hier - Protestantse Gemeente Zaamslag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download hier - Protestantse Gemeente Zaamslag...

Description

PROTESTANTSE KERK TE ZAAMSLAG 1 JANUARI 2017, 10.00 UUR Naamgeving organist: Johan Hamelink lector: Frank Verstraten

INTREDE Begroeting en mededelingen Voorzang: Lied 209 Heer Jezus, o Gij dageraad … Geef dat ons hart mag zijn gericht … totdat met alle engelen saam …

God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! Lied: Psalm 28: 4 Geloofd zij God die naar mijn woorden … Gebed van de zondag

Votum en Gebedsstilte Bemoediging en Groet Intredelied: Psalm 8: 1, 3 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven … Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw … Verootmoediging Lofverheffing: Hoor Israël (Deuteronomium 6: 4-9 en 10: 12-21a) Hoor nu naar wat Israël belijdt, en wat ook aan ons is gegeven om te geloven en te gehoorzamen. Mozes zei: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de HEER, uw

DE HEILIGE SCHRIFT Brammetje Lezing uit de Wet van Mozes: Numeri 6:22-27 22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 27 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’ Antwoordlied: Lied 415: 1, 2 Zegen ons, Algoede … Stort, op onze bede … Lezing uit de Handelingen der Apostelen: 4:8-12 8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

Antwoordlied: Lied 512 (onder het voorspel gaan de kinderen naar de nevendienst) A. O Jezus, hoe vertrouwd en goed … V. uw naam die onze wonden heelt … M. Mijn herder en mijn held, mijn vriend … V. al wat ik doe, al wat ik wil … M. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt … A. O Jezus, hoe vertrouwd en goed … A. O naam, eeuwige ademtocht … Lezing uit het Evangelie: Lucas 2:21 21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Preek Meditatief orgelspel Lied: Psalm 90a A. O God, die droeg ons voorgeslacht … M. De schaduw van uw troon omsloot … V. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ … M. En duizend jaar gaan als de dag … V. De tijd draagt alle mensen voort … A. O God, die droeg ons voorgeslacht … GEBEDEN EN GAVEN Dankzegging en voorbede Inzameling der gaven Slotlied: Lied 425 Vervuld van uw zegen … Zegen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF