handbok om personlig assistans för arbetsgivare

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download handbok om personlig assistans för arbetsgivare...

Description

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

Esbo stad | Social- och hälsovårdssektorn | Familje- och socialtjänster | Handikappservice

Handboken gäller från och med 1.3.2016 och ersätter Esbo stads handbok om personlig assistansverksamhet för arbetsgivare och assistenter från 6.2.2008.

Innehåll 1. Inledning..............................................5

12. Vikarier................................................17

2. Rekrytering av arbetstagare...........6

13. Familjeledighet..................................17

Assistentens arbete med barn...................6

3. Arbetsavtal..........................................7

14. Andra skäliga och nödvändiga kostnader som anställandet av en personlig assistent föranleder.......17

4. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter........................................8

Resekostnader............................................. 18 Utlandsresa................................................... 18

Överföring av arbetsgivarförpliktelser ...9

5. Arbetstagarens skyldigheter..........9 6. Arbetstiden och därtill hörande ersättningar...................................... 10 Kvällsarbete.................................................. 10 Lördagsarbete.............................................. 10 Söndagsarbete............................................. 10 Nattarbete..................................................... 10 Helgdagsersättning ................................... 10 Mertids- och övertidsarbete .................... 10

7. Arbetstagarens lön och betalning av lönen...............................................11 Uppföljning av arbetstiden (timlista)........11 Erfarenhetstillägg........................................12

8. Lagstadgade försäkringar och avgifter................................................12 Den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien..................13

9. Företagshälsovård........................... 14 10. Arbetarskydd.................................... 15 11. Arbetstagarens insjuknande och olycksfall............................................ 16

15. Semester........................................... 18 Semesterlön..................................................19 Semesterpenning.........................................19 Rätt till ledighet och semesterersättning.19

16. Permittering och annat plötsligt avbrott i arbetet............................... 19 17. Avslutande av anställningsförhållande................ 20 Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetsgivarens sida........................... 20 Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetstagarens sida............................21

18. Lagar som gäller för personlig assistans............................................22 19. Rådgivning och handledning om arbetsgivarmodellen för personlig assistans............................................22 Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland...........................................................22 Andra handböcker.......................................23 Työnantaja....................................................24 Espoon kaupunki.........................................24 Työntekijä......................................................24

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 3

4 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

1. Inledning Personlig assistans är en individuell tjänst avsedd för handikappade vars syfte är att möjliggöra ett självständigt liv och ett fullödigt deltagande i samhället. I praktiken innebär personlig assistans att den handikappade får en personlig assistent som hjälper honom eller henne att klara av dagliga sysslor. Tack vare assistansen får den handikappade möjlighet att göra självständiga val och delta i fritidsverksamhet, hobbyn, studier, arbete eller samhällelig verksamhet. Den personliga assistenten arbetar enligt den handikappades önskemål och anvisningar. Handboken innehåller handledning och anvisningar om viktiga frågor kring anställningsförhållanden och arbetsgivarskap. Handboken är avsedd för en handikappad som är arbetsgivare. Den tar upp Esbo stads allmänna principer för ersättning för kostnader som orsakats av anställning av en assistent. Handikappservicen ger arbetsgivaren råd i frågor om arbetsgivarskap. Arbetsgivaren, dvs. den handikappade, ansvarar för ledningen av assistentens arbete samt för att ge denne anvisningar. Behovet av personlig assistans bedöms tillsammans med en socialarbetare eller en annan anställd inom handikappservicen. Bedömningen görs i samband med utarbetandet av en klientplan eller en ansökan om personlig assistans. Samtidigt bedöms det bästa sättet att ordna personlig assistans. Bestämmelser om personlig assistans finns i lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen 380/1987). Enligt lagen kan personlig assistans ordnas på fyra sätt. Dessa är: • personlig assistent • arbetsgivarmodellen • servicesedel

• tjänst som kommunen själv ordnar • tjänst som kommunen köper Personlig assistans kan också ordnas genom att kombinera ovannämnda sätt. Esbo ordnar personlig assistans på tre sätt: • enligt arbetsgivarmodellen, där den handikappade fungerar som arbetsgivare åt assistenten • enligt systemet med servicesedel, där den handikappade själv väljer och beställer den assistans han eller hon behöver bland de servicesedelproducenter som staden godkänt • som köpta tjänster, där staden väljer en serviceproducent och beställer personlig assistans för den handikappade. Med arbetstagare avses i denna anvisning en personlig assistent som står i anställningsförhållande till den handikappade. Med arbetsgivare avses i denna anvisning en handikappad eller en person som denne befullmäktigat, som anställer en arbetstagare för personlig assistans i enlighet med stadens servicebeslut. Om du är medlem i förbundet Heta (Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry) är du skyldig att följa såväl bestämmelserna i den allmänna arbetslagsstiftningen som arbetskollektivavtalet mellan förbundet Heta och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf samt villkoren som ingår i det. För arbetsgivare som hör till förbundet Heta ersätter Esbo stad de kostnader som orsakas av anställning av assistenter i enlighet med arbetskollektivavtalet mellan förbundet Heta och JHL.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 5

2. Rekrytering av arbetstagare När du söker en personlig assistent bedömer du tillsammans med socialarbetaren ditt behov av hjälp antingen per dag eller per vecka. Bedömningen ligger till grund för fastställandet av assistentens arbetsuppgifter, planeringen av dennes arbetstid, samt hurdana egenskaper du förutsätter av din assistent. Vid behov kan du även anställa flera assistenter inom ramen för det timantal som fastställts i ditt servicebeslut. Kom ihåg dock att först erbjuda dina eventuella deltidsanställda extra arbete innan du anställer en ny assistent. Ur servicebeslutet gällande personlig assistans framgår hur många timmar personlig assistans du har beviljats och hur stor andel av assistentens lönekostnader staden kommer att ersätta. Assistentens uppgift är att hjälpa dig med vardagliga sysslor som du nödvändigt behöver hjälp med. Assistenten ska hjälpa dig med de uppgifter som du annars själv skulle sköta, men inte klarar av på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan handla om uppgifter i det dagliga livet hemma eller utanför hemmet. Arbetet görs enligt de anvisningar du har gett och under din uppsyn.

Du kan publicera din ansökningsannons på TE-tjänsternas webbplats på adressen www. te-tjänster.fi. Socialarbetarna inom personlig assistans vid handikappservicen i Esbo stad hjälper dig med rekryteringen, utarbetandet av en ansökningsannons och fastställandet av uppgifterna.

Assistentens arbete med barn Som arbetsgivare ska du kräva att få se ett utdrag ur straffregistret om arbetstagarens arbetsuppgifter permanent och väsentligt inbegriper arbete med barn under 18 år. Straffregisterutdraget ska vara under sex månader gammalt. Arbetsgivaren ska be om att få se straffregisterutdraget, men han eller hon får inte spara det i eget arkiv eller skicka det till handikappservicen. Arbetstagaren beställer ett straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen på adressen http:// www.oikeusrekisterikeskus.fi/sv/index.html.

Som arbetsgivare rekryterar du, intervjuar sökandena och väljer arbetstagare. Innan du skriver en ansökningsannons fundera och anteckna hurdan hjälp du behöver, var och när assistenten ska sköta sina uppgifter och hurdan arbetstagare är lämpligast att sköta arbetet. Enlig handikappservicelagen kan en anhörig eller annan närstående till den handikappade inte fungera som personlig assistent (t.ex. make eller maka, barn, förälder, mor- eller farförälder, sambo, syskon), om detta inte av särskilt vägande skäl kan anses förenligt med den handikappades intresse. Om en närstående till dig arbetar som din assistent ska detta anges i ditt servicebeslut. 6 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

3. Arbetsavtal En personlig assistent står alltid i ett anställningsförhållande. Anställningsförhållandet bygger på ett arbetsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avtalet ska helst ingås skriftligt. Assistentens uppgiftsbeskrivning och arbetets innehåll fastställs i arbetsavtalet. Genom arbetsavtalet förbinder sig arbetstagaren att utföra arbetet på avtalade villkor. Som arbetsgivare kan du bestämma följande saker: • Vad arbetstagaren, dvs. din assistent, gör (innehållet i arbetet) • Hur arbetstagaren, dvs. din assistent, utför sitt arbete (sättet att utföra arbetet) • När arbetet utförs (arbetsskift) • Var arbetet utförs (arbetsplats) Som arbetsgivare ingår du ett arbetsavtal med alla dina arbetstagare, också visstidsanställda och vikarier. Arbetsavtalet upprättas i regel skriftligen och undertecknas i två likalydande exemplar. Det ena avtalet behåller arbetsgivaren och det andra får arbetstagaren. Du kan använda dig av en färdig blankettbotten då du upprättar ett arbetsavtal. Du får den från Esbo stads handikappservice. Om arbetsavtalet undertecknas av en annan person än den handikappade, ska denna person vara befullmäktigad på behörigt sätt (t.ex. intressebevakare, vårdnadshavare), vilket ger honom eller henne rätt att handla på den handikappades vägnar. Den handikappade leder alltid arbetet. Om någon annan undertecknat arbetsavtalet på den handikappades vägnar, ska även assistanstagarens namn anges i arbetsavtalet utöver arbetsgivarens och arbetstagarens namn.

Det lönar sig att i arbetsavtalet ange • arbetsgivarens namn (den handikappade)1 • arbetstagarens namn (assistentens namn) • eventuell prövotid2 • om det gäller ett arbetsavtal som gäller tillsvidare eller för viss tid3 • tidpunkt då arbetet börjar (datum) • huvudsakliga arbetsuppgifter4 • plats där arbetet utförs5 • lön6 (timlön eller månadslön), avlöningsperiod och avlöningsdag • arbetstid • uppsägningstid7 • tystnadsplikt8 1 Eller en intressebevakare eller vårdnadshavare. 2 Prövotiden kan vara högst fyra månader. Under prövotiden kan såväl arbetsgivaren som arbetstagaren häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. I ett anställningsförhållande för viss tid kan prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. 3 I ett arbetsavtal för viss tid ska man ange anställningsförhållandets längd och grunden för visstidsanställning. Ett arbetsavtal för viss tid kan ingås endast på vissa lagenliga grunder (t.ex. vikariat eller tidsbundet behov av hjälp). Huvudregeln är alltid ett avtal som gäller tills vidare. 4 I arbetsavtalet anges de huvudsakliga arbetsuppgifterna och frasen ”andra uppgifter som arbetsgivaren anvisar”. 5 Om arbetet utförs både hemma och utanför hemmet räcker det vanligen att du anger din adress. Om arbetet däremot utförs till exempel endast på din arbetsplats ska du ange adressen till arbetsplatsen. Om arbetet kräver långa restider bör det också nämnas i avtalet. 6 Lönebeloppet som Esbo stad ersätter framgår av ditt servicebeslut om personlig assistans. 7 Gäller i regel endast avtal som gäller tills vidare. 8 Arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren iakttar fullständig tystnadsplikt när det gäller arbetsgivarens och hans eller hennes familjs angelägenheter. Detta avtalar man om separat. Därtill lönar det sig att komma överens om att sekretessförbindelsen gäller också efter det att anställningsförhållandet upphört.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 7

Då en vårdnadshavare till ett handikappat barn undertecknar arbetsavtalet ska vårdnadshavaren sträva efter att handla i enlighet med barnets bästa. Att ta hänsyn till barnet bästa innebär bland annat att den personliga assistansen ska trygga barnets utveckling till självständighet och mognad till ansvarsfullhet samt främja en balanserad utveckling och välbefinnande. Barnet ska ha en möjlighet att delta i och påverka fastställandet av assistentens arbetsbeskrivning och sätt att arbeta. Barnet ska ges information om personlig assistans på ett sätt som lämpar sig för hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

• Be om skattekort av arbetstagaren. Skicka det till byråsekreteraren för handikappservice. • Ta reda på om arbetstagaren är berättigad till erfarenhetstillägg. Fyll i en blankett för ansökan om erfarenhetstillägg. • Skicka arbetstagarens basuppgifter (namn, adress, kontonummer, personbeteckning) till handikappservicen. Du kan lämna in uppgifterna till exempel genom att skicka en kopia av arbetsavtalet. Handikappservicen skickar uppgifterna till löneräkningen.

Kom ihåg följande då du upprättar ett arbetsavtal:

4. Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter Som arbetsgivare och arbetsledare ska du ta hand om följande uppgifter: • Berätta för arbetstagaren om arbetsuppgifterna och hurdan hjälp du vill få. • Följ arbetslagstiftningen och arbetsavtalet du upprättat. • Se till lönebetalningen och personalhälsovården. • Planera arbetstagarens arbetstid minst sju dygn i förväg och följ upp den arbetade arbetstiden. • Ge arbetstagaren råd om säkra arbetssätt och upplys honom eller henne om bestämmelser som gäller arbetssäkerheten och arbetsplatsen.

Som arbetsgivare ska du iaktta följande bestämmelser: • Du får inte ge arbetsuppgifter som strider mot lagen eller god sed. • Du ska beakta arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av de uppgifter du anvisar honom eller henne. • Du kan bestämma över arbetstagarens verksamhet endast under arbetstid. Du får inte ingripa i arbetstagarens fritid. • Du får inte avvika från arbetstagarens lagstadgade rättigheter förutom på ett sätt som är fördelaktigt för arbetstagaren. Fäst dock uppmärksamhet vid vad staden ersätter. • Du får inte kränka arbetstagarens privatliv. Det är bra att komma överens om tystnadsplikt både för arbetsgivarens och för arbetstagarens del.

8 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

Överföring av arbetsgivarförpliktelser Om du vill kan du överföra till exempel planeringen av arbetsskift till en annan person eller lönebetalningen till Esbo stad. Om du överför dina arbetsgivarförpliktelser till någon annan, ska du meddela om saken till handikappservicen. Ditt ansvar som arbetsgivare överförs dock inte till den som sköter uppgifterna, utan du ansvarar fortfarande som arbetsgivare för att dessa uppgifter utförs. Du kan ge Esbo stad i uppdrag att ta hand om lönebetalningen på dina vägnar. Då sköter Esbo stads löneräkning betalningen av lön

till din arbetstagare. Din personliga assistent står dock inte i anställningsförhållande till Esbo stad, utan staden sköter endast lönebetalningen. Uppdraget ska alltid göras skriftligt och tillkännages arbetstagaren. Du får en blankett för att ge uppdrag från handikappservicen. Om du inte vill använda Esbo stads lönebetalningstjänst kan du själv sköta lönebetalningen till din arbetstagare. Då ska du själv se till att även de lagstadgade avgifterna betalas. Du får ersättning för arbetstagarens lön och de lagstadgade avgifterna genom att uppvisa kvittona.

5. Arbetstagarens skyldigheter Arbetstagarens skyldighet är att utföra de arbetsuppgifter som fastställts i arbetsavtalet enligt de anvisningar som arbetsgivaren gett. Arbetstagarens viktigaste skyldigheter är att noggrant utföra de arbetsuppgifter som du gett och att följa arbetstiderna, bestämmelserna om arbetssäkerhet, lagarna och arbetsavtalet.

Arbetstagaren ska iaktta god sed och saklighet i sina arbetsuppgifter.

Om arbetstagaren är missnöjd med sina arbetsuppgifter eller anställningsförhållanden ska han eller hon ta upp saken med sin arbetsgivare. En god arbetstagare respekterar sin arbetsgivares privatliv och talar inte osakligt om denne inför andra. Tystnadsplikten kan man avtala om i arbetsavtalet. Till arbetstagarens skyldigheter hör att sköta sina egna arbetsuppgifter och inte ingripa i arbetsuppgifter som andra arbetstagare utför.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 9

6. Arbetstiden och därtill hörande ersättningar Planeringen av arbetstagarens arbetsskift utgår i princip från hurdant behov av hjälp den handikappade, dvs. arbetsgivaren, har. I arbetsgivarens servicebeslut om personlig assistans anges det beviljade antalet timmar och möjligheten till kvälls-, lördags-, söndags- och nattarbete samt arbete under vardagshelger. Arbetsgivaren definierar när, var och under vilken tid på dygnet eller under veckan han eller hon behöver assistans. Arbetstidslagen bestämmer dock hurdana arbetstider man kan låta arbetstagaren utföra. Enligt arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden för en arbetstagare högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. Enligt lagen ska arbetstagaren under de 24 timmar som närmast följer på arbetsskiftets början ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar.

Kvällsarbete För arbete som utförs under vardagar (från måndag till fredag) mellan klockan 18 och 23 betalas ordinarie timlön förhöjd med 15 procent.

Lördagsarbete För arbete som utförs lördagar mellan klockan 6 och 23 betalas ordinarie timlön förhöjd med 20 procent.

Söndagsarbete För söndagsarbete, med vilket avses arbete som utförs på söndagar, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag,

självständighetsdagen, julafton, juldagen och annandag jul betalas ordinarie timlön förhöjd med 100 procent.

Nattarbete För arbete som utförts på natten, dvs. mellan klockan 23 och 6, betalas ordinarie timlön förhöjd med 30 procent. När det gäller nattarbete ska 26 § i arbetstidslagen iakttas.

Helgdagsersättning Helgdagsersättning betalas för första maj, självständighetsdagen, julafton, juldagen och annandag jul om dessa infaller på en annan dag än lördag eller söndag och om arbetstagarens anställningsförhållande varar minst två veckor. Om arbetsgivaren inte kunnat ge arbetstagaren dessa dagar lediga, betalas för arbete som utförts under en helgdag timlön förhöjd med 100 procent utöver den normala månads- eller timlönen. Lönen innehåller helgdagsersättning för en förlorad ledig dag samt ersättning för söndagsarbete.

Mertids- och övertidsarbete Mertidsarbete är arbete som utförs utanför den arbetstid som man avtalat om i arbetsavtalet eller på annat sätt. För mertidsarbete betalas enkel timlön för utförd arbetstimme. Övertidsarbete är arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden.

10 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

7. Arbetstagarens lön och betalning av lönen Esbo stad ersätter de lönekostnader som uppstår på grund av personlig assistans i enlighet med ditt servicebeslut. Av beslutet framgår också det totala antalet timmar som beviljats för assistans och som grundar sig på en individuell bedömning av behovet. Ersättningen beviljas från det att anställningsförhållandet börjar. Som arbetsgivare har du möjlighet att betala en större lön till din arbetstagare än vad Esbo stad ersätter. Om lönen du betalar är större än den lönenivå som kommunen fastställt, ersätter kommunen dock endast den lön som staden meddelat. Då ska du som arbetsgivare betala den överskridande andelen. På samma sätt står staden endast för de lagstadgade avgifter som gäller den personliga assistans som beviljats dig. Om du betalar en högre lön än vad som fastställts i ditt servicebeslut står du själv för sidokostnader o.d. för den del de överskrider det belopp som stader ersätter. Kom ihåg att betala de lagstadgade avgifterna för den överskridande delen.9 För timanställda betalas lönen som timlön minst två gånger i månaden i enlighet med de uppgifter som arbetsgivaren lämnat in. Om Esbo stad betalar lönen för dina arbetstagare med månadslön och en regelbunden veckoarbetstid, betalas lönen den sista vardagen i månaden.10

9 Sådana avgifter är socialskyddsavgifterna, arbetspensionsförsäkringsavgifterna, arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier, de lagstadgade avgifterna för olycksfallsförsäkring och avgifterna för den obligatoriska företagshälsovården. 10 För arbetstagare med månadslön betalas lönen för den första månaden i princip den sista dagen i samma

Tillägg betalas på basis av timlistorna den sista dagen i följande månad. Lönen är skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Du kan ingå ett uppdragsavtal med Esbo stad om lönebetalningen. Då ska du lämna in uppgifter om din arbetstagare (namn, adress, kontonummer, personbeteckning) till staden. Du kan lämna in uppgifterna till exempel genom att skicka en kopia av arbetsavtalet till handikappservicen. Om staden sköter om lönebetalningen till din arbetstagare, ska du lämna in arbetstagarens skattekort till byråsekreteraren vid Esbo stads handikappservice. Skriv på skattekortet arbetsgivarens (den handikappades) namn.

Uppföljning av arbetstiden (timlista) Du ska följa upp antalet arbetstimmar som din arbetstagare utför med hjälp av en timlista, på basis av vilken lönen betalas. Om Esbo stad sköter om lönebetalningen till din arbetstagare, ska du lämna in en uppföljning av arbetstiden (timlista) till handikappservicen. Skicka uppgifterna till adressen: Handikappservicen Personlig assistans PB 2513 02070 ESBO STAD Du kan skicka timlistan också per e-post ([email protected]) eller lämna in den direkt till handikappservicens kontor (under kontorets öppettider). Du kan också skicka uppgifterna via Esbo stads samservicekontor i ett kuvert med handikappservicens adress (avgiftsfri tjänst).

månad.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 11

Erfarenhetstillägg Esbo stad ersätter arbetstagarens erfarenhetstillägg som lönekostnader för arbetsgivaren. Som arbete som berättigar till erfarenhetstillägg anses de arbetsmånader under vilka arbetstagaren arbetat som personlig assistent eller med andra därmed jämförbara uppgifter, och som uppgår till minst 35 timmar eller 14 arbetsdagar sammanlagt eller fördelade på flera anställningsförhållanden. I början av anställningsförhållandet eller i samband med att erfarenhetstillägget samlas in är arbetstagaren skyldig att med hjälp av arbetsintyg eller på annat sätt skriftligt (t.ex. löneintyg) påvisa erfarenhet från andra anställningsförhållanden som kan räknas till godo.

Arbetstagaren kan be om ett arbetsintyg av sin tidigare arbetsgivare. Av arbetsintyget ska framgå datumen då anställningsförhållandena inletts och deras längd samt gärna en så noggrann beskrivning som möjligt av mängden arbete som utförts. Kontrollera tiden som berättigar till erfarenhetstillägg ur arbetstagarens arbetsintyg i original. Timlönen höjs med erfarenhetstillägget så att den aktuella lönen ökar efter första (1), tredje (3) och femte (5) fulla arbetsåret med 1 procent. Assistentens arbetsintyg skickas inte till handikappservicen. Meddela handikappservicen procentandelen för erfarenhetstillägg med en blankett för ansökan om erfarenhetstillägg. Skicka en anmälan om erfarenhetstillägg till handikappservicen alltid då åren som berättigar till erfarenhetstillägg arbetats in.

8. Lagstadgade försäkringar och avgifter Utöver lönekostnaderna som orsakas av att en arbetstagare anställs ersätter Esbo stad också de lagstadgade avgifter och ersättningar som arbetsgivaren står för. Om du gett staden i uppdrag att sköta lönebetalningen, tar den hand om socialskyddsavgifterna i samband med lönebetalningen till arbetstagaren. Försäkringarna ska vara i kraft när anställningsförhållandet inleds. Om du gett staden i uppdrag att sköta lönebetalningen, tar den hand om följande försäkringar:

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringspremie Arbetstagarna är försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Staden sköter på arbetsgivarens vägnar om att betala assistentens pensionsavgift direkt till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera. Den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringspremien Staden betalar på dina vägnar arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

12 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien Olycksfallsförsäkringspremien ingår i det lagstadgade socialskyddet. Försäkringen ersätter de kostnader och förlorade arbetsförtjänster som ett olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom orsakar. Arbetsgivaren ska själv anskaffa en lagstadgad olycksfallsförsäkringspremie genast då anställningsförhållandet börjar. Försäkringen är arbetsgivarspecifik. Du behöver inte avsluta eller ändra på din försäkring om du får en ny arbetstagare. Däremot ska du skriftligt avsluta försäkringsavtalen hos försäkringsbolagen då din personliga assistans enligt arbetsgivarmodellen upphör. Du kan lämna in en betalningsförbindelse som du får från handikappservicen till försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen skickar en försäkringsfaktura till Esbo stad. Om du betalar fakturan själv, skicka ett kvitto på betalningen till staden. Staden ersätter dig betalningen mot kvitto.

Av den lagstadgade olycksfallsförsäkringspremien ersätts till exempel: • Ett olycksfall som skett i arbetet eller under omständigheter som beror på arbetet på arbetsplatsen, i ett område som hör till arbetsplatsen, under resan från bostaden till arbetsplatsen eller vice versa eller när arbetstagaren sköter ett arbete på arbetsgivarens vägnar. • Som olycksfall i arbetet ersätts en skada som uppkommit under en kort period på högst ett dygn och som inte ersätts som yrkessjukdom (såsom ömhet i muskler eller senor som uppkommit i samband med arbetsrörelser). Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor oberoende av den försäkrades vilja och leder till en skada eller en sjukdom hos honom eller henne. Ytterligare upplysningar om olycksfallsförsäkringspremien och olycksfall som ersätts får du hos Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) www. tvk.fi/sv/.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 13

9. Företagshälsovård Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) ska en arbetsgivare ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Plötsligt insjuknande och sjukvård ingår inte i den lagstadgade företagshälsovården. Som en del av den lagstadgade företagshälsovården: • Hänvisa din nya arbetstagare till en hälsokontroll för nyanställda då anställningsförhållandet börjar. • Berätta för arbetstagaren om eventuella risker för hälsan som kan uppstå i assistentarbetet och ge råd i hur assistenten kan undvika farorna (t.ex. hjälpmedel, ergonomiska sätt att lyfta upp dig). • Om din arbetstagare har en skada, funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar utförandet av arbetet, ska du följa hur denne klarar av sina arbetsuppgifter. • Ge dina arbetstagare anvisningar om åtgärder som de ska vidta för att få första hjälpen vid ett olycksfall eller insjuknande. • Se till att det finns tillräckligt med ändamålsenlig utrustning för första hjälpen på det ställe där du får assistans. I anslutning till beslutet om personlig assistans får du en betalningsförbindelse med hjälp av vilken du kan komma överens om ordnandet av den lagstadgade företagshälsovården för assistenterna med affärsverket Företagshälsan i Vanda. I Esbo ligger affärsverkets enhet i Hagalund. För att avtala om företagshälsovårdstjänsterna, skicka en kontaktblankett till affärsverket Företagshälsan i Vanda för upprättande av avtal. Blanketten finns bifogad till ditt beslut om personlig assistans. Du kan också skriva ut blanketten på adressen http://www. vantaantyoterveys.fi/asiakkaaksi.

Blanketten ska skickas till: Affärsverket Företagshälsan i Vanda Verksamhetsstället i Dickursby Konvaljvägen 11 A 01300 VANDA eller [email protected] Efter det skickar affärsverket ett avtal om företagshälsovård till arbetsgivaren för att undertecknas. En företagshälsovårdare kontaktar arbetsgivaren för att tillsammans upprätta en verksamhetsplan. Eftersom Esbo stad står för företagshälsovårdkostnaderna ska du skicka en fullmakt till staden för att ansöka om ersättning för företagshälsokostnader från Folkpensionsanstalten. En modell för fullmakten skickas tillsammans med beslutet om personlig assistans. Fullmakten ska skickas till: Handikappservicen PB 2513 02070 ESBO STAD Hälsokontrollen för nyanställda är en hälsoundersökning, vars syfte är att utreda om arbetstagaren med tanke på sin hälsa är lämplig att arbeta som din assistent. Esbo stad ersätter i princip som en del av hälsoundersökningen följande undersökningar och åtgärder: Hälsokontroll för nyanställda • Grundläggande hälsokontroll av arbetstagaren (t.ex. längd, vikt, blodtrycksmätning, undersökning av synen) • Blodprover • Vid behov förstärkningsvaccination mot Tetanus-d • Handledning och rådgivning (t.ex. företagshälsovårdens anvisningar, anvisningar gällande olycksfall i arbetet)

14 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

Dessutom gör företagshälsovården en arbetsplatsutredning. Vanligen görs arbetsplatsutredningen som en telefonintervju. Assistenten kan också berätta om sitt arbete och sina anställningsförhållanden under hälsokontrollen. Vid behov kan företagshälsovården besöka arbetsplatsen och säkerställa att den lämpar sig för arbetet och att de risker som arbetet förorsakar har bedömts.

Arbetstagaren ska ge dig företagshälsovårdens utlåtande om hur han eller hon lämpar sig som din assistent. Du kan också avtala om företagshälsovården med ett företag som du själv valt. Då betalar du själv för tjänsten och ansöker själv om ersättning från Folkpensionsanstalten. Ansök därefter om ersättning för den resterande andelen från handikappservicen.

10. Arbetarskydd Som arbetsgivare ansvarar du för arbetarskyddet på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddslagen är du skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Du ska beakta de omständigheter som hänför sig till arbetet, anställningsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt arbetstagarens personliga förutsättningar. Som arbetsgivare introducerar du dina arbetstagare i förhållandena på arbetsplatsen, i rätta arbetsmetoder och bestämmelserna om säkerhet. Ytterligare uppgifter om arbetarskydd får du från Arbetarskyddscentralen www.ttk.fi/sv.

Se till följande som en del av arbetarskyddet: • Eliminera faror och farliga situationer som observerats i assistentens arbete eller arbetsmiljö (t.ex. svåra arbetsställningar, belastningsskador) • Sträva efter att minska farorna redan innan arbetet börjar (t.ex. försäkra dig om att lämpliga hjälpmedel används). • Handled arbetstagaren i att fästa uppmärksamhet vid identifieringen av faror och rätta förfarandesätt för att förebygga farliga situationer. • Betona arbetssätt som är säkra för arbetstagaren och upplys denne om rätta arbetsmetoder, arbetsrörelser och arbetsställningar.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 15

11. Arbetstagarens insjuknande och olycksfall Arbetstagaren ska omedelbart meddela arbetsgivaren om han eller hon på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete. Det lönar sig att komma överens om att arbetstagaren lämnar in ett intyg av läkare eller hälsovårdare om sjukdomen genast den första sjukledighetsdagen. Intyget ska inte skickas till handikappservicen. Vi rekommenderar att arbetsgivaren sparar intyget i två år. Meddela arbetstagarens sjukledighet omedelbart till byråsekreteraren vid Esbo stads handikappservice med en frånvaroblankett. Då beaktas sjukledigheten vid lönebetalningen. Om anställningsförhållandet pågått i minst en månad har arbetstagaren rätt att få full lön för insjukningsdagen och därpå följande nio vardagar (1+9). Om sjukfrånvaron fortsätter längre ansöker arbetstagaren om dagpenning från Folkpensionsanstalten. I anställningsförhållanden som pågått under en månad har arbetstagaren rätt att få 50 procent av sin lön.

• Ge arbetstagaren ett försäkringsintyg som han eller hon kan lämna in på den plats där vården ges. Med försäkringsintyget får arbetstagaren avgiftsfritt vård för sin skada till exempel på en hälsostation. • Anmäl olycksfallet till försäkringsbolaget med en blankett för anmälan om olycksfall. Du kan skriva ut blanketten på adressen www.tvk.fi/sv/. Olycksfallet ska ske antingen i arbetet (medan arbetet utförs) eller i förhållanden som beror på arbetet (på arbetsplatsen eller ett område som hör till arbetsplatsen, under resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller vice versa, då arbetstagaren sköter ärenden på arbetsgivarens vägnar). Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas också till handikappservicen och polisen. Ett allvarligt olycksfall leder till en svår skada eller döden. Skadan är svår om den med hög sannolikhet är permanent och försvårar det normala livet.

Arbetstagaren får lön för sjukfrånvaron på basis av en arbetsskiftsplan som upprättas i förväg. De arbetstimmar som planerats för arbetstagarens sjukfrånvaro ska anges i timlistan. Om ingen arbetsskiftsplan upprättats för sjukfrånvaron, räknar man ut en genomsnittlig lön för sjukledigheten för arbetstagaren. Arbetstimmarna för en fast anställd assistents sjukfrånvaro minskar inte de assistanstimmar som du beviljats, trots att du anger dem i timlistan. Under assistentens sjukledighet ersätts de kostnader som orsakas av att anställa en vikarie. Om din arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet, gör så här: • Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren omedelbart om händelsen.

16 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

12. Vikarier Om du brådskande behöver en vikarie (t.ex. under samma dag) kan arrangemangen göras med hjälp av servicesedeln för personlig assistans, som köpt tjänst eller som hemvårdsbesök. Om ditt servicebeslut inte innehåller en bestämmelse om vikariearrangemang, kontakta din socialarbetare för att avtala om arrangemangen.

Om du behöver en långvarig vikarie ska du själv söka en vikarie och ingå ett avtal för viss tid med honom eller henne för den tid din fast anställda assistent har sjukledighet, semester, familjeledighet eller annan frånvaro. Staden ersätter de kostnader som orsakas av anställningen av en vikarie.

13. Familjeledighet Med familjeledighet avses moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetstagaren lön för familjeledighetstiden. Esbo stad ersätter inte lönen för assistenten för denna tid. Arbetstagaren kan ansöka om

dagpenning för familjeledighetstiden från Folkpensionsanstalten. Anmäl arbetstagarens ledighet till handikappservicen med arbetstagarens frånvaroblankett.

14. Andra skäliga och nödvändiga kostnader som anställandet av en personlig assistent föranleder Du kan få ersättning också för sådana skäliga kostnader som assistansen och arbetstagaren föranleder och som är nödvändiga för att assistansen kan ordnas. Nödvändiga kostnader anses vara sådana, utan vilka assistansen inte vore möjlig att ordna eller utan vilka assistansen inte kunde fortgå.

Esbo stad ersätter dessa kostnader på basis av en separat ansökan. En socialarbetare fattar ett separat servicebeslut om saken.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 17

Resekostnader

Utlandsresa

Staden ersätter arbetstagaren de nödvändiga resekostnader som orsakas av att arbetet utförs på ett annat ställe än på arbetstagarens normala arbetsplats. Till exempel ersätts assistentens resekostnader och måltider då han eller hon reser med arbetsgivaren. Arbetsgivarens resekostnader ersätts inte.

När det gäller personlig assistans utomlands är det bra att begära ett servicebeslut från handikappservicen i ett så tidigt skede som möjligt. För tiden som går åt för en utlandsresa ersätts den personliga assistentens lönekostnader och övriga kostnader (t.ex. resekostnader, kostnader för inkvartering) i enlighet med servicebeslutet. Om den handikappade arbetsgivaren behöver extra timmar personlig assistans under resan ska han eller hon ansöka om dessa med en separat ansökan.

15. Semester Arbetstagaren intjänar semester under arbetade dagar på de grunder som fastställs i semesterlagen (162/2005). Som arbetsgivare ska du se till att arbetstagaren har möjlighet till semester. Kvalifikationsåret inleds i början av april (1.4) och avslutas i slutet av mars (31.3). Med semesterperiod avses tiden mellan 2.5 och 30.9. En arbetstagare är berättigad till semester under två vardagar för varje full kvalifikationsmånad om anställningsförhållandet före utgången av kvalifikationsåret har fortgått utan avbrott en kortare tid än ett år och 2,5 vardagar om anställningsförhållandet fortgått över ett år. Semesterlagen (162/2005) innehåller en förteckning över dagar som vid beräknandet av semester anses vara likställda med arbetade dagar. Semester ges under semesterperioden som sommarsemester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer. Den del av semestern som överskrider 24 semesterdagar ges efter semesterperioden som vintersemester vid den tidpunkt som

arbetsgivaren bestämmer före ingången av följande semesterperiod. Arbetsgivaren ska i god tid bestämma tidpunkten för assistentens semester i enlighet med semesterlagen. Arbetsgivaren ska se till att vikarier är arrangerade innan han eller hon beviljar semester. Staden ersätter de kostnader som orsakas av att anställa en vikarie under assistentens semester. Ett arbetsavtal ingås med vikarien för samma tid som den fast anställda assistenten är på semester, Anmäl arbetstagarens semester i god tid till handikappservicen med en frånvaroblankett för arbetstagare (minst en månad före den planerade semestern). Fyll inte i arbetstagarens arbetstimmar i timlistan för semesterperioden. Om Esbo stad sköter lönebetalningen på dina vägnar meddelar staden dig assistentens semesterdagar före slutet av april. Samtidigt meddelar staden att de semesterdagar som inte tagits ut föregående år ska tas ut före slutet av september innevarande år.

18 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

När anställningsförhållandet upphör betalar Esbo stad semesterersättning för de semesterdagar som inte tagits ut.

Semesterlön Semesterlönen ska betalas till arbetstagaren innan semestern börjar. Om semestern delats upp, betalas innan varje semesterperiod börjar den del av semesterlönen som motsvarar semesterperioden i fråga. För en högst sex dagar lång semesterperiod får semesterlönen betalas på den lönebetalningsdag som normalt iakttas inom anställningsförhållandet. Meddela semestern skriftligt till handikappservicens byråsekreterare en månad före arbetstagarens planerade semester.

Semesterpenning Esbo stad ersätter semesterpenningen till personliga assistenter. Semesterpenning betalas från semesterersättningen också när anställningsförhållandet upphört, förutsatt att anställningsförhållandet oavbrutet fortgått i minst fyra månader.

Semesterpenningen är 50 procent av semesterlönen. Staden betalar semesterpenning till personliga assistenter som får semester.

Rätt till ledighet och semesterersättning En timanställd som inte intjänar semester har rätt att få två vardagar lediga per kalendermånad om han eller hon vill under den tid anställningsförhållandet pågår. Arbetstagaren är inte tvungen att använda sin rätt till ledighet. En timanställd som inte intjänar semester och därmed inte får semesterpenning får semesterersättning. Semesterersättningen beror på anställningsförhållandets längd och är 9 procent om anställningsförhållandet pågår under ett år eller 11,5 procent om anställningsförhållandet pågår i över ett år. Semesterersättningen betalas i samband med ledigheten innan den inleds. För en högst sex dagars ledighet betalas semesterersättningen på den lönebetalningsdag som normalt iakttas i anställningsförhållandet.

16. Permittering och annat plötsligt avbrott i arbetet Med permittering avses att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet i övrigt består (arbetsavtalslagen 55/2001). I princip får endast arbetstagare med arbetsavtal som gäller tills vidare permitteras.

Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare antingen för viss tid eller tills vidare. Ett avbrott i arbetet kan behövas i situationer där arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte kan ordna annat lämpligt arbete. En arbetstagare kan permitteras till exempel om arbetsgivaren hamnar på sjukhus eller inleder rehabilitering. I dessa situationer permitteras arbetstagaren för viss tid (högst 90 dygn).

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 19

I princip får visstidsanställda inte permitteras. Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare endast om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren om han eller hon vore i arbete. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett skriftligt meddelande om permittering minst 14 dagar innan permitteringen börjar. Innan meddelande om permittering lämnas ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd. Under permitteringen betalas ingen lön till assistenten. Assistenten har rätt att ta emot annat arbete och rätt till arbetslöshetsersättning medan han eller hon är permitterad. Om en arbetstagare är permitterad tills vidare, ska arbetsgivaren minst sju dagar innan

arbetet återupptas meddela detta, om inte något annat har avtalats. Om arbetet förhindras plötsligt av en orsak som beror på arbetsgivaren, t.ex. denne hamnar på sjukhus, fortsätter lönebetalningsskyldigheten i regel i högst 14 dagar från det att permitteringen meddelats. Under denna tid ska arbetstagaren få en förklaring om orsakerna till att arbetet avbryts och en bedömning av tiden. Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak (t.ex. arbetsgivarens bortgång), har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar. Om arbetsgivaren omkommer har både delägarna i dödsboet och arbetstagaren rätt att häva arbetsavtalet.

17. Avslutande av anställningsförhållande Ett anställningsförhållande kan hävas på arbetstagarens eller arbetsgivarens initiativ eller efter gemensam överenskommelse. Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör utan uppsägning när den avtalade tiden löper ut eller det avtalade arbetet blir färdigt. Ett arbetsavtal som ingåtts tills vidare hävs genom en uppsägning som ska delges den andra avtalsparten.

Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetsgivarens sida Som arbetsgivare kan du säga upp ett anställningsförhållande inom ramen för

de uppsägningstider som fastställts i arbetsavtalslagen.11 Om du säger upp ett arbetsavtal utan att iaktta uppsägningstiden kan du bli skyldig att ersätta en olaglig uppsägning. Du kan säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare endast av vägande sakskäl. Som sakliga och vägande grunder för uppsägning som har samband med arbetstagaren kan vara till exempel: • allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av anställningsförhållandet 11 Esbo stad ersätter lönen för uppsägningstiden i enlighet med arbetsavtalslagen (längden på uppsägningstiden beror på hur långt anställningsförhållandet är).

20 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

• en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka tjänsteinnehavaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter. Det handlar om uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker om arbetet har minskat väsentligt eller varaktigt. I praktiken innebär detta oftast att en handikappad arbetsgivare inte längre får ersättning av kommunen för att anställa en personlig assistent.12 Du ska genomföra uppsägningen inom skälig tid från det att du fått kännedom om grunden för uppsägning. Du kan inte säga upp din arbetstagare på följande grunder: • Arbetstagaren har en sjukdom eller ett handikapp eller har råkat ut för ett olycksfall, om inte hans eller hennes arbetsförmåga på grund därav har minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet. • Arbetstagaren deltar i en stridsåtgärd. • Arbetstagaren har politiska, religiösa eller andra åsikter som inte överensstämmer med dina. • Arbetstagaren deltar i samhälls- eller föreningsverksamhet. • Arbetstagaren anlitar rättsskyddsmedel. Om du häver din arbetstagares anställningsförhållande ogrundat kan du enligt arbetsavtalslagen föreläggas att betala en ersättning som motsvarar 3–24 månaders lön. Om du upplever att du måste säga upp din arbetstagare, kan du be om råd och handledning av en socialhandledare vid Esbo stads handikappservice, tfn 050 326 0085. 12 Arbetsgivaren ska erbjuda arbete till sin före detta arbetstagare, som han eller hon sagt upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker och som fortfarande söker arbete vid arbets- och näringsbyrån, om arbetsgivaren inom nio månader från det att anställningsförhållandet upphört behöver arbetstagare för att sköta samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren utfört.

Du får råd också från ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 02950 16000, e-post [email protected] En arbetsgivare får endast av synnerligen vägande skäl häva ett arbetsavtal så att det genast upphör. Som sådana skäl kan betraktas ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar. Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under denna tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro, har arbetsgivaren rätt att anse arbetsavtalet hävt räknat från början av frånvaron.

Uppsägning eller hävning av arbetsavtal från arbetstagarens sida En personlig assistents anställningsförhållande kan upphöra genom att arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal. Arbetstagaren behöver inte ange en särskild grund för uppsägningen. Arbetstagaren är däremot skyldig att iaktta den uppsägningstid som antingen avtalats om i arbetsavtalet eller om vilket föreskrivs i arbetsavtalslagen. En arbetstagare som är anställd för viss tid kan säga upp sitt arbetsavtal endast om man avtalat om uppsägningstiden i arbetsavtalet. Arbetstagaren kan också skilt komma överens om saken med arbetsgivaren. En arbetstagare får häva arbetsavtalet så att det genast upphör om arbetsgivaren så allvarligt bryter mot eller åsidosätter sina förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetstagaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar.

HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE - 21

18. Lagar som gäller för personlig assistans www.finlex.fi • Lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) • Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) Lagar som binder arbetsgivaren: • Arbetsavtalslagen (55/2001) • Semesterlagen (162/2005)

• Arbetstidslagen (605/1996) • Lagen om företagshälsovård (1383/2001) • Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga • Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

19. Rådgivning och handledning om arbetsgivarmodellen för personlig assistans Rådgivning och handledning om personlig assistans samt arbetsgivarfrågor får du av en socialhandledare vid Esbo stads handikappservice, tfn 050 326 0085.

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Timlistor, skattekort o.d. för personliga assistenter: byråsekreterarnas telefontid mån–ons och fre kl. 9–10, tors kl. 12–13, e-post [email protected]

Jouren för välmående i arbetet • Svarar på frågor kring arbetshälsa (bland annat psykosocial belastning, trakasserier och osakligt bemötande och diskriminering i arbetslivet).

Byråsekreterarna betjänar arbetsgivarna efter släktnamnet. Ta reda på telefonnumret till din byråsekreterare http://www.esbo.fi/sv-FI/ Social_och_halsovard/Handikappservice. På handikappservicens webbplats hittar du också blanketter och ytterligare anvisningar om personlig assistans.

Jouren för anställningsfrågor • Ger råd i frågor om arbetsavtal, lön, arbetstid, semestrar och andra frågor relaterade till villkoren för anställningsförhållandet. Jouren för arbetsmiljöfrågor • Ger råd om hur man kan förbättra förhållandena på arbetsplatsen och utveckla arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. • Ger råd om säkerheten av arbetslokaler, arbetsmetoder, maskiner och utrustning.

22 - HANDBOK OM PERSONLIG ASSISTANS FÖR ARBETSGIVARE

Du kan ta kontakt per telefon, brev, e-post eller genom att besöka ansvarsområdet för arbetarskyddet (i Helsingfors). Kontaktuppgifter: tfn 02950 16000, e-post [email protected] Besöksadress: Södra Finlands regionförvaltningsverk Ansvarsområdet för arbetarskydd Bangårdsvägen 9/PB 110 00521 HELSINGFORS Kunder tas emot utan bokad tid måndag– fredag kl. 9–11.30 och 12.30–15.

Andra handböcker https://www.thl.fi/sv/web/handbok-forhandikappservice På webbplatsen Assistentti.info kan du ladda ner handböcker på finska som hjälper arbetsgivaren: www.assistentti.info/fi/aineistot/oppaat www.assistentti.info/fi/aineistot/ ladattavatjulkaisut • Handboken Henkilökohtainen avustaja -järjestelmä ja työlainsäädäntö. • Handboken PomOpas för arbetsgivare till personliga assistenter. • Handboken Työsuojelutietoa - opas henkilökohtaisen avustajan työnantajille. • Handboken Henkilökohtainen apu turvallisesti. • Handboken Ensiaskeleet työnantajana. • Handböckerna Rekrytointiopas I och II. • Handboken Uusi avustajan ABC. Henkilökohtaisen avustajan perehdyttämiseksi. Heta-förbundet har publicerat en videofilm på finska om hur det är att vara arbetsgivare till en personlig assistent. http://heta-liitto.fi/

Personlig assistans är en individuell tjänst avsedd för handikappade vars syfte är att möjliggöra ett självständigt liv och ett fullödigt deltagande i samhället. Personlig assistans ordnas bland annat enligt arbetsgivarmodellen där den handikappade är arbetsgivare till sin assistent. Denna handbok är avsedd för en handikappad person som är arbetsgivare. Handboken innehåller handledning och anvisningar om viktiga frågor kring ett anställningsförhållande och arbetsgivarskap. Den tar upp Esbo stads allmänna principer för ersättning för kostnader som orsakats av anställning av en assistent.

Työnantaja • Toimii työnjohtajana. • Noudattaa työlainsäädäntöä ja työsopimusta. • Suunnittelee työvuorot. • Perehdyttää ja ohjaa avustajan työtä.

Työntekijä • Suorittaa työnjohtajan antamat tehtävät. • Noudattaa työaikoja, määräyksiä ja työsopimusta. • Kunnioittaa työnantajan yksityisyyttä.

Espoon kaupunki • Arvioi ja tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta. • Ohjaa ja neuvoo työnantajaa.

• Huolehtii toimeksiantosopimuksella palkanmaksusta sekä sosiaaliturvamaksuista

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF