GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Sociologie, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers...

Description

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding

juni 2010

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

Bergen op Zoom, juni 2010

Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten en bezoekers zijn. Hiervoor moet wel een aantal afspraken gemaakt worden. Voor onze medewerkers is in 2004 een gedragscode opgesteld (zie hieronder). Daarop volgend is met de Cliëntenraad enkele jaren geleden de gedragscode voor patiënten en bezoekers vastgesteld. Deze vindt u terug in dit boekje. Wij hopen dat u dit boekje met regels zelden nodig zult hebben, maar als het moment daar is, kunt u er – in ons gezamenlijk belang voor veilige zorg – naar terugpakken.

Raad van Bestuur

Gedragscode voor medewerkers 1. Stel u voor met naam en functie. 2. Wees vriendelijk en spreek de patiënt aan met u. 3. Praat niet over mensen maar met mensen. 4. Geef eerlijke informatie en vermijd vakjargon. 5. Geef persoonlijke informatie onder vier ogen. 6. Geef aandacht en toon begrip. 7. Vertel duidelijk wat u gaat doen en waarom. 8. Vraag de patiënt of deze daarmee akkoord gaat. 9. Als u kritiek krijgt luister dan even. 10. Doe wat u zegt en houd u aan de afspraken. (vastgesteld in juni 2004)

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

Gedragscode voor patiënten en bezoekers 1. Gedraag u als ‘gast’ van het Lievensberg ziekenhuis. 2. Wees vriendelijk en correct in de omgang. 3. Toon respect en begrip voor alle medewerkers. 4. Neem zorgvuldig kennis van de informatie, die u mondeling of schriftelijk verstrekt wordt. 5. Vraag gerust om opheldering, wanneer u iets niet duidelijk is. 6. Houd u aan gemaakte afspraken en indien noodzakelijk, meld u tijdig af. 7. Houd u aan de regelingen die in het ziekenhuis gelden, o.a. de bezoekregeling (maximaal twee bezoekers per bed/patiënt). 8. Onthoud u van racistische en seksistische opmerkingen. 9. Eigen u geen bezittingen toe van een ander of van het ziekenhuis. 10. Onthoud u van agressie en geweld.

(Vastgesteld in december 2005)

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

Een veiliger en gastvrijer ziekenhuis maak je met elkaar Medewerkers van het Lievensberg ziekenhuis houden zich in de omgang met de patiënt aan een aantal door het ziekenhuis opgestelde regels. Ook aan u, bezoekers of patiënten, vragen wij onderstaande afspraken in acht te nemen.

Binnen het Lievensberg ziekenhuis gedraagt u zich als gast en gaat u respectvol, vriendelijk en correct met elkaar om. Het respectvol, vriendelijk en correct omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die zich in het Lievensberg ziekenhuis bevindt.

Neem zorgvuldig kennis van de informatie, die u mondeling of schriftelijk wordt verstrekt. Neem de tijd om informatie die u mondeling of schriftelijk van het ziekenhuis krijgt door te nemen en vraag bij onduidelijkheden om toelichting

Vraag gerust om opheldering, wanneer u iets niet duidelijk is. Wanneer u mondeling of schriftelijk informatie krijgt die u niet begrijpt, aarzel dan niet om toelichting te vragen aan arts, assistent of verpleegkundige.

Houd u aan gemaakte afspraken en, indien noodzakelijk, meld u tijdig af. Zorg ervoor dat u de datum en tijd van een (volgende) afspraak op een duidelijke plaats noteert (agenda of mobiele telefoon) zodat u deze niet vergeet. Wanneer u verhinderd bent, geef dit dan op tijd door aan het ziekenhuis.

Houd u aan de regelingen die in het ziekenhuis gelden, onder andere de bezoekregeling (maximaal twee bezoekers per bed/patiënt). Informeer voor het bezoek aan het ziekenhuis naar de bezoektijden en regels die op de ziekenhuisafdeling gelden. U kunt hiervoor op de website van het ziekenhuis kijken (www.lievensbergziekenhuis.nl), of het ziekenhuis bellen. Bezoekers worden geacht zich te houden aan de bezoektijden en het aantal toegestane bezoekers per bed/patiënt. In bepaalde omstandigheden kan er een uitzondering worden gemaakt. De verpleegkundige bepaalt met hoeveel personen de patiënt bezocht kan worden en of de bezoektijden kunnen afwijken.

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

Bezoekers worden geacht geen overlast te veroorzaken. Bij het veroorzaken van overlast worden bezoekers hierop aangesproken door een medewerker. Weigert men mee te werken dan wordt de leidinggevende door de medewerker ingelicht en wordt de beveiliging via de portier ingeschakeld. Deze zullen het incident verder afhandelen.

Verbaal geweld is binnen het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan. Onder verbaal geweld wordt verstaan volgens de algemeen geldende fatsoensnormen: vloeken beledigende opmerkingen kwetsende opmerkingen ernstige verwensingen. In het geval van overlast wordt de betrokkene aangesproken door een medewerker van de betreffende afdeling. Indien noodzakelijk kan de hulp van de leidinggevende en de beveiliging via de portier worden ingeroepen. Deze zal het incident verder afhandelen. De Raad van Bestuur kan overgaan tot het uitgeven van een officiële waarschuwing (gele kaart). De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van aangifte.

Discriminatie is binnen het Lievensberg Ziekenhuis niet toegestaan. Toon respect en begrip voor alle medewerkers. Onder discriminatie wordt verstaan: een ander belachelijk maken, uitschelden en achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk, kleding en seksuele geaardheid. In het geval van overlast wordt de betrokkene op het gedrag aangesproken. Bij aanhoudend gedrag wordt de leidinggevende en de beveiliging (via de portier) ingeschakeld. Deze handelt het incident verder af. De Raad van Bestuur kan overgaan tot het uitgeven van een officiële waarschuwing (gele kaart). De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van aangifte.

Bedreiging is binnen het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan. Onder bedreiging wordt verstaan: verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik fysieke bedreiging betreden van het ziekenhuis in groepen van twee personen of meer, in samenhang met uitdagend gedrag. De betrokkene wordt op het gedrag aangesproken. Via de portier wordt de beveiliging ingeschakeld. De portier schakelt, via de beveiliging, de politie in. De Raad van Bestuur kan overgaan tot het uitgeven van een officiële waarschuwing (gele kaart) of een ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart). De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van aangifte.

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

Seksuele intimidatie is binnen het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: het maken van seksuele toespelingen handtastelijkheden trekken aan kleding of opentrekken van kleding stalking: het systematisch lastigvallen van een persoon. De betrokkene wordt op het gedrag aangesproken. Via de portier wordt de beveiliging ingeschakeld. De portier schakelt, via de beveiliging, de politie in. De Raad van Bestuur kan overgaan tot het uitgeven van een officiële waarschuwing (gele kaart) of een ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart). De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van aangifte.

Fysiek geweld of een poging tot fysiek geweld is binnen het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan. Onder fysiek geweld tegen personen en goederen word verstaan: Spugen. Gooien met voorwerpen. Gevaarlijk fysiek contact. Serieuze poging tot verwonding. Zware mishandeling. Geweld met gevaarlijke voorwerpen. Geweld met wapentuig. De betrokkene wordt op het gedrag aangesproken. Via de portier wordt de beveiliging ingeschakeld. Vervolgens schakelt de portier schakelt, via de beveiliging, de politie in. De Raad van Bestuur kan overgaan tot het uitgeven van een officiële waarschuwing (gele kaart) of een ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart). De Raad van Bestuur kan besluiten tot het doen van aangifte.

Een patiënt onder invloed van alcohol en/of drugs die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot het Lievensberg ziekenhuis worden geweigerd of kan worden weggestuurd, mits de medische toestand dit toelaat. Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van alcohol of drugs is binnen het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan. Onder onaangepast gedrag wordt verstaan gedrag dat bij verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging is vermeld. Laat de medische toestand van de patiënt het toe, dan kan de beveiliging de patiënt uit het ziekenhuis verwijderen. In het geval van overlast wordt de patiënt aangesproken op het gedrag. Is de patiënt onhandelbaar, dan wordt de beveiliging ingeschakeld. Deze handelt verder in overleg met de leidinggevende en de medische specialist. Indien een patiënt wordt weggestuurd dan wordt dit vermeld in het medische dossier van de patiënt.

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

Een bezoeker onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot het Lievensberg ziekenhuis worden geweigerd. Het in bezit hebben van en/of het gebruik van alcohol of drugs wordt binnen het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan. Onder onaangepast gedrag wordt verstaan gedrag dat bij verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging is vermeld. Bezoeker wordt op zijn of haar gedrag aangesproken en verzocht het Lievensberg ziekenhuis te verlaten. Weigert men dit, dan wordt de beveiliging ingeschakeld. Deze zal de bezoeker naar buiten begeleiden. Verboden wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn in het Lievensberg ziekenhuis niet toegestaan en worden altijd afgenomen door de beveiliging en/of de politie. Toelichting bij bezit gevaarlijk voorwerp De patiënt / bezoeker is in het bezit van een gevaarlijk voorwerp: stanleymes, zakmes, schaar, etc. In het geval van overlast wordt de patiënt / bezoeker gevraagd dit voorwerp af te geven aan de medewerker/beveiliging. Bij weigering is sprake van fysiek geweld. Deze voorwerpen worden op naam, via de beveiliging, in bewaring gegeven aan het centraal magazijn. Na behandeling / bezoek kunnen deze voorwerpen op afspraak worden opgehaald bij de beveiliging. In geval de patiënt wordt opgenomen worden deze voorwerpen op naam in bewaring gegeven bij de beveiliging. Na ontslag kunnen deze voorwerpen op afspraak worden opgehaald bij de beveiliging. Vervolg actie: de Raad van Bestuur geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan bij de politie. Toelichting bij bezit verboden wapens Uitgangspunt is dat het in bezit hebben / dragen dan wel binnen brengen van verboden wapens in het Lievensberg Ziekenhuis niet wordt geaccepteerd. Verboden wapens, die door de patiënt / bezoeker zichtbaar worden gedragen of in kledingstukken of bagage worden gevonden worden altijd afgenomen en door de beveiliging onder zich gehouden ten behoeve van de overdracht aan de politie. In voorkomende gevallen zal de beveiliging het verboden wapen direct door de politie in beslag laten nemen. Deze procedure wordt altijd gevolgd door aangifte. Vervolg actie: de Raad van Bestuur geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan bij de politie. Toelichting wanneer patiënt binnengebracht wordt per ambulance In geval de patiënt per ambulance wordt binnengebracht zullen verboden wapens eveneens altijd worden afgenomen en door de beveiliging onder zich gehouden ten behoeve van de overdracht aan de politie. In dit geval wordt geen aangifte gedaan en geen naam van de patiënt aan de politie opgegeven. Vervolg actie: de Raad van Bestuur geeft een officiële waarschuwing (gele kaart). Dit houdt in dat indien deze patiënt zich tijdens de behandeling of opname schuldig maakt aan een gedraging, welke opgevat kan worden als een (be)dreiging tegen een medewerker van het Lievensberg ziekenhuis dan wel (opnieuw) in het bezit blijkt van

Document 019414 v. 1, te gebruiken tot 24 uur na 13-12-2012, 12:02

gevaarlijke voorwerpen of verboden wapens, alsnog aangifte met naam van de patiënt bij de politie zal volgen. Ook in geval patiënt weigert het gevaarlijke voorwerp of verboden wapen af te staan volgt aangifte met naam van de patiënt bij de politie.

Het vernielen van eigendommen van het Lievensberg ziekenhuis, van medewerkers en/of van patiënten / bezoekers is niet toegestaan. Onder het vernielen van eigendommen wordt verstaan het opzettelijk kapot maken van voorwerpen. Als dit uit onmacht gebeurt (slecht nieuws) kan er begrip voor zijn. Betrokkene zal er wel op worden aangesproken, maar op een zorgvuldige manier. In het geval van overlast wordt de beveiliging ingeschakeld. De betrokkene wordt aangesproken en in de gaten gehouden. In overleg met de beveiliging wordt de politie ingeschakeld. De vernieler wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten van herstel of vervanging van de schade. Vervolg actie: de Raad van Bestuur geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan bij de politie.

In het Lievensberg ziekenhuis wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd. Bij (vermoeden van) diefstal wordt meteen de beveiliging ingeschakeld. De betreffende persoon wordt op zijn of haar gedrag aangesproken samen met de beveiliging. Vervolg actie: de Raad van Bestuur geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan bij de politie.

Tenslotte Bij elk bovengenoemd incident wordt een VIM-melding (Veilig Incidenten Melden) verricht door de betrokken medewerker en leidinggevende.

Raad van Bestuur werkgroep Agressie en Geweld afdeling PR & communicatie

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF