Förslag på urvalsförfarande - Post

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Förslag på urvalsförfarande - Post...

Description

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Tilldelning av 2x5 MHz i 450-470 MHz Informationsmöte den 6 mars 2017

Dagordning • Information om tilldelningsprocessen • Mål med tilldelningen • Ny bredbandsstrategi • RU SOT

• Förslag på urvalsförfarande • Auktion

– Format – Lägsta bud

• Förslag på tillståndstid

• Förslag på tillståndsvillkor – tekniska villkor och täckningskrav • Avslutning, frågestund och konsultation

Beslutade mål i PTS styrelse 13 september 2016 • Tilldela tillstånd i 450 MHz-bandet • Tilldelningen av frekvensutrymmet ska bidra till att maximera samhällsnyttan över tid.

• Säkerställa kontinuitet i användningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet • Bidra till god täckning av mobilt bredband • Bidra till att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster (SOT)

Bredbandsstrategin med 450-perspektiv  2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet • där man normalt befinner sig • Situationsanpassat • applikationstäckning

 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband • • • •

98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s I ett fåtal fall handlar det om tillgång till SOT enligt LEK

Regeringsuppdrag funktionellt tillträde till internet • Regeringen gav den 23 februari PTS i uppdrag att se över den statligt garanterade nivån för tillgång till internet. • Bedömning av den hastighet som krävs för att säkerställa det minimiutbud av tjänster som ska finnas tillgängliga för alla hushåll och företag. • Slutredovisning till regeringskansliet senast den 30 april 2017.

Tilldelning av 2x5 MHz i 450-470 MHz • Ett blocktillstånd • 452,5-457,5 MHz (upplänk) och 462,5-467,5 MHz (nedlänk)

Tilldelningsprocessen för 450 MHz-bandet Här befinner sig projektet nu 2014/2016

Förstudie

Q2 2016

Projektstart

Större vägvalsbeslut av PTS styrelse Q3 2016

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Q1 2018

Målen för tilldelningen beslutas av PTS styrelse

Utredning/ analys

Remiss allmän inbjudan och begränsnings -beslut och ev. föreskrift

Ev. föreskrift

Tilldelning av tillstånd

Allmän inbjudan och begränsningsbeslut Info till styrelsen

Info till styrelsen

Förslag på urvalsförfarande Auktion

Lägsta bud

Förslag på urvalsförfarande • Tillståndet tilldelas genom en auktion • Föreslås genomföras i en runda med slutna bud med en andraprisregel • Budgivare lägger ett bud (i SEK). • Öppning av ansökningar och bud sker efter sista dagen att lämna in bud. • Budgivaren med det högsta budet vinner men betalar bara det nästa högsta budet i auktionslikvid.

Förslag på urvalsförfarande Med detta auktionsformat tillser PTS att: • Budgivaren med högst värdering tilldelas tillståndet • Minskar konsekvenserna av att överskatta värdet på tillståndet • Skillnaden bud-auktionslikvid kan användas till att: • uppfylla täckningskravet • utveckla och investera i nätet • bidra till att tillgodose behovet av SOT

Förslag på lägsta bud • Givet auktionsformatet blir lägsta bud viktigt • PTS föreslår att ett lägsta bud om x miljoner SEK används i auktionen

• PTS föreslår även att budgivarna ska inkomma med en bankgaranti om 5 miljoner SEK tillsammans med budgivningsansökan

Förslag på tillståndstid

Förslag på tillståndstid • PTS föreslår att tillståndstiden sätts till 24 år och 10 månader • Tillståndstid 5 mars 2020 – 31 december 2044 • Osäkerhet i användningen på längre sikt • Omprövning av delar av tillståndsvillkoren år 2027

Förslag på tillståndsvillkor

Förslag på tekniska villkor • Frekvensband som ska tilldelas: FDD, 452,5-457,5 MHz (upplänk) / 462,5-467,5 MHz (nedlänk)

• Blockstorlek: 2x5 MHz • Spektrummask för nedlänk: Enligt 3GPP TS 36.104 • framtagen för LTE, men kan användas av annan typ av bredbandigt system

• Max antennvinst: 18 dBi • Skydd av tjänster i närliggande frekvensband

Förslag på skydd av tjänster i närliggande band

Förslag till gränsvärden för skydd av PMR/PAMR NL och UL samt marksänd tv.

Förslag på yttäckningskrav Funktionell täckning för datatjänst på 80 % av ytan i varje län. • Som i nuvarande tillståndsvillkor • Säkerställa kontinuitet inom rimliga gränser • Rimligt betungande för den nya tillståndshavaren

• Bidra till att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster (SOT)

Funktionell täckning för datatjänst Anses föreligga om det, med en terminal, är möjligt att ta emot/skicka data med viss överföringshastighet. Utgår från antaganden i mobiltäckningskartläggningen, bl.a.: • Terminalens placering och maximala uteffekt • Antennförstärkning för terminal (router) • Basstationens känslighet

• Utan påverkan av kroppsdämpning (nivå 1)

Förslag på kapacitetskrav Slutligt värde beroende av regeringsuppdrag om funktionellt tillträde till internet.

Upplänk y kbit/s • Rimligt betungande för den nya tillståndshavaren

• Möjliggöra telefoni, inklusive 112

Nedlänk 5 Mbit/s • Begränsat frekvensutrymme om 2x5 MHz • Konsumenternas förväntningar på sikt

Förslag på omprövning år 2027 Villkoren gällande yttäckning, datahastigheter, duplexmetod, delning och skydd av tjänster i närliggande frekvensband kommer att ses över. • Politiska mål till och med år 2025 i den nya bredbandsstrategin och nivå för funktionellt tillträde till internet • Annan användning än marksänd tv i 470-694 MHz på lång sikt, dvs. närmare år 2030

• Osäkerhet kring framtida användningar i frekvensbandet

Tilldelningsprocessen för 450 MHz-bandet Större vägvalsbeslut av PTS styrelse 2014/2016

Q2 2016

Q3 2016

Q1 2017

Q2 2017

Förstudie

Projektstart

Målen för tilldelningen beslutas av PTS styrelse

Utredning/ analys

Remiss allmän inbjudan och begränsnings -beslut och ev. föreskrift

Q3 2017

Ev. föreskrift

Allmän inbjudan och begränsningsbeslut Info till styrelsen

Q1 2018

Tilldelning av tillstånd

Info till styrelsen

Avslutningsvis • Presentationen från dagens informationsmöte publiceras idag

• Intressenter ges möjlighet att efter dagens möte komma in med skriftliga synpunkter till [email protected] senast den 27 mars • www.pts.se/450MHz • Kontakt: Morgan Westring, projektledare, 08-678 55 71

Tack! [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF