter har varit att öka flexibiliteten och i möjligaste mån minska marginaleffekterna, om en person med sjukersättning vill börja arbeta. Det ska således både löna

Stadsledningskontoret Postadress Nacka kommun 131 81 Nacka

d:\875100470.doc

Besöksadress Granitvägen 15 131 81 NACKA

Telefon Växel Direkt Mobil Fax

08-718 80 00 08-718 91 20 070-431 91 20 08-718 90 22

E-post [email protected] www.nacka.se Organisationsnummer 212000-0167

1 (3)

Nacka kommun sig och var lätt att utnyttja även en begränsad arbetsförmåga för den som uppbär sjukersättning. Förslaget innebär att personer med icke tidsbegränsad sjukersättning ska kunna arbeta efter sin förmåga, utan att arbetsförmågan omprövas av Försäkringskassan. Dessa särskilda regler föreslås gälla för de personer som uppbär sjukersättning i augusti 2007. Flexibiliteten ökar genom att ett system med steglös avräkning införs i stället för att ersättningsnivån anpassas i fasta steg och efter särskild prövning. Steglös avräkning innebär att sjukersättningen i stället minskas med hänsyn till en så kallad reduceringsinkomst. För försäkrad som uppbär tidsbegränsade sjukersättningar och aktivitetsersättningar samt för de försäkrade som uppbär icke tidsbegränsade sjukersättningar som beviljas efter augusti 2007 gäller även framöver reglerna för vilande aktivitets- och sjukersättning. I syfte att skapa mer långsiktiga incitament att arbeta även för denna grupp föreslås vissa förändringar i vilandereglerna. Det föreslås att Försäkringskassan ska betala ut ett månatligt belopp till en försäkrad under de 12 första månaderna som den försäkrade arbetar med sjuk- eller aktivitetsersättningen vilande. Beloppet föreslås uppgå till 25 procent av den ersättning som är vilande. För en försäkrad som arbetar under 12 månader betyder förslaget att ett sammantaget lika stort belopp som utges idag, betalas ut från försäkringen under arbetsförsöket. I dag gäller att en person med aktivitets- eller sjukersättning som påbörjar ett arbete har rätt till hela ersättningen under de tre första månaderna innan ersättningen förklaras vilande. En skärpning av anmälningsplikten föreslås för person med aktivitets- eller sjukersättning som avser att börja arbeta i någon omfattning. Vidare föreslås att sjukersättningen ska kunna dras in eller minskas om en försäkrad som uppbär sjukersättning återfått arbetsförmåga. Nuvarande regler innebär att Försäkringskassan måste påvisa att arbetsförmågan har förbättrats väsentligt för att en indragning eller minskning ska vara möjlig. I promemorian finns även förslag på att den person som får en icke tidsbegränsad sjukersättning minskad eller indragen på grund av förbättrad arbetsförmåga ska kunna omfattas av de särskilda reglerna som idag gäller för personer med tre fjärdedels sjukersättning. Detta innebär att Arbetsförmedlingen inom sex månader ska placera personen på den ordinarie arbetsmarknaden, eventuellt med hjälp av lönebidrag. Försäkringskassan ansvarar för att dessa insatser kommer till stånd. Genom förslaget undviks att en person som har uppburit sjukersättning på grund av en allvarlig sjukdom genom medicinska framsteg hamnar i en situation där han eller hon saknar försörjning. I förslag till yttrande tar stadsledningskontoret upp att kommunen instämmer med promemorians grundtanke att det är viktigt att personer med sjukersättning ges möjligheter att pröva sin arbetsförmåga och därigenom kan återgå till arbete. Alla människor skall ha förutsättningar att vara självförsörjande genom arbete. En generell utgångpunkt bör vara att utforma ett system där en så stor del som möjligt av en arbetstagares arbetsförmåga tas tillvara. För att uppnå målet att personer med sjukersättning prövar sin arbetsförmåga och snabbare kommer tillbaka till arbetslivet anser kommunen att fokus mer bör ligga på att underlätta för arbetsgivare att ge försäkrade med sjukersättning möjlighet att prova sin arbetsförmåga. Lagen om Anställningsskydd behöver mot denna bakgrund anpassas. Vikten av att arbetsförmågebegreppet tydliggörs lyfts fram, då det inte är utrett och det

2 (3)

Nacka kommun

3 (3)

saknas ett gemensamt sätt att bedöma arbetsförmåga. Stadsledningskontoret lyfter fram att det är centralt att sjukförsäkringen upprätthåller en försäkringsmässighet genom att endast de personer som kvalificerar sig för försäkring också har rätt till den och regelverket för sjukersättning bör vara enhetligt. Det framhålls i förslaget till yttrande att arbetsgivaravgift bör avräknas för en arbetstagares förvärvsarbete på sådan del av arbetsoförmåga som sjukersättningen redan kompenserar. I annat fall innebär det att en arbetsgivare betalar dubbelt. Vidare understyrks vikten av att det inte är rimligt att normalt anställningsskydd ska gälla avseende arbete på sådan del av arbetstagarens arbetsförmåga som bedömts varaktigt nedsatt och där beslut fattats om sjukersättning tillsvidare. I förslag till yttrande framgår att stadsledningskontoret tillstyrker förslaget med ersättning vid vilande aktivitets- och sjukersättning med tillägget att förslaget bör omfatta alla försäkrade med sjuk- eller aktivitetsersättning. Stadsledningskontoret instämmer i att det är rimligt att en försäkrad med sjukersättning inte utför arbete i större omfattning än vad som bedömts möjligt då beslutet om sjukersättning fattades. Vidare lyfts fram att för försäkrad som återfått arbetsförmåga är det rimligt att sjukersättningen dras in eller minskas så att den överensstämmer med arbetsförmågan. I förslag till yttrande betonas även att en genomarbetad analys efterlyses när det gäller konsekvenserna för försörjningsstödet då det finns viss risk för oförutsedda övervältringseffekter för arbetstagare vars sjukersättning upphör eller minskas vid förbättrad arbetsförmåga.

Stadsledningskontoret

Lennart Jonasson Stadsdirektör

Elisabeth Carle Personaldirektör

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF