Förslag till Arbetsplan, Södra förskoleområdet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi, Etik
Share Embed Donate


Short Description

Download Förslag till Arbetsplan, Södra förskoleområdet...

Description

Pedagogisk målplan för fritidshemmen i Skogsbo ro

2014-10-21

Avdelning: Humlan – för planering av verksamhetens innehåll och genomförande utifrån Lgr-11

1. Pedagogiskt område: Etik och livsfrågor 2. Övergripande mål (från läroplan, Lärarförbundets kursplaneförslag, Avesta kommuns pedagogiska plattform) Området etik och livsfrågor ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och sina kamrater både som individer och som ’kulturbärare’. Genom att eleverna får tillgång till olika traditioner och kulturarv läggs en grund för utvecklingen av en mångkulturell kompetens. Det ger också möjligheter att utvecklas till trygga och ansvarskännande människor bl.a. genom att identifiera och hantera känslor hos både sig själv och andra samt utveckla sina egna uppfattningar såväl som förståelse för andras.

3. Skogsbo RO´s mål    

Vart vill vi komma? (en tydlig koppling skall finnas mot läroplansmål)

Eleverna ges möjlighet att möta olika livsfrågor (existentiella, filosofiska, etiska och moraliska frågor) i olika former och sammanhang. Eleverna utvecklar kunskap om kostens, rörelsens och vilans betydelse för ett hälsosamt liv. Eleverna utvecklar självständighet och en positiv självbild. Eleverna utvecklar en ökad medvetenhet om sig själv i förhållande till andra.

4. Nulägesbeskrivning

Var står vi nu?

Humlan är en fritidshemsavdelning med 72 elever inskrivna. Vi tycker att eleverna behöver stärkas i att ta egna initiativ utifrån god omdömesförmåga och att vårda språket. Personalsammansättningen och barngruppen är ny i år och personalen arbetar för att få ett gemensamt förhållningssätt som bygger på struktur, tydliga ramar, ordning och reda och trygghet. Barngruppen behöver utveckla det demokratiska förhållningssättet.

5. Val av aktiviteter och innehåll  

Vad och hur gör vi? När?

Värderingsövningar. Samarbetslekar. Sida 1

   

Träna turtagning i samling och i den fria leken. Högläsning Dialoger Rörelse

Vi har högläsning flera ggr i veckan som sedan leder fram till en visning av den filmatiserade boken. Vi reflekterar kring livsfrågor under högläsningen. Under veckorna arbetar vi med värderingsövningar, utflykt/ skridskor, flera dagar går vi till gymnastiksalen och leker lekar och idrott, högläsning, avslappning/massage.

6. Ansvarsfördelning

Vem ansvarar?

Arbetslaget

7. Bedömningskriterier

Hur vet vi att vi nått vårt mål? Mätbara kriterier

Eleverna äter ett allsidigt mellanmål och deltar i konversationen vid måltiden. Eleverna väljer/vågar välja att delta i alla olika aktiviteter som erbjuds. Eleverna plockar undan efter sin aktivitet. Gruppens sociala kompetens, enskilda elevers utveckling.

8. Val av dokumentation

Hur kommer vi att dokumentera processen?

Reflektionsprotokoll. Elevintervjuer. Foto. Observationer, både av gruppen och enskilda elever.

9. Uppföljning

När ska uppföljning ske?

Vid vårterminens slut.

Sida 2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF