Functieprofiel Functienaam : Inschaling : FWG

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Functieprofiel Functienaam : Inschaling : FWG...

Description

Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering Functienaam Inschaling Status

: : :

Sr. Adviseur Bedrijfsvoering FWG-55 Vastgesteld mei 2012

Doelstelling van de functie

Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie met daarin begrepen maatregelen van interne controle en bijbehorend beleid, met als doel het leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurbaarheid van de locatie/afdeling (op het gebied van zorgadministratie, financiën, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen). Het daarnaast functioneel en operationeel aansturen van medewerkers binnen de afdeling op basis van nader gemaakte afspraken met betrokkene(n) . Plaats in de organisatie

De senior adviseur bedrijfsvoering ontvangt hiërarchisch leiding van de coördinator. Ontvangt functionele aanwijzingen van de adviseur compliance. Geeft functionele aanwijzingen aan de adviseur bedrijfsvoering. Contacten

Intern

:

Extern

:

adviseur bedrijfsvoering, adviseur compliance, leidinggevenden en medewerkers instanties

Resultaatgebieden 1. 2. 3.

Management informatieve werkzaamheden verrichten Beleidsadvisering en ondersteuning Ontwikkeling administratieve organisatie

Resultaatgebied: Management informatieve werkzaamheden verrichten

   

 

zet interne controles/audits op omtrent de uitvoering van de administratieve organisatie, bijbehorend beleid, bedrijfsvoering en -processen op locatie/afdelingsniveau, voert deze uit en stelt o.b.v. de uitkomsten in samenwerking met de adviseur compliance risicoanalyses op; bewaakt, op locatie/afdelingsniveau, de uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie, bijbehorend beleid, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, ziet toe op naleving van richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving en spreekt betrokkenen aan op afwijkingen; organiseert en coördineert de werkzaamheden voor een deel binnen de afdeling en bewaakt de voortgang, kwaliteit en continuïteit van de werkzaamheden; draagt zorg voor inhoudelijke deskundigheidsbevordering en coaching van medewerkers binnen de afdeling met betrekking tot vooraf gestelde onderwerpen; verricht controle taken met betrekking tot de planning en control-cyclus, analyseert en interpreteert hiertoe o.a. afwijkingen tussen planning en realisatie op zowel organisatie als locatie/afdelingsniveau en analyseert maand-, kwartaal- en jaarcijfers, heeft hiertoe afstemming met de adviseur compliance; verricht (financiële) doorrekeningen met betrekking tot projectvoorstellen op locatie/afdelingsniveau; verzamelt en analyseert informatie tot rapportages, overzichten en managementinformatie en licht dit zonodig toe.

Resultaat: de juiste uitvoering van beleid is bewaakt, uitvoeringsknelpunten zijn gesignaleerd en besproken. Rapportages zijn overzichtelijk, correct en tijdig geleverd/toegelicht, waardoor relevante informatie op dit gebied inzichtelijk is gemaakt voor leidinggevenden.

1 | Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering, vastgesteld mei 2012

Resultaatgebied: Beleidsadvisering en ondersteuning

    

adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie beleid en over zorginkoop (o.a. tariefstelling, volume etc.); informeert leidinggevenden over resultaten en risico’s voor de bedrijfsvoering; draagt bij aan het jaarlijkse begrotingsproces binnen de locatie/afdeling, door het opstellen van concept deelbegrotingen en het informeren over prognoses; fungeert als of ondersteunt aan functioneel applicatiebeheerder voor de te gebruiken applicaties/systemen, zoals het autoriseren en ondersteunen van gebruikers; geeft instructies over het vakgebied aan (collega)medewerkers.

Resultaat: leidinggevenden zijn adequaat en optimaal geadviseerd, ondersteund en begeleid bij de implementatie en uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie en bijbehorend beleid. Resultaatgebied: Ontwikkeling administratieve organisatie

signaleert en analyseert in- en externe ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de administratieve organisatie, bespreekt mogelijke verbeteringen/aanpassingen met de adviseur compliance en doet beleidsvoorstellen voor de uitvoering en ontwikkeling van de administratieve organisatie, bijbehorend beleid en processen; ontwikkelt mede (aan de hand van vastgesteld beleid en in samenwerking met de adviseur compliance en leidinggevenden) de administratieve organisatie en het managementinformatiesysteem, o.a. door het beschrijven van processen en het opstellen van procedures en protocollen.

Resultaat: in- en externe ontwikkelingen en knelpunten zijn tijdig gesignaleerd en besproken.

Waarderinggezichtspunten Kennis

Een relevante post-hbo opleiding is vereist, aangevuld met ruime en brede ervaring en kennis van budgetterings-, begrotings- en informatietechnieken. Daarnaast is kennis nodig van de organisatie, de organisatieprocessen en wet- en regelgeving. Ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden en verkend op consequenties / mogelijkheden voor de organisatie. Zelfstandigheid

Binnen de gestelde kaders en (controle-)jaarplan, worden de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd, waarbij vakinhoudelijke problemen die betrekking hebben op de locatie/afdeling zelfstandig worden opgelost. Bij inhoudelijke problemen is terugval mogelijk op de adviseur compliance, bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de coördinator. Sociale vaardigheden

Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden, zoals tact, overtuigingskracht, controleren, corrigeren, motiveren van anderen en adviesvaardigheden, voor het onderhouden van in- en Functieprofiel Senior adviseur bedrijfsvoering 3 externe contacten en het adviseren van leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van de administratieve organisatie, bijbehorend beleid, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen. Daarnaast dienen belangentegenstellingen overbrugd te worden bij diverse overleg- en adviessituaties. Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Er is kans op materiële schade bij het verrichten van de management informatieve werkzaamheden voor locaties/afdelingen en het geven van onjuiste adviezen. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de controle van de uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie en bijbehorend beleid binnen de locatie/afdeling en voor tijdige signalering van risico’s. Heeft invloed op de ontwikkeling van de administratieve organisatie en de planning en control-cyclus. Er bestaat kans op immateriële schade vanwege het onderhouden van diverse contacten met in- en externen.

2 | Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering, vastgesteld mei 2012

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het informeren, adviseren en afstemmen met leidinggevenden. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van beleidsvoorstellen, deelbegrotingen, overzichten, managementinformatie etc. Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is nodig voor het regelmatig gebruiken van een personal computer. Oplettendheid

Oplettendheid is nodig voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden (control, advisering). Door onoplettendheid ten aanzien van de uitvoering van de administratieve organisatie en bijbehorend beleid, projecten, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen binnen locaties/afdelingen of door fouten in de advisering aan leidinggevenden kan schade wordt veroorzaakt. Verder is oplettendheid vereist voor het tijdig signaleren en aankaarten van ontwikkelingen/knelpunten en deze vertalen naar voorstellen voor de ontwikkeling van de administratieve organisatie en bijbehorend beleid en processen. Overige functie-eisen

Geduld, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn nodig vanwege het adviseren aan leidinggevenden (vanuit een niet-hiërarchische positie). Gevoel voor ordelijkheid en systematiek is nodig voor het doen van analyses en het uitvoeren van controles. Integriteit is nodig wegens het omgaan met vertrouwelijke gegevens (op locatie/afdelingsniveau). Representativiteit is nodig in het onderhouden van diverse in- en externe contacten. Inconveniënten

Psychische belasting treedt op doordat men aangesproken wordt op rapportages, analyses en adviezen en daarnaast voor het uitvoeren van de werkzaamheden onder tijdsdruk van planningen.

3 | Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering, vastgesteld mei 2012

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF