gravar och diken är viktiga miljöer för både växter

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Botanik, Plants
Share Embed Donate


Short Description

Download gravar och diken är viktiga miljöer för både växter...

Description

DAMM POND

SMÅ VATTENSAMLINGAR som dammar, märgel­

gravar och diken är viktiga miljöer för både växter och djur. Den här dammen anlades 1952. Många intressanta växter har planterats in genom åren. Till de mest in­ tressanta hör jättefräken, en art som bara finns på tre ställen i Sverige. På våren har jättefräken elfenbensvita, sparrisliknande skott med sporer, som på sommaren ersätts av gröna, sterila skott som liknar granar. På våren kantas dammen av blommande lungört som under sommaren byts mot ett hav av högvuxna örter, bland annat rosendunört och älgört. Te på älgört är bra mot huvudvärk. Hela växten innehåller salicylat, ett ämne som är verksamt i värktabletter. Den vackra, gamla naverlönnen är en raritet. Naverlönn finns bara naturligt på en plats i landet, i Svedala öster om Malmö. På våren hörs grodornas kväkande vid dammen och varje år simmar rörhönan omkring med sina ungar i släptåg.

SMALL BODIES OF WATER such as ponds, marl pits

and ditches are important habitats for plants and animals. This particular pond was made in 1952. Many special wetland plants have been introduced here over the years. One of the most interesting is great horsetail, a species that only grows at three locations in Sweden. In the spring the plant has ivory-coloured, spore-bearing stems, and in summer it grows green, sterile shoots reminiscent of spruce. Suffolk lungwort grows around the edge of the pond in spring, replaced in summer by a host of tall herbs such as great willowherb and meadowsweet. Tea brewed from meadowsweet is said to relieve headaches. The whole plant contains salicylic acid, an active substance in painkillers. The tree field maple is a beautiful rarity, occurring naturally at only one location in the country – in Svedala, east of Malmö. The croaking of frogs can be heard at the pond in spring, and every year the moorhen is seen swimming around with her chicks in tow.

Jättefräken, Great horsetail Equisetum telmateia | Lungört, Suffolk lungwort Pulmonaria obscura Rosendunört, Great willowherb Epilobium hirsutum | Månviol, Perennial honesty Lunaria rediviva Pestskråp, Butterbur Petasites hybridus | Älgört, Meadowsweet Filipendula ulmaria | Naverlönn, Field maple Acer campestre Klibbal, Common alder Alnus glutinosa | Olvon, Guelder rose Viburnum opulus

HAVSSTRAND SALTWATER BAY

PÅ FREDRIKSDALS HAVSSTRAND finns exempel

FREDRIKSDAL’S SALTWATER BAY includes

på olika saltpåverkade växtmiljöer som sanddynen, stenstranden och havsstrandängen. Sanden i dynen binds av djuprotade gräs som sandrör och strandråg. I dynen växer också strandkål, sparris och strandbeta som är ursprungen till våra köksväxter. Den ätliga bitter­krassingen sticker upp sina grågröna blad genom sanden.

examples of different salt-tolerant habitats such as sand dunes, stony shore and salt marsh. The sand in the dunes is anchored by deep-rooted plants such as European marram grass and lyme grass. Seakale, asparagus and sea beet, from which our vegetables originate, also grow in the dunes. Pepperwort, which is edible, shoots up its grey-green leaves through the sand.

I strandkanten, alldeles nedanför sanddynen, växer en annan typ av växter som tål höga salthalter. De har ofta tjocka, vätskefyllda blad och ser saftigt tilltalande ut. Exem­pel är saltarv och strandkrypa. På stenstranden växer skörbjuggsört som är rik på C-vitaminer. Den användes förr som skeppsproviant för att förhindra skörbjugg. Havsstrandängen domineras av den ljuslila strandtriften som blommar en stor del av sommaren. I kanten mot bokskogen växer rikligt med havtorn vars bär innehåller mycket höga halter av vitaminer och antioxidanter.

Other types of salt-tolerant plants grow along the shore, just below the sand dunes. They often have thick, succulent leaves, looking temptingly luscious. Examples of these are sea sandwort and sea milkwort. Common scurvy grass, which is rich in vitamin C, grows on the stony shore. In order to prevent scurvy among sailors, the plant used to be included in ships’ provisions. The salt marsh is dominated by sea pinks, which bloom for much of the summer. Along the edge beside the beech wood there is rich growth of buckthorn, the fruit of which has a very high vitamin and antioxidant content.

Strandråg, Lyme grass Leymus arenarius | Sandrör, European marram grass Ammophila arenaria Skörbjuggsört, Scurvy grass Cochlearla officinalis | Strandkål, Seakale Crambe maritima | Sparris, Asparagus Asparagus officinalis Strandtrift, Sea pink Armeria maritima Strandkrypa, Sea milkwort Glaux maritima Saltarv, Sea sandwort Honckenya peploides | Havtorn, Buckthorn Hippophaë rhamnoides

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF