Grodvatten, stora våtmarker, hotade våtmarksbiotoper

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Grodvatten, stora våtmarker, hotade våtmarksbiotoper...

Description

Jordbrukspolitikens stöd till anläggning och restaurering av våtmarker

HUT Skåne 2008-11-18 Lukas Österling

Anläggning och restaurering av våtmarker • Landbygdsprogram för Sverige år 2007-2013

• Miljöinvestering för anläggning och restaureringar av våtmarker • Tidigare: ”projektstöd”

Mycket är sig likt… Syfte: • Minska näringsbelastningen från jordbruket • Gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet Förutsättningar: • Max 200 000 kr per ha (stödberättigat område) • Max 90% av faktiska kostnader • Länsstyrelsen skall prioritera de projekt med störst nytta enligt syften ovan

…men lite är nytt •Behöver inte anlägga på jordbruksmark •Stöd även för restaurering •Stöd för allmänhetens rekreation •Friare kring medfinansiering

Prioritering i Skåne 90 % stödnivå •

Anläggningens/restaureringens förutsättningar att kostnadseffektivt rena tillrinnande vatten från näringsämnen skall vara mycket goda

eller •

Anläggningen/restaureringen skall med stor säkerhet gynna hotade arter knutna till våtmarker i odlingslandskapet

Grodvatten, stora våtmarker, hotade våtmarksbiotoper 50 % stödnivå •

Uppenbart medföra nytta för såväl näringsrening som biologisk mångfald men kriterier för maximal ersättning kan inte helt anses uppfyllda.

eller •

Uppenbart att medföra nytta för näringsrening eller biologisk mångfald samt uppenbar och stor nytta för något annat allmänt intresse, som exempelvis rekreation, vattenhushållande förmåga, kulturmiljövärden, övrig vattenrening

…Eller ett takbelopp där det är lämpligare

Exempel på villkor •

Anläggningen ska ske enligt fastställd projekteringsplanTräd och buskar av igenväxningskaraktär skall hållas bortaIngen spridning av gödsel och bekämpningsmedelVåtmarken ska förbli våtmark under minst 20 årBrunnar, dammvallar etc. skall underhållas så funktionen bestårRestriktioner kring tömning/nivåregleringFörbud mot att inplantera fisk, kräftor, fågel eller andra djurRestriktioner mot utfodring eller annan aktiv tillförsel av näring

Förutsättningar för restaurering -Samma prioriteringsgrunder -Inte finansiera sådant som markägaren är skyldig att göra (villkor, avtal, lagstiftning).

Exempel på åtgärder:

•Nya inlopp och ev. utlopp •Bortgrävning av sediment •Rensning av vegetation •Stängsling Ingå åtagande om skötsel Relativt få ansökningar

Utnyttja för bevattning Ok, under förutsättning att: – – – –

Utformningen anpassas Inte kolliderar med syftet Inte töms/avsänks för tidigt Släppa lågvattenföring

• Villkor • Positiva effekter: bättre vattenutnyttjande, tömning, återför närsalter

I skog? - Ja, men det ska finnas en koppling till odlingslandskapet och våtmarken ska uppfylla prioriteringar

Skötsel av våtmarker •

Anlagda/restaurerade i miljöförbättrande syfteErsättning – På åker – 3000 kr/ha – På betesmark/övrig mark – 1500 kr/ha – Extra vid höga markvärden på åker – 1000 kr/ha (markklass 6-10 utan åtgärdsbehov) och stor miljönytta – Kan kombineras med bete/slåtter samt gårdsstöd på ytor som kan skötas

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF