Hej! Jag/chefsföreningen har följande kommentarer till betänkandet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download Hej! Jag/chefsföreningen har följande kommentarer till betänkandet...

Description

2015-01-26

Hej! Jag/chefsföreningen har följande kommentarer till betänkandet. Vi är positiva till att det bedrivs forskning baserad på registeruppgifter och att denna regleras i lag. Ett syfte med nuvarande lagstiftning har ju varit just att inte tillåta alltför öppna frågeställningar som ett led i integritetsskyddet. Förslaget är alltså i viss mån ett avsteg från denna princip, och öppnar upp för möjligheten till allmänt hållna forskningsändamål. Detta ställer naturligtvis särskilda krav på prövning, härledbarhet av uppgifter men också återrapportering av även sådana frågeställningar som får negativa utfall. Avseende informerat samtycke så förefaller det inte realistiskt att den enskilde ska kunna lämna sådant till den typ av forskningsdatabas som beskrivs i form av ett antal samkörda register eller myndighetsinmatade uppgifter. Det finns till yttermera visso situationer där informerat samtycke inte kan uppnås och där detta starkt motverkar forskning och utveckling. Ett sådant exempel är kritiskt sjuka människor som sedermera avlider. Där finns i nuläget ingen möjlighet att få ta del av uppgifter för att exv komma fram till viktiga orsakssamband. Det finns säkert många fler exempel. Man måste också ställa sig frågan hur funktionella sådana preformerade register blir med tanke på att frågeställningarna varierar starkt över tid och mellan olika forskningsområden. Men om de ska upprättas är det naturligtvis bra att de regleras med lag och förordning, i linje med förslaget. Vi välkomnar att man samlar sekretessbegreppet ytterligare. Men vi befarar att förslaget tar alltför lätt på absolut sekretess. Risken att via register utredas för annat syfte än lämnandet av uppgifter hade får inte utgöra hinder för deltagande. Detta är helt grundläggande eftersom dessa databaser annars i realiteten kommer att ge missvisande data pga ojämnt deltagande. Lagen bör mycket bestämt begränsa möjligheten att få tillgång till forskningsregister eller exv DNA data för utredning av eller bekämpande av brottslighet. Ett sådant register bör om det byggs upp ha sin egen reglering. Om myndigheter ska få tillgång till uppgifter bör man överväga om detta först ska kunna ske efter domstolsbeslut. Skrivningarna kring skydd av personuppgifter och etikprövningsnämndernas arbete är funktionellt. Förslaget om att göra om ett register till ett annat (Svenskt biobanksregister till Nationella biobanksregistret) riskerar att bara bli en omflyttning av uppgifter.

Mvh, Martin Ridderstråle Chefsföreningen

Telefon 08-790 33 00 • Telefax 08-790 33 67 • Postadress Box 5610 • 114 86 Stockholm • Besöksadress Villagatan 5 Internet www.slcf.se • Plusgiro 21 74 55-5 • Bankgiro 5820-8422 • Org.nr 80 20 17-1404

Telefon 08-790 33 00 • Telefax 08-790 33 67 • Postadress Box 5610 • 114 86 Stockholm • Besöksadress Villagatan 5 Internet www.slcf.se • Plusgiro 21 74 55-5 • Bankgiro 5820-8422 • Org.nr 80 20 17-1404

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF