Förstelärarnätverk Mitt bidrag till att utveckla skolan i Järfälla

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Förstelärarnätverk Mitt bidrag till att utveckla skolan i Järfälla...

Description

Hur ser mitt uppdrag ut? • Planera och genomföra systematisk fortbildning med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse i kommunen • Utveckla kunskaper hos lärare om likvärdig bedömning och betygsättning • Samarbeta med Centrum för Professionsutveckling • Kontakt med lärosäten i forskningsfrågor • Söka och ta fram ny adekvat skolforskning som kan bidra till att främja kunskapsspridning inom för- och grundskoleområdet i Järfälla • Forskningsuppdrag

Skolans verksamhet ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet • Idag är avståndet mellan forskningsresultat och undervisningen i klassrummen för långt. • För kunna bedriva undervisning med hög kvalité behöver lärare tillgång till aktuell ämnesdidaktiskt forskning • Huvudmannen bör skapa förutsättningar för lärare och skolledare att bedriva skolrelevant forskning • Skoledare, i sin tur, bör skapa förutsättningar för lärare att följa aktuell forskning och implementera den i sin undervisning enskilt och tillsammans med kollegor

Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur betygsättningsprocessen inom ämnet idrott och hälsa kommer till utryck i lärarnas konkreta arbete med betygsättningen. • Vilka möjligheter och svårigheter redogör lärarna för i sitt arbete med bedömning och betygsättning? • Hur motiverar lärare sina bedömningar? • Vilka dilemman beskriver lärarna i samband med den konkreta betygsättningen

Resultat • Lärarna följer styrdokumentet i sitt arbete med betygsättningen. • Nya läroplanen tydligare och elever har en bättre förståelse för betygsättningsprocessen • Ökad tid för undervisning i hälsa och livsstil . • Överanvändning av matriser • Hur reagerar eleverna på den ständiga bedömningen? • Ytterligare fortbildning behövs för att likvärdiga betyg ska kunna sättas.

Studiens bidrag till forskningen • Utvecklat kunskaper om den komplexa betygsättningsprocessen. • Lärarnas arbete med bedömning och betygsättning har tydliggjorts. • Belyst behovet av ökad diskussion på olika nivåer såväl politiskt/ administrativt som i kommuner och på enskilda skolor. • Åskådliggjort lärarnas administrativa arbetsbörda - bedömning och dokumentation ”in absurdum”

Sambedömning Syftet med studien var att undersöka hur sambedömning kommer till utryck i lärarnas pedagogiska arbete i JK • Hur beskriver lärare sitt arbete med sambedömning? • Vika möjligheter och svårigheter redogör lärarna för i sambedömningsprocessen? • Vilka modeller för sambedömning använder lärare? 2016-11-24

Vilka möjligheter redogör lärarna för i sambedömningsprocessen? • Större trygghet i bedömningen • Bättre rättssäkerhet och att det blir tydligt med underlag • Högre kvalité med samplanering och sambedömning • Likvärdighet, kollegialt lärande • Professionell utveckling hos lärare • Samsyn om kriteriernas innebörd och ökad tydlighet och förståelse för kriterierna 2016-11-24

Vilka svårigheter redogör lärarna för i sambedömningsprocessen? • • • • •

Att hitta tider och former som passar alla Svårt om man är ensam lärare på skolan Svårt att bedöma nyanlända Personliga tankar, egenskaper hos lärare Större utrymme på våra gemensamma studiedagar behövs, skolorna inom kommunen bör vara enade när det gäller bedömning

2016-11-24

Avslutande reflektioner Sambedömning = Ökad likvärdighet • fortlöpande, strukturerat och med syfte att öka lärarnas samsyn om vad som ska bedömas Rektor är den faktor som efter lärarna har störst inflytande på elevernas lärande • möjligöra för lärare att träffas regelbundet • Att likvärdigheten ökar på skolnivå är däremot inte detsamma som att det även blir en effekt på kommunnivå, om inte dessa nivåer kopplas samman.

2016-11-24

Forskning vid skola och lärosäte • Ansökan till Skolforskningsinstitutet med GIH, GU och lärare i Järfälla kommun • Diskussioner kring möjligheter till praktiknära forskning med SH och • Rådet för samverkan av fristående kurser SH • Kompetensfond- ger möjlighet för förstelärare att delta i forskningsprojekt eller kompetenshöjande insatser med forskningsanknytning

Centrum för professionsutveckling i förskolan/skolan, CPU • Försöksverksamhet med övningsskolor/fsk för lärarstudenter, år 2014-2019 • VFU-kursen förlagd i kommunen inklusive seminarier för studenter och handledare • Professionsutvecklingsseminarier, PUS • Handledarutbildning förlagd i Järfälla Kommun • Kompetensutveckling för alla pedagoger planerad av forskare från SH/forskningscirklar

TACK

[email protected] 2016-11-24

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF