Groepsinfo - Paschalisschool

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Groepsinfo - Paschalisschool...

Description

PASCHALISSCHOOl

GROEPSINFORMATIE GROEP 3

Beste ouder(s), verzorger(s), Via dit schrijven willen we u graag enige informatie geven over de gang van zaken in groep 3. Een dag in groep 3 Iedere ochtend en na de lunch als de kinderen binnen komen, gaan ze lezen. Dit kan zijn met het veilig en vlot boekje en daarna met een eigen gekozen leesboekje. We bespreken de dag met behulp van ‘dagritme kaartjes’. Op maandag hebben we een weekendgesprek. Iedere ochtend staat er verder lezen/taal, rekenen en schrijven op het programma. Na het buiten spelen mogen de kinderen het meegebrachte eten en drinken opmaken.Tijdens dit moment wordt er voorgelezen door de juf of door kinderen. Na de lunch staan meestal de creatieve vakken( handenarbeid, tekenen en muziek), Vreedzame School op het rooster. SCHOOLVAKKEN Taal en lezen Deze twee vakken worden in groep 3 niet gescheiden. Wij gebruiken de methode 'Veilig leren lezen'. De kinderen leren in het begin om de twee of drie dagen een nieuw woord. Vanuit die woorden leren ze de losse letters. Wij gebruiken hiervoor o.a. lees- en werkboekjes. De werkboekjes krijgen de kinderen mee naar huis als ze af zijn. Natuurlijk proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de kinderen. Kinderen die al kunnen lezen, krijgen extra werk. Dit noemen we de ‘zon’ aanpak. Daarnaast is er de ‘raket’ aanpak, deze kinderen werken boven het gemiddelde, maar kunnen nog niet lezen. De ‘maan’ aanpak zijn de kinderen die de aangeboden woorden en letters leren. De ‘ster’ kinderen hebben verlengde instructie nodig op de aangeboden leerstof. Wanneer uw kind zover is dat hij/zij zelfstandig kleine woorden kan lezen, is het heel belangrijk dat u dit lezen stimuleert. Samen oefenen is leuk en leerzaam! In de bieb zijn makkelijke leesboekjes te leen. Dit zijn de zogenaamde AA-boekjes. Voor sommige kinderen is het nodig om thuis extra te oefenen met lezen. Ze krijgen bij elke kern een leespakketje mee om thuis de woorden te oefenen. Een uitleg zit hierbij. De kinderen werken ook met het programma van veilig leren lezen op de computer. In de loop van het jaar starten we met tutorlezen. Een aantal kinderen wordt tijdens enkele leeskwartiertjes gekoppeld aan een leerling van groep 8 waarin zij op hun eigen niveau gaan lezen. Hierbij vragen we kinderen van groep 8 als begeleiders, tutors. Woordenschat Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat ze de woorden horen en zelf gaan gebruiken. Hierbij is de rol van de volwassenen om hen heen heel belangrijk. Wat kunt u doen?  benoem veel woorden  lees veel voor  bekijk platenboeken 1

    

leg veel woorden uit laat kinderen veel lezen zing liedjes kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en klokhuis speel informatieve spelletjes op de computer of tablet

Hoe kunt u dat doen?  Vraag wat een woord betekent. (En vraag niet: “Ken je dit woord?” Een kind zal dan al snel ja zeggen..)  Vraag je kind of hij dit woord al eens eerder heeft gehoord.  Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens tegenkomt.  Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen..’ Weet je nog dat we in een boekje lazen over.., hier zie je een …’ Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere schoolontwikkeling van een kind. Door het kennen van veel woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken. Woordenschat is de basis!

Belangrijk om te weten:  Nieuwe woorden moeten 7 keer, in verschillende vormen, aangeboden worden voordat ze beklijven.  Woorden worden onthouden in groepjes, gebruik daarom een ‘context’ (verhaaltje) met daarin voor het kind bekende woorden, zodat hij ze bij dat groepje op kan slaan.  Het ontwikkelen van woordenschat werkt als een vicieuze cirkel. Hoe meer woorden kinderen kennen, hoe meer en hoe makkelijker zij nieuwe woorden bijleren.  Dagelijks 10 min per dag thuis lezen, betekent per jaar 622.000 woorden lezen, waardoor je steeds meer gaat begrijpen. Schrijven Onze methode heet 'Zwart op wit’ Deze methode heeft 4 schrijfboeken. We beginnen met de cijfers. Daarna komen de letters aan bod en vervolgens schrijven de kinderen ook woorden en zinnen. Alle kinderen schrijven met een potlood en alleen kinderen die vanuit de ergotherapie een ander advies hebben gekregen schrijven met ander materiaal, bijv. een stabilo. Er wordt in de klas een duidelijk verschil gemaakt tussen leesletters (blokletters) en schrijfletters (volgens het lopend schrift). In het begin is dit even ingewikkeld, maar het grote voordeel is dat de kinderen niet meer halverwege het schooljaar over hoeven te schakelen van blokschrift naar lopend schrift (dus aan elkaar schrijven). Als uw kind thuis wil schrijven adviseren wij u om de letters te gebruiken zoals deze op school worden aangeboden. Uw kind krijgt tzt een blad mee met de schrijfletters. Let op een goede pengreep en zithouding, ook thuis! Rekenen In groep 3 wordt gewerkt met een nieuwe rekenmethode: “Wereld in getallen” (4e versie). Elke rekenles beginnen de kinderen met 10 minuten automatiseren. De kinderen leren daarbij + en – sommen tot 10 te automatiseren . Daarna volgt de instructie voor de hele groep. Voor de rekenaars die veel instructie nodig hebben is er nog een verlengde instructie. De opdrachten zijn verdeeld in drie niveaus. Een gedeelte van de opgaven wordt gemaakt in de weektaak. Een dag in de week is er geen instructie, maar is er tijd om sommen af te maken of nog wat extra uit te leggen voor kinderen 2

die dat nodig hebben. Elk kind werkt 15 min. per week aan opdrachten op de computer. Na 5-6 weken wordt er een toets gemaakt, die bestaat uit drie delen: een minimum-toets, een basistoets en een projecttoets. Deze laatste toets bevat opgaven over meten, tijd en geld, grafieken e.d. Voor de leerlingen die zeer weinig instructie nodig hebben en de groepsdoelen al behaald hebben, worden andere doelen bepaald. Voor hen is een ander programma en tevens is er extra instructie voor hen buiten de groep. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die hiervoor in aanmerking komen volgen het programma “kien’. Voor de jongere leerlingen worden er nog leerlijnen en materialen gezocht. Begrijpend luisteren groep 1 t/m 4 Elke les is opgebouwd vanuit één van de strategieën (vragen stellen, visualiseren, afleidingen maken, samenvatten, ophelderen van onduidelijkheden en voorkennis ophalen). De strategie wordt uitgelegd en vervolgens toegepast in verschillende soorten verhalen. Door verschillende soorten vragen (voor/ tijdens en na het lezen van het verhaal) te stellen, worden de kinderen aan het denken gezet. De verhalen die we gebruiken sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dit kunnen verhalende en informatieve prentenboeken zijn. Het doel is de betrokkenheid en het plezier in lezen te verhogen. Vreedzame School Wij, als Paschalisschool, streven er naar om een school te zijn waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat en conflicten goed worden opgelost. En waarvan we het allemaal leuk vinden om iedere dag weer naar school te gaan. D.m.v. speelse activiteiten en gevarieerde opdrachten gaan de kinderen daar samen mee aan de slag. Wij gebruiken de methode ‘de Vreedzame school’ als basis voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden voor groep 1 t/m 8. Op onze website www.paschalisschool.nl vindt u meer informatie over ‘de Vreedzame school’. Daar wordt uitgelegd welke woorden en werkwijze wij de kinderen leren voor bijvoorbeeld het oplossen van conflicten, het samenwerken etc. Ook de buitenschoolse en tussenschoolse opvang werken op deze manier. In de school hangen de “kapstok” regels vanuit ‘de Vreedzame school’ waar de kinderen, leerkrachten en ouders samen zorg voor dragen. Om te zorgen dat in en rondom de school alles goed verloopt, staan hieronder onze kapstokregels van “De Vreedzame School” op de Suikerberg:  Wij zorgen er voor dat onze school er netjes en verzorgd uitziet.  Wij zorgen er voor dat het in en om onze school veilig is voor iedereen.  Wij gaan zorgvuldig om met elkaars spullen en de spullen van school.  Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar.  Geef iedereen de mogelijkheid om te leren.  Conflicten, we lossen ze op. Handvaardigheid en tekenen Gedurende het jaar tekenen en knutselen we rondom verschillende thema’s en feesten. Daarbij komen verschillende technieken aan bod. Kunst en cultuur Onze school is, evenals de andere basisscholen van Kans en Kleur, aangesloten bij het Cultuurknooppunt Wijchen. Hierdoor kunnen onze kinderen elk jaar van een mooi cultuureducatie-aanbod gebruik maken. We zorgen ervoor dat ze tijdens de basisschooltijd met 3

alle disciplines in aanraking komen: muziek, dans, drama, literair, audiovisueel en nieuwe media. Ook bekijken zij enkele voorstellingen. Daarnaast is er voor elke jaargroep keuze uit een cultureel erfgoedaanbod. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen hun eigen leefomgeving goed leren kennen en waarderen. Twee keer per jaar verzorgen alle groepen een podiumoptreden. Hierbij treden 3 groepen van verschillende leeftijden voor elkaar op. De kinderen genieten hier enorm van. Natuurlijk staan de creatieve vakken ook op het lesrooster. Zo vaak mogelijk komen vakken als muziek, tekenen, handvaardigheid en drama aan bod. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zich creatief te uiten; dit heeft een positief effect op hun ontwikkeling. Het allerbelangrijkste is echter dat de kinderen plezier beleven aan cultuureducatie. Bewegingsonderwijs Wij hebben in groep 3 twee keer in de week gymles: 3a: maandag van 13.00- 13.45 en donderdag 9.15-10,00 3b: woensdag 13.00-13.45 -en donderdag van 10.00-10.45 Het zou fijn zijn als u op deze dagen rekening houdt met de kleding keuze ,dus het liefst makkelijke schoenen met ritsen of klittenband en geen maillots. De gymkleding (gympakje of korte broek, shirtje en gymschoenen, liefst met klittenband) wordt in de kleedruimte aan- en uitgetrokken. De kinderen nemen de gymkleren na iedere gymles mee naar huis. ICT op de Paschalisschool. Stap ’s morgens een willekeurige groep van de Paschalisschool binnen en het eerste wat op moet vallen is het grote witte bord voor in het lokaal, waarop vaak met gekleurde sierletters “Welkom in de groep” staat geschreven. Dit smartbord is het computer scherm van de leerkracht; een belangrijk hulpmiddel om een uitleg bij een bepaald vak visueel te ondersteunen. Onze huidige methodes beschikken naast de moderne boeken ook over software voor het smartbord; alle lessen die horen bij lezen, rekenen, spelling of de wereld oriëntatievakken zijn op het smartbord tevoorschijn te halen. De leerkracht kan daarbij korte notities en tekeningen maken of een filmpje over een bepaald onderwerp laten zien. Naast de smartbord software beschikken de methodes ook over educatieve oefensoftware voor de leerlingen. In elke groep staan 4 computers en op de gangen zijn de nodige computer eilanden gerealiseerd. ICT biedt mogelijkheden om lesstof op meerdere manieren aan te bieden, wat aantrekkelijker onderwijs oplevert. In de educatieve software wordt de oefenstof visueel, auditief en interactief nogmaals ter sprake gebracht; dit heeft een stimulerende werking op de leerlingen en zij leren met plezier, zij oefenen meer en de werkwijze is efficiënter. De leerlingen kunnen geheel zelfstandig en vaak op eigen niveau oefenen met de leerstof. Het kan ook zijn dat een bepaalde opdracht juist aanleiding geeft voor een vorm van samenwerking. Enkele voorbeelden hoe wij de ICT inzetten bij leerlingen in een groep: groep 1-2 leert bepaalde begrippen onderscheiden bij een vertelplaat, groep 3 oefent het verklanken van letters of eenvoudige woordjes, groep 4 gaat met het automatiseren van tafel van 4 aan de slag, groep 5 kan een bepaald spellingsprobleem nog eens extra doornemen en de bovenbouw kan de computer gebruiken om werkstukken over een zelf gekozen onderwerp te maken. De Paschalisschool vindt het belangrijk dat de leerlingen op ICT gebied met plezier kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Plezier en ontwikkeling, twee pijlers van de school, willen we dus ook op ICT gebied tot uiting laten komen. Brede School De Brede School De Suikerberg is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang en vrije tijd in de breedste zin van het woord. In de Woezik bestaat er een nauwe samenwerking tussen Samenwerkingsstichting Kans en Kleur en opvangorganisatie De Eerste Stap. Daarnaast 4

liggen er goede contacten met de verschillende partners en bondgenoten uit de wijk: voetbalvereniging SC Woezik, turnvereniging de Leleaart, tafeltennisvereniging ONI, tennisvereniging Haanenbergh, schietvereniging Strijdlust, Leefbaarheidsgroep de Woezik en de Paschalisvereniging. De Brede school maakt zich sterk voor de volgende zaken:  Een samenhangende doorgaande pedagogische lijn in het aanbod van de verschillende partners.  Het welzijn van het kind staat centraal bij het bepalen van het beleid en het maken van keuzes.  De leeromgeving van de kinderen verrijken zodat de sociale, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden.  Bij het opzetten van activiteiten zijn de wensen van de kinderen een basis van waaruit het aanbod wordt ontwikkeld.  Het bevorderen van gemeenschapszin in De Woezik. Binnen de Brede School is de activiteitengroep zeer actief. Deze activiteitengroep bestaat uit twee leerkrachten van de Paschalisschool, één pedagogisch medewerker van De Eerste Stap en vier ouders. De activiteitenwerkgroep ontwikkelt een uitdagend en stimulerend naschools activiteitenaanbod dat toegankelijk is voor alle kinderen uit de wijk. De activiteiten variëren van dansexpressie voor kleuters tot fotografie voor de bovenbouw en van yoga en capoeira tot tassen maken en een cursus visagie voor meiden. Naast activiteiten gericht op de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar worden er ook activiteiten ontwikkeld die zich op een grotere doelgroep richten en waarbij ook heel duidelijk de buurt wordt betrokken. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van een kerstmarkt waarbij alle inwoners van de Woezik welkom waren. Ouders die mee willen denken over een leuk activiteitenaanbod of die zelf een leuke cursus kunnen geven, zijn altijd van harte welkom binnen de activiteitengroep. Naast de activiteitengroep is er ook een regiegroep binnen de Brede School actief. In deze regiegroep hebben de directeur van de Paschalisschool, de wijkmanager van De Eerste Stap en de coördinator van de Brede School zitting. De regiegroep zorgt er voor dat er ook op beleidsniveau samenwerking wordt gezocht tussen de verschillende deelnemende partners. Verjaardag De verjaardagen van de kinderen worden in groep 3 zonder ouders rondom het speelkwartier gevierd. Vindt u het leuk als er toch foto’s van de verjaardag in de groep worden gemaakt dan kunt u gerust uw camera aan de leerkracht geven. Hij/ zij maakt dan enkele foto’s. Er mag natuurlijk ook getrakteerd worden. Ziekmelden Als uw kind ziek is, kunt u dat telefonisch tussen 8.00 uur en 8.20 uur doorgeven via 0243661209. Maandagkrant en website Via de maandagkrant houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen en activiteiten van de school. Op de schoolwebsite www.paschalisschool.nl kunt u alle schoolinformatie terugvinden en u aanmelden voor de digitale maandagkrant. Op de website staat bijvoorbeeld het vakantierooster, de schoolgids, de jaarkalender en nog veel meer. Er is op de website in het keuzemenu ook een onderdeel “groepen” waaronder u specifieke informatie van iedere groep kunt vinden. Tevens kunt u foto’s die bij verschillende gelegenheden worden gemaakt op de website bekijken. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord staat in het informatieboekje dat u krijgt uitgereikt voor aanvang van het nieuwe schooljaar of wanneer uw kind op school komt. 5

Heeft u nog vragen of opmerkingen, kom dan gerust even bij ons langs! Met vriendelijke groeten, De leerkrachten van groep 3

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF