Geboorte van een zoon

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Geboorte van een zoon...

Description

Geboorte van een zoon De wekelijkse parasha 74. Iesja (Een vrouw) Uit de Tora: Leviticus 12:1-13:28 (Geboorte van een zoon) Uit de Profeten: Jesaja 9:5-6, 66:7-11 (Twee geboortes) Uit het Goede Nieuws: Lukas 2:1-21 (Verzameling) Voor de zangleider: Psalm 78

JHWH spreekt met Mozes, Hij zegt: Vertel aan de kinderen van Israël over de vrouw die zwanger wordt en een zoon baart. Zij zal onrein zijn, zeven dagen lang, net als bij haar maandelijkse cyclus. Op de achtste dag zal het jongetje dat geboren is, besneden worden. Vanaf die dag zal het voor de vrouw nog 33 dagen dagen duren voor zij van haar bloedvloeiing is gereinigd. Tijdens deze periode moet zij het aanraken van alle heilige dingen vermijden. Ook heeft ze geen toegang tot het Heiligdom, daar kan zij niet binnenkomen tot de dagen van haar reiniging volbracht zijn. En als zij een dochter baart, dan zal ze twee keer zeven dagen onrein zijn zoals bij haar maandelijkse cyclus. Haar periode van de reiniging duurt dan zesenzestig dagen. Als de dagen van haar reiniging voor een zoon of voor een dochter over zijn, zal zij een lam van een jaar oud als opheffingsgave naar de priester bij de ingang van de Tent van de afgesproken ontmoeting brengen. Ook zal ze een duif of een tortelduif meenemen als zondoffer. De priester zal de dieren aannemen als toenaderingsgave voor het aangezicht van JHWH, en verzoening doen voor haar. Dan zal ze rein zijn van haar bloedvloeiing. Dit is het onderwijs voor een vrouw die een zoon of een dochter baart.1 De achtste dag In de eerste hoofdstukken van Leviticus werkt alles toe naar dat belangrijke moment dat JHWH in Israëls midden komt wonen. Dat gebeurt op de achtste dag van het tweede jaar van de uittocht, een bijzondere dag. Want precies een jaar eerder werden op die dag de instructies gegeven voor de uittocht. Mozes had gezegd dat iedereen een lam in zijn huis moest nemen om te koesteren en drie dagen later te slachten als voorbereiding op de tiende plaag. Deze eerste pesach-viering kwam voor Aharon en zijn zonen weer heel erg dichtbij, toen op de achtste dag Nadav en Avihoe de dood vonden. De oudste van hen was een jaar eerder gered door het lam dat hij gekoesterd had. De plagen over Egypte, hadden Aharon en zijn zonen opnieuw van heel dichtbij ervaren, toen hun zonde en die van Israël gelegd werd op negen stieren die buiten de legerplaats het oordeel erover dragen moesten. Dit oordeel was steeds niet voldoende geweest om JHWH in volmaaktheid te kunnen naderen. Daarom werd een tiende oordeel over de zonde voorgeschreven, een zondebok (par 72). Maar net als in Egypte, kwamen er eerstgeborenen om, terwijl het vuur van JHWH het altaar trof. Hoe is het mogelijk dat, een jaar na Pesach (het passeren van de dood), in plaats van de nobelen van Egypte, nu twee nobelen van Israël de dood vinden? Deze week lezen we over de zoon die besneden moet worden op de achtste dag. Weer vloeit er bloed op deze dag, weer treft het de zoon. Wat betekent dit? En wat is het verband tussen deze passage over de reiniging van de kraamvrouw, en de voorgaande passages? In deze parasja herhalen we eerst kort de lijn van Leviticus zoals we die tot nu toe hebben gelezen, om daarna te zien welk prachtig onderwijs er schuilt in deze richtlijnen die worden gegeven rond de geboorte van een zoon.

1

Leviticus 12:1-7

God die Zich heiligt Voorzichtig concludeerden we dat Nadav en Avihoe geen verkeerd motief hadden om te naderen met reukwerk. Het nemen van de kolen van het kampvuur was fout, maar waarschijnlijk geen bewuste fout. Ik denk dat ze impulsief gehoor gaven aan hun verlangen om JHWH te kennen, en vervolgens uit overmoed een fout maakten, waardoor ze schuldig waren. Bij de joden is hier ook veel over nagedacht. De dood van deze priesters op de achtste dag, werd door sommige rabbijnen in verband gebracht met kidoesj hasjem, de heiliging van Gods Naam. Voor de heiliging vinden we natuurlijk een bewijs in de tekst, want Mozes spreekt erover. Maar wat is dan heiliging? En waarom betekent de heiliging van JHWH de dood van twee mannen die Israël voorgaan in het verlangen om JHWH te dienen? Waarom gaat de heiliging van JHWH gepaard met het vloeien van bloed? De verzoening van Israël Binnen het joodse denken verwijst de term kidoesj hasjem naar het verzoenend martelaarschap door rechtvaardigen, zodat anderen aan het oordeel kunnen ontkomen. 2 Dáárdoor zou Gods naam geheiligd worden. De ernst hiervan, en de pijn die ermee gepaard ging, deden Aharon zwijgen. Ondanks dit zware gebeuren, zagen we vorige week dat Aharon en zijn overgebleven zonen, plaatsvervangend voor Israël, konden eten en feestvieren met God. Maar zij weigerden hun priesterlijke taak om verzoening te doen voor het volk, door het vlees van de zondebok te verbranden. Daarmee gaven ze hun onvermogen aan om verzoening te bewerken voor Israël. Zouden zij de verzoening van Israël op dat moment in verband hebben gebracht met de dood van Nadav en Avihoe? In elk geval is het zo, dat ondanks dat de verzoening niet door Aharon en zijn overgebleven zonen bewerkt werd, deze verzoening wel plaatsvond! Kon dat door de plaatsvervangende dood van Nadav en Avihoe? Door hun dood werd Israël onderwezen over de prijs voor verzoening! Vooruitziende op de rechtvaardige zoon van JHWH die de dood van de zondebok zou ondergaan, kon Israël in de woestijn gemeenschap hebben met hun God, na de dood van Nadav en Avihoe. Een zoon is ons gegeven In onze parasja wordt gesproken over de vrouw die een zoon voortbrengt. De zoon wordt geboren in onreinheid. Zeven dagen van onreinheid zijn er besloten over de vrouw die hem voorbrengt. Op de achtste dag vloeit het bloed van de zoon, op de dag dat de vrouw niet langer onrein wordt genoemd(!), en de dagen van haar reiniging beginnen. Na die dagen mag ze het huis van JHWH weer binnengaan. Bijbels gezien staan zeven dagen voor de volledige schepping en is de achtste dag de dag van het nieuwe begin. Deze dag van het nieuwe begin, blijkt een dag van dood en gebrokenheid en pijnlijk snijden te zijn. De besnijdenis op de achtste dag kunnen we in verband brengen met de dood van Nadav en Avihoe op de achtste dag. Het lijkt erop dat dit een soort van 'besnijdenis' is van het volk Israël! Een pijnlijk snijden, met als gevolg dat Israël werd aanvaard en opnieuw mocht beginnen met JHWH, zoals Adam in de Tuin van Eden (par 72). Zo wordt ook de nieuw geboren zoon op de achtste dag aanvaard als een nakomeling van Israël, een zoon van de belofte. Want de achtste dag laat niet alleen pijnlijk de gebrokenheid zien die deze schepping nog beheerst, maar ziet ook uit op het herstel dat komen zal, wanneer er wél verzoening plaats zal vinden door de dood van een eerstgeborene! Met dat herstel is Israël verbonden, als het volk dat hierin een sleutelrol vervullen zal. Het leven van een Israëliet begint op de achtste dag waarop hij in verbond 'gesneden' wordt met JHWH. Een verbond waarin hij zowel de gebrokenheid als het zicht op het herstel aanvaardt uit de hand van zijn Vader JHWH. Deze dag is de eerste dag van de reiniging van de vrouw, die drieëndertig dagen duren zal. De geboorte van de zoon verwijst zo naar de toekomstige geboorte van Israël als volmaakt volk van God, een geboorte die niet los te denken is van een andere zoon: Jesjoea. Toen zijn bloed vloeide, hoefde de vrouw Israël niet langer onrein te zijn, hoewel ze nog een periode van reiniging moest ondergaan. Maar in deze periode, die nog altijd duurt, heeft zij zicht op die achtste dag waarin de schepping volmaakt hersteld zal zijn en zij weer binnen mag komen in het Huis van JHWH omdat zij nu werkelijk gereinigd is, door het bloed van haar zoon. Zicht op de achtste dag Jesjoea heiligde Gods naam door zijn martelaarschap. Hij zal bij zijn tweede komst aan Israël gegeven worden, om haar te leiden uit de ballingschap waarin de twaalf stammen op dit moment (al dan niet verborgen) verblijven. Zullen wij ons dan laten onderwijzen door hem, die de liefde tot zijn broeders tot in de dood wist vast te houden? Zullen we van hem leren om ook de naam van JHWH te heiligen door het lijden in ons eigen leven met dankzegging te aanvaarden als Gods weg om Zijn schepping te reinigen? De reiniging van de vrouw ging door het 2

Zie David Flusser 'Het verzoenend sterven van de martelaar'

bloedvloeien. Zo zal ook de schepping gereinigd worden door het vloeien van het bloed, dat begonnen is in Genesis vier. In 33 dagen mocht de vrouw geen heilige dingen aanraken. Zo kunnen wij in onze tijd van reiniging het heilige van JHWH niet bereiken! We kunnen er slechts iets van zien in een waas, ernaar verlangen en ernaar streven door Jesjoea's voorbeeld in ons leven te weerspiegelen (zie ook Op. 6:9, 10 en 18:24). Dat doen we door in ons leven het zicht op de achtste dag vast te houden, ondanks de prijs die daarmee verbonden is. Daarbij zien we uit naar de dag dat de Messias van Israël zich openbaren zal en de andere zoon van God, Israël, met hem zal opstaan in nieuw leven! De achtste dag, die in de Tora gepaard gaat met het vloeien van bloed en met gebrokenheid, geeft ons zicht op de achtste dag die straks het échte nieuwe begin zal zijn van de herstelde schepping.

Verdieping Dit blok geeft enkele onafgemaakte denklijnen en vragen voor diepere studie. Zo kunnen we een steeds beter beeld krijgen van het onderwijs dat JHWH ons geeft door Zijn Tora. Als basis voor diepere studie is het goed om het boekje “Hebreeuws denken” door te nemen. Dit kunt u vinden op onze website. Tussen de gebeurtenissen op de achtste dag in Leviticus, en de geboorte van een zoon die besneden wordt op de achtste dag, lezen we over de spijswetten. Deze wetten (chokiem) maken onderscheid tussen dieren die al dan niet geschikt zijn om te eten. Welk onderwijs schuilt daarachter in het licht van de achtste dag? Wat zegt dat over Israël en de volken?  Waarom wordt voor een dochter de tijd van onreinheid en reiniging verdubbeld? Heeft dat te maken met de dood van Nadav en Avihoe, een verdubbeling van de eerstgeborene die in Egypte stierf? Welke verdubbelingen van oordeel vinden we nog meer in de Bijbel? En wat betekent dat?  De geboorte van een zoon, gaat niet alleen over Jesjoea, maar ook over Israël zagen we. Als we dat voor ogen houden, wat leren we dan over Israël in Lukas 2?  Rondom Jesjoea verzamelen zich eerst herders en vervolgens een hemelse schare. Waar doet dat aan denken in Openbaring? Wat zegt dat over het scheppingsdoel dat JHWH voor ogen heeft? 

Volgende week lezen we: Leviticus 13:29-59 (Door JHWH geslagen), Jesaja 57:14-21 (Verbrijzelden), Lukas 5:12-26 (Genezen). Voor de zangleider: Psalm 79

© 2013 Kees Bloed, illustraties Tobias Lengkeek

www.sjemajah.nl Immanuël, Gemeente van het Levende Woord Tel 078 6990097, Fax 078 6990098, Mob 0629 065138 Email: [email protected] Web: http://www.immanuel-gemeente.nl De wekelijkse parasha

Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van JHWH onze kracht is. Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF