Het eHealth-platform: doel, uitwerking en stand

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Het eHealth-platform: doel, uitwerking en stand...

Description

eHealth met respect voor het beroepsgeheim: bouwstenen aangeboden door het eHealth-platform Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: [email protected] Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobben

Structuur van de uiteenzetting 1. 2. 3. 4. 5. 6.

enkele evoluties in de gezondheidszorg beroepsgeheim in een elektronische omgeving doel en opdrachten van het eHealth-platform visie en strategie basisarchitectuur en basisdiensten voorbeelden van diensten met toegevoegde waarde in productie 7. verdere prioriteiten 8. waarborgen bij het gebruik van het eHealth-platform 9. voordelen van eHealth voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid 10. vindplaatsen van meer informatie

14/5/2011

2

1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg  meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg  zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …), o.a. thuiszorg  mobiele zorg  multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg  patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt  snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting  dreiging van te tijdrovende administratieve processen  nood aan degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek gebaseerd op kwaliteitsvolle, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie  grensoverschrijdende mobiliteit 14/5/2011

3

1. Vermelde evoluties vergen …  samenwerking tussen alle actoren in de gezondheidszorg  efficiënte en veilige elektronische communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg  kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers  zorgplannen en zorgpaden  geoptimaliseerde administratieve processen  technische en semantische interoperabiliteit  waarborgen inzake • informatieveiligheid • bescherming van de persoonlijke levenssfeer • respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners 14/5/2011

4

1. Elektronische communicatie bevordert ook …  kwaliteit van de zorgverlening en patiëntveiligheid • vermijden van verkeerde zorgen en geneesmiddelen - onverenigbaarheid tussen geneesmiddelen onderling - contra-indicaties tegen bepaalde geneesmiddelen bij een patiënt (bvb. allergieën, aandoeningen, …)

• vermijden van fouten bij de toediening van de zorgen en geneesmiddelen • beschikbaarheid van betrouwbare gegevensbanken met informatie over goede behandelingspraktijken en beslissingsondersteunende scripts

 vermijden van onnodig meervoudige onderzoeken => minder belasting voor patiënt en vermijden onnodige meerkosten

14/5/2011

5

2. Beroepsgeheim in een elektronische omgeving  beroepsgeheim is wezenlijk geheim houden van informatie over de patiënt, tenzij in bepaalde situaties, aan bepaalde personen en voor bepaalde doeleinden  in elektronische omgeving verschillende vragen • hoe zorg ik ervoor dat informatie die ik elektronisch bewaar, niet door onbevoegden kan worden geraadpleegd ? • welke informatie stel ik beschikbaar voor anderen ? • hoe zorg ik ervoor dat de informatie die ik beschikbaar stel voor anderen enkel door bevoegden kan geraadpleegd worden, in functie van bvb. -

de soort van informatie de hoedanigheid van de raadpleger de soort relatie tussen de raadpleger en de patiënt de tijdsperiode ...

• bij elektronische verzending van informatie naar een bepaalde bestemmeling (synchroon of asynchroon), hoe zorg ik ervoor dat enkel de bestemmeling de betrokken informatie kan lezen ? • hoe kan ik achteraf nagaan wie de informatie heeft geraadpleegd ? 14/5/2011

6

3. Doel van het eHealth-platform  hoe ? • door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg • met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim

 wat ? • optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking • optimaliseren van de veiligheid van de patiënt • vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg • degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

14/5/2011

7

3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten • ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg • vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie • nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

14/5/2011

8

3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten • concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie lager) • afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen • bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

14/5/2011

9

3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten • beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften • optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid • motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie • organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

14/5/2011

10

4. Visie en strategie  geen centrale opslag van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid  wel veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg  indien de patiënt dit wenst, geleidelijk verwijzing naar plaatsen waar over hem/haar persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid beschikbaar zijn, zonder dat daaruit enige inhoudelijke informatie over de gezondheid kan worden afgeleid  onverkorte toepassing van de wetgeving inzake • • • •

14/5/2011

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het beroepsgeheim de rechten van de patiënt de uitoefening van de geneeskunst

11

4. Visie en strategie  bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. door • vercijfering van uitgewisselde persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid tussen de verzender en de bestemmeling • zeer doorgedreven preventieve toegangscontrole: wie mag in welke situaties toegang hebben tot welke gegevens over welke patiënten over welke periodes • persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid kunnen over het eHealth-platform slechts worden uitgewisseld mits machtiging in wet, door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité of door de patiënt • logging van uitgevoerde elektronische diensten (wie wat over wie wanneer, niet uitgewisselde persoonsgegevens !) • informatieveiligheidspolicies en –consulenten

14/5/2011

12

4. Visie en strategie  respect voor en ondersteuning van • bestaande lokale of regionale initiatieven inzake elektronische samenwerking in de gezondheidszorg • private initiatieven inzake elektronische dienstverlening aan actoren in de gezondheidszorg

 gebruik van het eHealth-platform is facultatief, niet verplicht  beheer van het platform door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  respect voor de therapeutische vrijheid van de zorgverleners  het eHealth-platform wijzigt niet de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg 14/5/2011

13

4. Visie en strategie  controle op de veilige werking van het eHealth-platform door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  het eHealth-platform voert zelf geen studies uit en verstrekt geen inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg  hergebruik van de know how van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling  het eHealth-platform beschikt evenwel voor de aanlevering van de basisdiensten over een eigen ICTinfrastructuur, die gescheiden is van deze van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

14/5/2011

14

5. Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen

Portal Health DTW DTW DTW DTW

Software zorginstelling

Site RIZIV DTW DTW DTW DTW

Software zorgverlener

Portal eHealthplatform

DTW DTW DTW DTW

MyCareNet DTW DTW DTW DTW

Gebruikers

Basisdiensten eHealth-platform

Netwerk

GAB

GAB

GAB

GAB

Leveranciers 14/5/2011

15

GAB

GAB

DTW DTW DTW DTW

5. Basisdiensten 

volledig operationeel 1. 2. 3. 4. 5.

coördinatie van elektronische deelprocessen portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be) geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering • •

bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering

6. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met basisfunctionaliteiten 7. elektronische datering (time stamping) 8. codering en anonimisering

14/5/2011

16

5. Basisdiensten 

in acceptatie 9. verwijzingsrepertorium (metahub)operationeel tegen einde 2011 6. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteitenin ontwikkeling 10. extramurale gezondheidskluisvoor elke basisdienst • •

14/5/2011

zijn de cookbooks voor het gebruik ervan gepubliceerd zijn SLA’s inzake de beschikbaarheid en de performantie vastgelegd en gepubliceerd, en worden deze SLA’s systematisch gerespecteerd 17

5. Coördinatie elektronische deelprocessen

Clients

Application

Application

Application

Exposed services eHealth Service Bus (ESB)

Orchestration

Orchestration

Application Integration & Monitoring Consulted services

Providers

14/5/2011

Application

Application

18

Application

5. Gebruikers- en toegangsbeheer Action on application DECLINED

Policy Application (PEP)

User

Action on application ALLOWED

Application

Action on application Decision request

Fetch Policies

Decision answer

Policy Decision (PDP)

Information Question/ Answer

Information Question/ Answer

Authorisation management

Policy Administration (PAP)

Policy Information (PIP)

Policy Information (PIP)

Policy Repository

Authentic Source

Authentic Source

Administrator

14/5/2011

19

5. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform

Internet

Healthcare actor Person or entity 1

3

Connector or other software to generate key pair

Web service Register key

Identification certificate

Sends public key

Identification certificate

2

Authenticates sender

4

Stores public key

2

Stores private key in a secure way

14/5/2011

Public keys repository

20

1

Asks for public key

Web service Ask public key

Internet

Identification certificate

Message originator

Identification certificate

5. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform 2

Authenticates sender

3

4

Sends public key

Encrypts message Identification certificate Message recipient 5

Decrypts message

14/5/2011

Stored private key

21

Public keys repository

5. Vercijfering onbekende bestemmeling Key Management / Depot 5 receives key

2 sends key 1 asks for key

4 justifies right to obtain key

User 1 Originator

4 justifies right to obtain message 3 sends encrypted message

5 receives message

Messages Depot Message encrypted with symmetric key 14/5/2011

22

User 2 Recipient

5. Elektronische datering (time stamping) User

eHealth-platform

1

document A

6

document B

archive

hashing 2

hashcode A

hashcode B

5

electronic signature

3

timestamp bag

4

electronic time stamping

6

archive

14/5/2011

23

6. Diensten met toegevoegde waarde  28 diensten met toegevoegde waarde maken gebruik van de basisdiensten

 > 20 diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van de basisdiensten zijn in ontwikkeling

 > 20 diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van de basisdiensten zijn in onderzoek 14/5/2011

24

6. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  invoer in en raadpleging van • het Kankerregister • het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) • de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten (Qermid) • het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNFmedicatie (Safe)

 PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion  ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in 22 ziekenhuizen 14/5/2011

25

6. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital

eHealth-platform

1

prescription A

6

prescription B

archive

hashing 2

hashcode A

hashcode B

5

electronic signature

3

timestamp bag

4

electronic time stamping 6

archive 14/5/2011

26

6. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega)  elektronische mededeling van wachtverslagen door geneesheren van wacht aan de houder van een GMD  raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie  rapportering over • MUG-interventies • incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus)

 elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)  elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen  elektronische aangifte van de geboorte 14/5/2011

27

6. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  Resident Assessment Instrument (BelRAI)  elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e)  platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)  on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen  zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van • de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) • de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult 14/5/2011

28

7. Verdere prioriteiten  onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) ziekenhuizen en (huis)artsen • wordt uitgewerkt via een getrapt systeem - de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) - het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen

• de uitwerking via een getrapt systeem - respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen - vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid 14/5/2011

29

7. Uitwisseling ziekenhuizen: nu

Remote files unknown

14/5/2011

30

7. Uitwisseling ziekenhuizen: toekomst A Hub

MetaHub

C B

14/5/2011

31

>110 general hospitals will join a hub in 2010-2011

14/5/2011

32

7. Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de metahub vereist een informed consent van de betrokkene  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene  de nota’s inzake de informed consent en het bewijs van een therapeutische relatie zijn goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren, de ziekenfondsen en de patiënten-organisaties, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

14/5/2011

33

7. Verdere prioriteiten  ondersteuning uitbouw platformen voor gegevensdeling tussen eerstelijnszorgverleners allerhande (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers, diëtisten, psychologen, …) • in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorgconferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië) • voor ontsluiting van gegevens tussen lokale informatiesystemen van eerstelijnszorgverleners onderling en tussen deze systemen en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het hub/metahubsysteem • en voor interactie met uit te bouwen extramurale zorgkluizen • met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen en (huis)artsen 14/5/2011

34

7. Verdere prioriteiten  ondersteuning uitbouw extramurale zorgkluizen • mogelijke inhoud - samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van onderscheiden (soorten van) eerstelijnszorgverleners (Sumehr) - zorgtrajecten en zorgplannen - journalen - resultaten van technische onderzoeken en functiemetingen - medicatie(historiek) - (verwijzing naar) vaccinatietoestand

• op basis van gecoördineerd ontwikkelde software • met een fijnmazige toegang tot de gegevens • die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en geïnformatiseerde businessprocessen • met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse soorten eerstelijnszorgverleners, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties 14/5/2011

35

Patient

Therapeutische relatie Huisarts Apotheker Thuiszorg Mantelzorg Eigen Software

Software As A service

Eigen

Arts Specialist

Software As A service

Informed Consent door de patient

MetaHUB

Software As A service

software

Ziekenhuis HUB

INSZ eHealth box

14/5/2011

eHealth kadaster

14/5/2011

7. Zonder sleutels

In DB :

Key 1 Result :

14/5/2011

[email protected]à

Key 2 [email protected]à

38

7. Met sleutel 1

In DB : Key 1

Result :

14/5/2011

[email protected]à Key 2 B8i!(mà}z1&ajt

39

7. Met sleutel 2

In DB : Key 1 Result :

14/5/2011

[email protected]à Key 2 K9l#'ç9gnh3lk

40

7. Met beide sleutels

In DB : Key 1 Result :

14/5/2011

[email protected]à Key 2 Clear data

41

7. Verdere prioriteiten  ondersteuning van het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en, nadien, andere gezondheidszorgen

Prescriber

eHealth Key depot

Recip-e 14/5/2011

42

Pharmacy

7. Verdere prioriteiten  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners, zorginstellingen en patiënten, o.a. • geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (hoofdstuk IV) • elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en verzorgingstehuizen • elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheidsattesten aan werkgevers en scholen • elektronische overmaking van medische attesten in het kader van de uitreiking van rijbewijzen

14/5/2011

43

7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV Prescriber

A couple of days

Pharmacy A couple of days

After many days

Sickness fund

medical advisor 14/5/2011

44

7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV Prescriber

A few seconds

Pharmacy A few seconds A few seconds

Sickness fund medical advisor 14/5/2011

45

7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

14/5/2011

46

7. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV In gegevensbank:

14/5/2011

47

7. Verdere prioriteiten  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners, zorginstellingen en patiënten, o.a. • elektronische labo-aanvragen door huisarts volgens gestandaardiseerde templates • mededeling van resultaten van labo-onderzoeken naar huisartspakketten • systematische elektronische facturatie door de zorgverleners aan de ziekenfondsen • derdebetalersysteem voor aanvullende hospitalisatieverzekering en ontwikkeling van beveiligde elektronische communicatiestromen

14/5/2011

48

7. Verdere prioriteiten  gegevensbank m.b.t. de zorgverleners en de zorginstellingen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de Gemeenschappen en gehost door het eHealth-platform  gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten, beheerd door het FAGG en het RIZIV en gehost door het eHealth-platform • zal in fase 1 bevatten -

erkenningen samenstelling wetenschappelijke bijsluiters terugbetalingsvoorwaarden

• zal in fase 2 bevatten - interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten - interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten 14/5/2011

49

7. Gegevensbank zorgverleners/instellingen

14/5/2011

50

7. Verdere prioriteiten  gegevensbanken met de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënt in de ziekteverzekering, beheerd en gehost door de ziekenfondsen  gegevensbank met bepaalde therapeutische relaties tussen zorgverleners en patiënten, met nog af te spreken regels inzake beheer en hosting  gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses, beheerd door CEBAM en gehost door het eHealth-platform

14/5/2011

51

7. Verdere prioriteiten  aanzetten van ziekenhuizen tot gerichte informatisering • geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, beschikbaar bij elk contact met de patiënt • elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer • transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners • gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen • elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback • elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid • traceerbaarheid van bloed • elektronische communicatie met de patiënt

14/5/2011

52

7. Verdere prioriteiten  generieke processen voor de voeding van toepassing tot toepassing van zorgkwaliteits- en beleidsondersteunende registers die de eenmaligheid van de gegevensinzameling waarborgen  generieke elektronische processen ter vermijding van onnodig meervoudige medische evaluaties van gehandicapten en arbeidsongeschikten  uitwisseling medische beeldvorming (PACS)  ingave van aantal gegevens geregistreerd door de spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een noodtoestand (UREG)  grondige aanpak semantische interoperabiliteit 14/5/2011

53

7. Verdere prioriteiten  herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon)  elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de patiënt  …

14/5/2011

54

8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform  verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform • basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals - gebruikers- en toegangsbeheer - end-to-end vercijfering - logging

zijn conform wettelijke vereisten terzake • basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals - time stamping - ontvangstmeldingen

zijn conform wettelijke vereisten terzake • bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals - gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker - gegevensbanken met therapeutische relaties

zijn betrouwbaar 14/5/2011

55

8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform  rechtszekerheid wordt gewaarborgd door • wet op het eHealth-platform • specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealthplatform (bvb. elektronische voorschrijven) • voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité • controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders

 voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  service level agreements waarborgen • beschikbaarheid • performantie 14/5/2011

56

9. Voordelen  voor de patiënt • meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt • in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening • grotere transparantie

 voor de zorgverleners • minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening • betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening • één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen • hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling • gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen • ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

14/5/2011

57

9. Voordelen  voor de overheid • maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten • mogelijkheid tot concentratie op ontwikkeling van nieuwe diensten met toegevoegde waarde, bvb. disease management • betere beleidsondersteuning

14/5/2011

58

10. Voor meer informatie  portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be) bevat uitgebreide functionele en technische documentatie m.b.t. • de basisarchitectuur • de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform • de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten • de reeds beschikbare authentieke bronnen • de normen, standaarden en specificaties • alle KMEHR-berichten • de verdere prioriteiten

 eigen website (http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben) bevat alle slides gebruikt bij uiteenzettingen 14/5/2011

59

[email protected] u !

Vragen ?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF