Gezocht: m/v met talent

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Gezocht: m/v met talent...

Description

WELKOM TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS 9 februari 2012 Dorothée Snoeck Juridisch adviseur Sociaal Secretariaat Wij Helpen

TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS • A. Federale steunmaatregelen • Structurele vermindering • Doelgroepverminderingen

• B. Steunmaatregelen Vlaams Gewest

STRUCTURELE VERMINDERING • •

• •

Wat? Automatische en algemene vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen Voor wie ? Alle werkgevers uit de privésector en bepaalde werkgevers uit de openbare sector.

STRUCTURELE VERMINDERING Voor alle werknemers die volledig onderworpen zijn aan het geheel van sociaalzekerheidsstelsel voor loontrekkenden Zijn bijgevolg uitgesloten: • •• • • •

dienstboden middenstandsleerlingen, middenstandstagiaris, industriële leerlingen,CISP (overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling),… jongeren tot 31/12 van het jaar waarop ze de leeftijd van 18 jaar bereiken gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw betaalde sportbeoefenaars artsen-specialisten in opleiding ...

STRUCTURELE VERMINDERING . Varieert in functie van: –

de categorie waartoe de werknemer behoort Cat.1: private commerciële sector ; restcategorie alle werknemers die niet tot categorie 2 en 3 behoren • Cat.2: groep Sociale Maribel maar met uitzondering van gezins- en bejaardenhulp (PC 318) en beschutte werkplaatsen (PC 327) • Cat.3: beschutte werkplaatsen (PC 327) •

het refertekwartaalloon – Prestaties per kwartaal –

STRUCTURELE VERMINDERING Voor elke werknemer afzonderlijk en per tewerkstelling berekend. • Bedrag van 400 EUR tot 471 EUR per kwartaal • De werknemer moet geen specifiek profiel hebben • Geen enkele specifieke formaliteit vereist

DOELGROEP-VERMINDERINGEN 1.DGV oudere werknemers 2.DGV langdurig werkzoekenden 3.DGV eerste aanwervingen 4.DGV jonge werknemers 5.DGV collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek 6.DGV herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening van onderneming 7.DGV opleiders/begeleiders 8.DGV mentors

1.DGV OUDERE WERKNEMERS Wat? • doelgroep “oudere werknemers”, vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen Welke werkgevers? Werkgevers uit de privé-sector (categorie 1 structurele vermindering) Welke werknemer? • 50 jaar en ouder

– Op de laatste dag van het kwartaal – Kwartaalloon < € 12.000

• 57 jaar en ouder

– Op de laatste dag van het kwartaal – Ongeacht het kwartaalloon

• Onderworpen aan alle takken van de sociale zekerheid

1.DGV OUDERE WERKNEMERS Financieel voordeel voor 50 jaar en ouder (t.e.m. 56 jaar) Voorwaarde: kwartaalloon < 12.000 EUR Bedrag van 50 EUR per kwartaal + 50 EUR per leeftijdsjaar > 50 jaar Bv. iemand die 52 jaar is, RSZ vermindering van 150 EUR

1.DGV OUDERE WERKNEMERS Financieel voordeel voor 57 jaar en ouder 400 EUR ongeacht de leeftijd

1.DGV OUDERE WERKNEMERS • Cumul tussen doelgroepvermindering voor min. 50 jaar en min. 57 jaar is mogelijk – Opgelet: kwartaalloon < € 12.000 – Andere formule van toepassing (leeftijd - 57 jaar) x (€ 400 x 12,5%) – Max. € 800 – Bv. iemand van 58 jaar => RSZvermindering van 450 EUR ; iemand van 59 jaar => RSZ-vermindering van 500 euro

2.DGV langdurig werkzoekenden Wat? • Doelgroep “Langdurig werkzoekende” – Verlengde van het plan Activa

• 2 soorten financiële voordelen – Forfaitaire RSZ-vermindering

• Afhankelijk van periode ingeschreven als werkzoekende en leeftijd van de werknemer

– Activering werkloosheidsuitkering

• Indien uitkeringsgerechtigd werkloos op de dag voor de indiensttreding

2.DGV langdurig werkzoekenden RSZ-vermindering • Formaliteiten : werkkaart • 2 situaties – De werknemer heeft een werkkaart – De werknemer heeft nog geen werkkaart • Aan te vragen met het formulier C63 werkkaart: www.rva.be • Binnen de 30 dagen na de dag in dienst • Laattijdige aanvraag: pas toepassing RSZ-vermindering vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van de aanvraag werkkaart

• Aanwerving tijdens de geldigheidsduur van de kaart – Geldigheidsduur van de kaart: 6 maanden

2. DGV langdurig werkzoekenden Werkuitkering langdurig werkzoekende

toekenning door de RVA van een bedrag dat de werkgever van het nettoloon kan aftrekken Werkkaart + Bijkomende formaliteiten – Schriftelijke arbeidsovereenkomst – Bijlage arbeidsovereenkomst Activa – Werknemer bij uitbetalingsinstelling of hulpkas

• Aanvraag indienen • Formulier C109 • Kopie van de arbeidsovereenkomst en bijlage activa

– Werkgever: einde van elke maand • Afleveren van formulier C78 Activa

2.DGV langdurig werkzoekenden • 1.000 of € 400 tijdens het kwartaal van aanwerving en een bepaald aantal kwartalen erna afhankelijk van de duur van inschrijving als werkzoekende •+ • indien volledig uitkeringsgerechtigd werkloze: in bepaalde gevallen, werkuitkering van € 500 (voltijds) per maand, van het nettoloon af te houden

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Wat? • = forfaitaire vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen gedurende een aantal kwartalen • voor een “nieuwe” werkgever • Voor de 3 eerste aanwervingen • Op te gebruiken binnen de 20 kwartalen

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN •

toepassingsgebied – begrip ‘nieuwe werkgever’ – –

werkgevers privésector nieuwe werkgever = op het tijdstip van de indienstneming was de werkgever nog nooit onderworpen aan de wet van 27/06/69 (RSZ) of was hij gedurende 4 opeenvolgende kwartalen niet langer aan deze wet onderworpen wegens de tewerkstelling van werknemers (tenzij het gaat om leerlingen, dienstboden, …)

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN •

toepassingsgebied – begrip ‘werknemer’ niet persoonsgebonden – de volgende categorieën tellen nooit mee: –

jongeren met leerovereenkomst • dienstboden • jongeren tot 31/12 van het jaar van hun 18e verjaardag • gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw • alle werknemers die niet RSZ-onderworpen zijn (studenten met solidariteitsbijdragen, 25 •

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Welke werknemers? • 1ste werknemer

– Op het ogenblik van de indiensttreding heeft de werkgever nog nooit personeel tewerkgesteld of sedert ten minste 4 voorafgaande kwartalen geen personeel in dienst gehad

• 2de werknemer

– Op het ogenblik van de indiensttreding heeft de werkgever de 4 voorafgaande kwartalen max. 1 werknemer tegelijkertijd in dienst gehad

• 3de werknemer

– Op het ogenblik van de indiensttreding heeft de werkgever de 4 voorafgaande kwartalen max. 2 werknemers tegelijkertijd in dienst gehad

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN •

Voordelen RSZ-vermindering verschillend naargelang het gaat om een 1e, 2e of 3e aanwerving – Tussenkomst in de administratiekosten van het sociaal secretariaat bij de 1e aanwerving voor een bedrag van 36,45 €/kwartaal –

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN • 1e werknemer : 1.000 EUR gedurende 5 kwartalen en 400 EUR gedurende 8 kwartalen • 2de werknemer : 400 EUR gedurende 13 kwartalen • 3de werknemer : 400 EUR gedurende 9 kwartalen

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN •

Bijzonderheden de vermindering is niet persoonsgebonden! – de vermindering kan worden gespreid over een periode van 20 kwart. vanaf het kwart. waarin de werkgever de 1e, 2e of 3e werknemer heeft aangeworven –

3.DGV EERSTE AANWERVINGEN •

Zelfde ‘technische bedrijfseenheid’ – situatie: geen DGV voor een nieuwe werknemer die een werknemer van dezelfde TBE vervangt • DGV indien bijkomende aanwerving ten opzichte van het totale personeelsbestand van de TBE •Criteria TBE gemeenschappelijke personen • plaats en soort van activiteit • materiaal, cliënteel •

4.DGV JONGE WERKNEMERS 4 groepen: • A. Jonge werknemers jonger dan 19 jaar • B. Jonge werknemers jonger dan 26 jaar – – – –

Laaggeschoolde Erg-laaggeschoolde Laaggeschoold van buitenlandse afkomst Laaggeschoold met een handicap

• C. Jonge werknemers jonger dan 30 jaar met een laag loon • D. Activering van de werkloosheidsuitkering: 350 EUR in nettoloon

4.DGV JONGE WERKNEMERS A. Jonge werknemers jonger dan 19 jaar •

Toepassingsgebied –

voor alle RSZ-onderworpenen tot 31/12 van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden ; geen specifiek profiel

Voordeel : • gedeeltelijke onderwerping aan RSZ én RSZvermindering van 1.000 EUR per kwartaal tot •

31/12 van het jaar waarin ze 18 worden • Formaliteiten: – Geen

4.DGV JONGE WERKNEMERS B. Jonge werknemers jonger dan 26 jaar - laaggeschoold en erg laaggeschoold Laaggeschoold : 1000 EUR per kwartaal gedurende kwartaal in dienst + 7 kwartalen nadien + 400 EUR per kwartaal t.e.m. kwartaal 26 jaar

4. DGV JONGE WERKNEMERS Erg laaggeschoold, laaggeschoold van buitenlandse afkomst en laaggeschoold met een handicap : 1000 EUR per kwartaal gedurende kwartaal in dienst + 15 kwartalen nadien + 400 EUR per kwartaal t.e.m. kwartaal 26 jaar

4. DGV JONGE WERKNEMERS Jonge werknemers jonger dan 26 jaar laaggeschoold en erg laaggeschoold • Werkkaart • 2 situaties – De werknemer heeft een werkkaart – De werknemer heeft nog geen werkkaart • Aan te vragen met het formulier C63 werkkaart: www.rva.be • Binnen de 30 dagen na de dag in dienst • Laattijdige aanvraag: pas toepassing RSZ-vermindering vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van de aanvraag werkkaart

• Aanwerving tijdens de geldigheidsduur van de kaart – Geldigheidsduur van de kaart: 6 maanden

4.DGV JONGE WERKNEMERS C. Jonge werknemers jonger dan 30 jaar met een laag loon • = Forfaitaire vermindering van patronale sociale zekerheidsbijdragen • Tewerkstelling van jongeren jonger dan 30 jaar • Loon max. € 6030 per kwartaal • Geen specifiek profiel, leeftijd en loon zijn bepalend

4. DGV JONGE WERKNEMERS • Financiële voordeel – – – –

Degressief Vanaf kwartaal in dienst tot kwartaal voor 30 jaar Per kwartaal Voorbeelden : 19 jaar : 300 EUR ; 22 jaar = 240 EUR ; 27 jaar = 90 EUR

4.DGV JONGE WERKNEMERS D. Activering van de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren jonger dan 26 jaar • = aftrok van het nettoloon voor max. € 350 per maand (maand in dienst + 5 daaropvolgende maanden)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF