Het beste voor patiënt en professional

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Het beste voor patiënt en professional...

Description

WAT ONS BEZIGHOUDT HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN IS DE GROOTSTE BEROEPSVERENIGING VAN PSYCHOLOGEN, HOUDT DE ONTWIKKELING VAN HET VAKGEBIED IN HET OOG EN BEHARTIGT DE BELANGEN VAN PSYCHOLOGEN DOOR TE ZORGEN DAT ZIJ GEHOORD EN GEZIEN WORDEN BIJ ALLE PARTIJEN DIE ERTOE DOEN. IEDERE MAAND LEGGEN WE VERSCHILLENDE BETROKKEN NIP-LEDEN EN NIP-MEDEWERKERS EEN VRAAG VOOR: WAT

HOUDT

U ZOAL BEZIG EN WAT MERKT U VAN HET NIP? EEN KIJKJE IN ONS BREDE EN DIVERSE VAK!

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ boekt eerste resultaten

Het beste voor patiënt en professional Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is opgericht door het NIP, de beroepsvereniging van psychiaters (NVvP) en het

Wat is het voornaamste doel van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz?

Landelijk Platform GGz (LPGGz). In het Netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en een

Het is een samenwerkingsverband waarin patiënten, naasten,

groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakehol-

zorgprofessionals, maar ook de aanbieders zelf en zorgverzeke-

ders. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessio-

raars samenwerken, samen nadenken over kwalitatief goede

nals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven

zorg. Het Netwerk streeft met het ontwikkelen van zorgstan-

naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheids-

daarden en generieke modules naar een planmatige, continue

zorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en

verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van

begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

professionals in de ggz en is gericht op nadenken over wat goede zorg is op de goede plek, door de juiste persoon.

GERT JAN KLOENS is gepromoveerd psycholoog, cognitief gedragstherapeut,

Waarom heb je plaatsgenomen in de implementatieraad van het Netwerk?

seksuoloog en relatietherapeut. Daarnaast is hij docent

Zorgvernieuwing heeft me altijd enorm aangetrokken. Ik ben

voor verschillende (post)

gepromoveerd in diagnostiek en heb ook onderzoek gedaan

academische opleidingen.

naar het therapeutisch proces. Vijftien jaar geleden hield ik me

Hij is vertegenwoordiger van

al bezig met nadenken over nazorg, outcome monitoring en

het NIP voor de Implementa-

proces monitoring, en zodoende werd ik al in die zorg innova-

tieraad van het Netwerk

tieve tak betrokken. Ik zag dat dat de kwaliteit van de zorg

Kwaliteitsontwikkeling GGZ

enorm toenam als je goede diagnostiek doet die ook direct

en voorzitter van de Onder-

toegankelijk is voor patiënten, waarbij mensen zelf hun uitslag

houdsgroep van de Generieke

in kunnen zien.

Module eHealth. > lees verder

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET:

DP#10_NIP katern OKT2016_198x275mm_DEF.indd 1

PARTICIPATIEWET

RICHTLIJNONTWIKKELING

WEBINARS A&O/A&G

29-09-16 10:09

Heb je een voorbeeld van de voordelen van zo’n nieuwe zorgstandaard?

Wat doe je in de implementatieraad? We onderzoeken of elke standaard of module goed uitvoerbaar is. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd naar alle ideeën en kijken of

Bijvoorbeeld bij e-health als nazorg. We weten dat een aanzienlijk

de inhoud praktijkgericht is. Dan is het heel fijn om daarover na te

deel van de mensen met een angststoornis of een depressieve

denken met afgevaardigden van het landelijk platform ggz, van de

episode zonder nazorg terugvalt binnen vijf jaar. Met een goede

landelijke huisartsenvereniging en vanuit het NIP en ook de

zorgstandaard voorkom je dat je een soort draaideurpatiënten krijgt.

zorgverzekeraar. Alle valkuilen die je tegen kan komen worden in

Door goed samen te werken binnen zo’n standaard, ook met

kaart gebracht, zodat het voor iedereen uitvoerbaar blijft. Er is wat

bijvoorbeeld huisartsen, krijg je met elkaar veel meer mogelijkheden

koudwatervrees, maar het is een doorlopend proces, de bedoeling is

om rond die patiënt doelmatige zorg te implementeren. Al die

dat we alle standaarden en modules steeds blijven monitoren en

stappen en mogelijkheden staan beschreven in de zorgstandaard.

bijstellen, en dan krijg je de hoogst haalbare kwaliteit van zorg.

Zijn er al standaarden opgeleverd? Hoe belangrijk is het om een patiënt meer bij zijn eigen behandeling te betrekken?

Onlangs nog, die voor landelijke ggz samenwerkingsafspraken. Daar staat iets in over bijvoorbeeld de rol van de huisarts, onder welke

Het is goed om mensen veel meer zelf achter het stuur te zetten,

condities de huisartsenpraktijk patiënten kan begeleiden, of

bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health, en hen te betrekken

wanneer ze verwezen kunnen worden naar de basis ggz of naar de specialistische ggz. Patiënten krijgen

bij beslissingen die je gezamenlijk neemt over passende zorg. Dat is ook het mooie van wat nu in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz gebeurt. In de specialistische zorgstandaard voor een stoornis als depressie wordt de

‘Over een aantal jaren heb je een grotere gereedschapskist ter beschikking’

ook inzicht in deze organisatie en weten dus ook waar ze aan toe zijn binnen een traject. Dat is empowerment. Vanaf stap 1 krijg je dus veel meer het patiëntenperspectief in het vizier en hoop je dat professionals

kwaliteit van zorg heel goed beschreven, op een manier die heel erg aansluit op wat de patiënten beleven

een omslag in hun denken krijgen zodat je een gezamenlijk besluit

en waar ze behoefte aan hebben. Daar ben ik een groot voorstander

kan nemen, wat ontzettend belangrijk is in de indicatiestelling. Ook

van. Ik ben zelf voorzitter van de e-health onderhoudsgroep. Het is

kunnen we binnen deze standaard samen evalueren of de doelen

heel prettig om ook vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties

zijn behaald en of je iets van nazorg moet of kan organiseren.

in een vergadering te hebben, die kunnen heel goed vertellen waar mensen zelf behoefte aan hebben als het gaat om een generieke module e-health.

Was dat samen nadenken vroeger dan minder goed georganiseerd?

Is het vernieuwende element van het Netwerk dus het opzetten van dat raamwerk waarbinnen alle partijen met elkaar in contact blijven staan? Precies, en binnen een zorgstandaard kan een behandelaar ook heel snel nagaan wat state of the art behandelingsmethoden zijn, wat

Absoluut, zorgverzekeraars willen natuurlijk kwaliteit, maar vooral

evidence based is, maar ook wat practice based is. Die twee elemen-

doelmatige zorg voor een passende prijs. Daar ligt de focus heel erg

ten worden continu meegenomen, waardoor je een goed besluit kan

op, en dat is lastig omdat vooral de laatste dertig jaar de zorg

nemen: is dit nou een indicatie voor co-therapie met medicatie, of

verschoven is van kwaliteit naar meer economie. Het gaat heel erg

volstaat cognitieve gedragstherapie? Via de zorgstandaard blijf je

om geld, de echt pure zorg voor de patiënt en de naasten daarom-

makkelijker op de hoogte van de actuele stand van zaken.

heen heeft de laatste tien jaar enorm onder druk gestaan. Nu voel ik een tegenbeweging opkomen, we proberen meer te denken aan kwaliteit en passende zorg die aansluit op wat iemand nodig heeft,

Kun je beschrijven hoe bijvoorbeeld de zorgstandaard voor depressie eruitziet?

zorg die de naasten erbij betrekt, zelfmanagement en empowerment stimuleert. Dan zal je zien dat de zorg uiteindelijk doelmatiger

De module bevat informatie over de stoornis, over wat het eigenlijk

en goedkoper wordt. Dus ook de zorgverzekeraars zijn erbij gebaat

is, en biedt een overzicht van wat evidence base en wat practice

hierover mee te denken.

based is. Dus een actuele literatuurlijst, een goed overzicht van de

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN

DP#10_NIP katern OKT2016_198x275mm_DEF.indd 2

WERKERVARINGSPLEKKEN

TASKFORCE PRIVACY

VISITATIE

29-09-16 10:09

artikelen, onderzoeken en boeken over dat specifieke onderwerp. Zo

van de afgelopen acht jaar enorm veel onrust hebben veroorzaakt.

krijg je de theorie op een rijtje. Vervolgens krijg je de ins en outs

Heel veel professionals, zeker vrijgevestigden, zijn gedemotiveerd

over passende diagnostiek: wat is nou de passende zorg voor deze

geraakt. Ze voelen dat de economie eigenlijk boven de kwaliteit is

patiënt? Vragenlijstdiagnostiek of andere vormen van diagnostiek

gesteld, ze ervaren de invloed van zorgverzekeraars als dwingend en

passeren de revue. Daarna worden alle mogelijke passende behan-

ondermijnend in de kwaliteit. En daar hebben ze gewoon een punt.

delingen beschreven plus de onderdelen van die behandelingen. Op zich dus vergelijkbaar met reeds bestaande zorgstandaarden, alleen nu beschreven vanuit het perspectief van de patiënt.

Betekent zo’n standaard geen keurslijf waarbinnen evidence based behandelingen heilig zijn en patiënten gegeneraliseerd worden?

Komen die zorgverzekeraars, door plaats te nemen in het Netwerk, dan niet nog dichterbij? Dat is wel zo, en het is nu aan de zorgverzekeraars uit te leggen waarom dat een goede zaak zou zijn. Er is nu net bijvoorbeeld weer een besluit in de Tweede Kamer genomen dat zorgverzekeraars zonder veel moeite inzage in patiëntendossiers kunnen krijgen. Daar is

Die angst leeft onder psychologen, maar als je de zorgstandaarden

fel tegen geageerd en het is ook een probleem, het is erg zorgwekkend

en generieke modules goed leest, dan zie je dat er heel veel practice

voor patiënten en voor professionals. Maar aan de andere kant

based evidence in zit en dat er nog nooit zo veel aandacht is

moeten we de verzekeraars er wel bij betrekken, want het aantal zorgvragen neemt toe, je moet wel bij

geweest voor het unieke van ieder individu, de zogenoemde Personalized Mental Health. Je kunt een standaard beter opvatten als extra hulpmiddel in je professionele

‘Via de zorgstandaard blijf je makkelijker op de hoogte van de actuele stand van zaken’

elkaar gaan zitten en de vraag stellen hoe je kwalitatief goede zorg op maat kunt blijven leveren zonder dat de kosten de pan uit stijgen. Het netwerk

gereedschapskist. Over een aantal

vind ik al met al een hele grote stap

jaren heb je eigenlijk een grotere kist

voorwaarts, iets waar we met z’n allen

ter beschikking en dat is goed voor de kwaliteit van zorg.

heel enthousiast over kunnen zijn. Vanuit alle samenwerkende partijen proef ik ook een positieve sfeer. We zijn nu twee jaar bezig en

Hoe zou je die angst of weerstand kunnen wegnemen?

kunnen de eerste vruchten plukken, maar zijn nog lang niet klaar want verbetering van kwaliteit blijft altijd een doorlopend proces.

Door regelmatig voorlichting te geven, bijvoorbeeld vanuit de beroepsvereniging. Maar kijk ook eens op de site van het Netwerk om

Iedereen die meer wil weten over het Netwerk kwaliteitsontwikkeling

zo’n zorgstandaard door te nemen. In het voorjaar is er een groot

ggz kan terecht op http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/

congres geweest die een positieve sfeer heeft achtergelaten. We moeten in het achterhoofd houden dat alle veranderingen in de ggz

Door Jeroen van Goor

BLIJF ALTIJD EN OVERAL OP DE HOOGTE MET DE NIP-APP

NIP-LEDEN GENIETEN MEER VOORDEEL DAN JE DENKT!

De NIP-app is exclusief beschikbaar voor leden van het NIP. De app biedt het laatste nieuws, een agenda met interessante evenementen en alle artikelen uit tijdschrift De Psycholoog. Download de app nu gratis in Google Playstore en iOS appstore.

Belangenbehartiging, Informatiecentrum, 11x De Psycholoog in de bus, voordeel op bijeenkomsten en verzekeringen. En nu tijdelijk zonder inschrijfkosten. Uw extra voordeel € 45,-. Wilt u lid worden?

Voor meer informatie: www.psynip.nl/contact-en-service/ veelgestelde-vragen/nip-app.html

Ga naar www.psynip.nl/lidmaatschap en meld u meteen (weer) aan!

JEUGDWETSPECIAL

DP#10_NIP katern OKT2016_198x275mm_DEF.indd 3

NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING

LANGDURIGE ZORG

VRIJGEVESTIGDEN

29-09-16 10:09

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF