förskolan - Kalmar kommun

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download förskolan - Kalmar kommun...

Description

Hagby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-2016

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år

Ansvariga för planen Ann-Kristin Karlsson, Linda Johansson, Lovisa Jonsson, Jenny Valfridsson, Linda Larsson

Vår vision Vår vision är att alla som jobbar inom förskolan arbetar för att se det rika kompetenta barnet med normkritiskt tänkande som en naturlig del av den ordinarie verksamheten. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Bakgrund: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Visionen är även att det alltid ska finnas kontinuerliga forum för diskussion för all personal, reflektion samt åtgärder utifrån vårt likabehandlingsarbete som grundar sig på: Internationella styrdokument som FN-s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-s barnkonvention, Agenda 21, Skollagen, Läroplan för förskolan ( Lpfö -98 rev.2010), Södermöre kommundels utbildningspolitiska vision samt våra årliga läroplansplaneringar och läroplansuppföljningar.

Planen gäller från 2015-04-01

Planen gäller till 2015-12-31

Läsår

2015-2016

Barnens delaktighet Vi kommer att utforma en plan utifrån kartläggningen.

Vårdnadshavarnas delaktighet Information kring vårt arbete via veckobrev, föräldraråd och föräldramöte. Därefter gör vi upp en plan vid nästa uppföljning vid slutet av ht-15 kring föräldrarnas delaktighet.

Personalens delaktighet Vid själva utformningen är 3 pedagoger delaktiga och efter det är ambitionen att informera kring arbetet och göra övrig personal delaktiga via diskussions-, reflektionsgrupper vid arbetsplatsträffar.

Förankring av planen Information kring vårt arbete via veckobrev, föräldraråd och föräldramöte. Därefter gör vi upp en plan vid nästa uppföljning vid slutet av ht-15 kring föräldrarnas delaktighet. Vid själva utformningen är 3 pedagoger delaktiga samt biträdande rektor och efter det är ambitionen att informera kring arbetet och göra övrig personal delaktiga via diskussions-, reflektionsgrupper vid arbetsplatsträffar. Här bjuds även övrig personal på skolan in.

Utvärdering Årets plan ska utvärderas senast 2016013 Beskriv hur årets plan ska utvärderas Gemensamt i reflektion med arbetslag samt barngrupp genom samtal. Enkäter.

Ansvarig för att årets plan utvärderas: Förskolechef

Främjande insatser Namn Jämställdhet

Områden som berörs av insatsen Mål och uppföljning Att aktivt arbeta med att värdesätta hela dagen genom att skapa möjligheter i våra miljöer både ute och inne som är tillgängliga för alla barn och anpassade för varje barngrupp. Detta utifrån att främja likabehandling av flickor och pojkar. Barnen ges möjlighet att få vara olika i olika sammanhang. I förskolan skall arbetslagen verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten (Lpfö -98 rev.2011)

Insats Jämställdhetsgruppen fördjupar sig i litteratur kring ämnet. Detta ligger till grund för diskussioner för ökad medvetenhet. Hur många olika jag kan man bli i denna miljö? Genom vårt förhållningssätt ser vi till att alla barn och vuxnas olikhet/likhet blir varandras tllgång. Pedagogerna ansvarar för att varje barn kommer att ha möjlighet att ta del av utvalda böcker med dokumenterade samtal. Böckerna bidrar till andra perspektiv och motbilder av traditionella könsmönster. Inköp av avdelningsspecifik barnlitteratur som handlar om jämställdhet.

Ansvarig Förskolechef och samtliga pedagoger

Datum när det ska vara klart 20150401

Namn Barns inflytande och delaktighet

Områden som berörs av insatsen Mål och uppföljning

Mål att sträva mot att varje barn genom olika valsituationer och förhandlande kan känna sig delaktiga i sitt eget kunskapande och få en möjlighet att påverka sin dag. Att utgå från barnens tankar och teorier är viktiga för oss och att barnen får tid att utforska tillsammans med andra barn och vuxna. Genom ett projektinriktat arbetssätt skapar vi möjlighet och förutsättningar för att ge barnen chansen att fördjupa sig i något utifrån deras teorier och nyfikenhetsfrågor.

Insats Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi utvärderar och följer upp våra verksamheter samt varje barns utveckling. Pedagogerna erbjuder barnen att göra egna val och genom valen skapa förutsättningar för samarbete, förhandling, glädje, utmaningar och förundran tillsammans med andra barn och vuxna. Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan i vårt gemensamma utvärderings- och reflektionsverktyg. Därigenom ges barnen möjlighet att utveckla normer och värden, utveckling och lärande, att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati.

Ansvarig Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart

Namn Normkritiskt tänkande

Områden som berörs av insatsen Mål och uppföljning Öka personalens kunskaper och samsyn kring normkritiskt tänkande utifrån förskolans styrdokument.

Insats Göra all personal i förskolan delaktiga i arbetet kring normkritiskt tänkande via diskussions- och reflektionsgrupper vid arbetsplatsträffar. 20/3 Diskussioner efter gemensam studiedag med fokus på barnkonventionen. Till grund för

diskussioner ligger ett avsnitt kring normkritiskt tänkande från DO. "Lika rättigheter i förskolan". Påbörja samarbete med utvecklingslärarna i kommunen som har ett jämställdhetsuppdrag. Samarbetet ska handla om hur vi på enheten kan utveckla och jobba kring normkritiskt tänkande.

Ansvarig Förskolechef och pedagoger

Datum när det ska vara klart 2015-04-01

Kartläggning Kartläggningsmetoder Observationer i de olika miljöerna utifrån det främjande arbetet BRUK Barnintervjuer Enkäter Trygghetsvandring

Områden som berörs i kartläggningen Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Vi har samtal med barnen i de olika barngrupperna samt intervjuer.

Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussioner kommer att äga rum på upptaktsdagarna samt våra gemensamma APT.

Resultat och analys

Förebyggande åtgärder Namn Avdelningarnas utvärderings- och reflektionsverktyg

Områden som berörs av åtgärden Mål och uppföljning Att utvärderings- och reflektionsverktyget är uppdaterat utefter aktuell Likabehandlingsplan.

Åtgärd I utvärderingsdokumentet lägga in aktuella reflektionsrubriker utifrån Likabehandlingsarbetet.

Motivera åtgärd Hålla utvärderings- och reflektionsverktyget uppdaterat utefter aktuell Likabehandlingsplan.

Ansvarig Ann-Kristin Karlsson

Datum när det ska vara klart 20150401

Namn Kartläggningsverktyg

Områden som berörs av åtgärden Mål och uppföljning Upprätta kartläggningsdokument med tydligt syfte samt utarbeta en plan för hur och när kartläggningsdokumenten ska användas.

Åtgärd I Likabehandlingsgruppen upprätta kartläggningsdokument med tydligt syfte samt utarbeta en plan för hur och när kartläggningsdokumenten ska användas.

Motivera åtgärd Hålla kartläggningsverktygen uppdaterade utefter aktuell Likabehandlingsplan.

Ansvarig

Ann-Kristin Karlsson

Datum när det ska vara klart 2015-04-01

Namn BRUK

Områden som berörs av åtgärden Mål och uppföljning Genom självskattningsdokument i BRUK komma fram till vart fokus i det främjande och förbyggande arbetet ska ligga.

Åtgärd Genom BRUK använda ett självskattningsdokument för pedagoger och avdelningar som handlar om normer, värden och inflytande. I BRUKs självskattningsdokument ska hela Hagbyenheten använda sig av "främja lika rättigheter och möjligheter" samt "förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandlig."

Motivera åtgärd Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen och få syn på utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Ansvarig Ann-Kristin Karlsson

Datum när det ska vara klart 2015-04-01

Namn Rutiner

Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling

Mål och uppföljning Förskolan har i uppdrag att främja lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet utgår ifrån att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och det förebyggande arbetet handlar om att minska risken för kränkningar.

Åtgärd Personalen som har gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp den misstänkta kränkningen med inblandade barn.

Motivera åtgärd För att motverka upprepade företeelser.

Ansvarig Datum när det ska vara klart

Rutiner för akuta situationer Policy Förskolan har i uppdrag att främja lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet utgår ifrån att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och det förebyggande arbetet handlar om att minska risken för kränkningar.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen är närvarande i de olika miljöer barnen befinner sig i.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Kontaktpersoner förskolechef Henrik Hansson och biträdande rektor Ann-Kristin Karlsson. Samt personal på avdelning.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp händelsen. Vid allvarligare kränkning informeras förskolechefen. Barnen involveras aktivt i arbetet och ses som viktig resurs. Händelsen följs upp och åtgärder planeras på möte med inblandad personal.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Personal som upplever att ett barn blir kränkt av annan personal har skyldighet att ta upp detta med berörd person samt förskolechef. Förskolechef och ev. fackligt ombud träffar den som kränkt barnet för att lyssna av vederbörandes upplevelse. Förskolechef och alla inblandade diskuterar igenom det inträffade, där avgörs även om barnets förälder ska informeras av förskolechef. Om så är fallet träffas förskolechef, inblandade personer samt föräldrar och reder ut det inträffade. Åtgärdsprogram upprättas. Förskolechefen dokumenterar. Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs.

Rutiner för uppföljning Förskolechef och samtliga inblandade träffas. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall upprättas eller om ärendet ska avslutas. Förskolechefen dokumenterar. Om arbetet inte leder till att kränkningen upphör ansvarar förskolechef för att arbetsrättsliga åtgärder vidtas i enlighet med lagar och avtal.

Rutiner för dokumentation Förskolechefen dokumenterar kring händelsen och ev. följande möten och uppföljningar.

Ansvarsförhållande Förskolepersonalen har ansvar i det dagliga arbetet att vara uppmärksam på kränkande behandling. Personalen som gjort sådan iakttagelsen har skyldighet att följa upp händelsen. Vid allvarligare kränkning informeras förskolechefen. I det åtgärdande arbetet är förskolepersonalen ansvariga för att barnen involveras aktivt i arbetet och ses som viktig resurs. Förskolepersonalen är även ansvarig för att händelserna dokumenteras, följs upp samt att åtgärder planeras på möte med inblandad personal. Förskolepersonalen har ansvar för att delge förskolechefen om personal kränker barn. Fortsatt ansvar har förskolechefen samt ansvar för dokumentation.

Hagby förskola- årshjul för likabehandlingsarbete - Utvärdering av likabehnadlingspla n

- TILLSAMMANSDAG 14 februari

Trygghetsvandrin g (gemensam

- Föräldramöte - Barnintervjuer

- Föräldramöte (slutet av månaden) - Arbeta med resultatet av - Delger varandra synpunkter av delutvärderingen av likabeh.planen

- Utvecklingssamtal - BRUKenkät

-

- Delutvärdering av likabehandlingsp

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF