hållsundsudde - sönnerbergen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Geologi
Share Embed Donate


Short Description

Download hållsundsudde - sönnerbergen...

Description

Kungsbacka naturvårdsplan

38 HÅLLSUNDSUDDE - SÖNNERBERGEN Naturvärde: LKGBZF, Klass I. Omfattning: Hållsundsudde-Sönnerbergen. Kommundel: 4 Onsala. Befintligt skydd: Naturreservat. Areal: 1865 ha, därav 670 ha land. Beskrivning

Naturreservatet utgör den sydligaste delen av Onsalahalvön med tillhörande kustnära skärgård. Fastlandet består av de tre uddarna Sönnerbergen-Mönster, Vässingsö-Skallanäs och Hållsundsudde. Morfologiskt är området ett ganska kuperat sprickdalslandskap. Berggrunden domineras av sura bergarter i form av graniter och gnejser. Vegetationen domineras på uddar och öar av ljungbevuxna marker i form av hällar, sand och morän. Ljungheden befinner sig i olika stadier av igenväxning eftersom betestrycket i allmänhet är otillräckligt. I terrängens svackor uppträder fukthedar, fuktängar och kärr. Klipp- och blockstränder överväger närmast havet. Vid stränderna förekommer bl a strandkål, strandkvanne, marrisp, blåsklöver och strandmalört. På Sönnerbergen finns en av landets få växtplatser för hjorttunga. På hösten är området en mycket intressant sträcklokal för småfågel. För en utförligare beskrivning av naturförhållandena, se bl a Ståhl 1981 och Kuylenstierna 1997. Området ingår i ett riksintresse för naturvården, NN5 Kungsbackafjorden-Nidingen-Rolfsån, och för friluftslivet, FN5 Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm. Ett område kring Mönster är av riksintresse för kulturmiljövården, KN6 Mönsters lotsplats. Området ingår även i ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (SPA/pSCI) och i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun. Bedömning

”Syftet med naturvårdsområdet är att bevara ett öppet kustlandskap av värde både för den vetenskapliga och sociala naturvården” (citat från beslutet om naturvårdsområde). Området betecknas idag naturreservat i och med de förändringar i naturvårdslagstiftningen som trädde i kraft med miljöbalken. Referenser

• Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun. Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”. • Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203. 116

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:40000. Viken 3:8 m.fl.

• Lindfeldt, K. 1990. Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2. • Länsstyrelsens förordnande om naturvårdsområde, 1978-09-27. • Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18. • Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. Länsstyrelens meddelande nr 1988:17. • Länsstyrelsen 1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11. • Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20. • Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01. • Ståhl, B. 1981. Botanisk inventering av naturvårdsområdet Hållsunds udde-Sönnerbergen (opubl). 117

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF